Uradni list

Številka 92
Uradni list RS, št. 92/2000 z dne 11. 10. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 92/2000 z dne 11. 10. 2000

Kazalo

3950. Odlok o priznanjih Občine Medvode, stran 10309.

Na podlagi 17. člena statuta Občine Medvode (Uradni list RS, št. 34/95, 47/95 in 82/98) je Občinski svet občine Medvode na 13. seji dne 30. 5. 2000 sprejel
O D L O K
o priznanjih Občine Medvode
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta odlok določa vrste priznanj Občine Medvode in pogoje za podelitev, postopek in način podeljevanja priznanj ter način vodenja evidence podeljenih priznanj.
Priznanja Občine Medvode se podeljuje posameznim organizacijam oziroma skupnostim, društvom in podjetjem za posebne uspehe na vseh področjih družbenega življenja v občini.
Priznanja Občine Medvode se lahko podeljujejo tudi posameznikom, podjetjem, organizacijam, društvom in skupnostim, ki ne živijo oziroma nimajo sedeža na območju Občine Medvode, vendar je njihov prispevek za razvoj in ugled občine izrednega pomena.
2. člen
Priznanja Občine Medvode so:
– naziv častni občan Občine Medvode,
– plaketa Občine Medvode,
– medalja Občine Medvode.
3. člen
Skupni obseg sredstev za priznanja se vsako leto zagotovi v občinskem proračunu.
II. PRIZNANJA OBČINE MEDVODE
Naziv častni občan Občine Medvode
4. člen
Naziv častni občan Občine Medvode se podeljuje posameznikom, ki so z izjemnim delovanjem in stvaritvami na posameznih področjih družbenega življenja in dela pomembno prispevali k ugledu in napredku občine, oziroma širše skupnosti.
Sklep o podelitvi naziva častni občan sprejme komisija za priznanja in nagrade.
Častnemu občanu Občine Medvode se ob podelitvi vroči posebna listina, ki vsebuje utemeljitev priznanja in jo podpiše župan občine.
Naziva častni občan se ne more podeliti po smrti, razen če je kandidat umrl med postopkom imenovanja.
Plaketa Občine Medvode
5. člen
Plaketa Občine Medvode se podeljuje za dosežke in dolgoletno izjemno uspešno delo na področju gospodarstva, družbenih in drugih dejavnosti v občini, ki so bistveno prispevali k dvigu kvalitete življenja na območju Občine Medvode.
Plaketo Občine Medvode se podeljuje tudi za enkratne izjemne dosežke na posameznih področjih življenja in dela in posameznikom za njihovo življenjsko delo oziroma ob njihovih visokih jubilejih.
Plaketo Občine Medvode se podeljuje občanom občine Medvode, drugim državljanom Republike Slovenije in tudi tujim državljanom ter skupinam državljanov, pravnim osebam in drugim organizacijam.
Ob plaketi se podeli listina, ki vsebuje utemeljitev priznanja in jo podpiše župan občine.
Medalja Občine Medvode
6. člen
Medalja Občine Medvode se podeljuje posameznikom, podjetjem, organizacijam in skupnostim, za posamezna družbeno koristna dela, za delovne in druge velike uspehe, dosežene v krajšem časovnem obdobju, ter za aktivno udeležbo v humanitarnih akcijah, zlasti pri reševanju življenj in preprečevanju škode na premoženju.
Če se medalja podeli kot spominska medalja se podeli vidnejšim znanstvenim, kulturnim in drugim ustvarjalcem ter vidnim javnim delavcem, ki obiščejo občino. O podelitvi spominske medalje odloči župan, ki jo tudi podeli.
Ob podelitvi medalje se podeli listina, ki vsebuje utemeljitev priznanja in jo podpiše župan občine.
III. OBLIKE PRIZNANJ
7. člen
Posebna listina častni občan je umetniško – grafično oblikovano priznanje, ki vsebuje grb Občine Medvode.
Plaketa Občine Medvode je umetniško delo.
Medalja Občine Medvode je izdelana iz brona v obliki kroga.
IV. KOMISIJA ZA PRIZNANJA OBČINE MEDVODE
8. člen
O podelitvi priznanj Občine Medvode odloča sedem-članska komisija za priznanja in nagrade (v nadaljevanju: komisija).
Komisijo imenuje občinski svet na predlog župana za dobo štirih let.
Župan določi predlog komisije na podlagi izvedenega javnega razpisa. Javni razpis se objavi v javnih glasilih. Z javnim razpisom se pozove občane, da v komisijo predlagajo občanke in občane Medvod, ki so zaradi svojega strokovnega znanja in ugleda v občini primerni za odločanje o podelitvi priznanj.
V komisiji morajo biti predstavniki z vseh področij javnega življenja.
9. člen
Komisija odloča o podelitvi priznanj na seji.
Sklep komisije o podelitvi priznanja je sprejet, če zanj glasuje pet članov komisije.
V. POSTOPEK PODELITVE PRIZNANJ
10. člen
Komisija enkrat letno objavi javni razpis, s katerim pozove predlagatelje, da podajo predloge za podelitev priznanj Občine Medvode, ki so določena s tem odlokom.
Javni razpis se objavi v javnih glasilih najmanj tri mesece pred podelitvijo.
11. člen
Javni razpis vsebuje:
– pogoje za podelitev posamezne vrste priznanj,
– zahtevo za utemeljitev predloga za priznanje,
– osebe, ki lahko predlagajo kandidate za priznanja,
– rok za vložitev predlogov in naslov organa, kateremu se predlogi posredujejo.
12. člen
Predlagatelji kandidatov za podelitev priznanj so lahko posamezniki, skupine občanov, podjetja, zavodi in društva ter druge organizacije in skupnosti z območje Občine Medvode.
Predlagatelj zase ne more vložiti predloga za podelitev priznanja.
13. člen
Komisija obravnava le predloge, ki so bili podani pravočasno. Predlogi, ki niso bili podani v razpisanem roku, komisija s sklepom zavrne in predlagatelja napoti na naslednji razpis.
Komisija obravnava le predloge, ki so bili podani v skladu z razpisom.
14. člen
Komisija obravnava prispele predloge ter skladno z določbami tega odloka odloči o podelitvi priznanja.
Komisija po obravnavi sprejme sklep o podelitvi priznanja v skladu z določilom 13. člena tega odloka.
Komisija pri podelitvah ni vezana na predlog predlagatelja za vrsto priznanja, ki ga podeli. Komisija lahko odloči, da posamezne vrste priznanja ne podeli.
Sklep o podelitvi priznanja mora vsebovati podatke o osebi, ki se ji priznanje podeli ter utemeljitev priznanja.
Sklep komisije je dokončen.
Komisija obvesti župana in občinski svet o odločitvah za podelitev priznanj.
15. člen
Priznanja občine izroči župan, v njegovi odsotnosti pa podžupan.
Priznanja se izročijo na slavnostni seji občinskega sveta na svečan način. Slavnostna seja, na kateri se podelijo priznanja, se praviloma skliče ob občinskem prazniku, lahko pa se skliče ob jubilejih, dogodkih ali datumih, ki so pomembni za dobitnike priznanj.
VI. NAČIN VODENJA EVIDENCE PODELJENIH PRIZNANJ OBČINE MEDVODE
16. člen
Občina Medvode vodi kronološko evidenco o podeljenih priznanjih.
Evidenca vsebuje podatke o predlogih, predlagateljih ter dobitnikih priznanj.
VII. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
17. člen
Po uveljavitvi tega odloka imenuje župan Občine Medvode posebno komisijo, ki pridobi oblikovalske rešitve za priznanja občine in izbere najprimernejšo rešitev.
Občinska uprava poskrbi za zaščito oblikovalskih rešitev.
18. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 015-2/00
Medvode, dne 2. oktobra 2000.
Župan
Občine Medvode
Stanislav Žagar l. r.