Uradni list

Številka 73
Uradni list RS, št. 73/1999 z dne 9. 9. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 73/1999 z dne 9. 9. 1999

Kazalo

3585. Pravilnik o posebnih pogojih za promet z nevarnimi kemikalijami, stran 9841.

Na podlagi osmega odstavka 45. člena in prvega odstavka 47. člena Zakona o kemikalijah (Uradni list RS, št. 36/99) izdaja minister za zdravstvo
P R A V I L N I K
o posebnih pogojih za promet z nevarnimi kemikalijami
1. člen
Ta pravilnik določa posebne pogoje za promet z nevarnimi kemikalijami, ki so po 10. točki 2. člena zakona o kemikalijah razvrščene v skupine (f) do (o), vodenje evidenc nevarnih kemikalij, ki so razvrščene v skupini (f) in (g), in naloge ter pogoje usposobljenosti odgovorne osebe, ki opravlja promet z nevarnimi kemikalijami iz tega člena.
S tem pravilnikom se ureja tudi vsebina informacije, ki jo je treba dati uporabniku v zvezi z lastnostmi kemikalij, ki so po 10. točki 2. člena zakona o kemikalijah razvrščene v skupine od (a) do (o).
KEMIKALIJE, KI SE SMEJO PRODAJATI LE V SPECIALIZIRANIH PRODAJALNAH
2. člen
Nevarne kemikalije iz prejšnjega člena, ki so razvrščene v skupine (f), (g) in (i), ki so označene s T(+) (zelo strupene), T (strupene) in C (jedke) ter kemikalije, ki so razvrščene v skupine (l), (m), (n) in označene z X(n) (zdravju škodljivo) ali T (strupeno), se smejo dajati v promet le v specializiranih prodajalnah za kemikalije.
3. člen
Nevarne kemikalije iz 1. člena tega pravilnika, ki so razvrščene v skupino (f) in so označene s T(+) (zelo strupene) in kemikalije, ki so razvrščene v skupine (l), (m) in (n) in označene s T (strupeno), se smejo izdajati le pravnim in fizičnim osebam, ki so vpisane v seznam iz prvega odstavka 44. člena zakona o kemikalijah pri Uradu za kemikalije Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: urad) in da ne obstaja sum, da bi se s temi kemikalijami ravnalo na nedovoljen način.
4. člen
Za kemikalije, ki so razvrščene v skupini pod (f) in (g), in so označene s T(+) (zelo strupeno) in T (strupeno), morajo pravne in fizične osebe voditi evidenco o izdaji.
Obrazec za vodenje evidence je v prilogi I, ki je sestavni del tega pravilnika.
5. člen
Podatke iz evidence je treba hraniti in jih posredovati uradu v skladu z drugim odstavkom 47. člena zakona o kemikalijah.
KEMIKALIJE, KI SE SMEJO PRODAJATI V POSEBNIH ODDELKIH TRGOVIN Z MEŠANIM BLAGOM
6. člen
Nevarne kemikalije iz 1. člena tega pravilnika, ki so razvrščene v skupine (h), (j) in (k) in so označene z Xn (zdravju škodljivo) oziroma z X(i) (dražilno), se smejo dajati v promet v specializiranih prodajalnah iz 2. člena tega pravilnika in v posebnih oddelkih trgovin z mešanim blagom, ki morajo biti fizično ločeni od ostalega blaga, biti morajo varno naložene ter zaščitene tako, da ni mogoč dostop otrokom.
POGOJI IN OBVEZNOSTI PRAVNE IN FIZIČNE OSEBE IN ODGOVORNE OSEBE
7. člen
Pravne in fizične osebe, ki opravljajo promet z nevarnimi kemikalijami iz 1. člena tega pravilnika morajo določiti odgovorno osebo, ki skrbi, da je uporabniku zagotovljena ustrezna informacija v zvezi s kemikalijo ter skrbi za izpolnjevanje pogojev iz tega pravilnika.
Odgovorne osebe v specializiranih prodajalnah, ki opravljajo promet z nevarnimi kemikalijami iz 2. člena tega pravilnika morajo poskrbeti, da je uporabnik obvezno opozorjen na nevarnost teh kemikalij.
8. člen
Pravne in fizične osebe, ki opravljajo promet na debelo z nevarnimi kemikalijami iz 1. člena tega pravilnika, morajo določiti odgovorno osebo z univerzitetno ali visoko izobrazbo ustrezne smeri, ki ima znanje s področja prometa in uporabe nevarnih kemikalij v skladu s posebnim predpisom.
Pravne in fizične osebe, ki opravljajo promet na drobno z nevarnimi kemikalijami iz 1. člena tega pravilnika v specializiranih prodajalnah, morajo določiti odgovorno osebo, ki ima najmanj srednjo izobrazbo ustrezne smeri in znanje iz prejšnjega odstavka.
9. člen
Pravne in fizične osebe, ki opravljajo promet z nevarnimi kemikalijami, ki so razvrščene v katero od skupin (f) do (n) iz 10. točke 2. člena zakona o kemikalijah, morajo imeti na mestu prodaje teh kemikalij na vidnem mestu napotilo uporabnikom, da pri prodajalcu zahteva ustrezno informacijo.
Oblika in vsebina napotila iz prejšnjega odstavka je v prilogi II, ki je sestavni del tega pravilnika. Napotilo je velikosti formata A3 (295x220), na beli podlagi. Grafični simboli za nevarnost so črne barve na oranžno rumenem ozadju v kvadratnem, črnem okvirju. Črkovni znaki nad grafičnimi simboli in napisi pod njimi so črne barve. Besedilo v pravokotniku nad grafičnimi simboli je v črni barvi na belem ozadju. Besedilo v ovalnem delu je črne barve, na svetlo sivem ozadju, razen besedila: “zahtevajte informacijo pri prodajalcu“, ki je rdeče barve. Besedilo v pravokotniku pod ovalnim delom je v črni barvi na svetlo rumenem ozadju.
10. člen
Vsebina informacije iz prejšnjega člena mora obsegati najmanj podatke o pomenu oznak na embalaži ter o varnosti in zdravju pri delu ter o ukrepih za prvo pomoč ob nesreči, o ravnanju z ostanki in embalažo, oziroma vsebino, ki je zajeta v prilogi III, ki je sestavni del tega pravilnika.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
11. člen
Pravne in fizične osebe, ki opravljajo promet z nevarnimi kemikalijami iz 1. člena tega pravilnika morajo uskladiti poslovanje s tem pravilnikom do 29. 5. 2000.
12. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 022-20/99
Ljubljana, dne 30. julija 1999.
dr. Marjan Jereb l. r.
Minister
za zdravstvo
              PRILOGA III

Nevarne kemikalije lahko povzročajo akutne in kronične
zastrupitve, poškodbe dihalnih poti, draženje kože in sluznice,
alergije, opekline, razjede, zdravstvene okvare kot so nastanek
rakastih obolenj, eksplozije, požare itn.

Na podlagi nevarnih lastnosti se nevarne kemikalije razvrščajo v
naslednje skupine:

-----------------------------------------------------------------
Črkovni znaki Napisi za nevarnost  Nevarne lastnosti
-----------------------------------------------------------------
T+      Zelo strupeno     Kemikalije, ki pri zaužitju,
                  vdihavanju ali pri prehajanju
                  skozi kožo že v zelo majhnih
                  količinah povzročijo smrt ali
                  akutne oziroma kronične
                  okvare zdravja.
-----------------------------------------------------------------
T       Strupeno       Kemikalije, ki pri zaužitju,
                  vdihavanju ali pri prehajanju
                  skozi kožo že v majhnih
                  količinah povzročijo smrt ali
                  akutne oziroma kronične
                  okvare zdravja.
-----------------------------------------------------------------
Xn      Zdravju škodljivo   Kemikalije, ki pri zaužitju,
                  vdihavanju ali pri prehajanju
                  skozi kožo lahko povzročijo
                  smrt ali akutne, oziroma
                  kronične okvare zdravja.
-----------------------------------------------------------------
T ali Xn   Rakotvorno      Kemikalije, ki lahko pri
                  zaužitju, vdihavanju ali
                  prehajanju skozi kožo,
                  povzročijo raka ali povečajo
                  pogostnost njegovega
                  nastanka.
-----------------------------------------------------------------
T ali Xn   Mutageno       Kemikalije, ki lahko pri
                  zaužitju, vdihavanju ali
                  prehajanju skozi kožo
                  povzročijo dedne genetske
                  okvare ali povečajo
                  pogostnost njegovega
                  nastanka.
-----------------------------------------------------------------
T ali Xn   Strupeno za      Kemikalije, ki lahko pri
       razmnoževanje     zaužitju, vdihavanju ali
                  prehajanju skozi kožo
                  povzročijo oziroma povečajo
                  pogostnost nastajanja
                  nedednih škodljivih učinkov
                  na potomstvo in/ali
                  škodljivih učinkov na moške
                  ali ženske razmnoževalne
                  funkcije ali sposobnosti.
-----------------------------------------------------------------
C       Jedko         Kemikalije, ki lahko
                  poškodujejo ali uničijo živo
                  tkivo, če pridejo v stik z
                  njim.
-----------------------------------------------------------------
Xi      Dražilno       Kemikalije, ki niso jedke,
                  vendar lahko že pri
                  kratkotrajnem,
                  dolgotrajnejšem ali
                  ponavljajočem se stiku s kožo
                  ali sluznico povzročijo njeno
                  vnetje.
-----------------------------------------------------------------
Xn ali Xi   Kemikalije, ki    Kemikalije, ki lahko pri
       povzročajo      vdihavanju ali prehajanju
       preobčutljivost    skozi kožo povzročijo
                  reakcijo preobčutljivosti,
                  tako da ob nadaljnji
                  izpostavljenosti tej
                  kemikaliji pride do nastanka
                  značilnih negativnih učinkov.
-----------------------------------------------------------------
E       Eksplozivno      Eksplozivne kemikalije so
                  trdne, tekoče, pastozne ali
                  želatinozne kemikalije, ki
                  lahko eksotermno reagirajo
                  tudi ob odsotnosti zračnega
                  kisika, pri čemer se zelo
                  hitro sproščajo plini, ki pod
                  določenimi pogoji detonirajo,
                  se hitro vžgejo ali zaradi
                  segrevanja in povečanja
                  pritiska eksplodirajo, če so
                  prostorsko omejeni.
-----------------------------------------------------------------
O       Oksidativno      Kemikalije, ki povzročijo
                  močno eksotermno reakcijo,
                  kadar so v stiku z drugimi
                  snovmi (predvsem z
                  vnetljivimi).
-----------------------------------------------------------------
F+      Zelo lahko vnetljivo Tekoče kemikalije, ki imajo
                  izredno nizko plamenišče in
                  nizko vrelišče ter plinaste
                  kemikalije, ki so vnetljive v
                  stiku z zrakom pri navadni
                  temperaturi in tlaku.
-----------------------------------------------------------------
F       Lahko vnetljivo    Kemikalije, ki se v stiku z
                  zrakom lahko segrejejo in
                  same po sebi vnamejo že pri
                  navadni temperaturi in tlaku
                  brez dovajanja zunanje
                  energije, trdne kemikalije,
                  ki se lahko hitro vnamejo že
                  po kratkotrajnem stiku z
                  virom vžiga in odtlej gorijo
                  ter se porabljajo tudi po
                  odstranitvi tega vira, tekoče
                  kemikalije, ki imajo zelo
                  nizko plamenišče, kemikalije,
                  ki v stiku z vodo ali njeno
                  paro v nevarnih količinah
                  sproščajo lahko vnetljive
                  pline.
-----------------------------------------------------------------
       Vnetljivo       Kemikalije, ki imajo nizko
                  plamenišče.
-----------------------------------------------------------------
N       Okolju nevarno    Kemikalije, ki lahko ob
                  prehajanju v okolje
                  povzročijo ali utegnejo
                  povzročiti takojšnjo ali
                  dolgoročno nevarnost za eno
                  ali več sestavin okolja.
-----------------------------------------------------------------

Nevarne kemikalije so označene z:

- enim ali več črkovnih znakov, ki ponazarjajo izbrane grafične
simbole za opozarjanje na nevarnost,

- standardnimi opozorilnimi stavki R (R=risk), ki opozarjajo na
ugotovljene nevarne lastnosti kemikalije,

- standardnimi obvestilnimi stavki S (S=safety), ki priporočajo
varnostne ukrepe pri ravnanju z nevarnimi kemikalijami.

Grafični simboli za nevarnost so definirani kot simboli črne
barve na oranžnorumenem ozadju v kvadratnem, črnem okvirju.

Nad simbolom se nahaja pripadajoči črkovni znak: T+,T, C, Xn, Xi,
E, O, F+, F, N. Pod simbolom se nahajajo napisi, ki pojasnjujejo
posamezno nevarnost.

Vse nevarne kemikalije imajo varnostni list. Varnostni list mora
vsebovati naslednje:

1. identifikacijo snovi/pripravka in podatke o dobavitelju, 2.
sestavo s podatki o nevarnih sestavinah, 3. nevarne lastnosti, 4.
prvo pomoč, 5. ukrepi ob požaru, 6. ukrepi ob nezgodnih izpustih,
7. ravnanje z nevarno snovjo/pripravkom in skladiščenje, 8.
varstvo pred izpostavljenostjo/osebna zaščita, 9. fizikalne in
kemijske lastnosti, 10. obstojnost in reaktivnost, 11.
toksikološke informacije, 12. ekotoksikološke informacije, 13.
odstranjevanje ostankov in embalaže snovi/pripravkov, 14.
transportne informacije, 15. označitev in informacije o predpisih
na podlagi katerih je snov/pripravek označen, 16. druge
informacije.

Splošna navodila za ravnanje s kemikalijami

Kemikalije, ki se uporabljajo v gospodinjstvu za čiščenje in
podobno, je potrebno hraniti v omarah, zaklenjenih z zatiči in na
otrokom nedosegljivih mestih. Strupene in jedke kemikalije se ne
hranijo v stanovanju!

Kemikalije ne smejo biti v istih omarah kot hrana in pijača.

Kemikalije morajo biti vedno v prvotni embalaži, ki je iz
ustreznega materiala, se dobro zapira in je opremljena tudi s
potrebnimi navodili ter opozorili.

Ostanke in stare kemikalije se odstrani na način kot je določeno
na deklaraciji. Če deklaracija ne določa načina odstranitve
ostankov in starih kemikalij, se le-te oddajo na ustreznem
zbirališču, tako da ne škodujejo okolju.

Brez predhodnega posveta s strokovnjakom nikoli sami ne mešamo
kemikalij, ker ne moremo predvideti posledic (sproščanje
strupenega plina, nastanek ognja, eksplozije).

Kemikalije se pred uporabo, med njo in po njej ne puščajo odprte,
ker v trenutku naše nepazljivosti lahko pridejo v roke otroku in
živali.

Varnostni ukrepi

Vnetljive snovi se po manjšem viru vžiga (dotik plamena ali
iskre) v zraku vžgejo in nato, ko vir vžiga ni več prisoten,
gorijo ali tlijo (trdne snovi). Izjemno vnetljive so snovi, ki se
vžgejo same od sebe pri normalni temperaturi na zraku brez
dovajanja energije; začnejo žareti in se končno vnamejo.
Vnetljivi so različni plini, tekočine in trdne snovi. Snovi v
obliki aerosolov, dimov ali prahu so vnetljive tudi znatno pod
temperaturo plamenišča.

Pri delu s kemikalijami, še posebej vnetljivimi, je potrebno
skrbeti za dobro prezračevanje prostorov. Hkrati je potrebno
preprečiti vse vire vžiga, kot so električne priprave, odprti
plamen, vire toplote in iskre. Strogo prepovedano je kajenje.

Ravnati se je potrebno po opozorilih in navodilih, napisanih na
posodah oziroma embalaži ali priloženih navodilih. Paziti moramo,
da so posode in steklenice nepropustno zaprte in hranjene v dobro
prezračevanem prostoru.

Tekoče kemikalije so pogosto nevarne za vodo (površinsko ali
podtalnico, posredno pa tudi za pitno vodo). Odpadkov ne smemo
zlivati v kanalizacijo, v vode ali po tleh.

Kemikalije pogosto lahko dražijo kožo in oči, zato je potrebno
preprečiti stik s kožo in očmi. Obleko, prepojeno s tekočino,
moramo takoj zamenjati, saj le-ta pomeni nevarnost požara in
nevarnost za zdravje.

V primeru, da kemikalija (tekočina) pride v stik s kožo, je kožo
treba temeljito umiti z vodo ali milnico, če pride kemikalija v
oči, je potrebno temeljito izpiranje z vodo najmanj 15 minut.

Strupene in jedke kemikalije lahko vstopajo v organizem preko
dihal, kože in prebavil. Na stopnjo zdravstvene okvare vplivajo
kemijska sestava kemikalije, koncentracija in čas
izpostavljenosti.

Plini običajno delujejo na organizem prek dihalnega trakta. Mnogi
dražijo kožo in oči.

Tekočine delujejo predvsem na kožo, tako da jo najedajo, npr.
kisline; lugi jo razmaščajo, povzročajo ekceme ali pronicajo
skozi kožo v organizem (npr. organska topila).

V obliki hlapov in aerosolov prodirajo strupene in jedke
kemikalije v organizem tudi prek dihal in morajo vplivati tudi na
oči.

Izredno nevarni so hlapi organskih topil. Povzročajo razne
zdravstvene okvare, včasih kratkotrajne, kot omotica, nezavest
itd., pa tudi dolgoročnejše poškodbe, predvsem poškodbo pljuč.

Mnoge nevarne kemikalije povzročajo s prehajanjem skozi kožo
in/ali z vdihavanjem hlapov ali delcev trajne okvare zdravja, kot
so rak, poškodbe plodu v materinem telesu, dedne genetske okvare,
alergije itd.

Pri zastrupitvi ali sumu zastrupitve je potrebno ostati miren in
upoštevati navodila na embalaži. Poklicati je potrebno zdravnika,
ki bo priporočil nadaljnje ukrepe in se po potrebi posvetoval z
ustreznim specialistom na Centru za zastrupitve.