Uradni list

Številka 107
Uradni list RS, št. 107/2002 z dne 11. 12. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 107/2002 z dne 11. 12. 2002

Kazalo

5306. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev, stran 12860.

Na podlagi prvega odstavka 101. člena zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 54/92, 42/94 - odl. US RS, 1/99, 41/99, 36/00, 54/00 in 26/01) izdaja minister za delo, družino in socialne zadeve
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev
1. člen
V drugem odstavku 9. člena pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 36/02) se črta zadnji stavek.
Črta se tretji odstavek.
Sedanji četrti, peti, šesti in sedmi odstavek postanejo tretji, četrti, peti in šesti odstavek.
2. člen
V 36. členu se besedilo “od tretjega dneva” nadomesti z besedilom “po tretjem dnevu”.
3. člen
Priloga 2 se nadomesti z novo prilogo 2, priloga 4 z novo prilogo 4, priloga 5 pa z novo prilogo 5.
Nove priloge 2, 4 in 5 so sestavni del tega pravilnika.
4. člen
Za naslovom VII. poglavja “PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE” se doda nov 43.a člen, ki se glasi:
“43.a člen
Ne glede na določbe 6. člena tega pravilnika izvajalci, ki izvajajo socialno varstveno storitev v okviru mreže javne službe in se delno ali v celoti financirajo s plačili uporabnikov, v obdobju do 1. 1. 2006 pri oblikovanju cene storitve upoštevajo strošek amortizacije, izračunan po stopnjah, določenih v navodilu o načinu in stopnjah rednega odpisa neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev (Uradni list RS, št. 86/99).”
5. člen
Za 50. členom se doda nov 50.a člen, ki se glasi:
“50.a člen
Ne glede na določbe 41. člena tega pravilnika se prva uskladitev cen po elementih po tem pravilniku opravi za obdobje, za katero z izdajo soglasja k ceni storitve uskladitev še ni bila upoštevana.”
6. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 017-01-011/02-09
Ljubljana, dne 2. decembra 2002.
Minister
za delo, družino in socialne zadeve
dr. Vlado Dimovski l. r.