Uradni list

Številka 45
Uradni list RS, št. 45/1999 z dne 11. 6. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 45/1999 z dne 11. 6. 1999

Kazalo

2195. Odredba o uvedbi agromelioracije na območju Občine Metlika, stran 5368.

Minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano izdaja na podlagi 85. člena zakona o kmetijskih zemljiščih (Uradni list RS, št. 59/96 in 31/98 – odl. US) in tretjega odstavka 99. člena zakona o upravi (Uradni list RS, št. 67/94, 20/95 – odl. US in 29/95)
O D R E D B O
o uvedbi agromelioracije na območju Občine Metlika
1. člen
S to odredbo se uvede agromelioracija na kmetijskih zemljiščih na območju Občine Metlika, na kompleksu imenovanem Kapljišče, v skupni površini 65,8913 ha.
2. člen
Agromelioracija se uvede na naslednjih kmetijskih zemljiščih:
– k.o. Podzemlje
parc. št.: 551, 552/1, 552/2, 553, 554/1, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570/1, 570/2, 571/1, 571/2, 572/1, 572/2, 573/1, 573/2, 573/3, 573/4, 574/1, 574/2, 575/1, 576/1, 577/1, 578, 579, 581, 594/1, 594/2, 603, 606, 607, 610, 611, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 623, 626, 627, 629, 630/1, 630/2, 631/1, 631/2, 632/1, 632/2, 633/1, 633/2, 633/3, 633/4, 634, 635, 636, 637, 640/1, 640/2, 641, 644, 645, 648, 649, 652, 653, 656, 657, 660/1, 660/2, 661, 662, 666, 669, 670, 675/1, 678, 681, 684/1, 686, 687/1, 687/2, 688, 689/1, 690/1, 702/1, 702/2, 705/1, 707/1, 717/1, 719/1, 721, 722, 724, 725, 729, 731/1, 731/2, 778/1, 778/2, 778/3, 778/4, 778/5, 778/6, 778/7, 778/8, 778/9, 778/10, 778/11, 778/12, 778/13, 778/14, 778/15, 778/16, 778/17, 778/18, 778/19, 778/20, 778/27, 778/28, 778/29, 778/30, 778/31, 778/32, 778/33, 778/34, 778/35, 778/36, 778/37, 778/38, 778/42, 805, 806, 809, 813/1, 813/2, 814/1, 814/2, 816, 817, 819/1, 819/2, 820/1, 820/2, 821, 822, 828, 831/1, 831/2, 834, 2435/2, 2438/1, 2439/1, 2441/1, 2442/1, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2454, 2455, 2456/1, 2456/2, 2457/1, 2464, 2465, 2466, 2493, 2495/1, 2496/1, 2497/1, 2499/1, 2501/1, 2501/2, 2502/1, 2503/1, 2504/1, 2504/3, 2506/1, 2507/3.
Seznam lastnikov zemljišč in podrobnejši opis vrste rabe zemljišč z njihovimi površinami je sestavni del investicijsko tehnične dokumentacije, ki je na vpogled pri Kmetijski zadrugi Metlika, z.o.o., cesta 15. brigade 2, Metlika (v nadaljnjem besedilu: KZ Metlika).
Investicijsko tehnična dokumentacija mora biti v skladu s prostorskimi izvedbenimi akti, ki veljajo na agromelioracijskem območju.
3. člen
Meja območja agromelioracije je vrisana v preglednih kartah, ki so sestavni del investicijsko tehnične dokumentacije.
4. člen
Investitorji agromelioracijskih del so lastniki tistih zemljišč, na katerih se uvaja agromelioracija, za njih pa po pooblastilih izvaja investitorska dela KZ Metlika.
5. člen
Sredstva za agromelioracijo zagotovijo investitorji iz 4. člena te odredbe, ki lahko pridobijo del sredstev iz proračuna Republike Slovenije na podlagi javnega razpisa Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (v nadaljnjem besedilu: MKGP). Predvidena dinamika financiranja del je: 73,6% MKGP, 9,4% Občina Metlika in 17% lastne udeležbe.
6. člen
Agromelioracije po tej odredbi obsegajo ureditev kmetijskih površin za racionalnejšo rabo in zajema:
– posek grmovja in zarasti,
– izravnava zemljišč,
– ureditev in čiščenje obstoječih odvodnih jarkov,
– ureditev poljskih poti,
– globoko oranje njivskih površin,
– založno gnojenje,
– kalcifikacijo in podrahljavanje zemljišč.
7. člen
Po končani agromelioraciji morajo investitorji skrbeti za trajnost lastnosti tal, doseženih z agromelioracijo, sicer se ne štejejo za dobre gospodarje, pristojna kmetijska inšpekcija pa uvede postopek po četrtem odstavku 7. člena zakona o kmetijskih zemljiščih.
8. člen
Pooblaščeni izvajalec investitorskih del mora skrbeti, da se vsa dela na agromelioraciji, ki predstavljajo poseg v prostor, opravijo v skladu s predpisi o urejanju naselij in drugih posegih v prostor in po predhodni pridobitvi ustreznih dovoljenj. Zagotoviti mora tudi strokovni nadzor nad vsemi deli v skladu s predpisi.
9. člen
Pooblaščenemu izvajalcu investitorskih del se nalaga, da pri nepremičninah iz 1. člena te odredbe v roku 30 dni od uveljavitve odredbe predlagajo zaznambo uvedbe melioracijskega postopka v zemljiško knjigo pri pristojnem sodišču in v zemljiškem katastru pri pristojni izpostavi Geodetske uprave Republike Slovenije.
10. člen
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 355-03-116/98
Ljubljana, dne 26. maja 1999.
Ciril Smrkolj l. r.
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano