Uradni list

Številka 109
Uradni list RS, št. 109/1999 z dne 29. 12. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 109/1999 z dne 29. 12. 1999

Kazalo

5066. Pravilnik o zdravniških licencah, stran 16580.

Na podlagi 38. člena zakona o zdravniški službi (Uradni list RS, št. 98/99) ter 9. in 27. člena statuta Zdravniške zbornice Slovenije (Uradni list RS, št. 64/96 in 22/98) je Skupščina Zdravniške zbornice Slovenije na seji dne 24. 12. 1999 sprejela
P R A V I L N I K
o zdravniških licencah
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. Preambula
1. člen
Poklicna odgovornost zdravnic in zdravnikov ter zoboravnic in zobozdravnikov zahteva stalno in aktivno učenje ves čas njihovega strokovnega delovanja. Ves čas svojega poklicnega dela so dolžni izbirati programe stalnega podiplomskega izpopolnjevanja, ki so skladni z njihovimi poklicnimi potrebami in napredkom stroke.
Namen stalnega podiplomskega izpopolnjevanja je ohranjanje, posodabljanje, poglabljanje in širjenje strokovnega znanja zdravnikov, zdravnic, zobozdravnikov in zobozdravnic ter izpopolnjevanje in učenje strokovnih veščin, odnosa do bolnika, do javnosti in do svojega poklica.
2. Splošne določbe
2. člen
Ta pravilnik ureja pogoje in postopke za podelitev, podaljšanje in odvzem dovoljenja za samostojno delo (v nadaljnjem besedilu: licenca) zdravnic in zdravnikov ter zobozdravnic in zobozdravnikov (v nadaljnjem besedilu: zdravnikov).
3. člen
Licenca je javna listina, ki dokazuje strokovno usposobljenost zdravnika za samostojno opravljanje zdravniške službe na določenem strokovnem področju v Republiki Sloveniji.
4. člen
Licenco morajo po postopku, predpisanim s tem pravilnikom, pridobiti vsi zdravniki, ki želijo v Republiki Sloveniji samostojno opravljati zdravniško službo.
5. člen
Licenca se podeli, podaljša in odvzame v splošnem upravnem postopku, če ni s tem pravilnikom drugače določeno. Licenca se lahko odvzame tudi v postopku pred razsodiščem Zdravniške zbornice Slovenije (v nadaljnjem besedilu: zbornica).
Za izvajanje določil tega pravilnika zbornica izda potrebne obrazce in listine.
6. člen
O podelitvi in podaljšanju licence po tem pravilniku odloča zbornica.
Sklep o podelitvi in podaljšanju licence izda generalni sekretar.
7. člen
O začasnem in trajnem odvzemu licence odloča razsodišče zbornice v skladu z določili pravilnika o organizaciji in delu razsodišča Zdravniške zbornice Slovenije s sklepom oziroma odločbo.
II. PODELITEV LICENCE
1. Splošno
8. člen
Licenca se podeli zdravniku, ki izpolnjuje pogoje, določene z zakonom in tem pravilnikom.
Zdravniku se licenca podeli po opravljeni specializaciji, za področje zobozdravstva pa po pripravništvu in uspešno opravljenem strokovnem izpitu oziroma po opravljeni specializaciji.
2. Pogoji za podelitev licence
9. člen
Zdravnik, ki želi pridobiti licenco, mora izpolnjevati naslednje pogoje:
– končati mora visokošolski študij medicine ali stomatologije na Medicinski fakulteti v Ljubljani ali na drugi fakulteti in nostrificirati diplomo na Medicinski fakulteti v Ljubljani,
– zdravnik mora imeti opravljen specialistični izpit oziroma predložiti nostrificirano potrdilo o opravljenem specialističnem izpitu,
– zobozdravnik mora opraviti pripravništvo in strokovni izpit oziroma specialistični izpit ali predložiti nostrificirano potrdilo o opravljenem pripravniškem ali specialističnem izpitu,
– dokazati mora aktivno znanje slovenskega jezika,
– biti mora član zbornice in izpolnjevati obveznosti, ki jih imajo člani zbornice,
– podpisati mora izjavo, da se ne bo ukvarjal z zdravilstvom oziroma mazaštvom,
– biti mora slovenski državljan ali predložiti veljavno delovno dovoljenje.
Kolikor je na podlagi predložene dokumentacije oziroma dosedanjega dela zdravnika mogoče dvomiti v njegovo usposobljenost za delo na določenem strokovnem področju, lahko zbornica predpiše preizkus usposobljenosti.
10. člen
Zdravniku, ki je diplomiral na medicinski fakulteti na ozemlju SFRJ pred 25. 6. 1991, diplome ni potrebno nostrificirati.
11. člen
Prosilec dokazuje aktivno znanje slovenskega jezika s spričevalom o končani srednji šoli v Republiki Sloveniji ali s potrdilom verificirane izobraževalne organizacije. Zdravnik je pri svojem delu z bolniki dolžan uporabljati slovenski jezik.
12. člen
Zbornica lahko zahteva tudi predložitev dodatnih dokumentov in dokazil, ki potrjujejo, da zdravnik izpolnjuje pogoje iz tega pravilnika.
3. Postopek podelitve licence
13. člen
Za podelitev licence zdravnik pri zbornici vloži izpolnjeno vlogo.
Zdravnik vlogi priloži dokumentacijo, ki dokazuje izpolnjevanje pogojev iz 9. člena tega pravilnika.
14. člen
Kolikor zdravnik ne vloži popolne vloge, ga zbornica obvesti, da jo je dolžan dopolniti v postavljenem roku. Po tem se izda sklep, zoper katerega je dovoljena pritožba. Če prosilec ne dopolni vloge oziroma jo dopolni neustrezno, se šteje, da vloga sploh ni bila vložena. Na to posledico je treba zdravnika posebej opozoriti v vabilu za dopolnitev vloge.
15. člen
Zdravnik lahko ponovno vloži vlogo za podelitev licence, razen v primerih, ko ta pravilnik določa drugače.
16. člen
Zbornica izda zdravniku, ki izpolnjuje vse predpisane pogoje, odločbo o podelitvi licence v roku 30 dni od vložitve popolne vloge.
17. člen
Licenca se podeli za licenčno obdobje 7 let.
Kolikor zdravnik izpolnjuje pogoje po tem pravilniku le določen čas (delovno dovoljenje za določen čas ...), se mu izda licenca za čas izpolnjevanja predpisanih pogojev.
18. člen
Zoper odločbo o podelitvi licence se lahko vloži pritožba v roku 15 dni od prejema pisnega odpravka odločbe. O pritožbi odloči Ministrstvo za zdravstvo.
19. člen
Licenčna listina se podeli v 8 dneh po dokončnosti odločbe o podelitvi licence.
Licenca vsebuje naslednje podatke:
– datum, kraj in številko licence,
– številko odločbe, na podlagi katere je podeljena licenca,
– ime in priimek zdravnika,
– strokovni naziv in pridobljeno akademsko stopnjo zdravnika,
– strokovno področje, za katero se licenca izdaja,
– obdobje veljavnosti licence,
– podpis predsednika zbornice in podpis predsednika sveta za izobraževanje zbornice.
III. PODALJŠANJE LICENCE
1. Splošno
20. člen
Zdravniku se licenca podaljša za licenčno obdobje 7 let na podlagi dokazil o strokovni usposobljenosti za nadaljnje delo v svoji stroki.
Zdravniku, ki mu je bila licenca izdana za obdobje krajše od 7 let, se po preteku tega obdobja licenca podaljša v skladu s tem pravilnikom.
Zdravniku, ki je v določenem licenčnem obdobju pridobil strokovni naziv svetnik oziroma višji svetnik ali učiteljski naziv na medicinski fakulteti (docent, izredni profesor, redni profesor), licence za prihodnje licenčno obdobje po tem pravilniku ni potrebno podaljševati. Kolikor ob naslednji habilitaciji predpisanih pogojev ne izpopolnjuje več in mu akademski naziv ni bil potrjen, mora za podaljšanje licence dokazati primerno strokovno usposobljenost po tem pravilniku.
21. člen
Preverjanje strokovne usposobljenosti zdravnika se za licenčno obdobje ugotavlja s kreditnimi točkami, ki jih pridobi zdravnik s stalnim podiplomskim izpopolnjevanjem.
Kolikor zdravnik ne pridobi potrebnega števila kreditnih točk za podaljšanje licence, mora opraviti preizkus strokovne usposobljenosti.
Zdravnik, ki prvič ne opravi uspešno preizkusa strokovne usposobljenosti ali prvič ne pride na preizkus v določenem roku, se mora na svoje stroške ob rednem delu dodatno strokovno izpopolnjevati na ustreznem področju.
Po končanem dodatnem strokovnem izpopolnjevanju lahko zdravnik še enkrat opravlja preizkus strokovne usposobljenosti.
2. Pogoji za podaljšanje licence
22. člen
Za podaljšanje licence mora zdravnik v preteklem licenčnem sedemletnem obdobju zbrati najmanj 75 kreditnih točk v skladu z določili tega pravilnika. V kolikor v tem obdobju ne opravlja zdravniške prakse v polni delovni obveznosti, mu zbornica za podaljšanje licence lahko predpiše posebne pogoje v obliki dodatnega strokovnega izpopolnjevanja.
V kolikor je bila zdravniku zadnja licenca podeljena za obdobje, krajše od 7 let, mora zdravnik zbrati 15 kreditnih točk za vsako leto, ko je imel licenco.
Zdravnik mora doseči najmanj 20% potrebnih kreditnih točk na podlagi stalnega podiplomskega izpopolnjevanje iz prve alinee 24. člena tega pravilnika.
23. člen
Za podaljšanje licence mora zdravnik, poleg pogojev, navedenih v prejšnjem členu, izpolnjevati tudi druge splošne pogoje iz tega pravilnika.
Zaradi zagotavljanja stalnega in nepretrganega strokovnega izpopolnjevanja naj zdravnik v obdobju 7 let enakomerno razporedi stalno podiplomsko izpopolnjevanje.
3. Stalno podiplomsko izpopolnjevanje
24. člen
Za stalno podiplomsko izpopolnjevanje se štejejo naslednja strokovna srečanja, samoizpopolnjevanja in izpopolnjevanja v medicinskih in drugih ustanovah:
– predavanje ali pasivna udeležba na domačem strokovnem srečanju,
– predavanje ali pasivna udeležba na strokovnem srečanju v tujini,
– objava strokovnega prispevka v strokovni reviji, zborniku, knjigi ali monografiji,
– samoizpopolnjevanje s pomočjo multimedijskih programov, študij strokovne literature s pisnimi odgovori na testna vprašanja,
– študijska potovanja in obiski,
– udeležba na posameznem strokovnem predavanju.
3.1. Pooblastilo organizatorju
25. člen
Zbornica izda pooblastilo tistemu organizatorju domačega strokovnega srečanja, ki želi, da se strokovno srečanje, ki ga organizira, prizna za stalno podiplomsko izpopolnjevanje, ter da se določijo kreditne točke.
Pooblaščeni organizator domačega strokovnega srečanja iz prve alinee 24. člena tega pravilnika je lahko fizična ali pravna oseba, ki izpolnjuje pogoje iz 28. člena tega pravilnika.
26. člen
Organizator na zbornico naslovi vlogo za pooblastilo in priznanje stalnega podiplomskega izpopolnjevanja iz prve alinee 24. člena tega pravilnika.
Za organiziranje stalnega podiplomskega izpopolnjevanja iz druge, tretje, četrte in pete alinee 24. člena tega pravilnika organizator ne potrebuje pooblastila zbornice. V teh primerih lahko zdravnik pri zbornici vloži vlogo za priznanje stalnega podiplomskega izpopolnjevanja in odobritve kreditnih točk.
27. člen
Pooblastilo se lahko izda za organiziranje posameznega strokovnega srečanja ali za sklop strokovnih srečanj v določenem časovnem obdobju.
28. člen
Organizator mora dokazati, da je usposobljen za organizacijo strokovnega izpopolnjevanja.
Izpolnjevati mora naslednje pogoje:
– imeti mora organizacijske in strokovne kadre za izvedbo strokovnega srečanja,
– določiti mora odgovorne posameznike, ki bodo zagotavljali izvajanje programa strokovnega srečanja,
– izdelati mora sistem beleženja prisotnosti in preverjanja znanja udeležencev,
– hraniti mora dokumentacijo o udeležbi na stalnem podiplomskem izpopolnjevanju in jo na zahtevo posredovati svetu za izobraževanje,
– vsaj polovica vsebine mora biti programirana v skladu s stalnim podiplomskim izpopolnjevanjem.
Organizator jamči, da je program strokovno neoporečen in da upošteva etična načela kodeksa medicinske deontologije in mednarodnih dogovorov.
29. člen
Organizator naslovi vlogo za izdajo pooblastila na zbornico. Zbornica vlogo posreduje Slovenskemu zdravniškemu društvu (v nadaljevanju: SZD), ki pripravi predlog za izdajo pooblastila ter dodelitev določenega števila kreditnih točk za domače strokovno srečanje v 30 dneh. Kolikor zbornica v tem času ne prejme predloga, o vlogi odloči sama. Kolikor SZD predlaga zbornici, da pooblastila ne izda, mora svoje stališče obrazložiti.
Zbornica izda pooblastilo organizatorju v roku 90 dni od vložitve popolne vloge. Kolikor zbornica vlogo zavrne, mora zavrnitev obrazložiti.
V primeru prekoračitve ali kršitve določil pooblastila, zbornica pooblastilo odvzame.
3.2. Priznanje kreditnih točk za stalno podiplomsko izpopolnjevanje
30. člen
Vlogo za dodelitev kreditnih točk na zbornico naslovi organizator, v drugih primerih stalnega podiplomskega izpopolnjevanja pa za priznanje stalnega podiplomskega izpopolnjevanja in dodelitev kreditnih točk vlogo na zbornico naslovi zdravnik.
3.2.1. Priznanje kreditnih točk za domača strokovna srečanja
31. člen
Vlogo za priznanje števila kreditnih točk za določeno strokovno srečanje organizator vloži pri zbornici najmanj 4 mesece pred izvedbo strokovnega srečanja.
Strokovna srečanja, pri katerih se predvideva za aktivnega udeleženca 8 kreditnih točk ali več, mora organizator prijaviti najmanj 5 mesecev pred njihovo izvedbo. Vloge, ki so prispele manj kot 5 mesecev pred predvidenim srečanjem, so lahko za aktivnega udeleženca ocenjene z največ 7 kreditnimi točkami (sorazmerno se zniža tudi število točk pasivnim udeležencem).
V izjemnih primerih lahko zbornica opravi hitri postopek priznanja kreditnih točk za posamezna strokovna predavanja. Gre za predavanja, ki so po mnenju organizatorja posebno pomembna in njihove organizacije iz objektivnih razlogov ni bilo mogoče prijaviti v opredeljenem roku.
32. člen
Vloga mora vsebovati naslednje podatke:
– naslov strokovnega srečanja, datum, kraj, trajanje in ime organizatorja,
– ime in naslov odgovornega nosilca izpopolnjevanja,
– ime in naslov kontaktne osebe za izvedbo izpopolnjevanja,
– obliko izpopolnjevanja,
– določitev programa in opredelitev ciljev izpopolnjevanja,
– ciljno populacijo,
– predvideno število udeležencev,
– predvideno kotizacijo,
– opis storitev, ki jih nudi udeležencem,
– opis morebitnega preverjanja znanja,
– določitev jezika, v katerem bo potekalo izpopolnjevanje.
Vloga mora vsebovati tudi dokumentiranje procesa, uporabljenega za določitev potrebe po takšnem izobraževanju (npr. novosti v stroki, želje potencialnih udeležencev ali kako drugače utemeljena potreba). Potencialni udeleženec mora biti seznanjen s potrebnim predznanjem in veščinami, ki so nujne za polno sodelovanje in razumevanje izobraževanja. Organizator mora ovrednotiti kakovost in učinkovitost učnega procesa.
Vloga mora vsebovati opredelitev pričakovane teoretične in/ali praktične koristi za udeleženca.
33. člen
Zbornica z organizatorjem strokovnega srečanja pred izvedbo sklene pogodbo, v kateri se določijo medsebojne pravice in obveznosti.
34. člen
Zbornica šteje kot dokazilo udeležbe zdravnika na strokovnem srečanju originalni dokument organizatorja, ki vsebuje:
– ime, naslov in pečat organizatorja,
– naslov in leto programa,
– seznam udeležencev z imenom, priimkom, naslovom in podpisi udeležencev.
Zbornica od organizatorja lahko vedno zahteva predložitev druge dokumentacije, ki jo mora organizator imeti za izvajanje strokovnega srečanja, v skladu z določili tega pravilnika.
35. člen
Na podlagi podpisane pogodbe med organizatorjem in zbornico ter prejetega originalnega dokumenta organizatorja o udeležbi, zbornica udeležencem izda potrdilo o udeležbi na strokovnem srečanju in priznanju določenega števila kreditnih točk Potrdilo se lahko izda za vse pridobljene kreditne točke določenega časovnega obdobja hkrati.
36. člen
Zbornica objavi koledar strokovnih srečanj z določitvijo števila kreditnih točk, ki jih je priznala kot ustrezne za podaljšanje licence.
3.2.2. Priznanje drugih vrst stalnega podiplomskega izpopolnjevanja
37. člen
Vlogo za priznanje določenega števila kreditnih točk za druge vrste stalnega podiplomskega izpopolnjevanja zdravnik vloži pri zbornici. Za obravnavo smiselno veljajo določila poglavja 3.2.1. tega pravilnika, kolikor ni to drugače urejeno v tem poglavju.
38. člen
Za priznanje predavanja ali pasivne udeležbe na strokovnem srečanju v tujini mora zbornici poleg ostalega predložiti:
– program srečanja,
– potrdilo o udeležbi.
Za priznanje objave strokovnega prispevka v strokovni reviji, zborniku, knjigi ali monografiji mora zbornici predložiti:
– naslovno stran z vsebino revije,
– prvo stran članka.
Za priznanje samo izpopolnjevanja s pomočjo multimedijskih programov ali študij strokovne literature s pisnimi odgovori na testna vprašanja, je potrebno predložiti potrdilo priznanega ponudnika o številu doseženih točk.
39. člen
Vloga se lahko vloži pred izvedbo stalnega podiplomskega izpopolnjevanja ali po njem, najkasneje pa 6 mesecev po opravljenem stalnem podiplomskem izpopolnjevanju.
Vloga mora vsebovati dokumentacijo, iz katere je razvidna vsebina stalnega podiplomskega izpopolnjevanja, ter podatke vlagatelja.
3.3. Točkovanje stalnega podiplomskega izpopolnjevanja
40. člen
Vsako posamezno stalno podiplomsko izpopolnjevanje je lahko ocenjeno z največ 20 kreditnimi točkami.
Za vsako uro predavanja se določi ena kreditna točka.
Predavateljem kot aktivnim udeležencem stalnega podiplomskega izpopolnjevanja se število točk za vsako uro predavanja poveča za 50%.
-----------------------------------------------------------------
Izpopolnjevalni programi              Kreditne točke
-----------------------------------------------------------------
potrjeni nacionalni kongresi,
učne delavnice, seminarji             1 ura = 1 točka
potrjeni mednarodni kongresi, šole itd.      1 ura = 1 točka
študijski obisk v domači ustanovi          5 točk/teden
-----------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------
Znanstveni ali strokovni članek      Število kreditnih točk
-----------------------------------------------------------------
vsak članek                       do 5 točk
prijava zapletov pri zdravljenju
prijava zapletov pri zdravljenju na
odbor za strokovno medicinska
vprašanja zbornice                   0,5 točke
prijava neželenega učinka zdravila
na odbor za strokovno medicinska
vprašanja zbornice                   0,5 točke
testna vprašanja
pravilni odgovori na testna vprašanja
iz člankov, objavljenih
v verificiranih revijah              0,5 točke/test
-----------------------------------------------------------------
41. člen
Financiranje stalnega podiplomskega izpopolnjevanja, ki se šteje za podaljšanje licence, mora biti urejeno v skladu s standardi za finančno pomoč in sponzoriranje izobraževalne dejavnosti, ki temeljijo na etičnih merilih Svetovne zdravstvene organizacije (SZO) za reklamiranje zdravil (april 1995) in kodeksom farmacevtske tržne prakse Mednarodne zveze društev farmacevtskih proizvajalcev (IFPMA) (avgust 1994).
Način financiranja stalnega podiplomskega izpopolnjevanja in porabo sredstev določa poseben pravilnik, ki ga na predlog Slovenskega zdravniškega društva sprejme zbornica.
42. člen
V primeru, da se za priznanje določenega števila kreditnih točk priznajo odgovori na testna vprašanja, objavljena v verificirani strokovni reviji, jih SZD predlaga v odobritev zbornici po enakem postopku, kakor to velja za druga stalna podiplomska izpopolnjevanja.
4. Postopek podaljšanja licence
43. člen
Zbornica obvesti zdravnika najkasneje 6 mesecev pred potekom licence, da mu bo na določen datum licenca potekla. Hkrati mu posreduje vzorec vloge za njeno podaljšanje in ga obvesti o skupnem številu kreditnih točk, ki jih ima v tekočem licenčnem obdobju.
44. člen
Zdravnik za podaljšanje licence vloži izpolnjeno vlogo pri zbornici.
Zdravnik vlogi priloži dokumentacijo, ki dokazuje izpolnjevanje pogojev, določenih z zakonom in s tem pravilnikom.
45. člen
Zdravnik je zbornici dolžan posredovati popolno vlogo za podaljšanje licence v roku 30 dni od prejema vzorca vloge in obvestila zbornice.
Kolikor zdravnik vloži nepopolno vlogo, ga zbornica obvesti, da jo je dolžan v roku 15 dni dopolniti.
Zbornica izda sklep, s katerim se ugotovi, da zdravnik od določenega dne dalje ne izpolnjuje več pogojev za opravljanje zdravniške službe in o tem obvesti njegovega delodajalca ter Ministrstvo za zdravstvo najkasneje v roku 30 dni pred iztekom veljavnosti njegove licence.
Na posledico iz prejšnjega odstavka je zbornica dolžna zdravnika v obvestilu posebej opozoriti.
46. člen
Zbornica zdravniku izda sklep na podlagi popolne vloge v roku najmanj 30 dni pred dnem poteka veljavnosti licence. Po dokončnosti sklepa o podaljšanju licence mu izda licenco, na kateri je navedena oznaka, da gre za podaljšanje licence.
47. člen
Zoper sklep iz 45. člena in 46. člena tega pravilnika se lahko vloži pritožba v roku 15 dni po prejemu pisnega odpravka.
Pritožba se vloži pri organu, ki je izdal odločbo na prvi stopnji, o njej pa bo odločalo Ministrstvo za zdravstvo.
5. Preizkus strokovne usposobljenosti
48. člen
Zdravnik, ki ne izpolnjuje pogojev strokovnih dosežkov za podaljšanje licence iz tega pravilnika, mora opraviti preizkus strokovne usposobljenosti najkasneje v roku 30 dni pred dnem izteka veljavnosti njegove licence.
Kraj, datum in imena tričlanske komisije, ki jo sestavljajo nadzorni mentorji, zbornica sporoči zdravniku najmanj 15 dni pred preizkusom strokovne usposobljenosti.
Zdravnik opravlja preizkus usposobljenosti s strokovnega področja, iz katerega želi podaljšati licenco.
Kadar zdravnik opravlja preizkus strokovne usposobljenosti po tem pravilniku, lahko ta preizkus opravlja največ dvakrat.
49. člen
Zdravnik, ki ne pride na preizkus usposobljenosti brez opravičljivega razloga oziroma ga ne opravi uspešno, se mora dodatno strokovno usposabljati na ustreznem strokovnem področju v ustanovah ali pri zasebnih zdravnikih. Vsebino in trajanje dodatnega strokovnega usposabljanja s sklepom določi zbornica.
50. člen
Po končanem dodatnem strokovnem usposabljanju mentor oceni kandidatovo usposobljenost in poda pisni predlog za ponovni preizkus strokovne usposobljenosti.
Kandidat naslovi vlogo za ponovni preizkus strokovne usposobljenosti na zbornico. Vlogi priloži mnenje mentorja.
51. člen
Preizkus strokovne usposobljenosti je zdravnik dolžan plačati po tarifi, ki jo določi izvršilni odbor zbornice v soglasju z ministrom, pristojnim za zdravstvo.
Zdravnik vlogi za podaljšanje licence priloži potrdilo o uspešno opravljenem preizkusu usposobljenosti.
IV. ODVZEM LICENCE
52. člen
Zdravniku lahko zbornica začasno ali trajno odvzame licenco zaradi večje strokovne pomanjkljivosti ali napake pri delu, v skladu z akti zbornice.
O začasnem odvzemu licence lahko odloča tudi izvršilni odbor v skladu z določili tega pravilnika.
1. Začasni odvzem licence
53. člen
Licenca se odvzame za določeno časovno obdobje do petih let v naslednjih primerih:
– če je zdravnik v postopku podaljšanja licence napoten na dodatno strokovno usposabljanje, pa do izteka licence ni uspešno opravil preizkusa strokovne usposobljenosti,
– če se ugotovi, da zdravnik s svojim delom resno ogroža zdravje ali življenje bolnika,
– če je zdravniku s sodno ali drugo pravnomočno odločbo začasno prepovedano ali onemogočeno opravljanje dejavnosti ali poklica,
– če se ugotovi, da zdravnik ne izpolnjuje drugih pogojev za opravljanje dejavnosti,
– če se po podelitvi licence ugotovi, da zdravnik ni pridobil dokazil o izpolnjevanju pogojev na veljaven način ali da pri svojem delu s pacienti ne uporablja slovenskega jezika ali da ne spoštuje drugih določil tega pravilnika.
54. člen
O začasnem odvzemu licence odloča izvršilni odbor na predlog sveta za izobraževanje, odbora za strokovno-medicinska vprašanja ali odbora za pravno-etična vprašanja.
Zoper odločbo iz prejšnjega odstavka je dopustna pritožba v roku 15 dni po prejemu pisnega odpravka, o njej pa bo odločalo Ministrstvo za zdravstvo.
O začasnem odvzemu licence odloča tudi razsodišče zbornice, v skladu s pravilnikom o organizacij in delu razsodišča Zdravniške zbornice Slovenije.
55. člen
Začasni odvzem licence traja, dokler obstajajo razlogi, na podlagi katerih je bila zdravniku licenca odvzeta oziroma toliko časa, kolikor to določi v svoji odločbi izvršilni odbor ali razsodišče.
Začasni odvzem licence lahko traja najdlje pet let na podlagi odločbe izvršilnega odbora, oziroma največ deset let na podlagi odločbe razsodišča.
Po preteku časa oziroma po prenehanju razlogov, za katerega je bila zdravniku odvzeta licenca, zdravnik lahko ponovno naslovi na zbornico vlogo za podelitev licence.
2. Trajni odvzem licence
56. člen
Trajni odvzem licence se lahko izreče zaradi večje strokovne pomanjkljivosti ali napake pri delu, v primeru, ko je takšno ravnanje zdravnika povzročilo trajne hujše posledice na zdravju ali smrt bolnika.
Licenca se zdravniku odvzame trajno v primerih in po postopku, ki ga določa pravilnik o organizaciji in delu razsodišča Zdravniške zbornice Slovenije.
V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
57. člen
Zdravniki, ki so že pridobili trajno licenco na podlagi prej veljavnega pravilnika, licenco obdržijo.
58. člen
Ne glede na določila tega pravilnika zdravniku, ki opravi sekundariat in preizkus usposobljenosti od 1. 1. 2000 do 1. 1. 2007, zbornica izda licenco za področje splošne medicine.
Zdravniku, ki mu je bila izdana licenca za področje splošne medicine do 1. 1. 2000, ni potrebno za podaljšanje licence za delo na področju splošne medicine za obdobje po 1. 1. 2007 opraviti specialističnega izpita.
59. člen
Zbornica na dan uveljavitve tega pravilnika prizna zdravnikom, ki imajo do tega dne opravljeno določeno število strokovnih sestankov, ki so se po do sedaj veljavnem pravilniku o izdaji, podaljšanju in odvzemu licence priznavale za podaljševanje licence, za vsak strokovni sestanek 25 kreditnih točk in o tem v roku 90 dni od začetka uporabe pravilnika obvesti zdravnika. Te točke se vštevajo v seštevek točk po tem pravilniku.
Zbornica lahko prizna na dan začetka uporabe tega pravilnika zdravnikom, ki so se v času od 1. 1. 1998 do 31. 12. 1999 usposabljali na načine, določene v 24. členu tega pravilnika, pa jim na podlagi do sedaj veljavnega pravilnika o izdaji, podaljšanju in odvzemu licence ni bilo mogoče priznati tega usposabljanja, določeno število kreditnih točk za to usposabljanje na podlagi določil tega pravilnika.
Vlogo za priznanje tega usposabljanja je potrebno vložiti najkasneje do 31. 3. 2000.
60. člen
Obrazce in listine iz drugega odstavka 5. člena tega pravilnika izda zbornica v šestih mesecih od objave pravilnika.
61. člen
Z dnem, ko se začne uporabljati ta pravilnik, preneha veljati pravilnik o izdaji, podaljšanju in odvzemu licence (Uradni list RS, št. 56/94).
62. člen
Ta pravilnik začne veljati, ko ga sprejme skupščina zbornice in da nanj soglasje minister, pristojen za zdravstvo, naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS, uporabljati pa se začne 1. 1. 2000.
Št. 6/99
Ljubljana, dne 24. decembra 1999.
Predsednik
Skupščine Zdravniške
zbornice Slovenije
prim. Anton Židanik, dr. med. l. r.

Soglašam
Minister za zdravstvo
dr. Marjan Jereb, dr. med. l.r.