Uradni list

Številka 65
Uradni list RS, št. 65/2000 z dne 21. 7. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 65/2000 z dne 21. 7. 2000

Kazalo

3003. Navodilo o postopku in načinu ravnanja s tujci, ki vstopijo v Republiko Slovenijo in želijo vložiti prošnjo za azil, ter o sprejemanju, vsebini in ravnanju z vloženimi prošnjami za azil oziroma izjavami, sprejetimi na zapisnik, stran 8155.

Na podlagi 7., 25. in 56. člena zakona o azilu (Uradni list RS, št. 61/99) izdaja minister za notranje zadeve
N A V O D I L O
o postopku in načinu ravnanja s tujci, ki vstopijo v Republiko Slovenijo in želijo vložiti prošnjo za azil, ter o sprejemanju, vsebini in ravnanju z vloženimi prošnjami za azil oziroma izjavami, sprejetimi na zapisnik
I. SPLOŠNI DOLOČBI
1. člen
V postopku sprejemanja prošenj za azil se izdajajo oziroma izpolnjujejo naslednje listine in potrdila:
– registracijski list (obrazec št. 1);
– potrdilo o podani izjavi tujca, da namerava v Republiki Sloveniji vložiti prošnjo za azil (obrazec št. 1);
– potrdilo o oddanih dokumentih (obrazec št. 2);
– prošnja za azil (obrazec št. 3);
– potrdilo o vloženi prošnji za azil (obrazec št. 3).
V postopku sprejemanja izjave tujca, da namerava v Republiki Sloveniji vložiti prošnjo za azil, tujec lastnoročno in čitljivo napiše izjavo o razlogih, zaradi katerih želi v Republiki Sloveniji zaprositi za azil (v nadaljevanju: izjava). V primeru, da je tujec nepismen ali izjave iz drugih razlogov ne more sam napisati, se o tem naredi uradni zaznamek, ki je sestavni del registracijskega lista iz prve alinee prejšnjega odstavka.
2. člen
Pristojni organ, ki izpolni registracijski list oziroma ki vodi postopek sprejemanja prošnje za azil, mora tujcu nemudoma izročiti natisnjene informacije o azilnih postopkih v Republiki Sloveniji.
II. POSTOPEK S TUJCEM, KI OB VSTOPU V REPUBLIKO SLOVENIJO IZJAVI, DA NAMERAVA V REPUBLIKI SLOVENIJI VLOŽITI PROŠNJO ZA AZIL
3. člen
V primeru, da tujec ob vstopu v Republiko Slovenijo izjavi, da namerava v Republiki Sloveniji vložiti prošnjo za azil, organ, pristojen za nadzor prehajanja čez državno mejo, izpolni registracijski list.
4. člen
Organ, pristojen za nadzor prehajanja čez državno mejo, opravi varnostni pregled v skladu z zakonom.
5. člen
Organ, pristojen za nadzor prehajanja čez državno mejo, tujca praviloma takoj napoti v azilni dom. V primeru neugotovljene istovetnosti tujca ali suma nalezljive bolezni pa organ tujca nemudoma, najkasneje pa v dvanajstih urah, pripelje v azilni dom, kjer odgovorni osebi vroči originalni registracijski list in izjavo tujca.
Registracijski list in izjavo pošlje organ, pristojen za nadzor prehajanja čez državno mejo, takoj po telefaksu Ministrstvu za notranje zadeve, sektorju za azil (v nadaljevanju: sektor za azil).
V primeru napotitve tujca v azilni dom se originala registracijskega lista in izjave pošljeta še priporočeno po pošti.
III. POSTOPEK S TUJCEM, KI V NOTRANJOSTI REPUBLIKE SLOVENIJE IZJAVI, DA NAMERAVA V REPUBLIKI SLOVENIJI VLOŽITI PROŠNJO ZA AZIL
6. člen
Če tujec izrazi željo ali namen, da bo vložil prošnjo za azil, organ lokalne skupnosti, policije ali drug državni organ izpolni registracijski list.
Policist mora na izrecno zahtevo tujca, da želi takoj podati vlogo za azil, izpolniti prošnjo za azil.
7. člen
Policija tujca praviloma takoj napoti v azilni dom. V primeru nezakonitega vstopa v Republiko Slovenijo ali neugotovljene istovetnosti ali suma nalezljivih bolezni pa organ tujca nemudoma, najkasneje pa v štiriindvajsetih urah, pripelje v azilni dom, kjer odgovorni osebi vroči originalni registracijski list in izjavo tujca.
Organ lokalne skupnosti ali drugega državnega organa tujca takoj napoti v azilni dom.
Organ lokalne skupnosti ali drugega državnega organa registracijski list in izjavo tujca pošlje takoj po faksu sektorju za azil, originala registracijskega lista in izjave tujca pa še priporočeno po pošti.
Z registracijskim listom in izjavo policija postopa v skladu s 5. členom tega navodila.
8. člen
Če organ iz prejšnjega člena tujca napoti v azilni dom, mu mora izdati potrdilo o podani izjavi iz druge alinee prvega odstavka 1. člena tega navodila.
IV. POSTOPEK S TUJCEM, KI V CENTRU ZA TUJCE IZJAVI, DA NAMERAVA V REPUBLIKI SLOVENIJI VLOŽITI PROŠNJO ZA AZIL
9. člen
Policist centra za tujce postopa s tujcem, ki izrazi željo ali namen, da bo vložil prošnjo za azil, v skladu s prejšnjim poglavjem tega navodila.
V. POSTOPEK SPREJEMA PROŠNJE ZA AZIL NA DIPLOMATSKO-KONZULARNIH PREDSTAVNIŠTVIH REPUBLIKE SLOVENIJE V TUJINI
10. člen
Uradna oseba diplomatsko-konzularnega predstavništva Republike Slovenije v tujini (v nadaljevanju: DKP) izpolni, praviloma ob prisotnosti tolmača, prošnjo za azil in sprejme izjavo tujca.
11. člen
Uradna oseba DKP prošnjo za azil in izjavo tujca nemudoma pošlje sektorju za azil.
VI. POSTOPEK SPREJEMANJA PROŠNJE ZA AZIL
12. člen
Najkasneje v dvanajstih urah po prihodu tujca v azilni dom opravi uradna oseba sektorja za azil z njim razgovor in izpolni prošnjo za azil, če to ni bilo opravljeno že na policiji.
Uradna oseba sektorja za azil lahko prošnjo za azil, če to omogočajo tehnične možnosti, izpolni tudi na računalniku v obliki, ki je predpisana z obrazcem št. 2 iz priloge tega navodila.
13. člen
Uradna oseba sektorja za azil ali policist, ki na izrecno zahtevo tujca sprejme prošnjo za azil, mora ob izpolnjevanju prošnje tujca posebej poučiti, da mora navesti vsa dejstva, ki dokazujejo, da izpolnjuje pogoje za pridobitev azila v skladu z zakonom.
Tujec mora k prošnji priložiti dokumente in druge listine oziroma potrdila, ki dokazujejo njegovo istovetnost in (dokazujejo) verodostojnost njegovih izjav (identifikacijske dokumente, članske izkaznice političnih in drugih organizacij, sodne spise, vozne karte itd.).
Uradna oseba, ki sprejme prošnjo za azil, izda tujcu potrdilo o vloženi prošnji za azil in potrdilo o oddanih dokumentih (obrazec št. 3) in drugih listinah oziroma potrdilih iz tretje in pete alinee prvega odstavka 1. člena tega navodila.
VII. TOLMAČI
14. člen
Pri izpolnjevanju registracijskega lista prisotnost tolmača ni obvezna.
Pri izpolnjevanju prošnje za azil mora uradna oseba prosilcu za azil zagotoviti tolmača za jezik, ki ga prosilec razume.
VIII. DELO URADNIH OSEB PRI SPREJEMU PROŠNJE ZA AZIL
15. člen
Uradne osebe morajo pri sprejemu prošnje za azil:
– zagotoviti tolmača v primeru, da prosilec za azil ne razume slovenskega jezika;
– opraviti preventivni pregled tujca, njegove prtljage in vrednostnih predmetov;
– ugotoviti identiteto prosilca za azil;
– fotografirati prosilca za azil;
– opraviti daktiloskopski postopek;
– izpolniti prošnjo za azil;
– izdati potrdilo o vloženi prošnji za azil in potrdilo o oddanih dokumentih;
– seznaniti tujca s postopkom za pridobitev azila ter s pravicami in dolžnostmi, ki jih ima v tem postopku v skladu z zakonom.
O vloženi prošnji za azil mora uradna oseba azilnega doma nemudoma obvestiti Visoki komisariat Združenih narodov za begunce ter prošnjo za azil z vsemi dokumenti odstopiti Oddelku za azil sektorja za azil.
IX. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
16. člen
Z dnem, ko začne veljati to navodilo, preneha veljati pravilnik o načinu reševanja prošenj za priznanje statusa begunca in njihovi osnovni oskrbi (Uradni list RS, št. 25/91).
17. člen
Obrazci iz tega navodila so objavljeni skupaj s tem navodilom in so njegov sestavni del.
Besedilo obrazca številka 2 se tiska v slovenskem jeziku, obrazca številka 1 in 3 pa v slovenskem, angleškem in francoskem jeziku.
18. člen
To navodilo začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0303/1-1/012/0008-004/2000
Ljubljana, dne 7. julija 2000.
dr. Peter Jambrek l. r.
Minister
za notranje zadeve