Uradni list

Številka 65
Uradni list RS, št. 65/2000 z dne 21. 7. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 65/2000 z dne 21. 7. 2000

Kazalo

3008. Navodilo o zapiranju računov pravnih oseb pri Agenciji RS za plačilni promet, stran 8169.

Na podlagi kriterijev za opravljanje plačilnega prometa za pravne osebe v državi (Uradni list RS, št. 37/00 in 39/00) izdaja Banka Slovenije na podlagi soglasja Ministrstva za finance Republike Slovenije
N A V O D I L O
o zapiranju računov pravnih oseb pri Agenciji RS za plačilni promet
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. točka
Pravne osebe pri Agenciji RS za plačilni promet (v nadaljevanju: agencija) zapirajo račune v skladu z operativnimi načrti za prenos računov v banke. Agencija zapira račune pravnih oseb skladno z določbami tega navodila, navodila o vrstah računov ter načinu in pogojih, pod katerimi pravne osebe odpirajo in zapirajo račune pri Agenciji Republike Slovenije za plačilni promet, nadziranje in informiranje (Uradni list RS, št. 9/95 in dopolnitve), ter metodološkega navodila za uporabo navodila o vrstah računov (Vestnik agencije, št. 5/99 in dopolnitve).
2. točka
Pravna oseba lahko zapre račune pri agenciji, če je vključena v operativni načrt. V primeru, da v dogovoru pravne osebe z banko pride do upravičene in potrjene spremembe trimesečja, morajo biti vsi udeleženci o tem pravočasno obveščeni.
3. točka
Pri agenciji ne morejo zapreti računov:
– pravne osebe, ki imajo v skladu z zakonom o finančnem poslovanju podjetij (Uradni list RS, št. 54/99 in 110/99) neporavnane obveznosti,
– pravne osebe, ki so določene po odredbi o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Uradni list RS, št. 13/00),
– do spremembe ustreznih navodil tudi borzno posredniške hiše, imetniki računov 627 in 628,
– do nadaljnjega tudi pravne osebe, za katere je agencija na podlagi posebnega sodnega sklepa izločila denarna sredstva na posebnem depozitnem računu (račun 696). Zaprtje računov pravnih oseb z izločenimi sredstvi na računu 696 bo možno po dogovoru o postopkih izdaje novih sklepov sodišča, ki bodo naslovljeni na banko kot dolžnikovega dolžnika.
II. POSTOPKI OB ZAPIRANJU RAČUNOV
4. točka
Pravna oseba predloži agenciji dan oziroma dva dni pred pred predvidenim prenosom sredstev na transakcijski račun poleg dokumentacije, smiselno določene v 20. točki navodila o vrstah računov in v 58. točki metodološkega navodila agencije:
a) seznam posebnih in izločenih računov, ki jih ima odprte pri agenciji, in so vezani na žiro račun,
b) izjavo bank, da so pravni osebi odprle transakcijske račune v skladu z veljavnimi pogodbami o deponiranju denarnih sredstev,
c) seznam vseh transakcijskih računov, odprtih pri bankah,
d) izjavo o transakcijskem računu naslednika, kamor bo agencija po zaprtju računov usmerjala plačila tretjih oseb,
e) izjavo o vključenosti v operativni načrt tekočega trimesečja v smislu druge točke tega navodila,
f) aneks k pogodbi o okvirnem kreditu v skladu s 7. do 11. točko tega navodila.
Ne predlaga se tisti del dokumentacije iz posameznih točk citiranih navodil, ki se nanašajo na dokaze o izpolnjevanju pogojev za zaprtje računa, povezane s sodnim registrom in registrom pri pristojnem upravnem organu.
V primeru, da pravna oseba agenciji ne predloži vse predpisane dokumentacije, agencija zahtevek za zaprtje računa zavrne.
5. točka
Dokumentacijo iz 4. točke tega navodila predloži pravna oseba zase in za morebitne dele pravne osebe podružnici agencije, kjer ima odprt žiro račun. Pravna oseba predloži zahtevek za zaprtje računa do 10. ure v oddelek registra imetnikov računov podružnice agencije. Za zahtevke, sprejete po 10. uri, se šteje, kot da so sprejeti naslednji delovni dan.
Pravne osebe, ki imajo pri agenciji odprt samo osnovni žiro račun, predložijo agenciji dokumentacijo dan pred zaprtjem računa.
Pravne osebe, ki imajo pri agenciji odprt osnovni žiro račun in posebne račune ter račune izločenih sredstev, predložijo agenciji dokumentacijo dva dni pred zaprtjem računa.
6. točka
Postopki ob zapiranju računov v agenciji:
a) agencija v primeru, da obstaja le osnovni žiro račun pravne osebe:
· na dan predložitve zahtevka:
– preveri popolnost in pravilnost dokumentacije,
· naslednji dan po predložitvi zahtevka:
– prenese sredstva z žiro računa na poravnalne račune bank v skladu s pogodbami o deponiranju denarnih sredstev pred začetkom zaključka dnevne obdelave,
– opravi postopek zapiranja žiro računa,
– obvesti pravno osebo o zaprtju računa z obvestilom o zaprtem računu v skladu z 62. točko metodološkega navodila;
b) agencija v primeru, da poleg osnovnega žiro računa obstajajo posebni računi in računi izločenih sredstev,
· na dan predložitve zahtevka:
– preveri popolnost in pravilnost dokumentacije,
– obvesti podružnice agencije, kjer so odprti posebni in izločeni računi, o zahtevku za zaprtje žiro računa,
· naslednji dan po predložitvi zahtevka:
– prenese sredstva s posebnih računov in računov izločenih sredstev na osnovni žiro račun,
· dva dni po predložitvi zahtevka:
– preveri, ali so bila sredstva s posebnih računov in računov izločenih sredstev prenesena na osnovni žiro račun,
– prenese sredstva z žiro računa na poravnalne račune bank v skladu s pogodbami o deponiranju denarnih sredstev pred začetkom zaključka dnevne obdelave,
– opravi postopek zapiranja žiro računa,
– obvesti pravno osebo o zaprtju računa z obvestilom o zaprtem računu v skladu z 62. točko metodološkega navodila.
V primeru, da je račun izločenih sredstev oziroma posebni račun odprt pri drugi banki kot osnovni račun, banke sestavijo spisek takih računov. Zapiranje teh računov se izvršuje v skladu z individualnim dogovorom med pravno osebo in banko.
7. točka
Če agencija zaradi prevelikega obsega predloženih zahtevkov na določen dan ne more opraviti postopka v rokih iz prejšnje točke, se lahko ti roki podaljšajo, vendar samo toliko, kolikor je potrebno, da agencija opravi zahtevane naloge v postopku zapiranja računov.
V primeru iz prvega odstavka te točke agencija ob predložitvi zahtevka obvesti pravno osebo o roku, v katerem bo opravila postopek zapiranja računov.
III. POSTOPKI V BANKAH IN AGENCIJI V PRIMERU OBSTOJA POGODB O OKVIRNIH KREDITIH
8. točka
Postopki, opisani v nadaljevanju, se nanašajo na obstoj pogodbe o okvirnem kreditu, sklenjene med banko in pravno osebo – imetnikom računa pri agenciji, v skladu s katero lahko pride do dovoljenega negativnega stanja na računu pri agenciji, in ki je veljavna na dan predložitve zahtevka za zaprtje računa pravne osebe pri agenciji. Pogodbe o okvirnem kreditu, po katerih ni dovoljeno negativno stanje na računu, niso predmet tega navodila.
9. točka
Banka in komitent se ob podpisu pogodbe o odprtju in vodenju transakcijskega računa lahko dogovorita, da se pogodba o okvirnem kreditu ne prekine. V tem primeru banka in pravna oseba podpišeta aneks k obstoječi pogodbi o okvirnem kreditu, v katerem se:
– številka računa pri agenciji, ki je navedena v pogodbi o okvirnem kreditu, nadomesti s številko transakcijskega računa pri banki in
– vnese določba, da bo banka na dan predložitve zahtevka pravne osebe za zaprtje računov pri agenciji nakazala znesek odobrenega kredita na račun pravne osebe pri agenciji. Potrebna višina zneska se določi sporazumno med banko in pravno osebo.
10. točka
Na dan predložitve zahtevka za zaprtje računa oziroma računov agenciji pravna oseba dokumentaciji pod točkami od 4.a do 4.e priloži še kopijo aneksa v skladu s točko 4.f tega navodila, banka pa nakaže na račun pri agenciji dogovorjeni potrebni znesek odobrenega kredita.
11. točka
V primeru, da ima pravna oseba sklenjene pogodbe o okvirnem kreditu z več bankami, predloži agenciji anekse k vsem pogodbam o okvirnem kreditu.
12. točka
Agencija na podlagi določbe o pokritju negativnega stanja iz naslova črpanja okvirnega kredita in po preveritvi nakazila s strani banke izvede postopek za zapiranje računov.
13. točka
Postopki v agenciji potekajo nadalje v skladu s 5. in 6. točko tega navodila.
IV. POSTOPKI PO ZAPRTJU RAČUNOV
14. točka
Agencija vodi evidenco o zaprtih računih in o tem tedensko obvešča Banko Slovenije ter DURS.
Seznam zaprtih računov obsega naslednje podatke:
– naziv in naslov pravne osebe,
– številke zaprtih računov,
– datum zaprtja računov.
15. točka
Plačilne naloge tretjih oseb v dobro računov, ki jih je agencija že zaprla, sprejema agencija še po zaprtju računa in jih usmerja v dobro transakcijskega računa naslednika pri banki. Agencija hrani podatke o transakcijskih računih naslednikov dve leti oziroma do dne, ko preneha opravljati plačilni promet za pravne osebe.
16. točka
V primeru, da prejme agencija sklep sodišča o izvršbi za pravno osebo, ki je že odprla transakcijski račun pri banki, vrne sklep sodišču s podatkom o številki transakcijskega računa pri banki, ki ga je pravna oseba določila kot račun naslednika.
V. KONČNA DOLOČBA
17. točka
To navodilo začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Ljubljana, dne 19. julija 2000.
dr. France Arhar l. r.
Guverner
Banke Slovenije