Uradni list

Številka 107
Uradni list RS, št. 107/2002 z dne 11. 12. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 107/2002 z dne 11. 12. 2002

Kazalo

5307. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o izvajanju zakona o trošarinah, stran 12867.

Na podlagi 10., 18., 22., 23., 29., 35., 44., 52., 55., 56., 59. in 67. člena zakona o trošarinah (Uradni list RS, št. 84/98, 57/99, 33/01 in 99/01) izdaja minister za finance
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah pravilnika o izvajanju zakona o trošarinah
1. člen
V pravilniku o izvajanju zakona o trošarinah (Uradni list RS, št. 6/99, 52/99, 35/00 in 59/01) se 45., 46. in 47. člen spremenijo tako, da se glasijo:
“45. člen
(izdaja tobačnih znamk)
(1) Naloge v zvezi z izdajo tobačnih znamk opravlja Ministrstvo za finance – Glavni urad Uprave Republike Slovenije za javna plačila (v nadaljevanju: UJP).
(2) Prodajo tobačnih znamk neposredno proizvajalcem in uvoznikom tobačnih izdelkov izvaja v imenu in za račun Republike Slovenije Urad UJP Ljubljana.
(3) Proizvajalci in uvozniki tobačnih izdelkov naročajo tobačne znamke pri Uradu UJP Ljubljana najmanj za eno trimesečje, v skladu z načrtovanimi letnimi potrebami.
(4) Proizvajalci in uvozniki tobačnih izdelkov so dolžni do zaključka leta prevzeti celotno količino tobačnih znamk, ki je izdelana po njihovem naročilu.
(5) Najmanjše število tobačnih znamk, ki jih proizvajalci in uvozniki tobačnih izdelkov lahko naročijo, je 20.000 kosov.
(6) Glavni urad UJP zagotavlja tobačne znamke, označene z zaporednimi številkami in črkovnimi oznakami.
(7) Tobačna znamka je lahko označena s posebno oznako proizvajalca oziroma uvoznika tobačnih izdelkov.
(8) Tobačne znamke se tiskajo na belem papirju teže 70 gr/m2, ki vsebuje ultra-vijolično zaščito. Tobačne znamke so izdelane, skupaj z belim robom, v naslednjih velikostih: 18 x 44 mm, 20 x 44 mm in 23 x 45 mm.
(9) Glavna znamenja tobačne znamke so:
– tonsko podlago predstavlja računalniško izvedena vinjeta,
– v sredini je odtisnjen napis v treh vrsticah: REPUBLIKA / SLOVENIJA / TOBAČNA ZNAMKA
– desno od napisa REPUBLIKA / SLOVENIJA je odtisnjen grb Republike Slovenije,
– v spodnjem levem kotu je oznaka, sestavljena iz dveh črk in lahko predstavlja oznako proizvajalca oziroma uvoznika tobačnih izdelkov, v sredini je sedem mestna številčna oznaka, v desnem spodnjem kotu pa enomestna črkovna oznaka,
– celotna podoba je okvirjena z vzorčnim robom v temnejšem odtenku barve tonske podlage,
– celotno podobo tobačne znamke zaključuje milimetrski rob.
(10) Barvo tobačnih znamk določi Glavni urad UJP.
(11) Ministrstvo za finance pri izbiri tiskarja in dobavitelja tobačnih znamk v postopku javnega naročanja in izvajanja nadzora nad izdelavo papirja ter tiskanjem tobačnih znamk sodeluje z Banko Slovenije.
(12) Podrobnejši način izvajanja nalog iz prejšnjega odstavka se določi s pogodbo, ki jo z Banko Slovenije sklene minister, pristojen za finance.
46. člen
(vračanje ali uničenje tobačnih znamk)
(1) Če so tobačne znamke poškodovane in neuporabne in zato namenjene uničenju, mora proizvajalec oziroma uvoznik tobačnih izdelkov o tem obvestiti Glavni urad UJP in mu sporočiti količino tobačnih znamk, ki jih namerava uničiti ter navesti vzrok neuporabnosti.
(2) Za organizacijo in izvedbo uničenja tobačnih znamk je pristojen proizvajalec oziroma uvoznik tobačnih izdelkov. Uničenje se opravi ob navzočnosti komisije v sestavi predstavnikov Ministrstva za finance, Carinske uprave Republike Slovenije in UJP (v nadaljevanju: komisija), ki jo imenuje Glavni urad UJP.
(3) Tobačne znamke, namenjene uničenju, morajo biti komisiji predložene na način, ki omogoča kontrolo.
(4) Če je poškodovana tobačna znamka sestavljena iz več delov, se uničenje prizna samo tedaj, če ni dvomov o tem, da posamezni deli sestavljajo celoto.
(5) O uničenju tobačnih znamk komisija sestavi zapisnik, ki ga podpišejo člani komisije in pooblaščena oseba proizvajalca oziroma uvoznika tobačnih izdelkov.
(6) Če proizvajalec oziroma uvoznik tobačnih izdelkov preneha opravljati dejavnost, zaradi katere je zavezan obračunavanju in plačevanju trošarine, mora sestaviti spisek neuporabljenih tobačnih znamk po zaporednih številkah in črkovnih oznakah ter v roku 30 dni od prenehanja opravljanja dejavnosti zagotoviti njihovo uničenje. Uničenje se opravi ob navzočnosti komisije.
(7) Proizvajalec oziroma uvoznik tobačnih izdelkov lahko Uradu UJP Ljubljana vrne tobačne znamke, če ugotovi nepravilnosti, nastale pri izdaji ali tiskanju. Reklamacije lahko proizvajalec oziroma uvoznik tobačnih izdelkov uveljavlja le za cel sveženj 20.000 kosov tobačnih znamk. Priznane reklamacije Urad UJP Ljubljana uveljavlja pri izdelovalcu oziroma povzročitelju napake.
47. člen
(evidenca in kontrola)
(1) Proizvajalci in uvozniki tobačnih izdelkov morajo voditi evidenco nabavljenih, vrnjenih, porabljenih in uničenih tobačnih znamk po zaporednih številkah in črkovnih oznakah. Evidenco in dokumente na podlagi katerih so bili opravljeni zapisi v evidenco morajo hraniti deset let od konca koledarskega leta, v katerem so bili izdani.
(2) Carinski organ lahko pri vsakem proizvajalcu oziroma uvozniku tobačnih izdelkov opravi kontrolo evidence in popis tobačnih znamk.
(3) Glavni urad UJP pisno obvešča Ministrstvo za finance in Carinsko upravo RS o količini izdanih tobačnih znamk posameznemu proizvajalcu oziroma uvozniku tobačnih izdelkov.”
2. člen
(1) V prvem odstavku 48. člena se drugi stavek spremeni tako, da se glasi: “Plinsko olje, označeno s sredstvom za označevanje, mora vsebovati najmanj 6,0 g markirnega indikatorja “C. I. Solvent Yellow 124” s kemijsko oznako N – etil – N – [2 – (1 – izobutoksietoksi)etil] – 4 – (fenilazo) anilin, na 1000 litrov plinskega olja pri 15 °C.”
(2) V drugem odstavku se drugi stavek spremeni tako, da se glasi: “Kerozin, označen s sredstvom za označevanje, mora vsebovati najmanj 6,0 g markirnega indikatorja “C.I.Solvent Yellow 124” s kemijsko oznako N – etil – N – [2 – (1 – izobutoksietoksi)etil] – 4 – (fenilazo) anilin, na 1000 litrov kerozina pri 15 °C.”
(3) V četrtem odstavku se za besedo “Doziranje” doda besedilo: “sredstva za označevanje”.
3. člen
Plinsko olje in kerozin, ki se uporabljata kot gorivo za ogrevanje in sta bila označena s sredstvom za označevanje pred uveljavitvijo tega pravilnika, se lahko uporabljata do porabe zalog, vendar najdalj do 1. aprila 2003.
4. člen
Ta pravilnik začne veljati 1. januarja 2003.
Št. 32270/02
Ljubljana, dne 26. novembra 2002.
mag. Anton Rop l. r.
Minister
za finance