Uradni list

Številka 40
Uradni list RS, št. 40/2003 z dne 30. 4. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 40/2003 z dne 30. 4. 2003

Kazalo

1937. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o radijski in terminalski opremi, stran 4660.

Na podlagi 90. člena zakona o telekomunikacijah (Uradni list RS, št. 30/01) izdaja minister za informacijsko družbo
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah pravilnika
o radijski in terminalski opremi
1. člen
V naslovu pravilnika o radijski in terminalski opremi (Uradni list RS, št. 77/01) (v nadaljnjem besedilu: pravilnik) se za besedico “in” doda beseda “telekomunikacijski” tako, da se naslov pravilnika glasi: “Pravilnik o radijski in telekomunikacijski terminalski opremi (R&TTE)”.
V prvem odstavku 1. člena pravilnika se besede “radijske in terminalske opreme” nadomestijo z besedami “radijske in telekomunikacijske terminalske opreme (v nadaljnjem besedilu: R&TTE)”.
Besede “radijska in terminalska oprema” se v drugi, četrti, peti in sedmi točki 2. člena, v podnaslovu in prvi vrstici 3. člena, v prvem, drugem in sedmem odstavku 4. člena, v prvem odstavku 5. člena, v prvem, tretjem, četrtem in petem odstavku 6. člena, v prvem in drugem odstavku 7. člena, v prvem in četrtem odstavku 8. člena, v podnaslovu ter v prvem in drugem odstavku 9. člena, v podnaslovu in prvi vrstici 11. člena in v drugem odstavku 13. člena nadomestijo s kratico: “R&TTE”.
2. člen
V 1. točki prvega odstavka 2. člena pravilnika se za besedo “telekomunikacije” črta beseda “in” in doda vejica, za besedo “radiodifuzija” pa se dodata besedi “in pošto”.
3. člen
5. točka 2. člena pravilnika se spremeni tako, da se glasi:
“5. Organ za ocenjevanje skladnosti R&TTE je vsak organ ali organizacija, ki sodeluje pri ocenjevanju skladnosti in izpolnjuje zahteve iz tega pravilnika ter je priznan kot pristojen; organ za ocenjevanje skladnosti po tem pravilniku ustreza organu za ugotavljanje skladnosti po zakonu, ki ureja tehnične zahteve za proizvode in ugotavljanje skladnosti.”
Ustrezno se v celotnem besedilu pravilnika nadomestita besedi “ugotavljanje skladnosti” z besedama “ocenjevanje skladnosti” v ustreznih sklonih.
4. člen
Besedilo 3. člena se nadomesti z besedilom “R&TTE mora izpolnjevati bistvene zahteve, navedene v 88. členu zakona, in zahteve iz tega pravilnika.”
5. člen
V prvem odstavku 4. člena pravilnika se besedilo “s predpisanimi zahtevami” nadomesti z besedilom “z bistvenimi zahtevami, navedenimi v 88. členu zakona, in z zahtevami, določenimi s tem pravilnikom”.
6. člen
Naslov 5. člena pravilnika se spremeni tako, da se glasi:
“(merila za določitev organa za ocenjevanje skladnosti)”.
Na koncu drugega odstavka 5. člena pravilnika se pred piko doda besedilo “ter s profesionalno integriteto”.
1. točka četrtega odstavka 5. člena pravilnika se spremeni tako, da se glasi:
“1. ustrezno znanje in poznavanje postopkov za ocenjevanje skladnosti”.
V 2. točki četrtega odstavka 5. člena pravilnika se beseda “preizkusov” zamenja z besedo “preskusov”.
V 5. členu pravilnika se doda nov odstavek, ki se glasi:
“Minister, pristojen za trg, obvesti Evropsko komisijo o organih za ocenjevanje skladnosti iz prejšnjega odstavka tega člena”.
7. člen
V prvem odstavku 8. člena pravilnika se črta besedilo “skupaj z izjavo o skladnosti s predpisanimi zahtevami”. Doda se nov stavek, ki se glasi: “Pisno izjavo o skladnosti R&TTE s predpisanimi zahtevami hrani njen dobavitelj”.
8. člen
Na koncu 11. člena pravilnika se pred piko doda besedilo: “do dne pristopa Republike Slovenije k Evropski uniji”.
9. člen
V 12. členu pravilnika se doda drugi odstavek, ki se glasi:
“Po izpolnitvi pogoja iz prejšnjega odstavka se določbe tega pravilnika, ki se nanašajo na Republiko Slovenijo, uporabljajo enako, kot veljajo za vse države članice Evropske unije”.
10. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 2680-1/2003-11-0511
Ljubljana, dne 23. aprila 2003.
EVA 2003-2811-0005
Minister
za informacijsko družbo
dr. Pavel Gantar l. r.