Uradni list

Številka 65
Uradni list RS, št. 65/2000 z dne 21. 7. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 65/2000 z dne 21. 7. 2000

Kazalo

3006. Navodilo o sporočanju podatkov za biocide, ki so bili v prometu na dan uveljavitve pravilnika o dajanju biocidov v promet, stran 8166.

Na podlagi tretjega odstavka 71. člena zakona o kemikalijah (Uradni list RS, št. 36/99) in v povezavi s 45. členom pravilnika o dajanju biocidov v promet (Uradni list RS, št. 38/00) izdaja Urad za kemikalije Republike Slovenije
N A V O D I L O
o sporočanju podatkov za biocide, ki so bili v prometu na dan uveljavitve pravilnika o dajanju biocidov v promet
1. člen
To navodilo določa postopek sporočanja in vsebino podatkov o biocidih, ki so v prometu v Republiki Sloveniji.
2. člen
Zavezanec po tem navodilu je vsaka pravna ali fizična oseba, ki uvaža ali proizvaja in daje biocide v promet v Republiki Sloveniji.
3. člen
Zavezanec mora za vsak biocidni pripravek, razvrščen kot nevaren ali ne in ki je bil v prometu na dan uveljavitve pravilnika o dajanju biocidov v promet, sporočiti Uradu za kemikalije Republike Slovenije naslednje podatke:
– izpolnjeno poročilo o kemikaliji iz Priloge 1 pravilnika o sporočanju podatkov za kemikalije (Uradni list RS, št. 73/99 in 45/00). V sporočilu je treba pod točko 6.b natančno navesti, da gre za biocid in obrazložiti namen uporabe biocidnega pripravka. Pod 10. točko, kjer se navaja kemijska sestava, je treba posamezno biocidno snov posebej ustrezno označiti,
– količino biocidnega pripravka, ki je bila v prometu v letu 1999,
– količino biocidnega pripravka, ki se namerava dati v promet v tekočem letu,
– količino biocidnega pripravka, ki se namerava dati v promet v letu 2001.
Za biocide, ki so razvrščeni kot nevarni, je obvezno priložiti varnostni list, za biocide, ki niso razvrščeni kot nevarni pa le, če je na voljo.
4. člen
Zavezancem, ki so podatke o kemikaliji za biocidne pripravke, zahtevane po pravilniku o sporočanju podatkov za kemikalije (Uradni list RS, št. 73/99 in 45/00), že predložili Uradu za kemikalije Republike Slovenije, ni potrebno ponovno sporočati podatkov iz prve alinee prvega odstavka prejšnjega člena.
5. člen
Pravna ali fizična oseba mora podatke iz 3. člena tega navodila posredovati Uradu za kemikalije Republike Slovenije najkasneje do 30. septembra 2000.
6. člen
To navodilo začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 5813-4/00
Ljubljana, dne 4. julija 2000.
dr. Marta Ciraj, univ. dipl. inž. agr. l. r.
Direktorica
Urada za kemikalije
Republike Slovenije