Uradni list

Številka 88
Uradni list RS, št. 88/1998 z dne 22. 12. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 88/1998 z dne 22. 12. 1998

Kazalo

4561. Uredba o izvajanju sporazuma med državami članicami EFTE in Republiko Slovenijo, stran 8173.

Na podlagi 3. člena zakona o ratifikaciji sporazuma med državami članicami EFTE in Republiko Slovenijo, protokola, ki spreminja protokol B, naveden v 3. členu sporazuma ter protokola, ki spreminja 16. člen in prilogo VII k sporazumu (Uradni list RS – Mednarodne pogodbe, št. 19/97, 63/98), drugega odstavka 3. člena zakona o carinski tarifi (Uradni list RS, št. 74/95) in prvega odstavka 21. člena zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 4/93, 23/96 in 47/97) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o izvajanju sporazuma med državami članicami EFTE in Republiko Slovenijo
1. člen
Ta uredba ureja pogoje za uvoz blaga, ki se v letu 1999 uvaža v Slovenijo in je po poreklu iz držav članic EFTE (Švice, Liechtensteina, Norveške in Islandije).
2. člen
Izraz “uvoz“ v smislu te uredbe pomeni sprostitev blaga v prosti promet kakor tudi katerikoli drug carinski postopek, pri katerem nastane ali lahko nastane carinski dolg.
3. člen
Za industrijske izdelke po poreklu iz držav članic EFTE se pri uvozu v Slovenijo uporablja carinska stopnja “prosto“, razen za izdelke, ki so navedeni v prilogi 1 k tej uredbi, ki je njen sestavni del. Za industrijske izdelke, ki so navedeni v prilogi 1 k tej uredbi, se plačuje carina po stopnjah, določenih v tej prilogi.
Za industrijske izdelke v smislu prejšnjega odstavka se štejejo izdelki, uvrščeni v 25. do 97. poglavje kombinirane nomenklature carinske tarife, razen izdelkov, navedenih v prilogi 2 k tej uredbi, ki je njen sestavni del.
4. člen
Za kmetijske izdelke po poreklu iz Švice oziroma Liechtensteina, ki so navedeni v prilogi 3 k tej uredbi, se pri uvozu v Slovenijo plačuje carina po znižanih carinskih stopnjah v okviru carinskih kvot, ki so določene v tej prilogi.
Za ribe, ribje in morske izdelke po poreklu iz držav članic EFTE, se pri uvozu v Slovenijo uporabljajo carinske stopnje navedene v prilogi 4 k tej uredbi.
Prilogi 3 in 4 sta sestavni del te uredbe.
5. člen
Količine blaga v okviru posamezne carinske kvote iz priloge 3 k tej uredbi razdeli Ministrstvo za ekonomske odnose in razvoj na predlog komisije, ki jo sestavljajo po dva predstavnika Ministrstva za ekonomske odnose in razvoj in Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter po en predstavnik Ministrstva za finance, Združenja trgovine in Združenja za agroživilstvo v okviru Gospodarske zbornice Slovenije.
Komisijo vodi in sklicuje predsednik komisije, ki ga izmed predstavnikov Ministrstva za ekonomske odnose in razvoj imenuje minister za ekonomske odnose in razvoj.
Komisija sprejme kriterije za oblikovanje predlogov o razdelitvi količin blaga v okviru carinskih kvot iz priloge 3 k tej uredbi ter poslovnik o svojem delovanju.
6. člen
Zahtevek za dodelitev določene količine blaga v okviru posamezne carinske kvote, določene v prilogi 3 k tej uredbi, lahko vloži pravna oseba ter samostojni podjetnik posameznik s sedežem ali stalnim bivališčem v Republiki Sloveniji (v nadaljnjem besedilu: vlagatelj). Zahtevek se vloži pri Ministrstvu za ekonomske odnose in razvoj najkasneje petnajst dni po uveljavitvi te uredbe.
Zahtevek iz prejšnjega odstavka se vloži na obrazcu, ki ustreza vzorcu iz priloge 5 k tej uredbi, ki je njen sestavni del.
O dodelitvi določene količine blaga v okviru posamezne carinske kvote vlagatelju, izda Ministrstvo za ekonomske odnose in razvoj odločbo, s katero določi tudi rok, do katerega lahko vlagatelj uvozi dodeljeno količino blaga v skladu s prvim odstavkom 4. člena te uredbe.
Ministrstvo za ekonomske odnose in razvoj lahko razdeli količine blaga v okviru posamezne carinske kvote tudi postopno, praviloma pa dvakrat letno, pri čemer mora biti carinska kvota v celoti razdeljena najmanj dva meseca pred iztekom leta.
7. člen
Carinska uprava Republike Slovenije spremlja realizacijo uvoza po izdanih odločbah iz tretjega odstavka 6. člena te uredbe in o tem trimesečno poroča Ministrstvu za ekonomske odnose in razvoj.
8. člen
Minister za ekonomske odnose in razvoj lahko na predlog komisije iz 5. člena te uredbe izda predpis, v katerem objavi obseg carinskih kvot, ki niso bile razdeljene ali za katere uvoz na podlagi odločb ni bil izvršen oziroma ni bil v celoti izvršen ter določi rok, do katerega se lahko vložijo zahtevki za dodelitev količine v skladu s 6. členom te uredbe.
9. člen
Pri uveljavljanju preferencialne carinske obravnave pri uvozu blaga po 3. in 4. členu te uredbe je treba carinskemu organu poleg drugih dokumentov predložiti tudi dokazilo o poreklu blaga, ki je izdelano in izdano v skladu s preferencialnimi pravili o poreklu blaga, določenimi v predpisu, ki ga izda Vlada Republike Slovenije.
Carinski organi Republike Slovenije potrjujejo dokazila o poreklu blaga za izvoz blaga iz Slovenije v države članice EFTE, če gre za izvoz blaga, ki v skladu s sporazumom o prosti trgovini med Republiko Slovenijo in državami članicami EFTE uživa preferencialno obravnavo in, če so izpolnjeni pogoji, določeni s preferencialnimi pravili o poreklu blaga iz prejšnjega odstavka.
10. člen
Pri uvozu blaga po določbah te uredbe se v enotno carinsko listino (ECL) v skladu s 25. členom pravilnika o uporabi listin v carinskem postopku (Uradni list RS, št. 56/95, 76/95 in 68/96) v polje 39 vpiše naslednje štirimestne šifre:
2101 – za izdelke iz priloge 1 po poreklu iz Švice,
2201 – za izdelke iz priloge 1 po poreklu iz Norveške,
2401 – za izdelke iz priloge 1 po poreklu iz Islandije,
2102 – za izdelke iz priloge 3,
2002 – za izdelke iz priloge 4.
11. člen
Predpis iz prvega odstavka 9. člena te uredbe izda Vlada Republike Slovenije najkasneje do 31. decembra 1998.
12. člen
Ta uredba začne veljati 1. januarja 1999.
Št. 334-02/98-3
Ljubljana, dne 17. decembra 1998.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik
                  PRILOGA 1

               INDUSTRIJSKI IZDELKI

----------------------------------------------------------------------
 Tarifna   Poimenovanje                   Carinska
 oznaka                            stopnja
----------------------------------------------------------------------
 1      2                            3
----------------------------------------------------------------------

 2501 00   Sol (vključno jedilna sol in denaturirana sol)
       in čisti natrijev klorid, v vodni raztopini ali
       ne, ali z dodatkom snovi proti skepljanju ali za
       sipkost ali ne; morska voda

 2501 00 100 - Morska voda in slanice ........................ 1.0

       - Navadna sol (vključno z jedilno soljo in
       denaturirano soljo) in čisti natrijev klorid, v
       vodni raztopini ali neraztopljen z dodatkom ali
       brez dodatka snovi proti skepljanju ali za
       sipkost:

 2501 00 310 -- za kemično predelavo (ločevanje natrija od
       klora), za proizvodnjo drugih proizvodov ........ 1.0
2

       -- drugo:

 2501 00 510 --- denaturirana ali za uporabo v industriji
       (vključno za rafiniranje), razen za shranjevanje
       ali pripravo hrane za človeško ali živalsko
       prehrano ........................................ 1.0
2

       --- drugo:

 2501 00 910 ---- sol, primerna za človeško prehrano ......... 1.2

 2501 00 990 ---- drugo ...................................... 1.2


 2505    Pesek, naravni, vseh vrst, barvan ali nebarvan,
       razen kovinonosnega peska iz 26. poglavja

 2505 10 00 - Silikatni in kremenov pesek:

 2505 10 001 -- kremenov pesek za proizvodnjo stekla ......... 1.0

 2505 10 002 -- kremenčeva moka za glazure v keramični
       industriji ...................................... 1.0

 2505 10 009 -- drug ......................................... 1.0

 2505 90 000 - Drug .......................................... 1.0


 2506    Kremen (razen naravnega peska); kvarcit,
       vključno grobo klesan ali razžagan ali kako
       drugače razrezan v pravokotne (vključno
       kvadratne) bloke ali plošče

       - Kvarcit (kremenec):

 2506 21 000 -- surov ali grobo klesan ....................... 1.0

 2506 29 000 -- drug ......................................... 1.0


2508    Druge gline (razen ekspandiranih glin iz tar.
       št. 6806), andaluzit, kianit in silimanit, žgani
       ali nežgani; mulit; šamotne in dinas zemljine

 2508 30 000 - Ognjevarna glina .............................. 1.0

 2508 40 000 - Druge gline ................................... 1.0

 2508 60 000 - Mulit ......................................... 1.0


 2509 00 000 Kreda ........................................... 1.0


 2517    Prodniki, gramoz, lomljen ali drobljen kamen, ki
       se navadno uporabljajo kot agregati za beton, za
       nasipanje cest in železniških prog ter za druga
       nasipanja, debeli gramoz, vključno termično
       obdelan; makadam iz žlindre, troske in podobnih
       industrijskih odpadkov, vključno mešani z
       materiali iz prvega dela te tarifne številke;
       termakadam; drobljenec, odlomki in prah iz kamna
       iz tar. št. 2515 ali 2516, vključno termično
       obdelani

 2517 10   - Prodniki, gramoz, lomljen ali zdrobljen kamen,
       ki se navadno uporabljajo kot agregati za beton,
       za nasipanje cest ali železniških prog in za
       druga nasipanja, debeli in drobni gramoz,
       vključno termično obdelani:

 2517 10 100 -- prodniki, gramoz, debeli in drobni gramoz ... 1.0

 2517 10 200 -- apnenec, dolomit in druge apnenčaste kamnine,
       lomljene ali zdrobljene ......................... 1.0

 2517 10 800 -- drugi ........................................ 1.0


 2518    Dolomit, žgan ali nežgan; dolomit, grobo klesan
       ali razžagan ali kako drugače razrezan v
       kvadratne ali pravokotne bloke ali plošče,
       aglomerirani dolomit (vključno terdolomit)

 2518 10 000 - Dolomit, nežgan (magnezijev-kalcijev
       karbonat ........................................ 0.7

 2518 30 000 - Dolomit aglomeriran (vključno terdolomit) ..... 1.0


 2521 00 000 Apnenčev kamen, ki se uporablja kot talilo;
       apnenčev kamen in druge apnenčaste kamenine, ki
       se uporabljajo za proizvodnjo apna in cementa ... 1.0


 2522    Živo apno, gašeno apno in hidrirano apno,
       razen kalcijevega oksida in hidroksida iz tar.
       št. 2825

 2522 10 000 - Živo apno (kalcijev oksid) .................... 1.0

 2522 20 000 - Gašeno apno (kalcijev hidroksid) .............. 1.6

 2522 30 000 - Hidrirano apno (skupaj žgana živo
       apno in glina) .................................. 1.0


 2523    Portlandski cement, aluminatni cement, žlindrani
       cement, supersulfatni cement in podobni
       cementi, vštevši barvane in v obliki
       klinkerja

 2523 10 000 - Cement v obliki klinkerja ..................... 2.0
      
       - Portlandski cement:

 2523 29 000 -- drug ......................................... 2.0

 2523 30 000 - Aluminatni cement ............................ 0.6

 2523 90   - Drugi cementi:

 2523 90 100 -- cement iz visokih peči ....................... 0.6


 2523 90 300 -- pozolanski cement ............................ 0.6


 2523 90 900 -- drugo ........................................ 0.6


 2530    Mineralne snovi, ki niso navedene in ne zajete
       na drugem mestu

 2530 90   - Drugo:

 2530 90 950 -- drugo ........................................ 0.4


 2702    Rjavi premog (lignit), aglomeriran ali
       neaglomeriran, razen gagata

 2702 10 00 - Rjavi premog (lignit), tudi v prahu,
       neaglomeriran:

 2702 10 009 -- drugo ........................................ 2.3

 2702 20 00 - Aglomeriran rjavi premog (lignit):

 2702 20 009 -- drugo ........................................ 2.3


 2710 00   Olja, dobljena iz nafte, in olja, dobljena iz
       bituminoznih mineralov, razen surovih;
       proizvodi, ki niso navedeni in ne zajeti na
       drugem mestu, ki vsebujejo po masi 70% ali več
       olj iz nafte ali olj, dobljenih iz bituminoznih
       mineralov, če so ta olja osnovne sestavine teh
       proizvodov

       - Lahka olja:

 2710 00 110 -- za uporabo v posebnih procesih ............... 2.0

 2710 00 150 -- za kemično predelavo, razen v procesih, ki so
       določeni v skladu s tar.podšt. 2710 00 110 ...... 2.0

       -- za druge namene:

       --- posebni bencini:

 2710 00 210 ---- beli špirit ................................ 2.0

 2710 00 250 ---- drugo ...................................... 2.0

       --- drugo:

       ---- motorni bencin:

 2710 00 260 ----- letalski bencin ........................... 2.0

       ----- drug, z vsebnostjo svinca:

       ------ do vključno 0,013 g/l (neosvinčen
       bencin:

 2710 00 270 ------- z oktanskim številom manj kot 95 ........ 2.0

 2710 00 290 ------- z oktanskim številom 95 ali več
       do manj kot 98 .................................. 2.0

 2710 00 320 ------- z oktanskim številom 98 ali več ......... 2.0

       ------ nad 0,013 g/l (osvinčen bencin):

 2710 00 340 ------- z oktanskim številom do manj kot 98 ..... 2.0

 2710 00 360 ------- z oktanskim številom 98 ali več ......... 2.0

 2710 00 370 ---- bencinska reaktivna goriva ................. 2.0

       - Srednja olja:

 2710 00 410 -- za uporabo v specifičnih procesih ............ 2.0

 2710 00 450 -- za uporabo v kemijski predelavi, razen v
       procesih, ki so določeni v skladu s tar.podšt.
       2710 00 410 ..................................... 2.0

       -- za druge namene:

       --- kerozini:

 2710 00 550 ---- drugo ...................................... 2.0

 2710 00 590 --- drugo ....................................... 2.0

       - Težka olja:

       -- plinska olja, definirana v dodatni
       opremi 1(f):

 2710 00 610 --- za uporabo v specifičnih procesih ........... 2.0

 2710 00 650 --- za uporabo v kemični predelavi, razen v
       procesih, ki so določeni v skladu s tar.podšt.
       2710 00 610 ..................................... 2.0

       --- za druge namene:

 2710 00 66 ---- z vsebnostjo žvepla do vključno 0,05 mas.%

 2710 00 661 ----- ekstra lahko (EL) kurilno olje z
       dodanim rdečim barvilom in indikatorjem ......... 2.0

 2710 00 669 ----- druga (npr. dieselska goriva,
       neobarvana EL goriva) ........................... 2.0

 2710 00 67 ---- z vsebnostjo žvepla več kot 0,05 mas.% do
       vključno 0,2 mas.%

 2710 00 671 ----- ekstra lahko (EL) kurilno olje z
       dodanim rdečim bervilom in indikatorjem.......... 2.0

 2710 00 679 ----- druga (npr. dieselska goriva,
       neobarvana EL goriva) ........................... 2.0

 2710 00 68 ---- z vsebnostjo žvepla več kot 0,2 mas.%

 2710 00 681 ----- ekstra lahko (EL) kurilno olje z
       dodanim rdečim bervilom in indikatorjem ......... 2.0

2710 00 689 ----- druga (npr. dieselska goriva,
       neobarvana EL goriva) ........................... 2.0

       -- kurilna olja (brez dodanih barvil),
       definirana v dodatni opombi 1(g):

 2710 00 710 --- za uporabo v specifičnih procesih ........... 2.0

 2710 00 720 --- za kemično predelavo, razen v procesih, ki
       so določeni v skladu s tar.podšt. 2710 00 710 ... 2.0

       --- za druge namene:

 2710 00 760 ---- z vsebnostjo žvepla od 1 mas.% do manj kot 2
       mas.% ........................................... 2.0

 2710 00 770 ---- z vsebnostjo žvepla od 2 mas.% do manj kot
       2,8 mas.% ....................................... 2.0

 2710 00 780 ---- z vsebnostjo žvepla od 2,8 mas.% in več .... 2.0

       --- za druge namene:

 2710 00 870 ---- motorna olja, kompresijska mazalna olja,
       turbinska mazalna olja .......................... 1.2

 2710 00 890 ---- bela olja, tekoči parafin .................. 1.2


 2715 00   Bitumenske mešanice na osnovi naravnega asfalta,
       naravnega bitumna, bitumna iz nafte, mineralnega
       katrana ali mineralne katranske smole (npr.:
       bituminozni kit, "cutback") ......................1.2


 2801    Fluor, klor, brom in jod

 2801 10 000 - Klor .......................................... 3.6


 2804    Vodik, žlahtni plini in druge nekovine

 2804 30 000 - Dušik ......................................... 4.5

 2804 40 000 - Kisik ......................................... 4.5


 2806    Klorovodik (klorovodikova kislina);
       klorsulfonska kislina

 2806 10 000 - Klorovodik (klorovodikova kislina) ............ 4.5


 2811    Druge anorganske kisline in druge anorganske
       kisikove spojine nekovin

       - Druge anorganske kisline in druge anorganske
       kisikove spojine nekovin:

       - Druge anorganske kisikove spojine nekovin:

 2811 21 000 -- ogljikov dioksid ............................. 3.6

 2811 29   -- druge:

 2811 29 100 --- žveplov trioksid (žveplov anhidrid);
       diarzenov trioksid .............................. 1.0


 2815    Natrijev hidroksid (kavstična soda); kalijev
       hidroksid (kavstična pepelika); natrijevi ali
       kalijevi peroksidi

       - Natrijev hidroksid (kavstična soda):

 2815 12 000 -- v vodni raztopini (tekoča soda) .............. 3.6

 2815 30 000 - Natrijevi ali kalijevi peroksidi .............. 1.6


 2821    Železovi oksidi in hidroksidi; zemeljske barve,
       ki vsebujejo po masi 70 mas.% ali več vezanega
       železa, preračunanega kot Fe2O3

 2821 20 000 - Zemeljske barve ............................... 1.0


 2823 00 000 Titanovi oksidi ................................. 1.4


 2827    Kloridi, oksikloridi in hidroksikloridi; bromidi
       in oksibromidi; jodidi in oksijodidi

       - Drugi kloridi:

 2827 39   -- drugi:

 2827 39 100 --- kositra ..................................... 1.0


 2828    Hipokloriti; komercialni kalcijev hipoklorit
       (klorovo apno); kloriti; hipobromiti

 2828 10 000 - Komercialni kalcijev hipoklorit in drugi
       kalcijevi hipokloriti ........................... 1.4

 2828 90 00 - Drugo:

 2828 90 00 - Drugo:

 2828 90 001 -- natrijev hipoklorit .......................... 4.5


 2829    Klorati in perklorati; bromati in perbromati;
       jodati in perjodati

 2829 90   - Drugo:

 2829 90 100 -- perklorati ................................... 1.0

 2829 90 800 -- drugi ........................................ 1.4


 2833    Sulfati; galuni; peroksisulfati (persulfati)

       - Drugi sulfati:

 2833 22 000 -- aluminija .................................... 4.5

 2833 26 000 -- cinka ........................................ 1.8

 2833 29   -- drugi:

 2833 29 700 --- živega srebra; svinca ....................... 1.0


 2834    Nitriti; nitrati

       - Nitrati:

 2834 22 000 -- bizmuta ...................................... 1.0

 2834 29   -- drugi:

 2834 29 20 --- barija; berilija; kadmija; niklja;
       svinca:

 2834 29 201 ---- barija; berilija; kadmija; kobalta;
       niklja .......................................... 1.6

 2834 29 209 ---- svinca ..................................... 1.4

 2834 29 300 --- bakra; živega srebra ........................ 1.0


 2835    Fosfinati (hipofosfiti), fosfonati (fosfiti),
       fosfati in polifosfati

       - Fosfati:

 2835 22 000 -- mononatrija in dinatrija ..................... 1.0

 2835 23 000 -- trinatrija ................................... 1.0

 2835 24 000 -- kalija ...................................... 2.0

 2835 26   -- drugi kalcijevi fosfati:

 2835 26 100 --- z vsebnostjo fluora do 0,005% po masi, v
       suhem anhidridnem proizvodu ..................... 1.0

 2835 29   -- drugi:

 2835 29 100 --- triamonija .................................. 2.0

 2835 29 900 --- drugi ....................................... 1.0

       - Polifosfati:

 2835 31 000 -- natrijev trifosfat (natrijev tripolifosfat) .. 4.5

 2835 39 000  -- drugi ..................................... 2.0


 2836    Karbonati; peroksikarbonati (perkarbonati);
       komercialni amonijev karbonat, ki vsebuje
       amonijev karbamat

 2836 10 000 - Komercialni amonijev karbonat in drugi
       amonijevi karbonati ............................. 1.2

       - Drugo:

 2836 91 000 -- litijevi karbonati ........................... 1.2

 2836 99   -- drugo:

       --- karbonati:

 2836 99 110 ---- magnezija; bakra ........................... 0.8

 2836 99 900 --- peroksikarbonati (perkarbonati) ............. 2.0


 2837    Cianidi, oksicianidi in kompleksni cianidi

 2837 20 000 - Kompleksni cianidi ............................ 1.0


 2838 00 000 Fulminati, cianati in tiocianati ................ 1.2


 2839    Silikati; komercialni silikati alkalijskih kovin

       - Natrija:

2839 19 000 -- drugi (npr. vodno steklo-natrijev
      silikat) ......................................... 2.0


 2840    Borati; peroksiborati (perborati)

       - Dinatrijev tetraborat (rafinirani boraks):

 2840 11 000 -- brezvodni .................................... 0.8

 2840 19   -- drug:

 2840 19 100 --- dinatrijev tetraboratni pentahidrat ......... 1.0

 2840 19 900 --- drug ........................................ 1.0

 2840 20   - Drugi borati:

 2840 20 100 -- natrijevi borati, brezvodni .................. 0.8

 2840 30 000 - Peroksiborati (perborati) ..................... 4.5


 2841    Oksi in peroksi soli kovinskih kislin

 2841 10 000 - Aluminati ..................................... 1.4

 2841 50 000 - Drugi kromati in dikromati; peroksikromati .... 2.6

 2841 70 000 - Molibdati ..................................... 1.4

 2841 90   - Druge:

 2841 90 900 -- druge ........................................ 1.2


 2842    Druge soli anorganskih kislin ali peroksi
       kislin, razen azidov

 2842 10 000 - Dvojni ali kompleksni silikati ................ 1.0

 2842 90   - Drugo:

 2842 90 100 -- soli, dvojne ali kompleksne soli selenove in
       telurjeve kisline ............................... 1.0


 2843    Plemenite kovine v koloidnem stanju, anorganske
       in organske spojine plemenitih kovin, kemično
       določene ali nedoločene; amalgami plemenitih
       kovin

       - Srebrove spojine:

 2843 29 000 -- druge ........................................ 1.2


 2846    Anorganske in organske spojine redkih zemeljskih
       kovin, itrija ali skandija ali iz mešanic teh
       kovin

 2846 10 000 - Cerijeve spojine .............................. 0.8

 2846 90 000 - Druge ......................................... 0.8


 2847 00 000 Vodikov peroksid, utrjen s sečnino ali ne ....... 4.5


 2849    Karbidi, kemično določeni ali nedoločeni

 2849 10 000 - Kalcija ....................................... 4.5

 2849 90   - Drugi:

 2849 90 100 -- bora ......................................... 1.0

 2849 90 300 -- volframa ..................................... 1.6

 2849 90 500 -- aluminija; kroma; molibdena; vanadija;
       tantala; titana ................................. 1.6


 2850 00   Hidridi, nitridi, azidi, silicidi in boridi,
       kemično določeni ali ne; razen spojin, ki so
       tudi karbidi iz tar. št. 2849

 2850 00 500 - Azidi ......................................... 1.2

 2850 00 900 - Boridi ........................................ 1.2


 2851 00   Druge anorganske spojine (vključno z destilirano
       ali elektroneprevodno vodo in vodo podobne
       čistoče); utekočinjen zrak (z izločenimi ali
       neizločenimi žlahtnimi plini); stisnjen zrak;
       amalgami, razen amalgamov plemenitih kovin

 2851 00 100 - Destilirana in elektroneprevodna voda in voda
       podobne čistoče ................................. 2.0

 2851 00 300 - Tekoči zrak (z odstranjenimi ali
       neodstranjenimi žlahtnimi plini); stisnjeni
       zrak ............................................ 2.0

 2851 00 500 Cianogen klorid (klorican)....................... 1.2


 2901    Aciklični ogljikovodiki

       -Nenasičeni

 2901 29   --drugo:

 2901 29 200 --- ki se uporablja kot gorivo ali za ogrevanje . 2.0

 2901 29 80 --- ki se uporablja za druge namene:

 2901 29 801 ---- acetilen ................................... 2.0


 2902    Ciklični ogljikovodiki

       - Cikloalkani, cikloalkeni in cikloterpeni:

 2902 19   -- drugi:

 2902 19 100 --- cikloterpeni ................................ 1.0

 2902 90   - Drugi:

 2902 90 300 -- bifenil in terfenili ......................... 1.2


 2903    Halogenski ogljikovodiki derivati

       - Nasičeni klorirani derivati acikličnih
       ogljikovodikov:

 2903 14 000 -- ogljikov tetraklorid - CCl4 .................. 2.4

 2903 15 000 -- 1,2-dikloretan (etilenklorid) - C2H4Cl2 ...... 2.4

 2903 19   -- drugi:

 2903 19 100 --- 1,1,1,-trikloretan (metil kloroform) -
       C2H3Cl3 ......................................... 2.4


 2903 30   - Fluorirani, bromirani ali jodirani derivati
       acikličnih ogljikovodikov:

       -- bromirani:

 2903 30 36 --- drugo:

 2903 30 361 ---- bromoetan in vinilklorid ................... 1.2

 2903 30 369 ---- drugo ...................................... 1.2

 2903 30 80 -- drugo:

 2903 30 801 --- tetrafluoroetan (HFC 134a) .................. 1.6

 2903 30 802 --- spojine iz Priloge 2 (BSP (1)
       Glej prilogo 2 - Bojni strupi in
       njihovi predhodniki) ............................ 1.6

 2903 30 809 --- drugo ....................................... 1.6

       - Halogenirani derivati acikličnih
       ogljikovodikov, ki vsebujejo dva ali več
       različnih halogenskih elementov:

 2903 42 000 -- diklordifluorometan - (CFC - 12) ............. 1.4

 2903 43 000 -- triklrotrifluoroetani - (CFC - 113) .......... 1.4

 2903 45   -- drugi perhalogenirani derivati, samo z
       fluorom in klorom:

 2903 45 900 --- drugo ....................................... 1.4

       - Halogenirani derivati ciklanskih, ciklenskih
       in cikloterpenskih ogljikovodikov:

 2903 59   -- drugi:

 2903 59 900 --- drugi ....................................... 1.4


 2904    Sulfo-, nitro- ali nitrozo- derivati
       ogljikovodikov, halogenirani ali nehalogenirani

 2904 90   - Drugi:

 2904 90 200 -- sulfohalogenirani derivati ................... 1.4


 2905    Aciklični alkoholi in njihovi halogenski,
       sulfo-, nitro- ali nitrozo- derivati

       - Nasičeni enohidroksilni alkoholi:

 2905 11 000 -- metanol (metilalkohol) ....................... 2.0

 2905 15 000 -- pentanol (amilalkohol) in njegovi izomeri .... 1.4

 2905 19   -- drugi:

 2905 19 001 --- kovinski alkoholati ......................... 1.4

 2905 19 009 --- drugi ....................................... 1.4

       - Nenasičeni enohidroksilni alkoholi:

 2905 22   -- aciklični terpenski alkohol:

 2905 22 100 --- geraniol, citronelol, linalol, rodinol in
       nerol ........................................... 1.4

 2905 22 900 --- drugi ....................................... 1.4

 2905 29   -- drugi:

 2905 29 100 --- alilalkohol ................................. 1.4

 2905 29 900 --- drugi ....................................... 2.8

       - Dioli:

 2905 39 100 --- 2-metilpentan-2,4-diol (heksilenglikol) ..... 0.6

 2905 39 200 --- butan-1,3-diol .............................. 0.6

       - Drugi večhidroksilni alkoholi:

 2905 49   -- drugi:

       --- drugi:

       ---- estri glicerola s spojinami, ki vsebujejo
       kislinske funkcije iz tar. št. 2904:

 2905 49 590 ----- drugi ..................................... 1.4

 2905 49 900 ---- drugi ...................................... 0.6

 2905 50   - Halogenski, sulfo-,nitro- ali nitrozo-derivati
       acikličnih alkoholov:

 2905 50 20 -- iz monohidridnih alkoholov:

 2905 50 201 --- iz nasičenih monohidridnih alkoholov ........ 1.4

 2905 50 209 --- drugo ....................................... 1.4

       -- iz polihidridnih alkoholov:

 2905 50 910 --- 2,2-bis(bromoetil)propandiol ................ 1.4


 2906    Ciklični alkoholi in njihovi halogenski, sulfo-,
       nitro- ali nitrozo- derivati

       - Ciklanski, ciklenski ali cikloterpenski:

 2906 12 000 -- cikloheksanol, metilcikloheksanoli in
       dimetilcikloheksanoli ........................... 1.0

 2906 13   -- steroli in inozitoli:

 2906 13 100 --- steroli ..................................... 1.2

 2906 13 900 --- inozitoli ................................... 1.4

 2906 14 000 -- terpinoli (terpineoli) ....................... 1.0

       - Aromatski:

 2906 29 00 -- drugo:

 2906 29 001 --- cinamil (cimetni) alkohol ................... 1.2

 2906 29 009 --- drugi ....................................... 1.4


 2907    Fenoli; fenolni alkoholi

       - Monofenoli:

 2907 14 000 -- ksilenoli in njihove soli .................... 0.6

 2907 15   -- naftoli in njihove soli:

 2907 15 100 --- 1-naftol .................................... 1.0

 2907 15 900 --- drugi ....................................... 1.0

       - Polifenoli:

 2907 22   -- hidrokinon (kinol) in njegove soli:

 2907 22 900 --- drugo ....................................... 1.0

 2907 23   -- 4,4-izopropilidendifenol (bisfenol A,
       difenilolpropan) in njegove soli:

 2907 23 001 --- 4, 4-izopropilidendifenol (bisfenol A,
       difenilolpropan) ................................ 1.0

 2907 23 009 --- drugi ....................................... 1.0

 2907 29 00 -- drugo:

 2907 29 001 --- dihidroksinaftaleni in njihove soli ......... 1.0

 2907 29 009 --- drugo ....................................... 1.0

 2907 30 000 - Fenol alkoholi ................................ 1.0


 2908    Halogenski, sulfo-, nitro- ali nitrozo- derivati
       fenolov ali fenol alkoholov

 2908 10   - Derivati, ki vsebujejo samo halogenske skupine
       in njihove soli:

 2908 10 100 -- bromirani derivati ........................... 1.2

 2908 10 900 -- drugi ........................................ 1.4

 2908 90 000 - Drugo ......................................... 1.4


 2909    Etri,eter-alkoholi, eter-fenoli, eter-alkohol-
       fenoli, peroksidi alkoholov, peroksidi etrov,
       peroksidi ketonov (kemično določeni ali
       nedoločeni) in njihovi halogenski, sulfo-,
       nitro- ali nitrozo- derivati

 2909 20 000 - Ciklanski, ciklenski ali cikloterpenski etri
       in njihovi halogenski, sulfo-, nitro- ali
       nitrozo- derivati ............................... 1.4

 2909 30   - Aromatski etri in njihovi halogenski, sulfo-,
       nitro- ali nitrozo- derivati:

       -- bromirani derivati:

 2909 30 380 --- drugi ....................................... 0.6

 2909 50   - Eter-fenoli, eter-alkohol-fenoli in njihovi
       halogenski, sulfo- nitro- ali nitrozo- derivati:

 2909 50 100 -- gvajakol in gvajakolsulfonati kalija ......... 1.0


 2910    Epoksidi, epoksialkoholi, epoksifenoli in
       epoksietri s tričlenskim obročem in njihovi
       halogenski, sulfo-, nitro- ali nitrozo- derivati

 2910 20 000 - Propilenoksid (metiloksiran) .................. 1.6


 2912    Aldehidi, z drugimi kisikovimi funkcijami ali
       brez njih; ciklični polimeri aldehidov;
       paraformaldehid

       - Aciklični aldehidi brez drugih kisikovih funkcij:

 2912 11 000 -- metanal (formaldehid) ........................ 4.5

       - Ciklični aldehidi brez drugih kisikovih funkcij:

 2912 21 000 -- benzaldehid .................................. 1.4

       - Aldehid - etri, aldehid - fenoli in aldehidi z
       drugimi kisikovimi funkcijami:

 2912 49 000 -- drugi ........................................ 1.4

 2912 50 000 - Ciklični polimeri aldehidov ................... 1.4

 2912 60 000 - Paraformaldehid ............................... 1.0


 2913 00 000 Halogenski,sulfo-,nitro- ali nitrozo- derivati
       proizvodov iz tar. št. 2912 ..................... 1.4


 2914    Ketoni in kinoni z drugimi kisikovimi funkcijami
       ali brez njih in njihovi halogenski, sulfo-,
       nitro- ali nitrozo- derivati

       - Akciklični ketoni brez drugih kisikovih
       funkcij:

 2914 19   -- drugi:

 2914 19 900 --- drugi ....................................... 1.0

       - Ciklanski, ciklenski in cikloterpenski ketoni
       brez drugih kisikovih funkcij:

 2914 21 000 -- kafra ........................................ 1.0

 2914 23 000 -- jononi in metiljononi ........................ 1.0

       - Aromatski ketoni brez drugih kisikovih
       funkcij:

 2914 31 000 -- fenilaceton (fenilpropan-2-on) ............... 1.6

 2914 40   - Ketonski alkoholi in ketonski aldehidi:

 2914 40 100 -- 4-hidroksi-4-metilpentan-2-on (diaceton
       alkohol) ........................................ 1.4

 2914 70   - Halogenski, sulfo-, nitro- ali nitrozo-
       derivati:

 2914 70 100 -- 4'-terc-butil-2',6'-dimetil-3',5'
      -dinitroacetofenon (mošusni keton) ............... 1.0


 2915    Nasičene aciklične monokarboksilne kisline in
       njihovi anhidridi, halogenidi, peroksidi in
       peroksikisline; njihovi halogenski, sulfo-,
       nitro- ali nitrozo derivati

       - Ocetna kislina in njene soli; anhidrid ocetne
       kisline:

 2915 23 000 -- kobaltovi acetati ............................ 2.0

 2915 60   - Maslene kisline, valerijanske kisline, njihove
       soli in estri:

       -- maslene kisline, njihove soli in estri:

 2915 60 110 --- 1-izopropil-2,2-dimetiltrimetilen
       diizobutirat .................................... 1.0

 2915 60 900 -- valerijanske kisline, njihove soli in estri .. 1.0


 2916    Nenasičene aciklične monokarboksilne kisline,
       ciklične monokarboksilne kisline in njihovi
       anhidridi, halogenidi, peroksidi in
       peroksikisline; njihovi halogenski, sulfo-,
       nitro- ali nitrozo- derivati

       - Nenasičene aciklične monokarboksilne kisline,
       njihovi anhidridi, halogenidi, peroksidi,
       peroksikisline in njihovi derivati:

 2916 19   -- drugo:

 2916 19 300 --- heksa-2,4-dienoična kislina (sorbinska
       kislina) ........................................ 1.0

 2916 20 000 - Ciklanske, ciklenske in cikloterpenske
       monokarboksilne kisline, njihovi anhidridi,
       halogenidi, peroksidi, peroksikisline in njihovi
       derivati ........................................ 1.0

       - Aromatične monokarboksilne kisline, njihovi
       anhidridi, halogenidi, peroksidi, peroksikisline
       in njihovi derivati:

 2916 32   -- benzoilperoksid in benzoilklorid:

 2916 32 900 --- benzoilklorid ............................... 1.0

 2916 34 000 -- fenilocetna kislina, in njene soli ........... 1.4

 2916 35 000 -- estri fenilocetne kisline .................... 1.4


 2917    Polikarboksilne kisline, njihovi anhidridi,
       halogenidi, peroksidi in peroksikisline; njihovi
       halogenski, sulfo-, nitro- ali nitrozo- derivati

       - Aciklične polikarboksilne kisline, njihovi
       anhidridi, halogenidi, peroksidi, peroksikisline
       in njihovi derivati:

 2917 14 000 -- anhidrid maleinske kisline ................... 2.0

       - Aromatske polikarboksilne kisline, njihovi
       anhidridi, halogenidi, peroksidi, peroksikisline
       in njihovi derivati:

 2917 31 000 -- dibutil ortoftalati .......................... 2.0

 2917 32 000 -- dioktil ortoftalati .......................... 3.6

 2917 33 000 -- dinonil ali didecil ortoftalati .............. 3.6

 2917 34 000 -- drugi estri ortoftalne kisline ............... 1.6

 2917 35 000 -- anhidrid ftalne kisline ...................... 3.6


 2918    Karboksilne kisline z dodatno kisikovo funkcijo
       in njihovi anhidridi, halogenidi, peroksidi in
       peroksikisline; njihovi halogenski, sulfo-,
       nitro- ali nitrozo- derivati

       - Karboksilne kisline z alkoholno funkcijo, toda
       brez druge kisikove funkcije, njihovi anhidridi,
       halogenidi, peroksidi, peroksikisline ali
       njihovi derivati

 2918 19   -- drugo:

 2918 19 300 --- holna kislina, 3-alfa,
       12-alfa-dihidroksi-5-beta-holan-24-ojska kislina
       (dezoksiholna kislina), njune soli in estri ..... 1.4

       - Karboksilne kisline s fenolno funkcijo, toda
       brez drugih kisikovih funkcij, njihovi
       anhidridi, halogenidi, peroksidi, peroksikisline
       in njihovi derivati:

 2918 23   -- drugi estri salicilne kisline in njihove
       soli:

 2918 23 100 --- metilsalicilat in fenilsalicilat (salol) .... 3.0

 2918 23 900 --- drugo ....................................... 1.6

 2918 29   -- drugo:

 2918 29 100 --- sulfosalicilne kisline, hidroksinaftonske
       kisline; njihove soli in estri .................. 1.6

 2918 29 500 --- galna kislina, njene soli in estri .......... 1.4


 2919 00   Estri fosforne kisline in njene soli, vključno z
       laktofosfati; njeni halogenski, sulfo-, nitro
       ali nitrozo- derivati

 2919 00 100 - Tributil fosfati, trifenil fosfati, tritolil
       fosfati, triksilil fosfati in tris(2-kloretil)
       fosfat .......................................... 1.4


 2921    Spojine z amino funkcijo

 2921 30   - Ciklanski, ciklenski in cikloterpenski mono-
       ali poliamini in njihovi derivati; njihove soli:

 2921 30 100 -- cikloheksilamin in cikloheksildimetilamin in
       njune soli ...................................... 1.0

       - Aromatski monoamini in njihovi derivati;
       njihove soli:

 2921 41 000 -- anilin in njegove soli ....................... 1.6

 2921 44 000 -- difenilamin in njegovi derivati; njihove
       soli ............................................ 1.0

 2921 45 000 -- 1-naftilamin (alfa-naftilamin), 2-naftilamin
       (beta- naftilamin) in njihovi derivati; njihove
       soli ............................................ 1.0


 2922    Aminospojine s kisikovo funkcijo

       - Aminonaftoli in drugi aminofenoli, njihovi
       etri in estri, razen tistih, ki vsebujejo več
       kot eno vrsto kisikove funkcije; njihove soli:

 2922 21 000 -- aminohidroksinaftalensulfonske kisline in
       njihove soli .................................... 2.0

 2922 30 00 - Aminoaldehidi, aminoketoni in aminokinoni,
       razen tistih, ki vsebujejo več kot eno kisikovo
       funkcijo; njihove soli:

 2922 30 009 -- drugo ........................................ 1.0


 2926    Spojine z nitrilno funkcijo

 2926 90   - Drugo:

 2926 90 99 -- drugo:

 2926 90 994 --- benzil cianid (benzen acetonitril) .......... 1.6


 2928 00   Organski derivati hidrazina ali hidroksilamina

 2928 00 100 - N,N-bis(2-metoksetil)hidroksilamin ............ 1.4


 2929    Spojine z drugimi dušikovimi funkcijami

 2929 10   - Izocianati:

 2929 90 000 -- drugo ........................................ 2.4


 2930    Organske žveplove spojine

 2930 10 000 - Ditiokarbonati (ksantati) ..................... 1.4


 2933    Heterociklične spojine samo s heteroatomom ali
       heteroatomi dušika

       - Spojine, ki imajo v strukturi nekondenziran
       pirazolov obroč (hidrogenirane ali ne):

       - Laktami:

 2933 79 00 -- drugi laktami:

 2933 79 001 --- spojine iz priloge 1 (MIPS (1)) (1) Glej
       prilogo 1 - Mamila in psihotropne substance.) ... 1.6


 3004    Zdravila (razen proizvodov iz tar. št. 3002,
       3005 ali 3006), ki sestoje iz pomešanih ali
       nepomešanih proizvodov za terapevtsko ali
       profilaktično uporabo, pripravljena v odmerjenih
       dozah ali v oblikah ali pakiranjih za prodajo na
       drobno

 3004 10   - Ki vsebujejo peniciline ali njihove derivate s
       strukturo penicilanske kisline ali streptomicine
       ali njihove derivate:

 3004 10 900 -- drugo ........................................ 3.0

 3004 90   - Drugo:

       -- v obliki ali embalaži za prodajo na drobno:

 3004 90 110 --- ki vsebujejo jod ali jodove spojine ......... 2.0

 3004 90 190 --- drugo ....................................... 2.0

       -- drugo, dozirano v razsutem stanju:

 3004 90 910 --- ki vsebujejo jod ali jodove spojine ......... 2.0

 3004 90 990 --- drugo ....................................... 2.0


 3005    Vata, gaza, obveze in podobni proizvodi (npr.
       obliži, obkladki), impregnirani, premazani ali
       prevlečeni s farmacevtskimi snovmi ali
       pripravljeni v oblikah ali pakiranjih za prodajo
       na drobno, za medicinske, kirurške, zobarske ali
       veterinarske namene

 3005 10 000 - Lepljive obveze in drugi proizvodi z lepljivo
       plastjo ......................................... 2.0

 3005 90   - Drugo:

 3005 90 100 -- vata in proizvodi iz vate .................... 2.0

       -- drugo:

       --- iz tekstilnih materialov:

 3005 90 310 ---- gaza in proizvodi iz gaze .................. 2.0

       ---- drugo:

 3005 90 510 ----- iz netkanega blaga ........................ 2.0

 3005 90 550 ----- drugo ..................................... 2.0

 3005 90 990 --- drugo ....................................... 2.0


 3006    Farmacevtsko blago, navedeno v 4. opombi k temu
       poglavju

 3006 50 000 - Omarice in kompleti za prvo pomoč ............. 2.0

 3006 60   - Kemična sredstva za kontracepcijo na osnovi
       hormonov ali spermicidov:

       -- na osnovi hormonov:

 3006 60 110 --- v obliki ali embalaži za prodajo na drobno .. 2.0


 3105    Mineralna ali kemična gnojila, ki vsebujejo dva
       ali tri gnojilne elemente - dušik, fosfor in
       kalij; druga gnojila; proizvodi iz tega poglavja
       v tabletah ali podobnih oblikah ali pakiranjih
       do vključno 10 kg bruto mase

 3105 10 000 - Proizvodi iz tega poglavja v tabletah ali
       podobnih oblikah ali pakiranjih do vključno 10
       kg bruto mase ................................... 1.2


 3201    Strojilni ekstrakti rastlinskega izvora; tanini
       in njihove soli, etri, estri in drugi derivati

 3201 90   - Drugo:

 3201 90 200 -- ekstrakt Sumach, ekstrakt Vallonia, hrastovi
       ali kostanjevi ekstrakt ......................... 2.0

 3201 90 900 -- drugo ........................................ 1.2


 3206    Druga barvila; preparati, navedeni v 3. opombi v
       tem poglavju, razen tistih iz tar. št. 3203,
       3204 ali 3205; anorganski proizvodi, ki se
       uporabljajo kot luminofori, kemično določeni ali
       nedoločeni

       - Pigmenti in preparati na osnovi titanovega
       dioksida:

 3206 11 000 -- ki vsebujejo 80 mas.% ali več titanovega
       dioksida, računano na suhi izdelek .............. 4.5

 3206 19 00 -- drugi:

 3206 19 001 --- koncentrirane disperzije v plastičnih masah
       (masterbači) .................................... 2.3

 3206 19 009 --- drugi ....................................... 4.5


 3207    Pripravljeni pigmenti, pripravljena sredstva za
       motnjenje in pripravljanje barve, steklasti
       emajli in glazure, lošči, tekoči keramični laki
       in podobni preparati, ki se uporabljajo v
       keramični, emajlni in steklarski industriji;
       steklena frita in drugo steklo v prahu, zrnih
       ali luskah

 3207 10 000 - Pripravljeni pigmenti, pripravljena sredstva
       za motnenje, pripravljene barve in podobni
       preparati ....................................... 1.0

 3207 20   - Steklasti emajli in glazure, lošči in podobni
       preparati:

 3207 20 100 -- glineni lošči ................................ 2.0

 3207 20 900 -- drugi ........................................ 1.0

 3207 30 000 - Tekoči keramični laki in podobni preparati .... 1.0

 3207 40   - Steklena frita in drugo steklo v prahu, zrnih
       ali luskah:

 3207 40 100 -- steklo, znano pod nazivom "emajlirano
       steklo" ......................................... 2.0

 3207 40 200 -- steklo v luskah dolžine 0,1 mm ali več,
       vendar ne več kot 3,5 mm ter debeline 2
       mikrometra ali več, vendar ne več kot 5
       mikrometrov ..................................... 2.0

 3207 40 300 -- steklo v obliki prahu ali zrnc, ki vsebuje 99
       mas.% ali več silicijevega dioksida ............. 2.0

 3207 40 800 -- drugo ........................................ 2.0


 3208    Premazna sredstva (barve in laki) na osnovi
       sintetičnih polimerov ali kemično modificiranih
       naravnih polimerov, dispergiranih ali
       raztopljenih v nevodnem mediju; raztopine,
       definirane v 4. opombi v tem poglavju

 3208 10   - Na osnovi poliestrov (vključno alkidov):

 3208 10 100 -- raztopine, kot so določene v 4. opombi
       k temu poglavju ................................. 5.9

 3208 10 90 -- druge:

 3208 10 909 --- druge ....................................... 5.9

 3208 20   - Na osnovi akrilnih ali vinilnih polimerov:

 3208 20 10 -- raztopine, kot so določene v 4. opombi k temu
       poglavju:

 3208 20 101 --- termovarljivi premazi za uporabo v
       prehrambeni in farmacevtski industriji .......... 2.2

 3208 20 109 --- druge ....................................... 5.9

 3208 20 90 -- druge:

 3208 20 909 --- druge ....................................... 5.9

 3208 90   - Drugo:

       -- raztopine, kot so določene v 4. opombi k temu
       poglavju:

 3208 90 110 --- poliuretan iz
       2,2'-(tert-butilamino)dietanola in iz
       4,4'-metilendicikloheksil diizocianata, v obliki
       raztopine v N,N-dimetilacetamida, ki vsebuje 48
       mas.% ali več polimerov ......................... 5.9

 3208 90 130 --- kopolimer parakreozola in divinilbenzena, v
       obliki raztopine v N,N-dimetilacetamida, ki
       vsebuje 48 mas.% ali več polimerov .............. 5.9

 3208 90 19 --- druge:

 3208 90 191 ---- zaščitni premazi za uporabo v prehrambeni,
       in farmacevtski industriji ...................... 2.2

 3208 90 199 ---- druge ...................................... 5.9

       -- drugo:

 3208 90 91 --- na osnovi sintetičnih polimerov:

 3208 90 919 ---- druge ...................................... 5.9

 3208 90 990 --- na osnovi kemično spremenjenih naravnih
       polimerov ....................................... 5.9


 3209    Premazna sredstva (barve in laki) na osnovi
       sintetičnih polimerov ali kemično modificiranih
       naravnih polimerov, dispergiranih ali
       raztopljenih v vodni sredini

 3209 10 000 - Na osnovi akrilnih ali vinilnih polimerov ..... 3.6

 3209 90 000 - Drugo ......................................... 1.6


 3210 00   Druga premazna sredstva (emajli, laki in vodne
       barve); pigmenti, pripravljeni v vodi, ki se
       uporabljajo za dodelavo usnja

 3210 00 100 - Oljne barve in laki (vključno emajli) ......... 1.6

 3210 00 900 - Drugo ......................................... 1.6


 3211 00 000 Pripravljeni sikativi ........................... 5.4


 3212    Pigmenti (vključno kovinski prah in luske),
       dispergirani v nevodnih medijih, v tekočem
       stanju ali v pasti, ki se uporabljajo pri
       proizvodnji premaznih sredstev (vključno lak
       barve); tiskarske folije, barve in druga
       barvila, ki so pripravljena v oblikah ali
       pakiranjih za prodajo na drobno

 3212 90   - Drugo:

       -- pigmenti (vključno s kovinskim prahom in
       lističi), dispergirani v nevodnih medijih, v
       tekoči obliki ali v obliki paste, vrste, ki se
       uporablja za proizvodnjo barv (vključno z
       emajli):

 3212 90 100 --- biserna esenca .............................. 2.6

       --- drugo:

 3212 90 310 ---- z osnovo iz aluminijevega prahu ............ 2.6

 3212 90 390 ---- drugo ...................................... 2.6

 3212 90 900 -- barvila in druge barvne snovi v obliki ali
       embalaži za prodajo na drobno ................... 2.6


 3213    Barve za umetniško slikarstvo, pouk ali za
       pleskanje, barve za niansiranje, barve in
       podobno za razvedrilo in zabavo, v tabletah,
       tubah, kozarčkih, stekleničkah, skodelicah ali
       podobnih oblikah ali pakiranjih

 3213 10 000 - Barve v kompletih ............................. 3.0

 3213 90 000 - Drugo ......................................... 3.0


 3214    Kiti (steklarski, za cepljenje idr.), smolni
       ometi, druge tesnilne mase, polnila za
       pleskarsko-barvarska dela; preparati za
       površinsko obdelavo fasad, notranjih zidov, tal,
       stropov in podobno, ki niso ognjevarni

 3214 10   - Steklarski kiti, kiti za cepljenje dreves,
       smolni cementi, tesnile mase in drugi kiti;
       polnila za pleskarskobarvarska dela:

 3214 10 10 -- steklarski kiti, kiti za cepljenje dreves,
       smolni cementi, tesnile mase in drugi kiti:

 3214 10 101 --- tesnilne mase na osnovi PVC ali sintetičnega
       kavčuka ......................................... 2.9

 3214 10 109 --- drugo ....................................... 4.5

 3214 10 900 -- pleskarskobarvarska polnila .................. 4.5


 3215    Tiskarske barve, tuši in črnila za pisanje ali
       risanje in druga črnila, vključno
       nekoncentrirana ali v trdnem stanju

       - Tiskarska črnila in barve:

 3215 11 00 -- črna:

 3215 11 001 --- za tisk na belo in Alu pločevino ............ 0.7

 3215 11 009 --- drugo ....................................... 1.0

 3215 19 00 -- druge:

 3215 19 001 --- zaščitne barve za tiskanje mednarodnih
       papirjev, dokumentov,ipd. (barve, ki spreminjajo
       barvo pod UV-svetlobo) .......................... 1.0

 3215 19 002 --- za tisk na belo in Alu pločevino ............ 0.7

 3215 19 009 --- druge ....................................... 1.0


 3302    Mešanice dišav in mešanice (vključno alkoholne
       raztopine) na osnovi ene ali več teh snovi, ki
       se uporabljajo kot surovine v industriji; drugi
       preparati na osnovi dišav vrst, ki se
       uporabljajo v proizvodnji pijač

 3302 10   - Za uporabo v industriji hrane in pijač:

       -- za uporabo v industriji pijač:

       --- preparati, ki vsebujejo vse arome, značilne
       za določeno vrsto pijače:

 3302 10 100 ---- z volumsko vsebnostjo alkohola, ki presega
       0,5 vol.% ....................................... 2.0

       ---- drugo:

 3302 10 210 ----- ki ne vsebujejo mlečnih maščob, saharoze,
       izoglukoze, glukoze ali škroba, ali ki vsebujejo
       manj kot 1,5 mas.% mlečnih maščob, manj kot 5
       mas.% saharoze ali izoglukoze, manj kot 5
       mas.% glukoze ali škroba ........................ 2.4

 3302 10 290 ----- drugo .................................... 2.4

 3302 10 400 --- drugo ....................................... 2.0

 3302 10 900 -- za uporabo v industriji hrane ................ 2.0

 3302 90   - Drugo:

 3302 90 100 -- alkoholne raztopine .......................... 2.0

 3302 90 90 -- drugo:

 3302 90 901 --- mešanice dišav za uporabo v industriji
       detergentov ..................................... 1.3

 3302 90 909 --- drugo ....................................... 2.0


 3303 00   Dišave (parfumi) in toaletne vode

 3303 00 100 - Parfumi ....................................... 2.0

 3303 00 900 - Toaletne vode ................................. 3.0


 3304    Izdelki za lepotenje in ličenje ter izdelki za
       nego kože (razen zdravil), vključno preparati za
       zaščito pred soncem ali za pojačenje
       pigmentacije pri sončenju ali za rjavenje, in
       preparati za manikiranje in pedikiranje

 3304 10 00 - Izdelki za ličenje ustnic:

 3304 10 001 -- v obliki in embalaži za prodajo na drobno .... 2.0

 3304 10 009 -- drugi (in bulk) .............................. 0.6

 3304 20 00 - Izdelki za ličenje oči:

 3304 20 001 -- v obliki ali embalaži za prodajo na drobno ... 2.0

 3304 20 009 -- drugi (in bulk) .............................. 0.6

 3304 30 00 - Preparati za manikiranje in pedikiranje:

 3304 30 001 -- v obliki ali embalaži za prodajo na drobno ... 2.0

 3304 30 009 -- drugi (in bulk) .............................. 0.6

       - Drugo:

 3304 91 00 -- pudri, vključno kompaktni:

 3304 91 001 --- v obliki ali embalaži za prodajo na drobno .. 2.0

 3304 91 009 --- drugi (in bulk) ............................. 0.6

 3304 99 00 -- drugo:

 3304 99 001 --- v obliki ali embalaži za prodajo na drobno .. 2.0

 3304 99 009 --- drugi (in bulk) ............................. 0.6


 3305    Preparati za lase

 3305 10 000 - Šamponi ....................................... 2.0

 3305 20 000 - Preparati za trajno kodranje in ravnanje ...... 2.0

 3305 30 000 - Laki za lase .................................. 2.0

 3305 90   - Drugo:

 3305 90 100 -- losioni za lase .............................. 2.0

 3305 90 900 -- drugo ........................................ 2.0


 3306    Preparati za higieno ust in zob, vključno s
       praški in pastami za pritrjevanje protez; nitke
       za čiščenje zob, v posameznih pakiranjih za
       prodajo na drobno

 3306 10 000 - Zobne paste ................................... 2.0

 3306 90 000 - Drugo ......................................... 2.0


 3307    Preparati za britje, vključno s preparati za
       uporabo pred britjem in po njem, dezodoranti za
       osebno nego, preparati za kopanje, depilatorji
       ter drugi parfumerijski, kozmetični ali toaletni
       preparati, ki niso navedeni in ne zajeti na
       drugem mestu; pripravljeni dezodoranti za
       prostore, parfumirani ali neparfumirani,
       vključno s tistimi z dezinfekcijskimi lastnostmi

 3307 10 000 - Preparati za britje, vključno s tistimi za
       uporabo pred britjem in po njem ................. 2.0

 3307 20 000 - Dezodoranti za osebno nego in preparati proti
       potenju ......................................... 2.0

 3307 30 000 - Parfumirane soli in drugi preparati za
       kopanje ......................................... 2.0

       - Preparati za parfumiranje ali dezodoriranje
       prostorov, vključno z dišečimi preparati za
       verske obrede:

 3307 41 000 -- "agarbatti" in drugi dišeči preparati, ki
       dišijo pri zgorevanju ........................... 3.0

 3307 49 000 -- drugo ........................................ 2.0

 3307 90 000 - Drugo ......................................... 2.0


 3401    Milo; organski površinsko aktivni proizvodi in
       preparati, ki se uporabljajo kot milo, v obliki
       paličic, kolutov, litih ali oblikovanih kosov z
       dodatkom mila ali brez njega; papir, vata, polst
       in netkane tkanine, impregnirani ali premazani z
       milom ali detergentom

       - Milo in organski površinsko aktivni proizvodi
       in preparati v paličicah, kolutih, litih ali
       oblikovanih kosih ter papir, vata, polst in
       netkane tkanine, impregnirani ali premazani z
       milom ali detergentom:

 3401 11 000 -- za toaletno uporabo (vključno proizvode z
       zdravilnimi substancami) ........................ 2.8

 3401 19 000 -- drugo ........................................ 2.8

 3401 20   - Milo v drugih oblikah:

 3401 20 100 -- kosmiči, lističi, zrna ali praški ............ 2.8

 3401 20 900 -- drugo ........................................ 2.8


 3402    Organska površinsko aktivna sredstva (razen
       mila); površinsko aktivni preparati, preparati
       za pranje (tudi pomožni preparati za pranje) in
       preparati za čiščenje z dodatkom mila ali brez
       njega, razen tistih iz tar. št. 3401

       - Organska površinsko aktivna sredstva,
       pripravljena in nepripravljena za prodajo na
       drobno:

 3402 11   -- anionska:

 3402 11 100 --- vodna raztopina, ki vsebuje 30 mas.% ali več,
       vendar ne več kot 50 mas.% dinatrijevega alkil
       ((oksidi(benzensulfonata)) ....................... 2.0

 3402 11 900 --- drugo ........................................ 2.0

 3402 12 000 -- kationska ..................................... 1.2

 3402 13 000 -- neionogena .................................... 2.0

 3402 19 000 -- druga ......................................... 2.0

 3402 20   - Preparati, pripravljeni za prodajo na drobno:

 3402 20 100 -- površinsko aktivni preparati .................. 4.5

 3402 20 900 -- pralni preparati in čistilni preparati ........ 4.5

 3402 90   - Drugo:

 3402 90 100 -- površinsko aktivni preparati .................. 2.8

 3402 90 900 -- pralni preparati in čistilni preparati ........ 4.5


 3403    Mazalni preparati (vključno s preparati na
       osnovi olj za hlajenje, kaljenje in preparati za
       popuščanje vijakov in matic, preparati zoper rjo
       in korozijo ter preparati za ločevanje kalupov
       na osnovi mazalnih sredstev) ter preparati, ki
       se uporabljajo za pooljitev in maščenje
       tekstilnih materialov, usnja, krzna ali drugih
       materialov, toda brez preparatov, ki vsebujejo
       70 % ali več naftnega olja ali olj, dobljenih iz
       bituminoznih mineralov, kot osnovne sestavine

       - Ki vsebujejo naftna olja ali olja iz
       bituminoznih mineralov:

 3403 11 000 -- preparati za obdelavo tekstilnih materialov,
       usnja, krzna ali drugih materialov .............. 2.0

 3403 19   -- drugo:

 3403 19 100 --- ki vsebujejo nad 70% po masi naftnih olj ali
       olj, pridobljenih iz bituminoznih mineralov, ki
       pa niso temeljna sestavina ...................... 2.0

       --- drugo:

 3403 19 990 ---- drugo ...................................... 2.0

       - Drugo:

 3403 91 000 -- preparati za obdelavo tekstilnih materialov,
       usnja, krzna in drugih materialov ............... 2.0

 3403 99   -- drugo:

 3403 99 900 --- drugo ....................................... 2.0


 3404    Umetni voski in pripravljeni voski

 3404 10 000 - Iz kemično modificiranega lignita ali rjavega
       premoga ........................................ 1.0


 3405    Loščila in kreme za obutev, pohištvo, tla,
       karoserije, steklo ali kovine, paste in praški
       za čiščenje in podobni preparati (ne glede na
       to, ali so v obliki papirja, vate, polsti,
       netkanih tkanin, gobastih materialov, iz
       plastike ali gume, impregnirani ali premazani s
       takimi preparati), razen voskov iz tar. št. 3404

 3405 10 000 - Loščila, kreme in podobni preparati za obutev
       in usnje ........................................ 2.8

 3405 20 000 - Loščila, kreme in podobni preparati za
       vzdrževanje lesenega pohištva, tal in drugih
       lesenih predmetov ............................... 2.8

 3405 30 000 - Loščila in podobni preparati za karoserije,
       razen loščil za kovine .......................... 2.8

 3405 40 000 - Paste, praški in drugi preparati za čiščenje .. 2.8

 3405 90   - Drugo:

 3405 90 100 -- loščila za kovine ............................ 2.8

 3405 90 900 -- drugo ........................................ 2.8


 3406 00   Sveče, svečke in podobno

       - Sveče:

 3406 00 110 -- navadne, neparfumirane ....................... 6.3

 3406 00 190 -- druge ........................................ 6.3

 3406 00 900 - Drugo ......................................... 6.3


 3407 00 000 Mase za modeliranje (tudi pripravljene za
       otroško igro); t.i. "zobarski voski" ali "zmesi
       za zobne odtise" v kompletih, pakiranjih za
       prodajo na drobno, v ploščicah, podkvicah,
       paličicah in podobno; drugi preparati, ki se
       uporabljajo v zobarstvu, na osnovi sadre (žgane
       sadre ali kalcijevega sulfata) .................. 2.0


 3501    Kazein, kazeinati in drugi kazeinski derivati;
       kazeinska lepila

 3501 10   - Kazein:

 3501 10 100 -- za proizvodnjo regeneriranih tekstilnih
       vlaken .......................................... 1.0

 3501 90   - Drugo:

 3501 90 100 -- kazeinska lepila ............................. 1.0

 3501 90 900 -- drugo ........................................ 5.0


 3502    Albumini (vključno koncentrati dveh ali več
       proteinov iz sirotke z vsebnostjo 80 mas.% ali
       več proteinov iz sirotke, računano na suho
       snov), albuminati in drugi albuminski derivati

       - Mlečni albumin, vključno koncentrati iz dveh
       ali več mlečnih proteinov:

       -- drugo:

 3502 20 910 --- posušen (na primer v lističih, kosmičih,
       prahu) .......................................... 10.0

 3502 20 990 --- drugo ....................................... 10.0


 3505    Dekstrini in drugi modificirani škrobi (npr.
       preželatinizirani in estrificirani škrobi);
       lepila na osnovi škrobov ali na osnovi dekstrina
       in drugih modificiranih škrobov

 3505 10   - Dekstrini in drugi modificirani škrobi:

 3505 10 100 -- dekstrini .................................... 2.0

       -- drugi modificirani škrobi:

 3505 10 500 --- škrobi, esterificirani ali eterificirani .... 2.0

 3505 10 900 --- drugo ....................................... 2.0

 3505 20   - Lepila:

 3505 20 100 -- ki po masi vsebujejo do 25% škrobov ali
       dekstrinov ali drugih modificiranih škrobov ..... 2.0

 3505 20 300 -- ki po masi vsebujejo od vključno 25% do 55%
       škrobov ali dekstrinov ali drugih modificiranih
       škrobov ......................................... 2.0

 3505 20 500 -- ki po masi vsebujejo od vključno 55% do 80%
       škrobov ali dekstrinov ali drugih modificiranih
       škrobov ......................................... 2.0

 3505 20 900 -- ki po masi vsebujejo 80% ali več škrobov ali
       dekstrinov ali drugih modificiranih škrobov ..... 2.0


 3506    Pripravljena lepila in druga pripravljena
       sredstva za lepljenje, ki niso navedena in ne
       zajeta na drugem mestu; proizvodi, ki so
       primerni za uporabo kot lepila ali sredstva za
       lepljenje, pripravljeni za prodajo na drobno kot
       lepila in sredstva za lepljenje v pakiranjih do
       vključno 1 kg neto mase

 3506 10 000 - Proizvodi, ki so ustrezni za uporabo kot
       lepila ali sredstva za lepljenje, pripravljeni
       za prodajo na drobno kot lepila ali sredstva za
       lepljenje v pakiranjih do vključno 1 kg neto
       mase ............................................ 3.0

       - Drugo:

 3506 91 000 -- sredstva za lepljenje na osnovi kavčuka ali
       plastičnih mas (vključno umetne smole) .......... 3.0

 3506 99 000 -- drugo ........................................ 3.0


 3601 00 00 Smodniki:

 3601 00 001 - Črni .......................................... 2.0


 3602 00 00 Pripravljena razstreliva, razen smodnika:

 3602 00 009 - Drugo ......................................... 6.8


 3603 00   Počasi goreče vžigalne vrvice; detonirne vrvice;
       udarne in razstrelilne kapice; vžigalniki;
       električni detonatorji

 3603 00 10 - Počasi goreče vžigalne vrvice; detonirne
       vrvice:

 3603 00 101 -- počasi goreče vžigalne vrvice ................ 6.8

 3603 00 90 - Drugo:

 3603 00 901 -- neelektrični sestavljen inicialni komplet, ki
       sestoji iz vžigalne cevke in detonatorja s
       povezovalnimi elementi ali brez njih, razen
       dvojno oploščen ................................. 6.8


 3604    Pirotehnični proizvodi za ognjemete, signalne
       rakete, rakete proti toči, signalne rakete za
       gosto meglo in drugi pirotehnični proizvodi

 3604 10 000 - Pirotehnični proizvodi za ognjemete ........... 3.0

 3604 90 000 - Drugo ......................................... 3.0


 3606    Ferocerij in druge piroforne zlitine v vseh
       oblikah; proizvodi iz vnetljivih snovi, navedeni
       v 2. opombi k temu poglavju

 3606 90   - Drugo:

 3606 90 100 -- ferocerijske in druge piroforne zlitine v
       vseh oblikah .................................... 3.0

 3606 90 900 -- drugo ........................................ 3.0


 3801    Umetni grafit, koloidni ali polkoloidni grafit;
       preparati na osnovi grafita ali drugih vrst
       ogljika v obliki paste, blokov, plošč in drugih
       polizdelkov

 3801 90 000 - Drugi ......................................... 0.8


 3804 00   Lužnice iz proizvodnje lesne celuloze,
       nekoncentrirane ali koncentrirane, razsladkane
       ali kemično obdelane, vključno z lignin
       sulfonati, toda brez tal-olja iz tar. št. 3803

 3804 00 100 - Koncentrirana sulfitna lužnica ................ 1.0


 3805    Smolni ali sulfatni lesni terpentin ter druga
       terpentinova olja, dobljena z destilacijo ali po
       drugačnem postopku iz lesa iglavcev; surovi
       dipenten; sulfitni terpentin in drugi surovi
       paracimeni; borovo olje, ki vsebuje
       alfa-terpineol kot glavno sestavino

 3805 10   - Smolna (gumijeva) ali sulfatna lesna
       terpentinova olja:

 3805 10 300 -- lesni terpentin .............................. 0.8

 3805 10 900 -- sulfatni terpentin ........................... 0.8

 3805 20 000 - Borovo olje ................................... 0.8

 3805 90 000 - Drugo ......................................... 0.8


 3808    Insekticidi, rodenticidi, fungicidi, herbicidi,
       sredstva zoper klitje, sredstva za urejanje
       rasti rastlin, dezinfektanti in podobni
       proizvodi, pripravljeni v oblikah ali pakiranjih
       za prodajo na drobno ali kot preparati ali
       proizvodi (npr.: žveplani trakovi, stenji, sveče
       in muholovke)

 3808 10   - Insekticidi (vključno tudi taki, ki
       insekte samo privabljajo ali odbijajo:

 3808 10 100 -- na osnovi piretroidov ........................ 1.0

 3808 10 200 -- na osnovi kloriranih ogljikovodikov .......... 2.0

 3808 10 300 -- na osnovi karbamatov ......................... 1.0

 3808 10 400 -- na osnovi organofosfornih spojin ............. 1.0

 3808 10 900 -- drugi ........................................ 1.6

 3808 20   - Fungicidi:

       -- anorganski:

 3808 20 100 --- preparati na osnovi bakrovih spojin ......... 1.0

 3808 20 150 --- drugi ....................................... 1.0

       -- drugi:

 3808 20 300 --- na osnovi ditiokarbamatov ................... 2.0

 3808 20 400 --- na osnovi benzimidazolov .................... 2.0

 3808 20 500 --- na osnovi diazolov ali triazolov ............ 2.0

 3808 20 600 --- na osnovi diazinov ali morfolinov ........... 2.0

 3808 20 800 --- drugi ....................................... 2.0

 3808 30   - Herbicidi, sredstva zoper klitje in sredstva
       za urejanje rasti rastlin:

       -- herbicidi:

 3808 30 110 --- na osnovi fenoksi - fitohormonov ............ 1.0

 3808 30 130 --- na osnovi triazinov ......................... 1.0

 3808 30 150 --- na osnovi amidov ............................ 1.0

 3808 30 170 --- na osnovi karbamatov ........................ 1.0

 3808 30 210 --- na osnovi dinitroanilinovih derivatov ....... 2.0

 3808 30 230 --- na osnovi derivatov sečnine, uracila ali
       sulfonil sečnine ................................ 2.0

 3808 30 270 --- drugi ....................................... 2.0

 3808 30 300 -- proizvodi proti klitju ....................... 1.6

 3808 30 900 -- regulatorji rastlinske rasti ................. 1.6

 3808 40   - Dezinfektanti:

 3808 40 100 -- na osnovi kvarternih amonijevih soli ......... 1.6

 3808 40 200 -- na osnovi halogeniziranih spojin ............. 2.0

 3808 40 900 -- drugi ........................................ 1.6

 3808 90   - Drugo:

 3808 90 100 -- rodenticidi .................................. 1.0

 3808 90 900 -- drugi ........................................ 1.6


 3809    Sredstva za dodelavo, nosilci barv, sredstva za
       pospeševanje barvanja in fiksiranje barvil ter
       drugi proizvodi (npr.: sredstva za apreturo in
       jedkanje), ki se uporabljajo v tekstilni,
       papirni, usnjarski in podobnih industrijah, ki
       niso navedeni in ne zajeti na drugem mestu

 3809 10   - Na osnovi škrobnih snovi:

 3809 10 500 -- ki po masi vsebujejo od vključno 70% do 83%
       takih substanc .................................. 2.0


 3810    Preparati za dekapiranje kovinskih površin;
       talila in drugi pomožni preparati za spajkanje
       in varjenje; praški in paste za spajkanje in
       varjenje, ki so sestavljeni iz kovin in drugih
       materialov; preparati, ki se uporabljajo kot
       jedra ali obloge za elektrode ali varilne
       palice4107 10 100

 3810 10 000 - Preparati za dekapiranje kovinskih površin;
       praški in paste, ki so sestavljeni iz kovin in
       drugih materialov, za spajkanje ali varjenje .... 2.0

 3810 90   - Drugo:

 3810 90 100 -- preparati, ki se uporabljajo kot jedra ali
       prevleke za varilne elektrode in palice ......... 2.0

 3810 90 900 -- drugo ........................................ 2.0


 3814 00   Sestavljena organska topila in razredčila, ki
       niso navedena in ne zajeta na drugem mestu;
       pripravljena sredstva za odstranjevanje premazov
       ali lakov

 3814 00 100 - Na osnovi butil acetata ....................... 2.0

 3814 00 90 - Druga:

 3814 00 909 -- druga ........................................ 2.8


 3816 00 000 Ognjevarni cementi, ognjevarne malte, ognjevarni
       betoni in podobne ognjevarne mase, razen
       proizvodov iz tar. št. 3801 ..................... 0.6


 3820 00 000 Preparati zoper zmrzovanje in pripravljene
       tekočine za odtajanje ........................... 2.0


 3822 00 00 Diagnostični ali laboratorijski reagenti na
       podlogi (nosilcu) in pripravljeni diagnostični
       ali laboratorijski reagenti na nosilcu ali brez
       njega, razen tistih iz tar. št. 3002 ali 3006:

 3822 00 001 - Diagnostični reagenti na podlogi (nosilcu) in
       pripravljeni diagnostični reagenti na nosilcu
       ali brez njega, razen tistih iz tar. št. 3002
       ali 3006 ....................................... 1.6


 3824    Pripravljena vezivna sredstva za livarske modele
       in livarska jedra, kemični proizvodi in
       preparati kemijske industrije in sorodnih
       industrij (vključno tudi tisti, ki so
       sestavljeni iz mešanic naravnih proizvodov), ki
       niso navedeni in ne zajeti na drugem mestu;
       ostanki iz proizvodnje kemijske industrije ali
       sorodnih industrij, ki niso navedeni in ne
       zajeti na drugem mestu

 3824 20 000 - Naftenske kisline, njihove v vodi netopne soli
       in njihovi estri ................................ 0.8

 3824 40 000 - Pripravljeni aditivi za cemente, malte ali
       betone .......................................... 1.6

 3824 50   - Neognjevarne malte in betoni:

 3824 50 100 -- beton, pripravljen za vlivanje ............... 1.6

 3824 50 900 -- drugo ........................................ 1.6


 3905    Polimeri vinilacetata (PVAC) ali drugih
       vinilestrov, v primarnih oblikah; drugi
       polimeri vinila, v primarnih oblikah

       - Polimeri vinilacetata (PVAC):

 3905 12 000 -- v vodni disperziji ........................... 2.4

       - Kopolimeri vinilacetata:

 3905 21 00 -- v vodni disperziji:

 3905 21 009 --- drugi ....................................... 2.4


 3906    Akrilni polimeri v primarnih oblikah

 3906 10 00 - Polimetilmetakrilat (PMMA):

 3906 10 001 -- gotovi laki v prahu .......................... 2.4

 3906 90   - Drugi:

 3906 90 100 -- poli (N-(3-hidroksiamino-1,1-dimetilbutil)
       akrilamid) ...................................... 2.4

 3906 90 200 -- kopolimer 2-diizopropilaminoetil metakrilata
       z decilmetakrilatom, v obliki raztopine v
       N,N-dimetilacetamida, ki vsebuje 55 mas.% ali več
       kopolimerov ..................................... 2.4

 3906 90 300 -- kopolimer akrilne kisline z 2-etilheksil
       akrilatom, ki vsebuje 10 mas.% ali več, vendar ne
       več kot 11 mas.% 2-etilheksil akrilata .......... 2.4

 3906 90 400 -- kopolimer akrilonitrila z metilakrilatom,
       modificiran z polibutadien-akrilonitrilom (NBR) . 2.4

 3906 90 500 -- polimerizacijski proizvodi akrilne kisline z
       alkilnim metakrilatom in z majhnimi količinami
       drugih monomerov, namenjeni za uporabo kot
       zgoščevalca v proizvodnji tekstilnih barvnih
       past ............................................ 2.4

 3906 90 600 -- kopolimer metilnega acetata z etilenom in
       monomerom, ki kot substituenta vsebuje
       neterminalne karboksilne skupine in ki vsebuje
       50 mas.% ali več metil acetata, spojenega ali
       nespojenega s silicijem ......................... 2.4

 3906 90 90 -- drugi:

 3906 90 901 --- policianoakrilat ............................ 2.4

 3906 90 902 --- natrijeve soli poliakrilne kisline .......... 1.0

 3906 90 903 --- raztopine akrilnih polimerov v organskih
       topilih ......................................... 1.0

 3906 90 909 --- drugi ....................................... 2.4


 3907    Poliacetali, drugi polietri in epoksidne smole,
       v primarnih oblikah; polikarbonati, alkidne
       smole, polialilestri in drugi poliestri, v
       primarnih oblikah

 3907 50 000 - Alkidne smole ................................. 1.6

       - Drugi poliestri:

 3907 91   -- nenasičeni:

 3907 91 100 --- tekoči ...................................... 2.0

 3907 99   -- drugi:

       --- s hidroksilnim številom do vključno 100:

 3907 99 110 ---- poli(etilen naftalen-2,6-dikarboksilat) .... 1.6

       --- drugo:

 3907 99 910 ---- poli(etilen naftalen-2,6-dikarboksilat) .... 1.6


 3909    Amino smole, fenolne smole in poliuretani, v
       primarnih oblikah

 3909 10 000 - Sečninske smole; tiosečninske smole ........... 2.0

 3909 20 000 - Melaminske smole .............................. 2.0

 3909 30 000 - Druge amino smole ............................. 2.0

 3909 50   - Poliuretani (PU):

 3909 50 100 -- poliuretan iz
       2,2'-(tert-butiloamino)dietanola in
       4,4'-metilendicikloheksil diizocianata, v obliki
       raztopine v N,N-dimetilacetamida, ki vsebuje 50
       mas.% ali več polimerov ......................... 1.3

 3909 50 900 -- drugi ........................................ 2.0


 3915    Odpadki, ostružki in ostanki iz plastičnih mas

 3915 10 000 - Iz polimerov etilena .......................... 1.5

 3915 20 000 - Iz polimerov stirena .......................... 3.0

 3915 30 000 - Iz polimerov viniklorida ...................... 3.0

 3915 90   - Iz drugih plastičnih mas:

       -- iz proizvodov adicijske polimerizacije:

 3915 90 110 --- iz polimerov propilena ...................... 1.5

 3915 90 130 --- iz akrilnih polimerov ....................... 3.0

 3915 90 190 --- drugi ....................................... 3.0

       -- drugi:

 3915 90 910 --- iz epoksidnih smol .......................... 3.0

 3915 90 930 --- iz celuloze in njenih kemičnih derivatov .... 3.0

 3915 90 990 --- drugo ....................................... 3.0


 3916    Monofilamenti, katerih kateri koli prečni prerez
       presega 1 mm, palice, paličice in profilne
       oblike iz plastičnih mas, površinsko obdelane
       ali ne, toda drugače neobdelane

 3916 10 000 - Iz polimerov etilena .......................... 3.0

 3916 20   - Iz polimerov viniklorida:

 3916 20 100 -- iz polivinilklorida .......................... 3.0

 3916 90   - Iz drugih plastičnih mas:

       -- iz proizvodov adicijske polimerizacije:

 3916 90 510 --- iz polimerov propilena ...................... 2.4


 3917    Cevi, tulci in pribor zanje (na primer:
       spojnice, kolena, prirobnice) iz plastičnih mas

       - Cevi in tulci, togi:

 3917 21   -- iz polimerov etilena:

 3917 21 100 --- brezšivne, dolžine, ki presega največjo
       dimenzijo prečnega preseka, površinsko obdelani
       ali neobdelani, vendar drugače neobdelani ....... 1.0

       --- drugi:

 3917 21 990 ---- drugo ...................................... 3.0

 3917 22   -- iz polimerov propilena:

 3917 22 100 --- brezšivne, dolžine, ki presega največjo
       dimenzijo prečnega preskea, površinsko obdelani
       ali neobdelani, vendar drugače neobdelani ....... 3.0

       --- drugo:

 3917 22 990 ---- drugo ...................................... 2.6

 3917 23   -- iz polimerov viniklorida:

 3917 23 100 --- brezšivne, dolžine, ki presega največjo
       dimenzijo prečnega preseka, površinsko obdelani
       ali neobdelani, vendar drugače neobdelani ....... 3.0

       --- drugo:

 3917 23 990 ---- drugo ...................................... 2.6

 3917 29   -- iz drugih plastičnih mas:

       --- brezšivne, z dolžino, ki presega največjo
       dimenzijo prečnega preseka, površinsko obdelani
       ali neobdelani, drugače neobdelani:

 3917 29 120 ---- iz proizvodov dobljenih s kondenzacijo ali
       preureditveno polimerizacijo, kemično
       modificirani ali nemodificirani ................. 3.0

 3917 29 110 ----- iz epoksidnih smol ........................ 3.0

 3917 29 150 ---- iz proizvodov adicijske polimerizacije ..... 3.0

 3917 29 190 ---- drugi ...................................... 3.0

       - Druge cevi in tulci:

 3917 31   -- gibke cevi, ki lahko zdržijo tlak 27,6 MPa
       (276 barov) ali več:

 3917 31 900 --- drugo ....................................... 1.3

 3917 32   -- druge, ki niso ojačene in ne kombinirane z
       drugimi materiali, brez pribora:

       --- brezšivne, razrezane na dolžine, ki so večje
       od največje dimenzije prečnega preseka,
       površinsko obdelane ali neobdelane, toda drugače
       neobdelane:

 3917 32 100 ---- iz proizvodov dobljenih s kondenzacijo ali
       preureditveno polimerizacijo, kemično
       modificiranih ali nemodificiranih ............... 3.0

       ---- iz proizvodov adicijske polimerizacije:

 3917 32 310 ----- iz polimerov etilena ...................... 3.0

 3917 32 350 ----- iz polimerov vinilklorida ................. 3.0

       --- drugo:

 3917 32 990 ---- drugo ...................................... 2.0

 3917 33   -- druge, ki niso ojačene in ne kombinirane z
       drugimi materiali, s priborom:

 3917 33 900 --- drugo ....................................... 2.0

 3917 39   -- druge:

       --- brezšivne, razrezane na dolžine, ki so večje
       od največje dimenzije prečnega preseka,
       površinsko obdelane ali neobdelane, toda drugače
       neobdelane:

 3917 39 120 ---- iz proizvodov dobljenih s kondenzacijo ali
       preureditveno polimerizacijo, kemično
       modificiranih ali nemodificiranih ............... 3.0

 3917 39 150 ---- iz proizvodov adicijske polimerizacije .... 2.6

 3917 39 190 ---- drugo ...................................... 2.0

       --- drugo:

 3917 39 990 ---- drugo ...................................... 2.0

 3917 40   - Pribor:

 3917 40 900 -- drugo ........................................ 1.6


 3918    Talne obloge iz plastičnih mas, samolepilne ali
       ne, v zvitkih ali v ploščah; tapete za stene ali
       strope, definirane z 9. opombo v tem poglavju

 3918 10   - Iz polimerov viniklorida:

 3918 10 100 -- na nosilcu, ki je impregniran, prevlečen ali
       premazan s polivinilkloridom .................... 6.8

 3918 10 900 -- druge ........................................ 5.9


 3919    Samolepilne plošče, listi, filmi, folije,
       trakovi in druge podobne ploščate oblike iz
       plastičnih mas, vključno tudi tiste v zvitkih

 3919 10   - V zvitkih, širokih do vključno 20 cm:

       -- trakovi, prevlečeni z nevulkaniziranim
       naravnim ali sintetičnim kavčukom:

 3919 10 110 --- iz mehčanega polivinilklorida ali
       polietilena ..................................... 3.0

 3919 10 130 --- iz nemehčanega polivinilklorida ............. 3.0

 3919 10 150 --- iz polipropilena ............................ 3.0

 3919 10 190 --- drugo ....................................... 3.0

       -- drugo:

       --- iz proizvodov adicijske polimerizacije:

 3919 10 610 ---- iz mehčanega polivinilklorida ali
       polietilena ..................................... 3.0

 3919 90   - Drugo:

 3919 90 100 -- nadalje obdelane razen površinsko obdelanih
       ali rezane v druge ploščate oblike razen
       pravokotnih (vključno s kvadratnimi) ............ 3.0

       --- iz proizvodov adicijske polimerizacije:

 3919 90 61 ---- iz mehčanega polivinilklorida ali
       polietilena:

 3919 90 611 ----- iz mehkega PVC z elektroizolacijskim
       lepilnim nanosom ................................ 1.3

 3919 90 619 ----- drugo (trdi PVC) .......................... 1.4

 3919 90 690 ---- drugo (npr. PTFE) .......................... 3.0


 3920    Druge plošče, listi, filmi, folije in trakovi iz
       plastičnih mas, ki nimajo celičaste strukture,
       neojačeni, nelaminirani, brez podloge, ali ki
       niso kombinirani z drugimi materiali

 3920 10   - Iz polimerov etilena:

       -- debeline do vključno 0,125 mm:

       --- iz polietilena s specifično težo:

       ---- manj od 0,94:

 3920 10 230 ----- polietilenski film debeline 20 mikrometrov
       ali več, vendar ne več kot 40 mikrometrov, za
       proizvodnjo fotoobstojnih filmov, ki se
       uporabljajo v proizvodnji polprevodnikov in
       tiskanih vezij .................................. 6.8

       ----- drugo:

       ------ nepotiskani:

 3920 10 240 ------- raztegljivi film ........................ 6.8

 3920 10 26 ------- drugo:

 3920 10 269 ------- drugo ................................... 6.8

 3920 10 27 ------ potiskani:

 3920 10 279 ------- drugi ................................... 6.8

 3920 10 280 ---- 0,94 ali več:

 3920 10 281 ----- večslojne folije s prevladujočim
       polietilenskim slojem ........................... 6.8

 3920 10 289 ----- drugo ..................................... 6.8

       -- debeline več od 0.125 mm:

 3920 10 810 --- sintetična papirna pulpa v obliki vlažnih
       listov, izdelanih iz nepovezanih fino
       razcepljenih polietilenskih vlaken, pomešana ali
       nepomešana s celuloznimi vlakni do 15%, ki
       vsebuje polivinilni alkohol, razredčen v vodi
       kot vlažilcu .................................... 6.8

 3920 10 89 --- drugo:

 3920 10 891 ---- debeline do vključno 0.6 mm ................ 6.8

 3920 20   - Iz polimerov in kopolimerov propilena:

       -- debeline nad 0,10 mm:

       --- trakovi širine nad 5 mm vendar do vključno
       20 mm, vrste, ki se uporablja za pakiranje:

 3920 20 710 ---- dekorativni trakovi ........................ 3.0

 3920 20 790 ---- drugi ...................................... 3.0

 3920 30 000 - Iz polimerov in kopolimerov stirena ........... 1.3

       - Iz polimerov in kopolimerov vinilklorida:

 3920 41   -- togi (negibki):

       --- nemehčani, debeline:

 3920 41 110 ---- do vključno 1 mm ........................... 3.0

 3920 41 190 ---- nad 1 mm ................................... 3.0

       --- mehčani, debeline:

 3920 41 910 ---- do vključno 1 mm ........................... 3.0

 3920 41 990 ---- nad 1 mm ................................... 3.0

       - Iz akrilnih polimerov in kopolimerov:

 3920 51 000 -- iz polimetilmetakrilata in njegovih
       kopolimerov ..................................... 2.4

 3920 59   -- drugo:

 3920 59 100 --- kopolimer akrilnih in metakrilnih estrov, v
       obliki filma debeline, ki ne presega 150
       mikrometrov ..................................... 2.4

       - Iz polikarbonatov, alkidnih smol, polialilnih
       estrov ali drugih poliestrov

 3920 62   -- iz polietilentereftalata:

       --- debeline do vključno 0,35 mm:

 3920 62 130 ---- film polietilenterftalata debeline
       100 mikrometrov ali več, vendar ne več kot
       150 mikrometrov, za proizvodnjo
       fotopolimerskih tiskarskih plošč ................ 2.6

 3920 63 000 -- iz nenasičenih poliestrov .................... 2.6

       - Iz celuloze ali njenih kemičnih derivatov:

 3920 73   -- iz celuloznega acetata:

 3920 73 100 --- filmi v kolutih ali trakovih, za
       kinematografijo ali fotografijo ................. 1.4

       - Iz drugih plastičnih mas:

 3920 92 000 -- iz poliamidov ............................... 1.3

 3920 93 000 -- iz amino smol ................................ 2.0

 3920 94 000 -- iz fenolnih smol ............................. 2.0

 3920 99   -- iz drugih plastičnih mas:

       --- iz proizvodov dobljenih s kondenzacijo ali
       preureditveno polimerizacijo, kemično
       modificiranih ali nemodificiranih:

 3920 99 210 ---- poliimidni listi ali trakovi, neprevlečeni,
       ali pa prevlečeni ali prekriti le s plastiko .... 1.4

       --- iz proizvodov adicijske polimerizacije:

 3920 99 510 ---- listi polivinilfluorida .................... 1.4

 3920 99 530 ---- membrane za izmenjavo ionov iz fluoriranega
       plastičnega materiala, namenjene za uporabo v
       kloroalkalnih elektrolitskih celicah ............ 2.4


 3921    Druge plošče, listi, filmi, folije in trakovi iz
       plastičnih mas (vključno kombinirani materiali,
       ki niso iz 39. poglavja)

       - Celičaste strukture:

 3921 11 00 -- iz polimerov stirena:

 3921 11 001 --- iz ekstrudiranega, z zaprtimi porami za
       toplotno izolacijo (npr. vrsta STYRODUR) ........ 1.3

 3921 11 009 --- drugo ....................................... 3.0

 3921 12 000 -- iz polimerov viniklorida ..................... 2.4

 3921 13   -- iz poliuretanov:

 3921 13 100 --- gibkih ...................................... 3.0

 3921 13 900 --- drugih ...................................... 3.0

 3921 90   - Drugo:

       -- iz proizvodov dobljenih s kondenzacijo ali
       preureditveno polimerizacijo, kemično
       modificiranih ali nemodificiranih:

       --- iz poliestrov:

 3921 90 110 ---- valoviti listi in plošče ................... 2.4

 3921 90 190 ---- drugo ...................................... 2.4

 3921 90 300 --- iz fenolnih smol ............................ 2.4

       --- iz amino smol:

       ---- laminirani:

 3921 90 410 ----- laminirani proizvodi, izdelani pod visokim
       pritiskom z dekorativno površino na eni ali na
       obeh straneh .................................... 2.4

 3921 90 430 ----- drugi ..................................... 2.4

 3921 90 490 ---- drugi ...................................... 2.4

 3921 90 550 --- drugi ....................................... 2.4

 3921 90 60 -- iz proizvodov adicijske polimerizacije:

 3921 90 601 --- tekstilna tkanina popolnoma (obojestransko)
       vgrajena v polivinilklorid (PVC) ................ 1.6

 3921 90 609 --- drugo ....................................... 2.4

 3921 90 900 -- drugo ........................................ 1.3


 3922    Kadi, pršne kadi, lijaki, bideji, straniščne
       školjke, deske in pokrovi, izplakovalni kotliči
       in podobni sanitarni proizvodi iz plastičnih mas

 3922 10 000 - Kadi, pršne kadi in lijaki ................... 6.8

 3922 20 000 - Straniščne deske in pokrovi ................... 2.0

 3922 90 000 - Drugo ......................................... 2.0


 3923    Izdelki za prevoz in pakiranje blaga, iz
       plastičnih mas; zamaški, pokrovi, pokrovke in
       druga zapirala iz plastičnih mas

 3923 10 000 - Škatle, zaboji, gajbe in podobni proizvodi .... 3.0

       - Vreče in vrečke (vključno trikotne):

 3923 21 000 -- iz polimerov etilena ......................... 6.8

 3923 29   -- iz drugih plastičnih mas:

 3923 29 100 --- iz polivinilklorida ......................... 3.0

 3923 29 900 --- druge ....................................... 3.0

 3923 30   - Baloni, steklenice, stekleničke in podobni
       proizvodi (vključno samo predoblikovani):

 3923 30 100 -- z vsebnostjo do vključno dveh litrov ......... 3.2

 3923 30 900 -- z vsebnostjo nad dva litra ................... 3.2

 3923 40   - Motki, kopsi, vretena in podobne podloge:

 3923 40 100 -- motki, koluti in podobni nosilci za
       fotografske ali kinematografske filme ali za
       trakove, filme in podobno, ki se uvrščajo v
       tar.št. 8523 in 8524 ............................ 3.0

 3923 40 900 -- drugo ........................................ 3.0

 3923 50   - Zamaški, pokrovi, pokrovke in druga zapirala:

 3923 50 100 -- pokrovčki in zapirala za steklenice .......... 3.0

 3923 90   - Drugo:

 3923 90 100 -- mreže, vlečene v cevno obliko ................ 3.0

 3923 90 900 -- drugo ........................................ 3.0


 3924    Namizna posoda, kuhinjska posoda in drugi
       gospodinjski proizvodi in toaletni izdelki iz
       plastičnih mas

 3924 10 000 - Namizna in kuhinjska posoda ................... 3.0

 3924 90   - Drugo:

       -- iz regenerirane celuloze:

 3924 90 190 --- drugo ....................................... 3.0

 3924 90 900 -- drugo ........................................ 3.0


 3925    Gradbeni proizvodi za vgraditev iz plastičnih
       mas, ki niso navedeni in ne zajeti na drugem
       mestu

 3925 10 000 - Rezervoarji, cisterne, kadi in podobne posode
       s prostornino nad 300 l ......................... 3.0

 3925 20 000 - Vrata, okna in okvirji zanje, pragi za vrata .. 3.0

 3925 30 000 - Oknice, okenske navojnice (tudi žaluzije) ter
       podobni proizvodi in njihovi deli ............... 3.0

 3925 90   - Drugo:

 3925 90 10 -- pribor in armatura, namenjeni stalni vgradnji
       v vratih ali na njih, oknih, stopniščih, zidovih
       ali drugih delih stavb:

 3925 90 101 --- iz ekstrudiranega polistirena, z zaprtimi
       porami in utori ali žlebovi na robovih za
       toplotno izolacijo (npr. vrste STYRODUR) ........ 1.6

 3925 90 109 --- drugo ....................................... 3.0

 3925 90 200 -- razdelilne doze, instalacijski vodniki in
       kabelske armature za električno napeljavo ....... 3.0

 3925 90 800 -- drugo ........................................ 3.0


 3926    Drugi proizvodi iz plastičnih mas in proizvodi
       iz drugih materialov iz tar. št. 3901 do 3914

 3926 10 000 - Proizvodi za pisarne in šole .................. 3.0

 3926 30 000 - Fitingi za pohištvo, karoserije in podobno .... 3.0

 3926 40 000 - Kipci in drugi okrasni predmeti ............... 3.0

 3926 90   - Drugo:

       -- drugo:

 3926 90 500 --- perforirana vedra in podobni predmeti, ki se
       uporabljajo za precejanje (filtriranje) vode pri
       dotoku v drenažo ................................ 2.4

       --- drugo:

 3926 90 910 ---- narejeni iz plošč ali folij ................ 2.4


 4004 00 000 Odpadki, ostružki in ostanki iz gume (razen trde
       gume), prah in zrna, dobljeni iz teh proizvodov . 1.0

 4005    Mešanice kavčuka, nevulkanizirane, v primarnih
       oblikah ali ploščah, v listih ali trakovih

 4005 10 000 - Mešanice s sajami ali silicijevim
       dioksidom (bele saje), vključno "masterbači" .... 1.0

 4005 20 000 - Raztopine; disperzije, razen tistih iz tar.
       podšt. 4005 10 .................................. 1.2

       - Drugo:

 4005 91 000 -- plošče, listi in trakovi ..................... 1.0

 4005 99 000 -- drugo ........................................ 1.0


 4006    Druge oblike (npr.: palice, cevi in profili) in
       proizvodi (npr. koluti in obroči) iz
       nevulkaniziranega kavčuka

 4006 10 000 - Profilirani trakovi z vzorci za protektiranje
       pnevmatike ...................................... 1.0

 4006 90 000 - Drugo ......................................... 1.0


 4008    Plošče, listi, trakovi, palice in profili iz
       gume, razen iz trde gume

       - Iz celularne gume:

 4008 11 000 -- plošče, listi in trakovi ..................... 2.0

       - Iz necelularne gume:

 4008 21   -- plošče, listi in trakovi:

 4008 21 100 --- talne obloge in predpražniki ................ 2.0

 4008 21 90 --- drugo:

 4008 21 902 ---- tiskarske in lakirne gumi prevleke za
       aplikacijo tiskarskih barv in lakov na
       pločevino ....................................... 1.0

 4008 21 909 ---- drugo ...................................... 2.0

 4008 29   -- drugo:

 4008 29 900 --- drugo ....................................... 2.0


 4009    Cevi iz vulkaniziranega kavčuka (gume), razen iz
       trde gume, s priborom ali brez njega (npr.
       spojnice, kolena, prirobnice)

 4009 10 000 - Neojačene in nekombinirane z drugimi
       materiali, brez pribora ......................... 2.4

 4009 30 000 - Ojačene ali kombinirane samo s tekstilnimi
       materiali, brez pribora ......................... 2.4

 4009 40 000 - Ojačene ali kombinirane z drugimi materiali,
       brez pribora .................................... 1.0

 4009 50   - S priborom:

 4009 50 100 -- ustrezne za prenos plinov ali tekočin, za
       uporabo v civilnem letalstvu .................... 2.4

       -- drugo:

 4009 50 300 --- neojačane ali drugače kombinirane z drugimi
       materiali ....................................... 2.4

 4009 50 700 --- ojačane ali drugače kombinirane zgolj s
       tekstilnimi materiali ........................... 2.4

 4009 50 900 --- ojačane ali drugače kombinirane z drugimi
       materiali ....................................... 2.4


 4010    Trakovi ali jermeni iz vulkaniziranega kavčuka
       (gume) za transport ali transmisijo

       - Transportni trakovi in jermeni:

 4010 11 000 -- ojačani zgolj s kovino ....................... 3.0

 4010 12 000 -- ojačani zgolj s tekstilnimi materiali ........ 3.0


 4010 13 000 -- ojačani zgolj s plastičnimi materiali ........ 3.0


 4010 19 000 -- drugi ........................................ 3.0


       - Transmisijski jermeni ali trakovi:

 4010 21 000 -- neskončni transmisijski jermeni trapezastega
       preseka (V-jermeni), nažlebljeni ali
       nenažlebljeni, obsega več kot 60 cm, vendar ne
       več kot 180 cm .................................. 3.0


 4010 22 000 -- neskončni transmisijski jermeni trapezastega
       preseka (V-jermeni), nažlebljeni ali
       nenažlebljeni, obsega več kot 180 cm, vendar ne
       več kot 240 cm .................................. 3.0


 4010 23 000 -- neskončni sinhroni jermeni, obsega več kot 60
       cm, vendar ne več kot 150 cm .................... 3.0


 4010 24 000 -- neskončni sinhroni jermeni, obsega več kot
       150 cm, vendar ne več kot 198 cm ................ 3.0


 4010 29 000 -- drugi ........................................ 3.0


 4011    Nove zunanje pnevmatične gume (plašči)

 4011 10 000 - Za osebne avtomobile (vključno za avtodome in
       dirkalne avtomobile) ............................ 6.8
.
 4011 40   - Za motorna kolesa:

 4011 40 100 -- za kolesa s premerom platišča do vključno
       33 cm ........................................... 3.0

 4011 40 800 -- druge ........................................ 3.0

 4011 50   - Za dvokolesa:

 4011 50 100 -- gume (plašči ) z všitimi zračnicami .......... 3.0

 4011 50 900 -- druge ........................................ 3.0

       - Druge:

 4011 91   -- z vzorcem ribje kosti ali podobnim vzorcem:

 4011 91 100 --- ki se uporabljajo za kmetijska in gozdarska
       vozila .......................................... 1.4

 4011 91 300 --- ki se uporabljajo za gradbeno mehanizacijo .. 1.4

 4011 91 900 --- druge ....................................... 1.4


 4011 99   -- druge:

 4011 99 100 --- ki se uporabljajo za kmetijska in gozdarska
       vozila .......................................... 1.4

 4011 99 300 --- ki se uporabljajo za gradbeno mehanizacijo .. 3.0

 4011 99 900 --- druge ....................................... 3.0


 4012    Protektirane ali rabljene zunanje gume (plašči);
       polne gume in gume z zračnimi komorami,
       zamenljivi protektorji (plasti) in ščitniki iz
       vulkaniziranega kavčuka (gume)

 4012 10   - Protektirane gume

       -- druge:

 4012 10 300 --- ki se uporabljajo za motorna vozila
       (vključno z avtohišami in dirkalnimi
       avtomobili) ..................................... 3.0

 4012 10 500 --- ki se uporabljajo za avtobuse ali
       tovornjake ...................................... 3.0

 4012 10 800 --- druge ....................................... 3.0

 4012 20   - Rabljene zunanje gume (plašči):

 4012 20 90 -- druge:

 4012 20 901 --- za protektiranje ............................ 1.2

 4012 20 909 --- druge ....................................... 3.0

 4012 90   - Drugo:

 4012 90 200 -- trdne gume ali gume z zračnimi komorami ...... 3.0

 4012 90 300 -- zamenljivi protektorji ....................... 3.0

 4012 90 900 -- zaščitne "zavesice" (ščitniki iz gume) ....... 3.0


 4013    Notranje gume (zračnice)

 4013 10   - Za osebne avtomobile (vključno za avtodome in
       dirkalne avtomobile), avtobuse in tovornjake:

 4013 10 100 -- za osebne avtomobile (vključno za avtodome in
       dirkalne avtomobile) ............................ 6.8

 4013 10 900 -- za tovornjake in avtobuse .................... 6.8

 4013 20 000 - Za dvokolesa .................................. 6.8

 4013 90   - Druge:

 4013 90 100 -- za motorna kolesa ............................ 3.0

 4013 90 900 -- druge ........................................ 3.0


 4015    Oblačilni predmeti in pribor za oblačila
       (vključno rokavice) za vse vrste namenov, iz
       vulkaniziranega kavčuka (gume), razen trdega
       vulkaniziranega kavčuka (gume)

       - Rokavice:

 4015 19   -- druge:

 4015 19 100 --- gospodinjske rokavice ....................... 1.0

 4015 19 900 --- druge ....................................... 1.0

 4015 90 000 - Drugo ......................................... 2.0


 4016    Drugi proizvodi iz vulkaniziranega kavčuka
       (gume), razen iz trdega vulkaniziranega
       kavčuka (gume)

 4016 10   - Iz celularnega vulkaniziranega kavčuka
       (gume):

 4016 10 900 -- drugo ........................................ 3.0

       - Drugo:

 4016 91 000 -- talne obloge, pregrinjala in predpražniki .... 3.0

 4016 92 000 -- radirke ...................................... 1.4

 4016 93   -- tesnila:

 4016 93 900 --- drugo ....................................... 2.6

 4016 94 000 -- odbijala za ladje ali doke (bokobrani),
       napihljiva ali ne ............................... 3.0

 4016 95 000 -- drugi napihljivi proizvodi ................... 3.0

 4016 99   -- drugo:

       --- drugo:

 4016 99 300 ---- ekspanderji ................................ 3.0

       ---- drugo:

       ----- za vozila iz tarifnih številk 8701 do
       8705:

 4016 99 520 ------ sestavljeni deli iz vulkaniziranega
       kavčuka (gume) in kovine ....................... 3.0

 4016 99 580 ------ drugo ................................... 3.0

       ----- drugo:

 4016 99 820 ------ sestavljeni deli iz vulkaniziranega
       kavčuka (gume) in kovine ....................... 3.0

 4016 99 880 ------ drugo ................................... 1.0


 4105    Ovčje ali jagnječje usnje, brez volne, razen
       usnja iz tar. št. 4108 ali 4109

       - Strojeno ali dostrojeno, toda naprej
       neobdelano, cepljeno ali necepljeno:

 4105 11   -- z rastlinskim predstrojem:

       --- drugo:

 4105 11 910 ---- necepljeno ................................. 1.0

 4105 11 990 ---- cepljeno ................................... 1.0

 4105 12   -- z drugimi vrstami predstroja:

 4105 12 900 --- cepljeno .................................... 1.0

 4105 19   -- drugo:

 4105 19 900 --- cepljeno .................................... 1.0


 4106    Kozje ali kozličje usnje, brez dlake, razen
       uznja iz tar. št. 4108 in 4109

       - Strojeno ali dostrojeno, toda naprej
       neobdelano, cepljeno ali necepljeno:

 4106 11   -- z rastlinskim predstrojem:

 4106 11 900 --- drugo ....................................... 1.0

 4106 20 000 - Pergamentno obdelano ali dodelano po
       strojenju ....................................... 1.0


 4107    Usnje drugih živali, brez dlake, razen usnja iz
       tar. št. 4108 ali 4109

 4107 10   - Prašičev:

 4107 10 900 -- drugo ........................................ 1.0

       - Plazilcev:

 4107 21 000 -- z rastlinskim predstrojem .................... 1.0

 4107 29   -- drugo:

 4107 29 100 --- samo strojeno, drugače neobdelano ........... 1.0

 4107 29 900 --- drugo ....................................... 1.0


 4108 00   Semiš usnje (vključno s kombinacijo semiš usnja)

 4108 00 100 - Ovac in jagnjet ............................... 1.0

 4108 00 900 - Drugih živali ................................. 1.0


 4111 00 000 Umetno usnje na osnovi usnja ali usnjenih vlaken
       v ploščah, listih ali trakovih, tudi v zvitkih .. 2.0


 4201 00 000 Sedlarski in jermenarski proizvodi za katero
       koli žival (vključno vprežne vrvi za komate,
       povodci, ščitniki za kolena, nagobčniki,
       podstavki in blazine za sedla, torbe-bisage,
       plašči za pse in podobno), iz kakršnega koli
       materiala ...................................... 6.8


 4202    Kovčki za obleko, neseserji, ataše kovčki,
       aktovke, šolske torbe, etuiji za očala, toki za
       daljnoglede, toki za fotoaparate, toki za
       glasbila, toki za puške, toki za samokrese in
       podobni izdelki; potne torbe, toaletne torbe,
       nahrbtniki, ženske torbice, nakupovalne torbe,
       listnice, denarnice za kovance, tulci in mape za
       zemljevide ali dokumente, tobačnice, mošnjički
       za tobak, torbe za orodje, športne torbe, škatle
       za steklenice, škatle za nakit, škatle za puder,
       škatle za jedilni pribor in podobne škatle iz
       usnja, umetnega usnja, iz folij iz plastičnih
       mas, iz tekstilnih materialov, vulkanfibra ali
       iz kartona, v celoti ali pretežno prevlečeni s
       temi materiali ali papirjem

       - Kovčki za obleko, neseserji, ataše kovčki,
       aktovke, šolske torbe in podobne torbe:

 4202 11   -- z zunanjo površino iz usnja, umetnega usnja
       ali lakiranega usnja:

 4202 11 100 --- ataše kovčki, aktovke, šolske torbice in
       podobne torbe ................................... 9.0

 4202 11 900 --- drugo ....................................... 9.0

 4202 12   -- z zunanjo površino iz plastičnih mas ali
       tekstilnih materialov:

       --- v obliki plastične prevleke:

 4202 12 110 ---- ataše kovčki, aktovke, šolske torbice in
       podobne torbe ................................... 9.0

 4202 12 190 ---- drugo ...................................... 9.0

 4202 12 500 --- iz lite plastike ............................ 9.0

       --- iz drugih materialov, vključno z
       vulkaniziranimi vlakni:

 4202 12 910 ---- ataše kovčki, aktovke, šolske torbice in
       podobne torbe ................................... 9.0

 4202 12 990 ---- drugo ...................................... 9.0

 4202 19   -- drugo:

 4202 19 100 --- iz aluminija ................................ 9.0

 4202 19 900 --- iz drugih materialov ........................ 9.0

       - Ročne torbe z naramnim jermenom ali brez, tudi
       tiste brez ročajev:

 4202 21 000 -- z zunanjo površino iz usnja, umetnega usnja
       ali lakastega usnja ............................. 9.0

 4202 22   -- z zunanjo površino iz plastičnih mas ali
       tekstilnih materialov:

 4202 22 100 --- s plastično prevleko ....................... 12

 4202 22 900 --- iz tekstilnih materialov .................... 9.0

 4202 29 000 -- druge ........................................ 9.0

       - Izdelki, ki se običajno nosijo v žepu ali
       ročni torbici:

 4202 31 000 -- z zunanjo površino iz usnja, umetnega usnja
       ali lakastega usnja ............................. 9.0

 4202 32   -- z zunanjo površino iz plastične mase ali
       tekstilnih materialov:

 4202 32 100 --- s plastično prevleko ........................ 9.0

 4202 32 900 --- iz tekstilnih materialov .................... 9.0

 4202 39 000 -- drugi ........................................ 9.0

       - Drugo:

 4202 91   -- z zunanjo površino iz usnja, umetnega usnja
       ali lakastega usnja:

 4202 91 100 --- potovalke, toaletne torbice, nahrbtniki in
       športne torbe ................................... 9.0

 4202 91 800 --- drugo ....................................... 9.0

 4202 92   -- z zunanjo površino iz plastične mase ali
       tekstilnih materialov:

       --- s plastično prevleko:

 4202 92 110 ---- potovalke, toaletne torbice, nahrbtniki in
       športne torbe ................................... 9.0

 4202 92 150 ---- kovčki za glasbene instrumente ............. 9.0

 4202 92 190 ---- drugo ...................................... 9.0

       --- iz tekstilnih materialov:

 4202 92 910 ---- potovalke, toaletne torbice, nahrbtniki in
       športne torbe ................................... 9.0

 4202 92 980 ---- drugo ...................................... 9.0

 4202 99 000 -- drugo ........................................ 9.0


 4203    Oblačila in pribor za oblačila, iz usnja ali
       umetnega usnja

 4203 10 000 - Oblačilni predmeti ............................ 9.0

       - Rokavice, palčniki in rokavice brez prstov:

 4203 21 000 -- športne ...................................... 9.0

 4203 29   -- druge:

 4203 29 100 --- zaščitne za vse poklice ..................... 9.0

       --- druge:

 4203 29 910 ---- moške in fantovske ......................... 9.0

 4203 29 990 ---- druge ...................................... 9.0

 4203 30 000 - Pasovi in čezramenski jermeni z žepi za
       naboje .......................................... 9.0

 4203 40 000 - Drug pribor za oblačila ....................... 9.0


 4204 00   Izdelki iz usnja ali umetnega usnja, ki se
       uporabljajo v strojih ali mehaničnih napravah
       ali za druge tehnične namene

 4204 00 100 - Tekoči ali pogonski jermeni ali trakovi ....... 5.4

 4204 00 900 - Drugi ......................................... 5.4


 4205 00 000 Drugi proizvodi iz usnja ali umetnega usnja ..... 6.8


 4302    Strojeno ali obdelano krzno (vključno z glavami,
       repi, tacami ali drugimi kosi ali odrezki),
       nesestavljeno ali sestavljeno (z dodajanjem
       drugih materialov ali brez dodajanja), razen
       tistega, ki se uvršča v tar. št. 4303

       - Celo krzno, z glavo, repom ali tacami ali
       brez, nesestavljeno:

 4302 11 000 -- nerca ........................................ 0.8

 4302 12 000 -- zajca ali kunca .............................. 0.8

 4302 13 000 -- naslednjih vrst jagnjet: astrahanskih,
       jagnjet s širokim repom, karakul, perzijskih in
       podobnih jagnjet, indijskih, kitajskih,
       mongolskih ali tibetskih jagnjet ................ 0.8

 4302 19   -- drugo:

 4302 19 100 --- bobra ....................................... 0.8

 4302 19 200 --- pižmovke .................................... 0.8

 4302 19 300 --- lisice ...................................... 0.8

       --- tjulnja:

 4302 19 410 ---- mladičev sedlastega ali grenlandskega
       belega tjulnja in mladičev kapucinastega ali
       kapucastega tjulnja ............................. 0.8

 4302 19 490 ---- drugo ...................................... 0.8

 4302 19 500 --- morske vidre ali nutrije (coypu) ............ 0.8

 4302 19 600 --- svizcev ..................................... 0.8

 4302 19 700 --- divjih mačk (zveri) ........................ 0.8

 4302 19 800 --- ovac ali jagnjet ............................ 0.8

 4302 19 950 --- drugo ....................................... 0.8

 4302 30   - Celo krzno in deli ali odrezki iz njega,
       sestavljeno:

 4302 30 100 -- spuščeno krzno ............................... 1.2

       -- drugo:

 4302 30 210 --- nerca ....................................... 0.8

 4302 30 250 --- zajca ali kunca ............................. 0.8

 4302 30 310 --- ovac vrst astrahan, širokorepih, karakul,
       perzijskih in podobnih ovac, indijskih,
       kitajskih, mongolskih ali tibetskih jagnjet ..... 0.8

 4302 30 350 --- bobrov ...................................... 0.8

 4302 30 410 --- pižmovk ..................................... 0.8

 4302 30 450 --- lisic ....................................... 0.8

       --- tjulnja:

 4302 30 510 ---- mladičev sedlastega ali grenlandskega
       belega tjulnja in mladičev kapucinastega ali
       kapucastega tjulnja ............................. 0.8

 4302 30 550 ---- drugo ...................................... 0.8

 4302 30 610 --- morske vidre ali nutrije (coypu) ............ 0.8

 4302 30 650 --- svizcev ..................................... 0.8

 4302 30 710 --- divjih mačk (zveri) ......................... 0.8

 4302 30 750 --- drugo ....................................... 0.8

 4303    Oblačila, pribor za oblačila in drugi krzneni
       izdelki

 4303 10   - Oblačila in pribor za oblačila:

 4303 10 100 -- iz krzna mladičev sedlastega ali
       grenlandskega belega tjulna in mladičev
       kapucinastega ali kapucastega tjulnja ........... 7.7

 4303 10 900 -- drugo ........................................ 7.7

 4303 90 000 - Drugo ......................................... 7.7

 4304 00 00 Umetno krzno in proizvodi iz umetnega krzna

 4304 00 009 - Proizvodi iz umetnega krzna ................... 6.8


 4410    Iverne plošče in podobne plošče iz lesa in
       drugih lesnatih (ligninskih) materialov,
       neaglomerirane ali aglomerirane s smolami ali
       drugimi organskimi vezivi

       - Iz lesa:

 4410 11   -- oblatne plošče, vštevši usmerjene pramenske
       plošče:

 4410 11 10 --- neobdelane ali zgolj brušene:

 4410 11 109 ---- druge ...................................... 4.5

 4410 11 90 --- druge:

 4410 11 909 ---- druge ...................................... 4.5

 4410 19   -- druge:

 4410 19 10 --- neobdelane ali zgolj brušene:

 4410 19 109 ---- druge ...................................... 4.5

 4410 19 30 --- površinsko obdelane z dekorativnimi
       laminati, izdelanimi pod visokim pritiskom:

 4410 19 309 ---- druge ...................................... 4.5

 4410 19 50 --- površinsko obdelane s papirjem,
       impregniranim z melaminsko smolo:

 4410 19 509 ---- druge ...................................... 4.5

 4410 19 90 --- druge:

 4410 19 909 ---- druge ...................................... 4.5

 4410 90 00 - Iz drugih lesnatih (ligninskih) materialov:

 4410 90 001 --- plošče debeline do vključno 10 mm ........... 4.5

 4410 90 009 --- druge ....................................... 4.5

 4411    Vlaknene plošče iz lesa ali drugih lesnatih
       materialov, aglomerirane ali neaglomerirane s
       smolami ali drugimi organskimi vezivi

       - Vlaknene plošče, gostote več kot 0,80 g/cm3:

 4411 11 00 -- mehanično neobdelane in površinsko
       neprevlečene:

 4411 11 003 --- plošče debeline do vključno 18 mm ........... 4.5

 4411 19 00 -- druge:

 4411 19 004 --- enostransko ali obojestransko prevlečene s
       tankimi plastificiranimi papirnatimi folijami,
       ali plastičnimi folijami, skupne debeline plošč
       do vključno 18 mm ............................... 4.5

       - vlaknene plošče, gostote več kot
       0,5 g/cm3 do 0,8 g/cm3:

 4411 21 00 -- mehanično neobdelane in površinsko
       neprevlečene:

 4411 21 001 --- plošče debeline do vključno 18 mm ........... 4.5

 4411 29 00 -- druge:

 4411 29 002 --- enostransko ali obojestransko prevlečene s
       plastificiranimi papirnatimi folijami, laminati
       ali plastičnimi folijami, skupne debeline plošč
       do vključno 18 mm ............................... 4.5

       - Druge:

 4411 91 000 -- mehanično neobdelane in površinsko
       neprevlečene .................................... 4.5

 4411 99 000 -- druge ........................................ 4.5


 4412    Vezan les, furnirske plošče in podoben lameliran
       les

       - Vezane plošče, ki so sestavljene samo iz
       furniranih lesenih listov, katerih posamezna
       debelina ne presega 6 mm:

 4412 13   -- z najmanj enim zunanjim slojem iz vrst
       tropskega drevja, navedenih v opombi k tarifnim
       podštevilkam št. 1 v tem poglavju:

 4412 13 11 --- iz lesa okoume:

 4412 13 119 ---- druge ...................................... 4.5

 4412 13 19 --- iz lesa dark red meranti, light red meranti,
       white lauan, sipo, limba, obeche, acajou
       d'Afrique, sapelli, virola, mahagoni (Swietenia
       spp.), palissandre de Rio, palissandre de para
       in palissandre de rose:

 4412 13 199 ---- druge ...................................... 4.5

 4412 13 90 --- druge:

 4412 13 909 ---- druge ...................................... 4.5

 4412 14 00 -- druge, z najmanj enim zunanjim slojem iz
       lesa, ki ni les iglavcev:

 4412 14 009 --- druge ....................................... 4.5

 4412 19 00 -- druge:

 4412 19 009 --- druge ....................................... 4.5

       - Druge, z najmanj enim zunanjim slojem iz lesa,
       ki ni les iglavcev:

 4412 22   -- z najmanj enim zunanjim slojem iz vrst
       tropskega drevja, navedenih v opombi k tarifnim
       podštevilkam št. 1 v tem poglavju:

 4412 22 10 --- ki imajo najmanj en sloj iz iverice:

 4412 22 101 ---- plošče debeline do vključno 5 mm ........... 4.5

 4412 22 109 ---- druge ...................................... 4.5

 4412 22 91 ---- vezane plošče in druge večplastne lesene
       plošče:

 4412 22 910 ---- vezane plošče in druge večplastne lesene
       plošče .......................................... 4.5

 4412 22 990 ----- druge ..................................... 4.5

 4412 23 000 -- druge, ki imajo najmanj en sloj iverice ...... 4.5

 4412 29   -- druge:

 4412 29 200 ---- vezane plošče in druge večplastne lesene
       plošče:

 4412 29 800 ----- druge ..................................... 4.5

       - Druge:

 4412 92   -- z najmanj enim zunanjim slojem iz vrst
       tropskega drevja, navedenih v opombi k tarifnim
       podštevilkam št. 1 v tem poglavju:

 4412 92 10 --- ki imajo najmanj en sloj iz iverice:

 4412 92 101 ---- plošče debeline do vključno 5 mm ........... 4.5

 4412 92 109 ---- druge ...................................... 4.5

       --- druge:

 4412 92 910 ---- blok plošče in druge večplastne lesene
       plošče:

 4412 92 990 ---- druge:

 4412 93 000 -- druge, ki imajo najmanj en sloj iverice ...... 4.5

 4412 99   -- druge:

 4412 99 200 --- blok plošče in druge slojevite lesene
       plošče (vsi spoji leseni) ....................... 4.5

 4412 99 800 --- drugo (kombinirani sloji, npr.
       les-plastika-les) ............................... 4.5

 4704    Kemična lesna celuloza, sulfitna, razen topljive

       - Nebeljena:

 4704 11 000 -- iglavcev ..................................... 0.4

 4704 19 000 -- neiglavcev ................................... 0.4

       - Polbeljena ali beljena:

 4704 21 000 -- iglavcev ..................................... 0.4

 4704 29 000 -- neiglavcev ................................... 0.4


 4801 00   Časopisni papir, v zvitkih ali listih

 4801 00 100 - Omenjen v dodatni opombi 1 k temu poglavju .... 0.9

 4801 00 900 - Drug .......................................... 0.9


 4802    Nepremazan papir in karton, ki se uporabljata za
       pisanje, tiskanje ali druge grafične namene,
       vključno papir in karton za luknjane kartice in
       trakove v zvitkih ali listih, razen papirja iz
       tar. št. 4801 ali 4803; ročno izdelana papir in
       karton

 4802 10 000 - Ročno izdelana papir in karton ................ 4.5

 4802 40   - Papirna podlaga za tapete:

 4802 40 100 -- ki ne vsebuje lesnih vlaken, dobljenih z
       mehanskimi postopki, ali ki vsebuje po masi do
       vključno 10% teh vlaken od skupne vsebine
       vlaken .......................................... 2.0

 4802 40 900 -- druga ........................................ 2.0

       - Drug papir in karton brez lesnih vlaken,
       dobljenih z mehaničnim postopkom, ali ki vsebuje
       po masi do vključno 10% teh vlaken od skupne
       vsebine vlaken:

 4802 51   -- z maso pod 40 g/m2:

 4802 51 100 --- z maso do vključno 15 g/m2 za matrice ....... 2.0

 4802 51 900 --- drugo ....................................... 2.0

 4802 52   -- z maso od vključno 40 do vključno 150 g/m2:

 4802 52 200 --- v zvitkih ................................... 4.5

 4802 52 800 --- v listih .................................... 4.5

 4802 53   -- z maso nad 150 g/m2:

 4802 53 200 --- v zvitkih ................................... 2.0

 4802 53 800 --- v listih .................................... 2.0

 4802 60   - Drug papir in karton, ki od skupne količine
       vlaken vsebujeta po masi nad 10% vlaken,
       dobljenih z mehaničnim postopkom:

       -- z maso do vključno 72 g/m2, ki po masi
       vsebuje nad 50% lesnih vlaken, dobljenih z
       mehaničnim postopkom, od skupne vsebine lesnih
       vlaken:

 4802 60 110 --- v zvitkih ................................... 4.5

 4802 60 190 --- v listih .................................... 4.5

       -- drugo:

 4802 60 910 --- v zvitkih ................................... 4.5

 4802 60 990 --- v listih .................................... 4.5


 4803 00   Toaletni papir, papir za odstranjevanje ličila,
       papir za brisače, serviete in robčke ter podoben
       papir za uporabo v gospodinjstvu ali za
       sanitarne namene, celulozna vata, listi in
       trakovi iz celuloznih vlaken, vključno nabrane
       (krep, plisirane idr.), reliefne, luknjane,
       površinsko barvane, površinsko okrašene ali
       tiskane izdelke, v zvitkih, širokih nad 36 cm,
       ali v pravokotnih (vključno kvadratnih) listih z
       najmanj eno stranico daljšo kot 36 cm, v
       neprepognjenem stanju

 4803 00 100 - Celulozna vata ................................ 1.8

       - Krep papir in podoben vpojni papir
       (staničevina) iz celuloznih vlaken z
       maso posameznih plasti:

 4803 00 310 -- do vključno 25 g/m2 .......................... 6.8

 4803 00 390 -- nad 25 g/m2 .................................. 6.8

 4803 00 909 -- Drugo ........................................ 1.8


 4805    Drug nepremazan papir in karton, v zvitkih ali
       listih, dalje neobdelan, razen obdelav, ki so
       navedene v 2. opombi tega poglavja

 4805 70   - Drug papir in karton, z maso nad 150 g/m2,
       toda pod 225 g/m2:

       -- papir in karton za valoviti papir in karton:

 4805 70 190 --- drugo ....................................... 3.6

 4805 70 900 -- drugo ........................................ 4.5

 4805 80   - Drug papir in karton, z maso 225 g/m2 ali več:

 4805 80 900 -- drugo ........................................ 6.8


 4808    Papir in karton, valovita (z nalepljenimi
       ravnimi površinskimi listi ali brez njih),
       nabrana (krep, plisirana), reliefna ali
       luknjana, v zvitkih ali listih, razen tistih iz
       tar. št. 4803 ali 4818

 4808 10 000 - Papir in karton, valovita, vključno luknjana .. 4.5


 4809    Karbon papir, samokopirni papir in drug papir za
       kopiranje ali prenašanje (vključno premazan ali
       impregniran papir za matrice za razmnoževanje
       ali ofsetne plošče), tiskan ali netiskan, v
       zvitkih, širokih nad 36 cm, ali v pravokotnih
       (vključno kvadratnih) listih z najmanj eno
       stranico, daljšo od 36 cm, v neprepognjenem
       stanju

 4809 10 000 - Karbon ali podoben kopirni papir ............. 2.0

 4809 20   - Samokopirni papir:

 4809 20 100 -- v zvitkih .................................... 2.0

 4809 20 900 -- v listih ..................................... 2.0

 4809 90 000 - Drugo ......................................... 2.0


 4810    Papir in karton, premazana z ene ali z obeh
       strani s kaolinom ali drugimi anorganskimi
       snovmi z vezivom ali brez njega, toda brez
       drugega premaza, površinsko barvana ali
       nebarvana, okrašena ali neokrašena, tiskana ali
       netiskana, v zvitkih ali listih

       - Papir in karton za pisanje, tiskanje ali za
       druge grafične namene, ki v skupni količini
       vlaken vsebujeta po masi do vključno 10% vlaken,
       dobljenih z mehaničnim postopkom:

 4810 11   -- z maso do vključno 150 g/m2:

 4810 11 100 --- papir in karton, ki se uporabljata kot
       podlaga za fotosenzibilni, toplotno senzibilni
       ali elektrosenzibilni papir ali karton .......... 4.5

       --- drugo:

 4810 11 990 ---- v listih ................................... 4.5

 4810 12 000 -- z maso nad 150 g/m2 ......................... 4.5

       - Papir in karton za pisanje, tiskanje ali druge
       grafične namene, ki v skupni količini vlaken
       vsebujeta po masi nad 10 % vlaken, dobljenih z
       mehaničnim postopkom:

 4810 21 000 -- papir majhne mase, premazan .................. 2.0

 4810 29   -- drugo:

       --- v zvitkih:

 4810 29 110 ---- tapetni papir .............................. 1.8

 4810 29 190 ---- drugo ...................................... 1.8

 4810 29 900 --- v listih .................................... 2.0


 4811    Papir, karton, celulozna vata ter listi in
       trakovi iz celuloznih vlaken, premazani,
       impregnirani, prekriti, površinsko barvani,
       površinsko okrašeni ali tiskani, v zvitkih ali
       listih, razen proizvodov iz tar. št. 4803,
       4804, 4809, 4810 ali 4818

       - Papir in karton, premazana z lepilom:

 4811 29 00 -- drugo:

 4811 29 009 --- drugo ...................................... 1.8


 4814    Zidne tapete in podobne stenske obloge iz
       papirja; prozorni papir za okna

 4814 10 000 - Papir z zrnato površino ("ingrain") ........... 3.0

 4814 20 000 - Stenske tapete in podobne stenske obloge iz
       papirja s prednjo stranjo, premazano ali
       prekrito s slojem plastične mase, ki ima zrnato,
       reliefno, barvano, tiskano ali drugače okrašeno
       površino ........................................ 6.8

 4814 30 000 - Stenske tapete in podobne stenske obloge iz
       papirja s sprednjo stranjo prekrito s pletarskim
       materialom, ki je med seboj spojen ali nespojen
       v vzporedne niti ali tkan ....................... 6.8

 4814 90   - Drugo:

 4814 90 100 -- stenske tapete in podobne stenske obloge iz
       zrnatega, reliefnega, površinsko obarvanega,
       potiskanega z vzorci ali drugače površinsko
       okrašenega papirja, prevlečenega ali prekritega
       s prozorno zaščitno plastiko .................... 3.0

 4814 90 900 -- drugo ........................................ 3.0


 4815 00 000 Talne obloge na podlagi iz papirja ali kartona,
       nerazrezane ali razrezane v določene velikosti .. 2.2


 4816    Karbon papir, samokopirni papir in drug papir za
       kopiranje ali prenašanje, razen tistih iz tar.
       št. 4809; matrice za razmnoževanje in ofsetne
       plošče iz papirja, v škatlah ali brez škatel

 4816 10 000 - Karbon in podoben kopirni papir ............... 6.8

 4816 20 000 - Samokopirni papir ............................. 6.8

 4816 30 000 - Matrice za razmnoževanje ...................... 3.0

 4816 90 000 - Drugo ......................................... 3.0


 4817    Pisemski ovitki, pisemske kartice, dopisnice in
       karte za dopisovanje brez slike, iz papirja ali
       kartona; kompleti za dopisovanje v škatlah,
       vrečkah, notesih in podobnih pakiranjih iz
       papirja ali kartona

 4817 10 000 - Pisemske ovojnice ............................. 4.0

 4817 20 000 - Pisemske kartice, dopisnice in kartice za
       dopisovanje (brez slike) ........................ 4.0

 4817 30 000 - Kompleti za dopisovanje v škatlah, vrečkah,
       notesih in podobnih pakiranjih iz papirja ali
       kartona ......................................... 2.4


 4818    Toaletni papir, robčki, listi za odstranjevanje
       ličila, brisače, namizni prti, serviete, otroške
       plenice, tamponi, rjuhe in podobni predmeti za
       gospodinjstvo, bolnišnice ali sanitarne potrebe,
       oblačilni predmeti in pribor iz papirne mase,
       papirja, celulozne vate ali iz listov ali trakov
       iz celuloznih vlaken

 4818 10   - Toaletni papir:

 4818 10 100 -- z maso ene plasti do vključno 25 g/m2 ........ 6.8

 4818 10 900 -- z maso ene plasti nad 25 g/m2 ................ 6.8

 4818 20   - Robčki, listi za odstranjevanje ličila ali
       brisače:

 4818 20 100 -- robčki in listi za odstranjevanje ličila ..... 9.0

       -- ročne brisače:

 4818 20 910 --- v zvitkih ................................... 9.0

 4818 20 990 --- drugo ....................................... 9.0

 4818 30 000 - Namizni prti in serviete ...................... 9.0

 4818 40   - Vložki, tamponi, otroške plenice, plenične
       predloge in podobni sanitarni predmeti:

       -- damski vložki, tamponi in podobni predmeti:

 4818 40 110 --- damski vložki ............................... 9.0

 4818 40 130 --- tamponi ..................................... 9.0

 4818 40 190 --- drugo ....................................... 9.0

       -- otroške plenice, plenične predloge in podobni
       sanitarni pedmeti:

 4818 40 910 --- nepripravljeni za prodajo na drobno ......... 9.0

 4818 40 990 --- drugo ....................................... 9.0


 4819    Škatle, vreče in drugi izdelki za pakiranje, iz
       papirja, kartona, celulozne vate ali listov ali
       trakov iz celuloznih vlaken; kartonažni izdelki,
       iz papirja ali kartona, ki se uporabljajo v
       pisarnah, trgovinah ali podobno

 4819 10 000 - Škatle, zaboji ali vreče iz valovitega
       papirja ali valovitega kartona .................. 9.0

 4819 20   - Zložljive škatle iz nevalovitega papirja ali
       nevalovitega kartona:

 4819 20 900 -- z maso papirja ali kartona 600 g/m2 .......... 6.8

 4819 40 000 - Druge vreče in vrečke, razen ovitkov
       za gramofonske plošče ........................... 5.4

 4819 50 000 - Druga embalaža za pakiranje, vključno z ovitki
       za gramofonske plošče ........................... 5.0

 4819 60 000 - Kartonažni izdelki iz papirja ali kartona, ki
       se uporabljajo v pisarnah, trgovinah in podobno . 9.0


 4820    Registri, knjigovodske knjige, notesi, knjige za
       naročilnice in pobotnice, agende, rokovniki,
       dnevniki in podobni izdelki, zvezki, podstavki
       za pisanje, kombinirani s pivniki, povezi za
       knjige (po sistemu prostih listov ali druge),
       mape, ovitki in fascikli za spise, zložljivi
       poslovni obrazci; kompleti z vstavljenim karbon
       papirjem in podobni izdelki za pisanje iz
       papirja ali kartona, albumi za vzorce ali zbirke
       in knjižni ovitki iz papirja ali kartona

 4820 10   - Registri, knjigovodske knjige, notesi, knjige
       za naročilnice in pobotnice, agende, rokovniki,
       dnevniki in podobni izdelki:

 4820 10 100 -- registri, knjigovodske knjige, bloki
       naročilnic in dobavnic .......................... 9.0

 4820 10 300 -- zvezki, bloki s pisemskim papirjem in notesi . 9.0

 4820 10 500 -- dnevniki ..................................... 9.0

 4820 10 900 -- drugo ........................................ 9.0

 4820 20 000 - Šolski zvezki ................................. 9.0

 4820 30 000 - Povezi za knjige, mape in fascikli za spise ... 9.0

 4820 40   - Poslovni obrazci v več izvodih in kompleti z
       vstavljenim karbon papirjem:

 4820 40 100 -- neskončne oblike ............................. 9.0

 4820 40 900 -- drugo ........................................ 9.0

 4820 50 000 - Albumi za vzorce ali zbirke ................... 4.0

 4820 90 000 - Drugo ......................................... 3.6


 4821    Papirne ali kartonske etikete, vseh vrst,
       tiskane ali netiskane

 4821 10   - Tiskane:

 4821 10 100 -- samolepilne .................................. 9.0

 4821 10 900 -- druge ....................................... 9.0

 4821 90   - Druge:

 4821 90 100 -- samolepilne .................................. 4.0

 4821 90 900 -- druge ........................................ 4.0


 4822    Tuljave, motki, kopsi in podobne podlage iz
       papirne mase, papirja ali kartona (luknjani ali
       neluknjani, ojačeni ali neojačeni)

 4822 10 000 - Za navijanje tekstilne preje .................. 4.5

 4822 90 000 - Drugo ......................................... 4.5


 4823    Drug papir, karton, celulozna vata ter listi in
       trakovi iz celuloznih vlaken, razrezani v
       določene velikosti ali oblike, drugi izdelki iz
       celuloze, papirja, kartona, celulozne vate ali
       listov ali trakov iz celuloznih vlaken

       - Papir v zvitkih ali trakovih, premazan z
       lepilom:

 4823 11   -- samolepilni:

       --- trakovi širine do vključno 10 cm, katerih
       premaz vsebuje nevulkanizirano naravno ali
       sintetično gumo:

 4823 11 110 ---- samolepilni na eni strani .................. 2.4

 4823 11 900 --- drugo ....................................... 2.4

 4823 19 000 -- drugo ....................................... 1.1

 4823 40 000 - Zvitki, listi in koluti, tiskani za
       registrirne aparate ............................. 6.8

       - Drug papir in karton za tiskanje, pisanje ali
       druge grafične namene:

 4823 51   -- tiskana, reliefna ali luknjana:

 4823 51 100 --- neskončne oblike ............................ 4.0

 4823 51 900 --- drugo ....................................... 4.0

 4823 59   -- drugo:

 4823 59 100 --- v trakovih ali zvitkih za pisarniške stroje
       in podobno ...................................... 9.0

 4823 59 900 --- drugo ....................................... 9.0

 4823 60   - Papirni ali kartonski pladnji, sklede,
       krožniki, skodelice in podobno:

 4823 60 100 -- pladnji, sklede in krožniki .................. 4.0

 4823 60 900 -- drugo ........................................ 4.0

 4823 70   - Liti ali stisnjeni izdelki iz papirne mase:

 4823 70 100 -- liti pladnji in škatle za jajca .............. 5.0

 4823 90   - Drugo:

 4823 90 100 -- tesnila in podobni predmeti za uporabo v
       civilnem letalstvu .............................. 4.0

       -- drugo:

 4823 90 150 --- kartice, nepreluknjane, za stroje z
       luknjanimi karticami, v trakovih ali ne ......... 2.4

 4823 90 200 --- perforiran papir in karton za žakardne in
       podobne stroje .................................. 4.0

 4823 90 300 --- pahljače, ventilatorji in ročne pahljače;
       okvirji zanje in njihovi deli ................... 4.0

       --- drugo:

 4823 90 500 ---- urezani po meri ali obliki ................. 4.0


 4907 00   Poštne znamke, kolki ali podobne znamke,
       neuničeni, ki so v obtoku ali bodo v obtoku v
       namembni državi; taksni papirji; bankovci; čeki;
       akcije, delnice, obligacije in podobne listine

 4907 00 100 - Poštne znamke, kolki in podobne znamke ........ 2.0

 4907 00 300 - Bankovci ...................................... 2.0

       - Drugo:


 4908    Papir za preslikavanje (dekalkomanije)

 4908 10 000 - Papir za preslikavanje (dekalkomanije), za
       steklo .......................................... 2.0


 4909 00   Poštne razglednice, čestitke in karte z osebnimi
       sporočili, tiskane, ilustrirane ali
       neilustrirane, z ovitki ali okraski ali brez
       njih

 4909 00 100 - Tiskane ali ilustrirane razglednice ........... 2.0

 4909 00 900 - Drugo ......................................... 2.0


 4910 00 000 Koledarji vseh vrst, tiskani, vključno s
       koledarskimi bloki .............................. 2.0


 4911    Druge tiskovine, vključno tiskane slike in
       fotografije

 4911 10   - Trgovinski reklamni material, katalogi in
       podobno:

 4911 10 100 -- trgovski katalogi ............................ 2.0

 4911 10 900 -- drugo ........................................ 2.0

       - Drugo:

 4911 91   -- slike, gravure in fotografije:

 4911 91 100 --- listi (ki niso prodajni reklamni material),
       neprepognjeni, z ilustracijami ali slikami, brez
       besedila ali naslovov, za izdajanje knjig ali
       periodičnega tiska, ki izhajajo v različnih
       državah, v enem ali več jezikih ................. 1.0

 4911 91 800 --- drugo ....................................... 2.0

 4911 99 000 -- drugo ........................................ 2.0


 5111    Tkanine iz mikane volne ali mikane fine živalske
       dlake

       - Ki vsebujejo po masi 85 % ali več volne ali
       fine živalske dlake:

 5111 19   -- druge:

       --- z maso, ki presega 300 g/m2, do vključno 450
       g/m2

       ---- loden tkanine (dodatna opomba
       1./51 pogl.):

 5111 19 110 ----- vrednosti 2,50 EUR/m2 ali več ............. 2.6

 5111 19 190 ----- druge ..................................... 2.8

       ---- druge tkanine:

 5111 19 310 ----- iz volnene preje, vrednosti 2,50 EUR/m2
       ali več ......................................... 2.6

 5111 19 390 ----- druge ..................................... 3.2

       --- z maso, večjo od 450 g/m2

 5111 19 910 ---- iz volnene preje, vrednosti 2,50 EUR/m2 ali
       več ............................................. 2.6

 5111 19 990 ---- druge ...................................... 3.2

 5111 30   - Druge, v mešanici pretežno ali samo z rezanimi
       umetnimi ali sintetičnimi vlakni:

 5111 30 100 -- z maso do vključno 300 g/m2 .................. 3.4

 5111 30 300 -- z maso nad 300 g/m2, do vključno 450 g/m2 .... 3.4

 5111 30 900 -- z maso nad 450 g/m2 .......................... 3.4

 5111 90   - Druge:

       -- druge:

 5111 90 910 --- z maso do vključno 300 g/m2 ................. 3.4

 5111 90 930 --- z maso nad 300 g/m2, do vključno 450 g/m2 ... 3.4

 5111 90 990 --- z maso nad 450 g/m2 ......................... 3.4


 5112    Tkanine iz česane volne ali česane fine živalske
       dlake

       - Ki vsebujejo po masi 85 % ali več volne ali
       fine živalske dlake:

 5112 11   -- mase do vključno 200 g/m2

 5112 11 100 --- vrednosti 3 EUR/m2 ali več .................. 5.9

 5112 11 900 --- druge ....................................... 7.2

 5112 19   -- druge:

       --- z maso nad 200 g/m2, do vključno 375 g/m2

 5112 19 110 ---- vrednosti 3 EUR/m2 ali več ................. 5.9

 5112 19 190 ---- druge ...................................... 5.9

       --- z maso nad 375 g/m2:

 5112 19 910 ---- vrednosti 3 EUR/m2 ali več ................. 5.9

 5112 19 990 ---- druge ...................................... 7.2

 5112 20 000 - Druge, v mešanici pretežno ali samo z umetnimi
       ali sintetičnimi filamenti ...................... 7.7

 5112 30   - Druge, v mešanici pretežno ali samo z rezanimi
       umetnimi ali sintetičnimi vlakni:

 5112 30 100 -- z maso do vključno 200 g/m2 .................. 7.7

 5112 30 300 -- z maso nad 200 g/m2, do vključno 375 g/m2 .... 7.7

 5112 30 900 -- z maso nad 375 g/m2 .......................... 7.7

 5112 90   - Druge:

       -- druge:

 5112 90 910 --- z maso do vključno 200 g/m2 ................. 7.7

 5112 90 930 --- z maso nad 200 g/m2, do vključno 375 g/m2 ... 7.7

 5112 90 990 --- z maso nad 275 g/m2 ......................... 7.7


 5205    Bombažna preja (razen sukanca za šivanje), ki
       vsebuje po masi 85 % ali več bombaža,
       nepripravljena za prodajo na drobno

       - Enojna preja iz nečesanih vlaken:

 5205 15   -- številke pod 125 deciteksov (metrične
       številke Nm nad 80):

 5205 15 100 --- številke pod 125 deciteksov, vendar najmanj
       83,33 deciteksov (metrične številke Nm nad 80 do
       120) ............................................ 1.2

 5205 15 900 --- številke do 83,33 deciteksov (metrične
       številke Nm nad 120) ............................ 0.8

       - Enojna preja iz česanih vlaken:

 5205 21 000 -- številke 714,29 deciteksov ali več (metrične
       številke Nm do 14) .............................. 1.2

       - Dvojna, večnitna ali prameneska preja iz
       nečesanih vlaken:

 5205 31 000 -- številke na eno nit 714,29 deciteksov ali več
       (metrične številke Nm do 14 na eno nit) ......... 1.2

 5205 32 000 -- številke na eno nit od 232,56 do 714,29
       deciteksov (metrične številke Nm nad 14 do 43 na
       eno nit) ........................................ 1.2

 5205 33 000 -- številke na eno nit od 192,31 do 232,56
       deciteksov (metrične številke Nm nad 43 do 52 na
       eno nit) ........................................ 1.2

 5205 34 000 -- številke na eno nit od 125 do 192,31
       deciteksov (metrične številke Nm 52 do 80 na eno
       nit) ............................................ 1.2

 5205 35 000 -- številke na eno nit pod 125 decitesov
       (metrične številke Nm nad 80 na eno nit):

 5205 35 900 --- številke na eno nit pod 83,33 deciteksov
       (metrične številke Nm nad 120 na eno nit) ....... 1.2

       - Dvojna, večnitna ali pramenska preja iz
       česanih vlaken:

 5205 41 000 -- številke na eno nit 714,29 deciteksov ali več
       (metrične številke Nm do 14 na eno nit) ......... 1.2

 5205 42 00 -- številke na eno nit od 232,56 do 714,29
       deciteksov (metrične številke Nm nad 14 do 43 na
       eno nit):

 5205 42 009 --- drugo ....................................... 1.2

 5205 43 00 -- številke na eno nit od 192,31 do 232,56
       deciteksov (metrične številke Nm nad 43 do 52 na
       eno nit):

 5205 43 009 --- drugo ....................................... 1.2

 5205 44 000 -- številke na eno nit od 125 do 192,31
       deciteksov (metrične številke Nm nad 52 do 80 na
       eno nit) ........................................ 1.2

 5205 46 000 -- številke na eno nit pod 125 deciteksov,
       vendar vsaj 106,38 deciteksov (metrične številke
       Nm nad 80 do 94 na eno nit) ..................... 1.2

 5205 47 000 -- številke na eno nit pod 106,38 deciteksov,
       vendar vsaj 83,33 deciteksov (metrične številke
       Nm nad 94 do 120 na eno nit) .................... 1.2

 5205 48 000 -- številke na eno nit pod 83,33 deciteksov
       (metrične številke Nm nad 120 na eno nit) ....... 1.2


 5206    Bombažna preja (razen sukanca za šivanje), ki
       vsebuje po masi pod 85% bombaža, nepripravljena
       za prodajo na drobno

       - Enojna preja iz nečesanih vlaken:

 5206 11 000 -- številke 714,29 deciteksov ali več (metrične
       številke Nm do 14) .............................. 1.2

 5206 13 000 -- številke od 192,31 do 232,56 deciteksov
       (metrične številke Nm nad 43 do 52) ............. 1.2

       - Enojna preja iz česanih vlaken:

 5206 21 000 -- številke 714,29 deciteksov ali več (metrične
       številke Nm do 14) .............................. 1.2

 5206 24 000 -- številke od 125 do 192,31 deciteksov
       (metrične številke Nm nad 52 do 80) ............. 1.2

 5206 25   -- številke pod 125 deciteksov (metrične
       številke Nm nad 80):

 5206 25 900 --- številke pod 83,33 deciteksov (metrične
       številke Nm nad 120) ............................ 0.8

       - Dvojna, večnitna ali pramenska preja iz
       nečesanih vlaken:

 5206 31 000 -- številke na eno nit 714,29 deciteksov ali več
       (metrične številke Nm do 14 na eno nit) ......... 1.2

 5206 32 000 -- številke na eno nit od 232,56 do 714,29
       deciteksov (metrične številke Nm nad 14 do 43 na
       eno nit) ........................................ 1.2

 5206 33 000 -- številke na eno nit od 192,31 do 232,56
       deciteksov (metrične številke Nm nad 43 do 52 na
       nit) ............................................ 1.2

 5206 34 000 -- številke na eno nit od 125 do 192,31
       deciteksov (metrične številke Nm nad 52 do 80 na
       eno nit) ........................................ 1.2

 5206 35 000 -- številke na eno nit pod 125 deciteksov
       (metrične številke Nm nad 80 na eno nit):

       - Dvojna, večnitna ali pramenska preja iz
       česanih vlaken:

 5206 41 000 -- številke na eno nit 714,29 deciteksov ali več
       (metrične številke Nm do 14 na eno nit) ......... 1.2

 5206 42 000 -- številke na eno nit od 232,56 do 714,29
       deciteksov (metrične številke Nm nad 14 do 43 na
       eno nit) ........................................ 1.2

 5206 43 000 -- številke na eno nit od 192,31 do 232,56
       deciteksov (metrične številke Nm nad 43 do 52 na
       eno nit) ........................................ 1.2

 5206 44 000 -- številke na eno nit od 125 do 192,31
       deciteksov (metrične številke Nm nad 52 do 80 na
       eno nit) ........................................ 1.2

 5206 45 000 -- številke na eno nit pod 125 deciteksov
       (metrične številke Nm nad 80 na eno nit):


 5207    Bombažna preja (razen sukanca za šivanje)
       pripravljena za prodajo na drobno

 5207 10 000 - Ki vsebuje po masi 85 % ali več bombaža ....... 2.4

 5207 90 000 - Druga ......................................... 2.0


 5208    Bombažne tkanine, ki vsebujejo po masi 85 % ali
       več bombaža, mase do 200 g/m2

       - Nebeljene:

 5208 12   -- v platnovi vezavi, mase nad 100 g/m2:

       --- v platnovi vezavi, z maso nad 130 g/m2
       in širine:

 5208 12 990 ---- nad 165 cm ................................. 4.5

 5208 13 000 -- trinitne ali štirinitne keper tkanine,
       vključno križni keper ........................... 4.5

 5208 19 000 -- druge tkanine ................................ 4.5

       - Beljene:

 5208 21   -- v platnovi vezavi, mase do vključno 100 g/m2:

 5208 21 100 --- tkanine za proizvodnjo povojev in medicinske
       gaze ............................................ 5.4

 5208 21 900 --- druge ....................................... 5.4

 5208 22   -- v platnovi vezavi, mase nad 100 g/m2:

       --- v platnovi vezavi z maso nad 100 g/m2 do
       vključno 130 g/m2 in širine:

 5208 22 160 ---- do vključno 165 cm ......................... 5.4

 5208 22 190 ---- nad 165 cm ................................. 5.4

       --- v platnovi vezavi z maso nad 130 g/m2,
       širine:

 5208 22 960 ---- do vključno 165 cm ......................... 5.4

 5208 22 990 ---- nad 165 cm ................................. 5.4

 5208 23 000 -- trinitni ali štirinitni keper, vključno
       križni keper .................................... 5.4

 5208 29 000 -- druge tkanine ................................ 5.4

       - Barvane:

 5208 31 000 -- v platnovi vezavi, mase do vključno 100 g/m2 . 5.4

 5208 32   -- v platnovi vezavi, mase nad 100 g/m2:

       --- v platnovi vezavi, z maso nad 100 g/m2, do
       vključno 130 g/m2 in širine:

 5208 32 160 ---- do vključno 165 cm ........................ 5.4

       --- v platnovi vezavi z maso nad 130 g/m2,
       širine:

 5208 32 960 ---- do vključno 165 cm ......................... 5.4

 5208 32 990 ---- nad 165 cm ................................. 5.4

 5208 33 000 -- trinitni ali štirinitni keper, vključno
       križni keper .................................... 5.4

 5208 39 000 -- druge tkanine ................................ 5.4

       - Iz raznobarvne preje:

 5208 41 000 -- v platnovi vezavi, mase do vključno 100 g/m2 . 5.4

 5208 42 000 -- v platnovi vezavi, mase nad 100 g/m2 ......... 5.4

 5208 43 000 -- trinitni ali štirinitni keper, vključno
       križni keper .................................... 5.4

 5208 49 000 -- druge tkanine ................................ 5.4

       - Tiskane:

 5208 51 000 -- v platnovi vezavi, mase do vključno 100 g/m2 . 5.4

 5208 52   -- v platnovi vezavi, mase nad 100 g/m2:

 5208 52 100 --- v platnovi vezavi z maso nad 100 g/m2, do
       vključno 130 g/m2 ............................... 5.4

 5208 52 900 --- v platnovi vezavi z maso nad 130 g/m2 ....... 5.4

 5208 53 000 -- trinitni ali štirinitni keper, vključno
       križni keper .................................... 5.4

 5208 59 000 -- druge tkanine ................................ 5.4


 5209    Bombažne tkanine, ki vsebujejo po masi 85% ali
       več bombaža, mase nad 200 g/m2

       - Beljene:

 5209 21 000 -- v platnovi vezavi ............................ 4.5


 5210    Bombažne tkanine, ki vsebujejo po masi pod 85 %
       bombaža, v mešanici pretežno ali samo z umetnimi
       ali sintetičnimi vlakni, mase do 200 g/m2

       - Nebeljene:

 5210 12 000 -- trinitni ali štirinitni keper, vključno
       križni keper .................................... 4.5

 5210 19 000 -- druge tkanine ................................ 4.5

       - Beljene:

 5210 21   -- v platnovi vezavi:

 5210 21 900 --- širine nad 165 cm ........................... 4.5

       - Barvane:

 5210 31   -- v platnovi vezavi:

 5210 31 900 --- širine nad 165 cm ........................... 4.5

       - Iz raznobarvne preje:

 5210 42 000 -- trinitni ali štirinitni keper, vključno
       križni keper .................................... 4.5

       - Tiskane:

 5210 52 000 -- trinitni ali štirinitni keper, vključno
       križni keper .................................... 4.5


 5211    Bombažne tkanine, ki vsebujejo po masi pod 85%
       bombaža, v mešanici pretežno ali samo z umetnimi
       ali sintetičnimi vlakni, mase nad 200 g/m2

       - Beljene:

 5211 21 000 -- v platnovi vezavi ............................ 4.5

 5211 22 000 -- trinitni ali štirinitni keper, vključno
       križni keper .................................... 4.5

 5211 29 000 -- druge tkanine ................................ 4.5

       - Iz raznobarvne preje:

 5211 43 000 -- druge tkanine iz trinitnega ali štirinitnega
       kepra, vključno križni keper .................... 4.5

       - Tiskane:

 5211 52 000 -- trinitni ali štirinitni keper, vključno
       križni keper .................................... 4.5


 5212    Druge bombažne tkanine

       - Mase do 200 g/m2:

 5212 11   -- nebeljene:

 5212 11 100 --- v mešanici pretežno ali zgolj z lanom ....... 5.4

 5212 11 900 --- v drugi mešanici ............................ 5.4

 5212 12   -- beljene:

 5212 12 100 --- v mešanici pretežno ali zgolj z lanom ....... 5.4

 5212 12 900 --- v drugi mešanici ............................ 5.4

 5212 13   -- barvane:

 5212 13 100 --- v mešanici pretežno ali zgolj z lanom ....... 5.4

 5212 13 900 --- v drugi mešanici ............................ 5.4

 5212 14   -- iz raznobarvne preje:

 5212 14 100 --- v mešanici pretežno ali zgolj z lanom ....... 5.4

 5212 14 900 --- v drugi mešanici ............................ 5.4

 5212 15   -- tiskane:

 5212 15 100 --- v mešanici pretežno ali zgolj z lanom ....... 5.4

 5212 15 900 --- v drugi mešanici ............................ 5.4

       - Mase nad 200 g/m2:

 5212 21   -- nebeljene:

 5212 21 100 --- v mešanici pretežno ali zgolj z lanom ....... 5.4

 5212 21 900 --- v drugi mešanici ............................ 5.4

 5212 22   -- beljene:

 5212 22 100 --- v mešanici pretežno ali zgolj z lanom ....... 5.4

 5212 22 900 --- v drugi mešanici ............................ 5.4

 5212 23   -- barvane:

 5212 23 100 --- v mešanici pretežno ali zgolj z lanom ....... 5.4

 5212 23 900 --- v drugi mešanici ............................ 5.4

 5212 24   -- iz raznobarvne preje:

 5212 24 100 --- v mešanici pretežno ali zgolj z lanom ....... 5.4

 5212 24 900 --- v drugi mešanici ............................ 5.4

 5212 25   -- tiskane:

 5212 25 100 --- v mešanici pretežno ali zgolj z lanom ....... 5.4

 5212 25 900 --- v drugi mešanici ............................ 5.4


 5401    Sukanec za šivanje iz filamentov iz umetnih ali
       sintetičnih vlaken, nepripravjen ali pripravljen
       za prodajo na drobno

 5401 10   - Iz sintetičnih filamentov:

       -- nepripravljen za prodajo na drobno:

 5401 10 110 --- temeljna nit, sukanec z oploščenim jedrom -
       core preja ...................................... 1.8

 5401 10 19 --- drug:

 5401 10 199 ---- drug ....................................... 1.8

 5401 10 900 -- pripravljen za prodajo na drobno ............. 1.8

 5401 20   - Iz umetnih filamentov:

 5401 20 100 -- nepripravljen za prodajo na drobno ........... 2.0

 5401 20 900 -- pripravljen za prodajo na drobno ............. 2.0


 5402    Preja iz sintetičnih filamentov (razen sukanca
       za šivanje), nepripravljena za prodajo na
       drobno, vključno sintetične monofilamente
       številke pod 67 deciteksov

       - Teksturirana preja:

 5402 31 00 -- iz najlona ali drugih poliamidov, številke na
       eno nit do vključno 50 teksov:

 5402 31 001 --- številke na enojno prejo največ 5 teksov .... 2.0

 5402 31 002 --- številke na enojno prejo nad 5 teksov,
       vendar največ 33 teksov ......................... 2.0

 5402 31 900 --- številke na enojno prejo nad 33 teksov,
       vendar največ 50 teksov ......................... 1.8

 5402 32 000 -- iz najlona ali drugih poliamidov, številke na
       eno nit nad 50 teksov ........................... 2.0

       - Druga preja, enojna nesukana ali vpredena, do
       50 zavojev na meter:

 5402 41   -- iz najlona ali drugih poliamidov:

 5402 41 009 --- številke več kot 33 teksov .................. 2.0

       - Druga preja, enojna, vpredena, z nad 50 zavoji
       na meter:

 5402 51 00 -- iz najlona ali drugih poliamidov:

 5402 51 001 --- številke največ 7 teksov .................... 2.0

 5402 51 002 --- številke nad 7 teksov, vendar največ 33
       teksov .......................................... 2.0

 5402 51 009 --- številke nad 33 teksov ...................... 1.8


 5407    Tkanine iz preje iz sintetičnih filamentov,
       vključno tkanine, dobljene iz izdelkov iz tar.
       št. 5404

 5407 10 000 - Tkanine iz preje velike trdnosti, iz najlona
       ali drugih poliamidov ali iz poliestra .......... 2.2

 5407 20   - Tkanine, dobljene iz trakov ali podobnih
       izdelkov:

       -- iz polietilena ali polipropilena, širine:

 5407 20 190 --- 3 m ali več ................................. 3.0

 5407 20 900 -- druge ........................................ 3.0

 5407 30 000 - Tkanine, predvidene v 9. opombi v XI. oddelku . 2.2

       - Druge tkanine, ki vsebujejo po masi 85 % ali
       več filamentov iz najlona ali drugih poliamidov:

 5407 42 000 -- barvane ...................................... 2.2

 5407 44 000 -- tiskane ...................................... 2.2

       - Druge tkanine, ki vsebujejo po masi 85 % ali
       več teksturiranih poliestrskih filamentov:

 5407 51 000 -- nebeljene ali beljene ........................ 2.2

 5407 52 000 -- barvane ...................................... 2.2

 5407 53 000 -- iz raznobarvne preje ......................... 2.2

 5407 54 000 -- tiskane ...................................... 2.2

       - Druge tkanine, ki vsebujejo po masi 85 % ali
       več poliestrskih filamentov:

 5407 61   -- druge tkanine, ki vsebujejo po masi 85 % ali
       več neteksturiranih poliestrskih filamentov:

 5407 61 100 --- nebeljene ali beljene ....................... 2.2

 5407 61 300 --- barvane ..................................... 2.2

 5407 61 500 --- iz raznobarvnih prej ........................ 2.2

 5407 61 900 --- potiskane ................................... 2.2

 5407 69   -- druge:

 5407 69 100 --- nebeljene ali beljene ....................... 2.2

 5407 69 900 --- druge ....................................... 2.2

       - Druge tkanine, ki vsebujejo po masi 85 % ali
       več sintetičnih filamentov:

 5407 71 00 -- nebeljene ali beljene:

 5407 71 009 --- drugo ....................................... 2.2

 5407 72 00 -- barvane:

 5407 72 009 --- drugo ....................................... 2.2

 5407 73 000 -- iz raznobarvne preje ......................... 2.2

 5407 74 000 -- tiskane ...................................... 2.2


 5408    Tkanine iz preje iz umetnih filamentov, vključno
       tkanine, dobljene iz izdelkov iz tar. št. 5405

 5408 10 000 - Tkanine iz preje velike trdnosti, iz
       viskoznega rajona ............................... 2.2

       - Druge tkanine, ki vsebujejo po masi 85 % ali
       več umetnih filamentov ali trakov ali podobnih
       izdelkov:

 5408 21 000 -- nebeljene ali beljene ........................ 2.2

 5408 22   -- barvane:

 5408 22 100 --- širine nad 135 cm, vendar do vključno 155
       cm, v platnovi vezavi, keper, križni keper ali v
       vezavi atlas .................................... 2.2

 5408 22 900 --- druge ....................................... 2.2

 5408 24 000 -- tiskane ...................................... 2.2


 5505    Odpadki (vključno kratka vlakna, dobljena pri
       česanju,odpadke iz preje in razvlaknjene
       tekstilne odpadke) iz umetnih ali sintetičnih
       vlaken

 5505 10   - Iz sintetičnih vlaken:

 5505 10 100 -- iz najlona ali drugih poliamidov ............. 1.4

 5505 10 300 -- iz poliestrov ................................ 1.4

 5505 10 500 -- iz akrila ali modakrila ...................... 1.4

 5505 10 700 -- iz polipropilena ............................. 1.4

 5505 10 900 -- drugi ........................................ 1.4

 5505 20 000 - Iz umetnih vlaken ............................. 1.6


 5508    Sukanec za šivanje iz rezanih umetnih ali
       sintetičnih vlaken, pripravljen ali
       nepripravljen za prodajo na drobno

 5508 10   - Iz rezanih sintetičnih vlaken:

       -- nepripravljen za prodajo na drobno:

 5508 10 110 --- iz poliestrov ............................... 1.8

 5508 10 190 --- drug ........................................ 1.8

 5508 10 900 -- pripravljen za prodajo na drobno ............. 1.8

 5508 20   - Iz rezanih umetnih vlaken:

 5508 20 100 -- nepripravljen za prodajo na drobno ........... 1.8

 5508 20 900 -- pripravljen za prodajo na drobno ............. 1.8


 5509    Preja (razen sukanca za šivanje) iz rezanih
       sintetičnih vlaken, nepripravljena za prodajo na
       drobno

       - Ki vsebuje po masi 85 % ali več najlona ali
       drugih rezanih poliamidnih vlaken:

 5509 31   -- enojna preja:

 5509 31 100 --- nebeljena ali beljena ....................... 1.8

 5509 31 900 --- druga ....................................... 1.8

 5509 32   -- dvojna, večnitna ali pramenska preja:

 5509 32 100 --- nebeljena ali beljena ....................... 1.8

 5509 32 900 --- druga ....................................... 1.8

       - Druga preja, ki vsebuje po masi 85 % ali več
       drugih rezanih sintetičnih vlaken:

 5509 42   -- dvojna, večnitna ali pramenska preja:

 5509 42 100 --- nebeljena ali beljena ....................... 1.8

 5509 42 900 --- druga ....................................... 1.8

       - Druga preja iz rezanih poliestrskih vlaken:

 5509 51 000 -- v mešanici pretežno ali samo z umetnimi
       rezanimi vlakni ................................. 1.8

       - Druga preja iz rezanih akrilnih ali
       modakrilnih vlaken:

 5509 61   -- v mešanici pretežno ali samo z volno ali fino
       živalsko dlako:

 5509 61 100 --- nebeljena ali beljena ....................... 1.8

 5509 61 900 --- druga ....................................... 1.8

 5509 62 000 -- v mešanici pretežno ali samo z bombažem ...... 1.8

       - Druga preja:

 5509 91   -- v mešanici pretežno ali samo z volno ali fino
       živalsko dlako:

 5509 92 000 -- v mešanici pretežno ali samo z bombažem ...... 1.8


 5510    Preja (razen sukanca za šivanje) iz rezanih
       umetnih vlaken, nepripravljena za prodajo na
       drobno

       - Ki vsebuje po masi 85 % ali več rezanih
       umetnih vlaken:

 5510 11 00 -- enojna preja:

 5510 11 009 --- druga ....................................... 1.8

 5510 12 000 -- dvojna, večnitna ali pramenska preja ......... 1.8


 5511    Preja (razen sukanca za šivanje) iz rezanih
       umetnih ali sintetičnih vlaken, pripravljena za
       prodajo na drobno

 5511 10 000 - Iz rezanih sintetičnih vlaken, ki vsebuje po
       masi 85 % ali več teh vlaken .................... 2.0

 5511 20 000 - Iz rezanih sintetičnih vlaken, ki vsebujejo po
       masi pod 85 % teh vlaken ........................ 2.0

 5511 30 000 - Iz rezanih umetnih vlaken ..................... 2.0


 5512    Tkanine, ki vsebujejo po masi 85 % ali več
       rezanih sintetičnih vlaken

       - Ki vsebujejo po masi 85 % ali več rezanih
       poliestrskih vlaken:

 5512 11 000 -- nebeljene ali beljene ........................ 2.2

 5512 19   -- druge:

 5512 19 100 --- tiskane ..................................... 2.2

 5512 19 900 --- druge ....................................... 2.2

       - Ki vsebujejo po masi 85 % ali več rezanih
       akrilnih ali modakrilnih vlaken:

 5512 21 000 -- nebeljene ali beljene ........................ 2.2

 5512 29   -- druge:

 5512 29 100 --- potiskane ................................... 2.2

 5512 29 900 --- druge ....................................... 2.2

       - Druge:

 5512 91 000 -- nebeljene ali beljene ........................ 2.2

 5512 99   -- druge:

 5512 99 100 --- potiskane ................................... 2.2

 5512 99 900 --- druge ....................................... 2.2


 5513    Tkanine iz rezanih sintetičnih vlaken, ki
       vsebujejo po masi pod 85 % teh vlaken, v
       mešanici pretežno ali samo z bombažem, mase do
       vključno 170 g/m2

       - Nebeljene ali beljene:

 5513 11   -- iz rezanih poliestrskih vlaken v platnovi
       vezavi:

 5513 11 200 --- širine do vključno 165 cm ................... 2.2

 5513 11 900 --- širine nad 165 cm ........................... 2.2

 5513 12 000 -- trinitni ali štirinitni keper, vključno
       križni keper iz rezanih poliestrskih vlaken ..... 2.2

 5513 13 000 -- druge tkanine iz rezanih poliestrskih vlaken . 2.2

 5513 19 000 -- druge tkanine ................................ 2.2

       - Barvane:

 5513 21   -- iz rezanih poliestrskih vlaken v platnovi
       vezavi:

 5513 21 100 --- širine do vključno 135 cm ................... 2.2

 5513 21 300 --- širine nad 135 cm, vendar največ 165 cm ..... 2.2

 5513 21 900 --- širine nad 165 cm ........................... 2.2

 5513 22 000 -- trinitni ali štirinitni keper, vključno
       križni keper iz rezanih poliestrskih vlaken ..... 2.2

 5513 23 000 -- druge tkanine iz rezanih poliestrskih vlaken . 2.2

 5513 29 000 -- druge tkanine ................................ 2.2

       - Iz preje različnih barv:

 5513 31 000 -- iz rezanih poliestrskih vlaken v platnovi
       vezavi .......................................... 2.2

 5513 32 000 -- trinitni ali štirinitni keper, vključno
       križni keper iz rezanih poliestrskih vlaken ..... 2.2

 5513 33 000 -- druge tkanine iz rezanih poliestrskih vlaken . 2.2

 5513 39 000 -- druge tkanine ................................ 2.2

       - Tiskane:

 5513 41 000 -- iz rezanih poliestrskih vlaken v platnovi
       vezavi .......................................... 2.2

 5513 42 000 -- trinitni ali štirinitni keper, vključno
       križni keper iz rezanih poliestrskih vlaken ..... 2.2

 5513 43 000 -- druge tkanine iz rezanih poliestrskih vlaken . 2.2

 5513 49 000 -- druge tkanine ................................ 2.2


 5514    Tkanine iz rezanih sintetičnih vlaken, ki
       vsebujejo po masi pod 85 % teh vlaken v mešanici
       pretežno ali samo z bombažem, mase nad 170 g/m2

       - Nebeljene ali beljene:

 5514 11 000 -- iz rezanih poliestrskih vlaken v platnovi
       vezavi .......................................... 2.2

 5514 12 000 -- trinitni ali štirinitni keper, vključno
       križni keper iz rezanih poliestrskih vlaken ..... 2.2

 5514 13 000 -- druge tkanine iz rezanih poliestrskih vlaken . 2.2

 5514 19 000 -- druge tkanine ................................ 2.2

       - Barvane:

 5514 21 000 -- iz rezanih poliestrskih vlaken v platnovi
       vezavi .......................................... 2.2

 5514 22 000 -- trinitni ali štirinitni keper, vključno
       križni keper iz rezanih poliestrskih vlaken ..... 2.2

 5514 23 000 -- druge tkanine iz rezanih poliestrskih vlaken . 2.2

 5514 29 000 -- druge tkanine ................................ 2.2

       - Iz raznobarvne preje:

 5514 31 000 -- iz rezanih poliestrskih vlaken v platnovi
       vezavi .......................................... 2.2

 5514 32 000 -- trinitni ali štirinitni keper, vključno
       križni keper iz rezanih poliestrskih vlaken ..... 2.2

 5514 33 000 -- druge tkanine iz rezanih poliestrskih vlaken . 2.2

 5514 39 000 -- druge tkanine ................................ 2.2

       - Tiskane:

 5514 41 000 -- iz rezanih poliestrskih vlaken v platnovi
       vezavi .......................................... 2.2

 5514 42 000 -- trinitni ali štirinitni keper, vključno
       križni keper iz rezanih poliestrskih vlaken ..... 2.2

 5514 43 000 -- druge tkanine iz rezanih poliestrskih vlaken . 2.2

 5514 49 000 -- druge tkanine ................................ 2.2


 5515    Druge tkanine iz rezanih sintetičnih vlaken

       - Iz rezanih poliestrskih vlaken:

 5515 11   -- v mešanici pretežno ali samo z rezanimi
       vlakni iz viskoznega rayona:

 5515 11 100 --- nebeljene ali beljene ....................... 2.2

 5515 11 300 --- tiskane ..................................... 2.2

 5515 11 900 --- druge ....................................... 2.2

 5515 12   -- v mešanici pretežno ali samo z umetnimi ali
       sintetičnimi filamenti:

 5515 12 100 --- nebeljene ali beljene ....................... 2.2

 5515 12 300 --- potiskane ................................... 2.2

 5515 12 900 --- druge ....................................... 2.2

 5515 13   -- v mešanici pretežno ali samo z volno ali fino
       živalsko dlako:

       --- v mešanici pretežno ali zgolj s česano volno
       ali fino živalsko dlako:

 5515 13 110 ---- nebeljene ali beljene ...................... 2.2

 5515 13 190 ---- druge ...................................... 2.2

       --- v mešanici pretežno ali zgolj s česano volno
       ali fino živalsko dlako:

 5515 13 910 ---- nebeljene ali beljene ...................... 2.2

 5515 13 990 ---- druge ...................................... 2.2

 5515 19   -- druge:

 5515 19 100 --- nebeljene ali beljene ....................... 2.2

 5515 19 300 --- potiskane ................................... 2.2

 5515 19 900 --- druge ....................................... 2.2

       - Iz rezanih akrilnih ali modakrilnih vlaken:

 5515 21   -- v mešanici pretežno ali samo z umetnimi ali
       sintetičnimi filamenti:

 5515 21 100 --- nebeljene ali beljene ....................... 2.2

 5515 22   -- v mešanici pretežno ali samo z volno ali fino
       živalsko dlako:

       --- v mešanici pretežno ali zgolj s mikano volno
       ali fino živalsko dlako:

 5515 22 110 ---- nebeljene ali beljene ...................... 2.2

 5515 22 190 ---- druge ...................................... 2.2

       --- v mešanici pretežno ali zgolj s česano volno
       ali fino živalsko dlako:

 5515 22 910 ---- nebeljene ali beljene ...................... 2.2

 5515 22 990 ---- druge ...................................... 2.2

 5515 29   -- druge:

 5515 29 100 --- nebeljene ali beljene ....................... 2.2

 5515 29 300 --- potiskane ................................... 2.2

 5515 29 900 --- druge ....................................... 2.2

       - Druge tkanine:

 5515 91   -- v mešanici pretežno ali samo z umetnimi ali
       sintetičnimi filamenti:

 5515 91 100 --- nebeljene ali beljene ....................... 2.2

 5515 91 300 --- potiskane ................................... 2.2

 5515 91 900 --- druge ....................................... 2.2

 5515 92   -- v mešanici ali samo z volno ali fino živalsko
       dlako:

       --- v mešanici pretežno ali zgolj s česano volno
       ali fino živalsko dlako (grebenano):

 5515 92 110 ---- nebeljene ali beljene ...................... 2.2

 5515 92 190 ---- druge ...................................... 2.2

       --- v mešanici pretežno ali zgolj s česano volno
       ali fino živalsko dlako:

 5515 92 910 ---- nebeljene ali beljene ...................... 2.2

 5515 92 990 ---- druge ...................................... 2.2

 5515 99   -- Druge:

 5515 99 100 --- nebeljene ali beljene ....................... 2.2

 5515 99 300 --- potiskane ................................... 2.2

 5515 99 900 --- druge ....................................... 2.2


 5516    Tkanine iz rezanih umetnih vlaken

       - Ki vsebujejo po masi 85 % ali več rezanih
       umetnih vlaken:

 5516 11 000 -- nebeljene ali beljene ........................ 2.2

 5516 12 000 -- barvane ...................................... 2.2

 5516 13 000 -- iz raznobarvne preje ......................... 2.2

 5516 14 000 -- tiskane ...................................... 2.2

       - Ki vsebujejo po masi pod 85 % rezanih umetnih
       vlaken v mešanici pretežno ali samo z umetnimi
       ali sintetičnimi filamenti:

 5516 21 000 -- nebeljene ali beljene ........................ 2.2

 5516 22 000 -- barvane ...................................... 2.2

 5516 23   -- iz raznobarvne preje:

 5516 23 100 --- jacquard tkanine širine 140 cm ali več
       (blago za žimnice) .............................. 2.2

 5516 23 900 --- druge ....................................... 2.2

 5516 24 000 -- tiskane ...................................... 2.2

       - Ki vsebujejo po masi pod 85 % rezanih umetnih
       vlaken v mešanici pretežno ali samo z volno ali
       fino živalsko dlako:

 5516 31 000 -- nebeljene ali beljene ........................ 2.2

 5516 33 000 -- iz raznobarvne preje ......................... 2.2

 5516 34 000 -- tiskane ...................................... 2.2

       - Ki vsebujejo po masi pod 85 % rezanih umetnih
       vlaken v mešanici pretežno ali samo z bombažem:

 5516 41 000 -- nebeljene ali beljene ........................ 2.2

 5516 42 000 -- barvane ...................................... 2.2

 5516 43 000 -- iz preje različnih barv ...................... 2.2

 5516 44 000 -- tiskane ...................................... 2.2

       - Druge:

 5516 91 000 -- nebeljene ali beljene ........................ 2.2

 5516 92 000 -- barvane ...................................... 2.2

 5516 93 000 -- iz preje različnih barv ...................... 2.2

 5516 94 000 -- tiskane ...................................... 2.2


 5601    Vata iz tekstilnih materialov in izdelki iz
       vate; tekstilna vlakna, dolga do 5 mm (kosmiči);
       prah in nopki - vlaknati vozlički

 5601 10   - Damski vložki in tamponi, serviete in otroške
       plenice ter podobni sanitarni proizvodi iz vate:

 5601 10 100 -- iz umetnih ali sintetičnih vlaken ............ 1.2

 5601 10 900 -- iz drugih tekstilnih surovin ................. 1.6

       - Vata; drugi proizvodi iz vate:

 5601 21   -- bombažni:

 5601 21 100 --- vpojni ...................................... 1.0

 5601 21 900 --- drugi ....................................... 1.6

 5601 22   -- iz umetnih ali sintetičnih vlaken:

 5601 22 100 --- zvitki premera do 8 mm ...................... 1.0

       --- drugi:

 5601 22 910 ---- iz sintetičnih vlaken ...................... 1.2

 5601 22 990 ---- iz umetnih vlaken .......................... 1.2

 5601 29 000 -- drugi ........................................ 1.0


 5602    Klobučevina, vključno z impregnirano, prevlečeno
       ali laminirano

 5602 10   - Iglana klobučevina in tkanine, koprenaste
       vlaknovine ("stich-bonded"):

       -- neimpregnirana, neprevlečena, neprekrita ali
       nelaminirana:

       --- iglana klobučevina:

 5602 10 110 ---- iz jute ali drugih ličnatih tekstilnih
       likastih vlaken in tar.št. 5303 ................. 4.5

 5602 10 190 ---- iz drugih tekstilnih surovin ............... 4.5

       --- koprenaste ("stich-bonded") vlaknovine:

 5602 10 310 ---- iz volne ali fine živalske dlake ........... 4.5

 5602 10 350 ---- iz grobe živalske dlake .................... 4.5

 5602 10 390 ---- iz drugih tekstilnih surovin ............... 4.5

 5602 10 900 -- impregnirana, prevlečena, prekrita ali
       laminirana ...................................... 4.5

       - Druga klobučevina, neimpregnirana,
       neprevlečena, neprekrita ali nelaminirana:

 5602 29   -- iz drugih tekstilnih surovin:

 5602 29 100 --- iz grobe živalske dlake ..................... 4.5

 5602 29 900 --- iz drugih tekstilnih surovin ................ 4.5


 5603    Netkani tekstil, vključno impregniran,
       prevlečen, prekrit ali laminiran

       - Iz umetnih ali sintetičnih filamentov
       iz 54. poglavja:

 5603 11   -- z maso 25 g/m2 ali manj:

 5603 11 100 --- prevlečen ali prekrit ....................... 5.4


 5603 12   -- z maso nad 25 g/m2 do vključno 70 g/m2:

 5603 12 100 --- prevlečen ali prekrit ....................... 5.4


 5603 13   -- z maso nad 70 g/m2 do vključno 150 g/m2:

 5603 13 100 --- prevlečen ali prekrit ....................... 5.4


 5603 14   -- z maso nad 150 g/m2:

 5603 14 100 --- prevlečen ali prekrit ....................... 5.4

       - Drug:

 5603 91   -- z maso 25 g/m2 ali manj:

 5603 91 100 --- prevlečen ali prekrit ....................... 5.4

 5603 91 900 --- drug ........................................ 5.4

 5603 92   -- z maso nad 25 g/m2 do vključno 70 g/m2:

 5603 92 100 --- prevlečen ali prekrit ....................... 5.4

 5603 92 900 --- drug ........................................ 5.4

 5603 93   -- z maso nad 70 g/m2 do vključno 150 g/m2:

 5603 93 100 --- prevlečen ali prekrit ....................... 5.4

 5603 93 900 --- drug ........................................ 5.4

 5603 94   -- z maso nad 150 g/m2:

 5603 94 100 --- prevlečen ali prekrit ....................... 5.4

 5603 94 900 --- drug ........................................ 5.4


 5606 00   Posukana preja, zviti trakovi in podobne oblike
       iz tar.št. 5404 in 5405, razen povitih
       proizvodov iz tar.št. 5605 in posukane preje iz
       konjske dlake iz grive in repa; ženiljska preja
       (vključno kosmičena ženiljska preja); efektno
       vozličasta preja

 5606 00 100 - Vozličasta preja .............................. 2.4

       - Drugo:

 5606 00 990 -- drugo ........................................ 2.4


 5607    Vrvi, motvozi, konopci in prameni, vključno
       pletene, impregnirane, prevlečene, prekrite,
       obložene z gumo ali plastično maso

 5607 10 000 - Iz jute ali drugih ličnatih vlaken iz tar.št.
       5303 ............................................ 1.2

       - Iz sisala in drugih tekstilnih vlaken iz rodu
       agave:

 5607 21 000 -- vrvi za vezanje ali strojno pakiranje ........ 2.4

 5607 29   -- drugo:

 5607 29 100 --- številke nad 100.000 deciteksov (10 g/m) .... 2.4

 5607 29 900 --- številke 100.000 deciteksov (10 g/m) ali
       manj ............................................ 2.4

 5607 30 000 - Iz abake (manila ali Musa textilis Nee) ali
       drugih listnih vlaken ........................... 2.0

       - Iz polietilena ali polipropilena:

 5607 41 000 -- vrvi za vezanje ali strojno vezanje .......... 2.4

 5607 49   -- drugo:

       --- številke več kot 50.000 deciteksov (5g/m):

 5607 49 110 ---- pleteno .................................... 5.4

 5607 49 190 ---- drugo ...................................... 5.4

 5607 49 900 --- številke 50.000 deciteksov (5 g/m) ali manj . 5.4

 5607 50   - Iz drugih sintetičnih vlaken:

       -- iz najlona ali drugih poliamidov ali iz
       poliestrov:

 5607 50 300 --- številke 50.000 deciteksov (5 g/m) ali manj . 5.4

 5607 50 900 -- iz drugih sintetičnih vlaken ................. 5.4

 5607 90 000 - Drugo ......................................... 2.4


 5801    Tkanine z zankasto oz. lasasto površino in
       tkanine iz ženiljske preje, razen tkanin iz
       tar.št. 5802 in 5806

 5801 10 000 - Iz volne ali fine živalske dlake .............. 6.8

       - Iz bombaža:

 5801 21 000 -- tkanine z nerazrezanimi zankami po votku ..... 6.8

 5801 22 000 -- rebrasti žamet (tkanine z razrezanimi zankami
       po votku) ....................................... 3.0

 5801 23 000 -- druge tkanine z razrezanimi zankami po votku . 3.0

 5801 24 000 -- tkanine z nerazrezanimi zankami po osnovi .... 3.0

 5801 25 000 -- tkanine z razrezanimi zankami po osnovi ...... 6.8

 5801 26 000 -- ženiljske tkanine ............................ 6.8

       - Iz umetnih ali sintetičnih vlaken:

 5801 31 000 -- tkanine z nerazrezanimi zankami po votku ..... 2.2

 5801 32 000 -- rebrasti žamet (tkanine z razrezanimi zankami
       po votku) ....................................... 3.0

 5801 34 000 -- tkanine z nerazrezanimi zankami po osnovi .... 3.0

 5801 36 000 -- ženiljske tkanine ............................ 6.8

 5801 90   - Iz drugih tekstilnih surovin:

 5801 90 100 -- lanene ....................................... 3.0

 5801 90 900 -- druge ........................................ 3.0


 5802    Frotirne tkanine za brisače in podobne zankaste
       frotirne tkanine, razen ozkih tkanin iz tar.št.
       5806; taftane tekstilne tkanine, razen
       proizvodov iz tar.št. 5703

       - Frotirne tkanine za brisače in podobne
       zankaste frotirne tkanine iz bombaža:

 5802 11 000 -- nebeljene .................................... 5.4

 5802 19 000 -- druge ........................................ 5.4

 5802 20 000 - Frotirne tkanine za brisače in podobne
       zankaste frotirne tkanine iz drugih tekstilnih
       surovin ......................................... 6.8

 5802 30 000 - Taftane tekstilne tkanine ..................... 6.8


 5803    Gaza tkanine, razen ozkih tkanin iz tar. št.
       5806

 5803 10 000 - Iz bombaža .................................... 5.4

 5803 90   - Iz drugih tekstilnih surovin:

 5803 90 100 -- iz svile ali njenih odpadkov ................. 5.4

 5803 90 300 -- iz sintetičnih vlaken ........................ 5.4

 5803 90 500 -- iz umetnih vlaken ............................ 5.4

 5803 90 900 -- drugo ........................................ 6.3


 5804    Til in drug mrežast material, razen tkanega,
       pletenega ali kvačkanega, čipke v metraži,
       trakovih ali motivih

 5804 10   - Til in drug mrežast material:

       -- navaden:

 5804 10 110 --- vozlano mrežasto blago ...................... 2.4

 5804 10 190 --- drugo ....................................... 2.4

 5804 10 900 -- drugo ........................................ 2.6

       - Strojno izdelane čipke:

 5804 21   -- iz umetnih ali sintetičnih vlaken:

 5804 21 100 --- izdelane na bobinet strojih ................. 2.4

 5804 21 900 --- druge ....................................... 2.4

 5804 29   -- iz drugih tekstilnih surovin:

 5804 29 100 --- izdelane na bobinet strojih ................. 2.4

 5804 29 900 --- druge ....................................... 2.4

 5804 30 000 - Ročno izdelane čipke .......................... 2.6


 5806    Ozke tkanine, razen proizvodov iz tar.št. 5807;
       ozki materiali, ki so sestavljeni samo iz
       osnove, katere niti so med seboj zlepljene,
       preje ali vlaken (bolduk)

 5806 20 000 - Druge ozke tkanine, ki vsebujejo po masi 5 %
       ali več elastomerne preje ali gumenih niti ...... 2.0

       - Druge ozke tkanine:

 5806 31   -- bombažne:

 5806 31 100 --- zarobljene .................................. 2.0

 5806 31 900 --- druge ....................................... 2.0

 5806 32   -- iz umetnih ali sintetičnih vlaken:

 5806 32 100 --- zarobljene .................................. 2.0

 5806 32 900 --- druge ....................................... 2.0

 5806 39 000 -- iz drugih tekstilnih surovin ................. 2.0


 5807    Nalepke, značke in podobni izdelki iz
       tekstilnega materiala, v metraži, trakovih ali
       razrezani v določene oblike ali velikosti,
       nevezeni

 5807 10   - Tkani:

 5807 10 100 -- z vtkanimi napisi ............................ 2.0

 5807 10 900 -- drugi ........................................ 2.0

 5807 90   - Drugi:

 5807 90 100 -- iz klobučevine ali netkanega tekstila ........ 2.0

 5807 90 900 -- drugi ........................................ 2.4


 5808    Pletenice v metraži; okrasna pozameneterija in
       podobni okrasni izdelki v metraži, nevezeni,
       razen pletenih ali kvačkanih, rese, pomponi in
       podobni izdelki


 5808 10 000 - Pletenice v metraži ........................... 4.5

 5808 90 000 - Drugo ......................................... 4.5


 5810    Vezenina v metraži, trakovih ali motivih

 5810 10   - Vezenina brez vidne podlage:

 5810 10 100 -- vrednosti nad 35 EUR/kg (neto teže) .......... 5.9

 5810 10 900 -- druga ........................................ 5.9

       - Druga vezenina:

 5810 91   -- bombažna:

 5810 91 100 --- vrednosti nad 17,50 EUR/kg (neto teže) ...... 4.5

 5810 91 900 --- druga ....................................... 4.5

 5810 92   -- iz umetnih ali sintetičnih vlaken:

 5810 92 100 --- vrednosti nad 17,50 EUR/kg (neto teže) ...... 4.5

 5810 92 900 --- druga ....................................... 4.5

 5810 99   -- iz drugih tekstilnih surovin:

 5810 99 100 --- vrednosti nad 17,50 EUR/kg (neto teže) ...... 4.5

 5810 99 900 --- druga ....................................... 4.5


 5811 00 000 Prešiti tekstilni izdelki v metraži, ki so
       sestavljeni iz ene ali več plasti tekstilnih
       materialov, spojenih s polnilom, prešivanjem ali
       na drug način, razen vezenin iz tar.št. 5810 .... 5.0
               

 5904    Linolej, vključno rezan v oblike; talna
       prekrivala na tekstilni podlagi, premazani,
       prevlečeni ali prekriti, vključno z razrezanimi
       v oblike

       - Drugo:

 5904 91   -- na podlagi iz iglane klobučevine ali
       netkanega tekstila:

 5904 91 100 --- na podlagi iz iglane klobučevine ............ 5.4

 5904 91 900 --- na podlagi iz netkanega tekstila ............ 5.4


 5906    Gumirani tekstilni materiali, razen tistih iz
       tar.št. 5902

 5906 10 000 - Lepljivi trakovi, široki do vključno 20 cm .... 4.5

       - Drugi:

 5906 91 000 -- pleteni ali kvačkani ......................... 4.5

 5906 99   -- drugo:

 5906 99 100 --- tkanine, navedene v opombi 4 (c) k temu
       poglavju ........................................ 5.4


 5911    Tekstilni izdelki in predmeti za tehnične
       namene, navedeni v 7. opombi k temu poglavju


 5911 20 000 - Tkanine za sita, vključno gotove za neposredno
       uporabo ......................................... 1.0

       - Tekstilne tkanine in klobučevina, brezkončne
       ali z elementi za spajanje, ki se uporabljajo
       pri strojih za proizvodnjo papirja ali pri
       podobnih strojih (npr. za celulozo ali azbest
       cement)

 5911 32   -- mase 650 g/m2 ali več:

 5911 32 100 --- iz svile ali umetnih vlaken ................. 2.0

 5911 32 900 --- iz drugih tekstilnih surovin ................ 2.0

 5911 90   - Drugo:

 5911 90 100 -- iz klobučevine ............................... 1.2

 5911 90 900 -- drugo ........................................ 1.2


 6001    Plišasti materiali, vključno z dolgolasastimi in
       bukle materiali, pleteni in kvačkani

       - Drugi:

 6001 91   -- iz bombaža:

 6001 91 100 --- nebeljene ali beljene ....................... 2.4

 6001 91 300 --- barvane ..................................... 2.4

 6001 91 500 --- iz raznobarvnih prej ........................ 2.4

 6001 91 900 --- tiskane ..................................... 2.4

 6001 92   -- iz umetnih ali sintetičnih vlaken:

 6001 92 100 --- nebeljene ali beljene ....................... 2.4

 6001 92 300 --- barvane ..................................... 2.4

 6001 92 500 --- iz raznobarvnih prej ........................ 2.4

 6001 92 900 --- tiskane ..................................... 2.4


 6002    Drugi pleteni ali kvačkani materiali

 6002 20   - Drugi, široki do 30 cm:

 6002 20 100 -- iz volne ali fine živalske dlake ............. 2.4

       -- iz sintetičnih vlaken:

 6002 20 310 --- čipka rašel ................................. 2.4

 6002 20 390 --- drugi ....................................... 2.4

 6002 20 500 -- iz umetnih vlaken ............................ 2.4

 6002 20 700 -- iz bombaža ................................... 2.4

 6002 20 900 -- drugi ........................................ 2.4

 6002 30   - Širine več kot 30 cm, ki vsebujejo po masi 5%
       ali več elastomerne preje ali niti iz kavčuka
       ali gume:

 6002 30 10 -- ki po masi vsebujejo 5% ali več elastomerne
       preje, vendar brez gumijaste niti:

 6002 30 109 --- drugi ....................................... 5.4

 6002 30 900 -- drugi ........................................ 5.4

       - Drugi materiali, pleteni po osnovi (vključno z
       materiali, dobljenimi z "galloon" pletilnimi
       stroji):

 6002 41 000 -- iz volne ali fine živalske dlake ............. 5.4

 6002 42   -- iz bombaža:

 6002 42 100 --- nebeljeni ali beljeni ....................... 5.4

 6002 42 300 --- barvani ..................................... 5.4

 6002 42 500 --- iz raznobarvnih prej ........................ 5.4

 6002 42 900 --- tiskani ..................................... 5.4

 6002 43   -- iz umetnih ali sintetičnih vlaken:

       --- iz sintetičnih vlaken:

 6002 43 110 ---- za zavese, vključno z mrežastim blagom za
       zavese .......................................... 5.4

 6002 43 190 ---- čipka rašel, razen za zavese ali mrežaste
       zavese .......................................... 5.4

       ---- drugi:

 6002 43 310 ----- nebeljeni ali beljeni ..................... 5.4

 6002 43 33 ----- barvani:

 6002 43 333 ------ drugi .................................... 5.4

 6002 43 350 ----- iz raznobarvnih prej ...................... 3.3

 6002 43 390 ----- tiskani ................................... 5.4

       --- iz umetnih vlaken:

 6002 43 500 ---- za zavese, vključno z mrežastim blagom za
       zavese .......................................... 5.4

       ---- drugi:

 6002 43 910 ----- nebeljeni ali beljeni ..................... 5.4

 6002 43 930 ----- barvani ................................... 5.4

 6002 43 950 ----- iz raznobarvnih prej ...................... 5.4

 6002 43 990 ----- tiskani ................................... 5.4

 6002 49 000 -- drugi ........................................ 5.4

       - Drugi:

 6002 91 000 -- iz volne ali fine živalske dlake ............. 2.4

 6002 92   -- iz bombaža:

 6002 92 100 --- nebeljeni ali beljeni ....................... 7.2

 6002 92 300 --- barvani ..................................... 5.4

 6002 92 500 --- iz raznobarvnih prej ........................ 5.4

 6002 92 900 --- tiskani ..................................... 5.4

 6002 93   -- iz umetnih ali sintetičnih vlaken:

       --- iz sintetičnih vlaken:

 6002 93 100 ---- za zavese, vključno z mrežastim blagom za
       zavese .......................................... 5.4

       ---- drugi:

 6002 93 31 ----- nebeljeni ali beljeni:

 6002 93 319 ------ drugo .................................... 5.4

 6002 93 33 ----- barvani:

 6002 93 339 ------ drugo .................................... 5.4

 6002 93 35 ----- iz raznobarvnih prej:

 6002 93 359 ------ drugo .................................... 5.4

 6002 93 39 ----- tiskani:

 6002 93 399 ------ drugo .................................... 5.4

       --- iz umetnih vlaken:

 6002 93 910 ---- za zavese, vključno z mrežastim blagom za
       zavese .......................................... 5.4

 6002 93 99 ---- drugi:

 6002 99 999 ----- drugi ..................................... 5.4

 6002 99 00 -- drugi:

 6002 99 000 --- drugi ....................................... 2.4


 6101    Plašči, površniki, vetrovke s kapuco tipa anorak
       (vključno smučarski jopiči), vetrovke s podlogo
       ali vložkom ali brez njiju in podobni izdelki za
       moške in dečke, pleteni ali kvačkani, razen
       izdelkov iz tar.št. 6103

 6101 10   - Iz volne ali fine živalske dlake:

 6101 10 100 -- plašči, površniki, vozniški jopiči, pelerine
       in podobni izdelki .............................. 8.1

 6101 10 900 -- vetrovke s kapuco tipa anorak (vključno
       smučarski jopiči), vetrovke s podlogo ali
       vložkom ali brez njih in podobni izdelki ........ 8.1

 6101 20   - Bombažni:

 6101 20 100 -- plašči, površniki, vozniški jopiči, pelerine
       in podobni izdelki .............................. 8.1

 6101 20 900 -- vetrovke s kapuco tipa anorak (vključno
       smučarski jopiči), vetrovke s podlogo ali
       vložkom ali brez njih in podobni izdelki ........ 8.1

 6101 30   - Iz umetnih ali sintetičnih vlaken:

 6101 30 100 -- plašči, površniki, vozniški jopiči, pelerine
       in podobni izdelki .............................. 8.1

 6101 30 900 -- vetrovke s kapuco tipa anorak (vključno
       smučarski jopiči), vetrovke s podlogo ali
       vložkom ali brez njih in podobni izdelki ........ 8.1

 6101 90   - Iz drugih tekstilnih materialov:

 6101 90 100 -- plašči, površniki, vozniški jopiči, pelerine
       in podobni izdelki .............................. 8.1

 6101 90 900 -- vetrovke s kapuco tipa anorak (vključno
       smučarski jopiči), vetrovke s podlogo ali
       vložkom ali brez njih in podobni izdelki ........ 8.1


 6102    Plašči, površniki, pelerine, vetrovke s kapuco
       tipa anorak (vključno smučarski jopiči),
       vetrovke s podlogo ali vložkom ali brez njiju in
       podobni izdelki za ženske in deklice, pleteni
       ali kvačkani, razen izdelkov iz tar.št. 6104

 6102 10   - Iz volne ali fine živalske dlake:

 6102 10 100 -- plašči, površniki, vozniški jopiči, pelerine
       in podobni izdelki .............................. 8.1

 6102 10 900 -- vetrovke s kapuco tipa anorak (vključno
       smučarski jopiči), vetrovke s podlogo ali
       vložkom ali brez njih in podobni izdelki ........ 8.1

 6102 20   - Iz bombaža:

 6102 20 100 -- plašči, površniki, vozniški jopiči, pelerine
       in podobni izdelki .............................. 8.1

 6102 20 900 -- vetrovke s kapuco tipa anorak (vključno
       smučarski jopiči), vetrovke s podlogo ali
       vložkom ali brez njih in podobni izdelki ........ 8.1

 6102 30   - Iz umetnih ali sintetičnih vlaken:

 6102 30 100 -- plašči, površniki, vozniški jopiči, pelerine
       in podobni izdelki .............................. 8.1

 6102 30 900 -- vetrovke s kapuco tipa anorak (vključno
       smučarski jopiči), vetrovke s podlogo ali
       vložkom ali brez njih in podobni izdelki ........ 8.1

 6102 90   - Iz drugih tekstilnih surovin:

 6102 90 100 -- plašči, površniki, vozniški jopiči, pelerine
       in podobni izdelki .............................. 8.1

 6102 90 900 -- anoraki (vključno s smučarskimi jaknami),
       vetrovke, vetrovke s podlogo ali vložkom ali
       brez njih in podobni izdelki .................... 8.1


 6103    Obleke, kompleti, sukniči in jopiči, hlače z
       oprsnikom in naramnicami, jahalne hlače in
       kratke hlače (razen kopalnih hlačk), za moške in
       dečke, pleteni ali kvačkani

       - Obleke:

 6103 11 000 -- iz volne ali fine živalske dlake ............. 8.1

 6103 12 000 -- iz sintetičnih vlaken ........................ 8.1

 6103 19 000 -- iz drugih tekstilnih surovin ................. 8.1

       - Kompleti:

 6103 21 000 -- iz volne ali fine živalske dlake ............. 8.1

 6103 22 000 -- iz bombaža ................................... 8.1

 6103 23 000 -- iz sintetičnih vlaken ........................ 8.1

 6103 29 000 -- iz drugih tekstilnih surovin ................. 8.1

       - Sukniči in jopiči:

 6103 31 000 -- iz volne ali fine živalske dlake ............. 8.1

 6103 32 000 -- iz bombaža ................................... 8.1

 6103 33 000 -- iz sintetičnih vlaken ........................ 8.1

 6103 39 000 -- iz drugih tekstilnih surovin ................. 8.1

       - Hlače, hlače z oprsnikom in naramnicami,
       jahalne hlače in kratke hlače:

 6103 41   -- iz volne ali fine živalske dlake:

 6103 41 100 --- hlače in jahalne hlače (pumparice) .......... 8.1

 6103 41 900 --- kratke in druge ............................. 8.1

 6103 42   -- iz bombaža:

 6103 42 100 --- hlače in jahalne hlače (pumparice) .......... 8.1

 6103 42 900 --- kratke in druge ............................. 8.1

 6103 43   -- iz sintetičnih vlaken:

 6103 43 100 --- hlače in jahalne hlače (pumparice) .......... 8.1

 6103 43 900 --- kratke in druge ............................. 8.1

 6103 49   -- iz drugih tekstilnih surovin:

 6103 49 100 --- hlače in jahalne hlače (pumparice) .......... 8.1

       --- kratke in druge:

 6103 49 910 ---- iz umetnih vlaken .......................... 8.1

 6103 49 990 ---- druge ...................................... 8.1


 6104    Kostimi, kompleti, jakne in jopiči, obleke,
       krila, hlačna krila, hlače, hlače z oprsnikom in
       naramnicami, jahalne hlače in kratke hlače
       (razen kopalnih hlačk in kopalnih oblek), za
       ženske in deklice, pleteni ali kvačkani

       - Kostimi:

 6104 11 000 -- iz volne ali fine živalske dlake ............. 8.1

 6104 12 000 -- iz bombaža ................................... 8.1

 6104 13 000 -- iz sintetičnih vlaken ........................ 8.1

 6104 19 000 -- iz drugih tekstilnih surovin ................. 8.1

       - Kompleti:

 6104 21 000 -- iz volne ali fine živalske dlake ............. 8.1

 6104 22 000 -- iz bombaža ................................... 8.1

 6104 23 000 -- iz sintetičnih vlaken ........................ 8.1

 6104 29 000 -- iz drugih tekstilnih surovin ................. 8.1

       - Sukniči in jopiči:

 6104 31 000 -- iz volne ali fine živalske dlake ............. 8.1

 6104 32 000 -- iz bombaža ................................... 8.1

 6104 33 000 -- iz sintetičnih vlaken ........................ 8.1

 6104 39 000 -- iz drugih tekstilnih surovin ................. 8.1

       - Obleke:

 6104 41 000 -- iz volne ali fine živalske dlake ............. 8.1

 6104 42 000 -- iz bombaža ................................... 8.1

 6104 43 000 -- iz sintetičnih vlaken ........................ 8.1

 6104 44 000 -- iz umetnih vlaken ............................ 8.1

 6104 49 000 -- iz drugih tekstilnih surovin ................. 8.1

       - Krila in hlačna krila:

 6104 51 000 -- iz volne ali fine živalske dlake ............. 8.1

 6104 52 000 -- iz bombaža ................................... 8.1

 6104 53 000 -- iz sintetičnih vlaken ........................ 8.1

 6104 59 000 -- iz drugih tekstilnih surovin ................. 8.1

       - Hlače, hlače z oprsnikom in naramnicami,
       jahalne hlače in kratke hlače:

 6104 61   -- iz volne ali fine živalske dlake:

 6104 61 100 --- hlače in jahalne hlače (pumparice) .......... 8.1

 6104 61 900 --- kratke in druge ............................. 8.1

 6104 62   -- iz bombaža:

 6104 62 100 --- hlače in jahalne hlače (pumparice) .......... 8.1

 6104 62 900 --- kratke in druge ............................. 8.1

 6104 63   -- iz sintetičnih vlaken:

 6104 63 100 --- hlače in jahalne hlače (pumparice) .......... 8.1

 6104 63 900 --- kratke in druge ............................. 8.1

 6104 69   -- iz drugih tekstilnih surovin:

 6104 69 100 --- hlače in jahalne hlače (pumparice) .......... 8.1

       --- kratke in druge:

 6104 69 910 ---- iz umetnih vlaken .......................... 8.1

 6104 69 990 ---- iz drugih tekstilnih surovin ............... 8.1


 6105    Srajce za moške in dečke, pletene ali kvačkane

 6105 10 000 - Iz bombaža .................................... 8.1

 6105 20   - Iz umetnih ali sintetičnih vlaken:

 6105 20 100 -- iz sintetičnih vlaken ........................ 8.1

 6105 20 900 -- iz umetnih vlaken ............................ 8.1

 6105 90   - Iz drugih tekstilnih surovin:

 6105 90 100 -- iz volne ali fine živalske dlake ............. 8.1

 6105 90 900 -- iz drugih tekstilnih surovin ................. 8.1


 6106    Bluze, srajce in srajčne bluze, za ženske in
       deklice, pletene ali kvačkane

 6106 10 000 - Iz bombaža .................................... 8.1

 6106 20 000 - Iz umetnih ali sintetičnih vlaken ............. 8.1

 6106 90   - Iz drugih tekstilnih surovin:

 6106 90 100 -- iz volne ali fine živalske dlake ............. 8.1

 6106 90 300 -- iz svile ali svilenih odpadkov ............... 8.1

 6106 90 500 -- iz lanu ali ramije ........................... 8.1

 6106 90 900 -- iz drugih tekstilnih surovin ................. 8.1


 6107    Spodnje hlače, spalne srajce, pižame, kopalni
       plašči, domače halje in podobni izdelki za moške
       in dečke, pleteni ali kvačkani

       - Spodnje hlače:

 6107 11 000 -- iz bombaža ................................... 8.1

 6107 12 000 -- iz umetnih ali sintetičnih vlaken ............ 8.1

 6107 19 000 -- iz drugih tekstilnih surovin ................. 8.1

       - Spalne srajce in pižame:

 6107 21 000 -- iz bombaža ................................... 8.1

 6107 22 000 -- iz umetnih ali sintetičnih vlaken ............ 8.1

 6107 29 000 -- iz drugih tekstilnih surovin ................. 8.1

       - Drugo:

 6107 91   -- iz bombaža:

 6107 91 100 --- iz plišastih pletenin ....................... 8.1

 6107 91 900 --- drugo ....................................... 8.1

 6107 92 000 -- iz umetnih ali sintetičnih vlaken ............ 8.1

 6107 99 000 -- iz drugih tekstilnih surovin ................. 8.1


 6108    Kombineže, spodnja krila, spodnje hlače, spalne
       srajce, pižame, jutranjke, kopalni plašči,
       domače halje in podobni izdelki, za ženske in
       deklice, pleteni ali kvačkani

       - Kombineže in spodnja krila:

 6108 11   -- iz umetnih ali sintetičnih vlaken:

 6108 11 100 --- iz sintetičnih vlaken ....................... 8.1

 6108 11 900 --- iz umetnih vlaken ........................... 8.1

 6108 19   -- iz drugih tekstilnih surovin:

 6108 19 100 --- iz bombaža .................................. 8.1

 6108 19 900 --- iz drugih tekstilnih surovin ................ 8.1

       - Spodnje hlače:

 6108 21 000 -- iz bombaža ................................... 8.1

 6108 22 000 -- iz umetnih ali sintetičnih vlaken ............ 8.1

 6108 29 000 -- iz drugih tekstilnih surovin ................. 8.1

       - Spalne srajce in pižame:

 6108 31   -- iz bombaža:

 6108 31 100 --- spalne srajce ............................... 8.1

 6108 31 900 --- pižame ...................................... 8.1

 6108 32   -- iz umetnih ali sintetičnih vlaken:

       --- iz sintetičnih vlaken:

 6108 32 110 ---- spalne srajce .............................. 8.1

 6108 32 190 ---- pižame ..................................... 8.1

 6108 32 900 --- iz umetnih vlaken ........................... 8.1

 6108 39 000 -- druge ........................................ 8.1

       - Drugo:

 6108 91   -- iz bombaža:

 6108 91 100 --- iz plišastih pletenin ....................... 8.1

 6108 91 900 --- drugo ....................................... 8.1

 6108 92 000 -- iz umetnih ali sintetičnih vlaken ............ 8.1

 6108 99   -- iz drugih tekstilnih surovin:

 6108 99 100 --- iz volne ali fine živalske dlake ............ 8.1

 6108 99 900 --- iz drugih tekstilnih surovin ................ 8.1


 6109    T-majice, spodnje majice in druge majice,
       pletene ali kvačkane

 6109 10 000 - Iz bombaža .................................... 9.0

 6109 90   - Iz drugih tekstilnih surovin:

 6109 90 100 -- iz volne ali fine živalske dlake ............. 9.0

 6109 90 300 -- iz sintetičnih ali umetnih vlaken ............ 9.0

 6109 90 900 -- druge ........................................ 9.0


 6110    Jope, ki se zapenjajo ali ne, puloverji,
       brezrokavniki in podobni izdelki, pleteni ali
       kvačkani

 6110 10   - Iz volne ali fine živalske dlake:

 6110 10 100 -- jope in puloverji, ki po masi vsebujejo vsaj
       50% volne in tehtajo 600 g ali več po kosu ...... 8.1

       -- drugo:

       --- moški ali deški:

 6110 10 310 ---- iz volne ................................... 8.1

       ---- iz fine živalske dlake:

 6110 10 350 ----- kašmirskih koz ............................ 8.1

 6110 10 380 ----- drugo ..................................... 8.1

       --- ženski ali dekliški:

 6110 10 910 ---- iz volne ................................... 8.1

       ---- iz fine živalske dlake:

 6110 10 950 ----- kašmirskih koz ............................ 8.1

 6110 10 980 ----- drugo ..................................... 8.1

 6110 20   - Iz bombaža:

 6110 20 100 -- lahke, fino pletene jope in puloverji puliji,
       s polo ovratnikom ali ravnim izrezom ............ 8.1

       -- drugo:

 6110 20 910 --- moški ali deški ............................. 8.1

 6110 20 990 --- za ženske ali deklice ....................... 8.1

 6110 30   - Iz umetnih ali sintetičnih vlaken:

 6110 30 100 -- lahke, fino pletene jope in puloverji-puliji,
       s polo ovratnikom ali ravnim izrezom ............ 8.1

       -- drugo:

 6110 30 910 --- za moške ali dečke .......................... 8.1

 6110 30 990 --- za ženske ali deklice ....................... 8.1

 6110 90   - Iz drugih tekstilnih surovin:

 6110 90 100 -- iz lanu ali ramije ........................... 8.1

 6110 90 900 -- drugo ........................................ 8.1


 6111    Oblačila in pribor za oblačila, za dojenčke,
       pleteni ali kvačkani

 6111 10   - Iz volne ali fine živalske dlake:

 6111 10 100 -- rokavice, palčniki in rokavice brez prstov ... 8.1

 6111 10 900 -- drugo ........................................ 8.1

 6111 20   - Iz bombaža:

 6111 20 100 -- rokavice, palčniki in rokavice brez prstov ... 8.1

 6111 20 900 -- drugo ........................................ 8.1

 6111 30   - Iz sintetičnih vlaken:

 6111 30 100 -- rokavice, palčniki in rokavice brez prstov ... 8.1

 6111 30 900 -- drugo ........................................ 8.1

 6111 90 000 - Iz drugih tekstilnih surovin .................. 8.1


 6112    Trenirke, smučarske obleke in kopalne hlačke ali
       kopalne obleke, pletene ali kvačkane

       - Trenirke:

 6112 11 000 -- Iz bombaža ................................... 9.0

 6112 12 000 -- iz sintetičnih vlaken ........................ 9.0

 6112 19 000 -- iz drugih tekstilnih surovin ................. 9.0

 6112 20 000 - Smučarske obleke .............................. 8.1

       - Moške in deške kopalne hlačke:

 6112 31   -- iz sintetičnih vlaken:

 6112 31 100 --- ki po masi vsebujejo 5% ali več gumijaste
       niti ............................................ 9.0

 6112 31 900 --- drugo ....................................... 9.0

 6112 39   -- iz drugih tekstilnih surovin:

 6112 39 100 --- ki po masi vsebujejo 5% ali več gumijaste
       niti ............................................ 8.1

 6112 39 900 --- drugo ....................................... 8.1

       - Ženske in dekliške kopalne hlačke in kopalne
       obleke:

 6112 41   -- iz sintetičnih vlaken:

 6112 41 100 --- ki po masi vsebujejo 5% ali več gumijaste
       niti ............................................ 9.0

 6112 41 900 --- drugo ....................................... 9.0

 6112 49   -- iz drugih tekstilnih surovin:

 6112 49 100 --- ki po masi vsebujejo 5% ali več gumijaste
       niti ............................................ 8.1

 6112 49 900 --- drugo ....................................... 8.1


 6113 00   Oblačila, izdelana iz pletenih ali kvačkanih
       materialov iz tar. št. 5903, 5906 in 5907

 6113 00 100 - Iz pletenih ali kvačkanih materialov iz tar.
       št. 5906 ........................................ 8.1

 6113 00 900 - Drugo ......................................... 8.1


 6114    Druga oblačila, pletena ali kvačkana (vključno z
       "bodiji", ki se nosijo kot zgornja oblačila)

 6114 10 000 - Iz volne ali fine živalske dlake .............. 8.1

 6114 20 000 - Iz bombaža .................................... 8.1

 6114 30 000 - Iz umetnih ali sintetičnih vlaken ............. 8.1

 6114 90 000 - Iz drugih tekstilnih surovin .................. 8.1


 6115    Hlačne nogavice, nogavice, vključno nogavice za
       krčne žile in nogavice brez podplatov, pletene
       ali kvačkane

       - Hlačne nogavice:

 6115 11 000 -- iz sintetičnih vlaken, številke enojne preje
       manj kot 67 deciteksov .......................... 8.1

 6115 12 000 -- iz sintetičnih vlaken, številke enojne preje
       67 deciteksov ali več ........................... 8.1

 6115 19 000 -- iz drugih tekstilnih surovin:

 6115 20   - Ženske dolge nogavice ali dokolenke, številke
       enojne preje manj kot 67 deciteksov:

       -- iz sintetičnih vlaken:

 6115 20 110 --- dokolenke ................................... 8.1

 6115 20 190 --- drugo ....................................... 8.1

 6115 20 900 -- iz drugih tekstilnih surovin ................. 8.1

       - Drugo:

 6115 91 000 -- iz volne ali fine živalske dlake ............. 8.1

 6115 92 000 -- iz bombaža ................................... 8.1

 6115 93   -- iz sintetičnih vlaken:

 6115 93 100 --- nogavice za krčne žile ...................... 8.1

 6115 93 300 --- dokolenke (razen dokolenk za krčne žile) .... 8.1

       --- drugo:

 6115 93 910 ---- ženske nogavice ............................ 8.1

 6115 93 990 ---- drugo ...................................... 8.1

 6115 99 000 -- iz drugih tekstilnih surovin ................. 8.1


 6116    Rokavice, palčniki in rokavice brez prstov,
       pletene ali kvačkane

 6116 10   - Impregnirane, prevlečene ali prekrite s
       plastično maso ali gumo:

 6116 10 200 -- rokavice, impregnirane, prevlečene ali
       prekrite s plastično maso ....................... 4.5

 6116 10 800 -- drugo ........................................ 4.5

       - Drugo:

 6116 91 000 -- iz volne ali fine živalske dlake ............. 2.0

 6116 92 000 -- bombažne ..................................... 2.0

 6116 93 000 -- iz sintetičnih vlaken ........................ 2.0

 6116 99 000 -- iz drugih tekstilnih surovin ................. 2.0


 6117    Drug gotov pribor za oblačila, pleten ali
       kvačkan; pleteni ali kvačkani deli oblačil ali
       pribora za oblačila

 6117 10 000 - Šali, ogrinjala, pleti, rute, naglavne rute,
       tančice in podobni izdelki ...................... 8.1

 6117 20 000 - Kravate in metuljčki .......................... 8.1

 6117 80   - Drug pribor:

 6117 80 100 -- pleten ali kvačkan, elastičen ali gumiran .... 8.1

 6117 80 900 -- drugo ........................................ 3.6

 6117 90 000 - Deli .......................................... 8.1


 6201    Plašči, površniki, pelerine, vetrovke s kapuco
       tipa anorak (vključno smučarski jopiči),
       vetrovke s podlogo ali z vložkom ali brez njiju
       in podobni izdelki za moške in dečke, razen
       izdelkov iz tar.št. 6203

       - Plašči, dežni plašči, površniki, pelerine in
       podobni izdelki:

 6201 11 000 -- iz volne ali fine živalske dlake ............. 8.1

 6201 12   -- iz bombaža:

 6201 12 100 --- mase posameznega oblačila do 1 kg ........... 8.1

 6201 12 900 --- mase posameznega oblačila nad 1 kg .......... 8.1

 6201 13   -- iz umetnih ali sintetičnih vlaken:

 6201 13 100 --- mase do 1 kg na oblačilo .................... 8.1

 6201 13 900 --- mase nad 1 kg na oblačilo ................... 8.1

 6201 19 000 -- iz drugih tekstilnih surovin ................. 8.1

       - Drugo:

 6201 91 000 -- iz volne ali fine živalske dlake ............. 8.1

 6201 92 000 -- iz bombaža ................................... 8.1

 6201 93 000 -- iz umetnih ali sintetičnih vlaken ............ 7.7

 6201 99 000 -- iz drugih tekstilnih surovin ................. 8.1


 6202    Plašči, površniki, pelerine, vetrovke s kapuco
       tipa anorak (vključno smučarski jopiči),
       vetrovke s podlogo ali vložkom ali brez njiju in
       podobni izdelki za ženske ali deklice, razen
       izdelkov iz tar. št. 6204

       - Plašči, dežni plašči, površniki, pelerine in
       podobni izdelki:

 6202 11 000 -- iz volne ali fine živalske dlake ............. 7.7

 6202 12   -- iz bombaža:

 6202 12 100 --- mase do 1 kg na oblačilo .................... 8.1

 6202 12 900 --- mase nad 1 kg na oblačilo ................... 8.1

 6202 13   -- iz umetnih ali sintetičnih vlaken:

 6202 13 100 --- mase do 1 kg na oblačilo .................... 8.1

 6202 13 900 --- mase nad 1 kg na oblačilo ................... 8.1

 6202 19 000 -- iz drugih tekstilnih surovin ................. 8.1

       - Drugo:

 6202 91 000 -- iz volne ali fine živalske dlake ............. 8.1

 6202 92 000 -- iz bombaža ................................... 8.1

 6202 93 000 -- iz umetnih ali sintetičnih vlaken ............ 8.1

 6202 99 000 -- iz drugih tekstilnih surovin ................. 8.1


 6203    Obleke, kompleti, jakne, hlače, hlače z
       oprsnikom in naramnicami, jahalne hlače in
       kratke hlače (razen kopalnih hlačk), za moške in
       dečke

       - Obleke:

 6203 11 000 -- iz volne ali fine živalske dlake ............. 8.1

 6203 12 000 -- iz sintetičnih vlaken ........................ 8.1

 6203 19   -- iz drugih tekstilnih surovin:

 6203 19 100 --- iz bombaža .................................. 8.1

 6203 19 300 --- iz umetnih vlaken ........................... 8.1

 6203 19 900 --- druge ....................................... 8.1

       - Kompleti:

 6203 21 000 -- iz volne ali fine živalske dlake ............. 9.5

 6203 22   -- iz bombaža:

 6203 22 100 --- delovni ..................................... 8.1

 6203 22 800 --- drugi ....................................... 8.1

 6203 23   -- iz sintetičnih vlaken:

 6203 23 100 --- delovni ..................................... 8.1

 6203 23 800 --- drugi ....................................... 8.1

 6203 29   -- iz drugih tekstilnih surovin:

       --- iz umetnih vlaken:

 6203 29 110 ---- delovni .................................... 8.1

 6203 29 180 ---- drugi ...................................... 8.1

 6203 29 900 --- drugi ....................................... 8.1

       - Sukniči in jopiči:

 6203 31 000 -- iz volne ali fine živalske dlake ............. 8.1

 6203 32   -- iz bombaža:

 6203 32 100 --- delovni ..................................... 8.1

 6203 32 900 --- drugi ....................................... 8.1

 6203 33   -- iz sintetičnih vlaken:

 6203 33 100 --- delovni ..................................... 7.7

 6203 33 900 --- drugi ....................................... 7.7

 6203 39   -- iz drugih tekstilnih surovin:

       --- iz umetnih vlaken:

 6203 39 110 ---- delovni .................................... 8.1

 6203 39 190 ---- drugi ...................................... 8.1

 6203 39 900 --- drugi ....................................... 8.1

       - Hlače, hlače z oprsnikom in naramnicami,
       jahalne hlače in kratke hlače:

 6203 41   -- iz volne ali fine živalske dlake:

 6203 41 100 --- hlače in jahalne hlače (pumparice) .......... 8.1

 6203 41 300 --- hlače z oprsnikom in naramnicami ............ 8.1

 6203 41 900 --- kratke in druge ............................. 8.1

 6203 42   -- iz bombaža:

       --- hlače in jahalne hlače:

 6203 42 110 ---- delovne in poklicne ........................ 8.1

       ---- druge:

 6203 42 310 ----- iz blaga za kavbojke (jeansa) ............. 8.1

 6203 42 330 ----- iz rebrastega žameta ...................... 8.1

 6203 42 350 ----- druge ..................................... 8.1

       --- hlače z oprsnikom in naramnicami:

 6203 42 510 ---- delovne in poklicne ........................ 8.1

 6203 42 590 ---- druge ...................................... 8.1

 6203 42 900 --- kratke in druge ............................. 8.1

 6203 43   -- iz sintetičnih vlaken:

       --- hlače in jahalne hlače (pumparice):

 6203 43 110 ---- delovne in poklicne ........................ 8.1

 6203 43 190 ---- druge ...................................... 8.1

       --- hlače z oprsnikom in naramnicami:

 6203 43 310 ---- delovne in poklicne ........................ 8.1

 6203 43 390 ---- druge ...................................... 8.1

 6203 43 900 --- kratke in druge ............................. 8.1

 6203 49   -- iz drugih tekstilnih surovin:

       --- iz umetnih vlaken:

       ---- hlače in jahalne hlače iz umetnih vlaken:

 6203 49 110 ----- delovne in poklicne ....................... 8.1

 6203 49 190 ----- druge ..................................... 8.1

       ---- hlače z oprsnikom in naramnicami:

 6203 49 310 ----- delovne in poklicne ....................... 8.1

 6203 49 390 ----- druge ..................................... 8.1

 6203 49 500 ---- kratke in druge ............................ 8.1

 6203 49 900 --- druge ....................................... 8.1


 6204    Kostimi, kompleti, sukniči in jopiči, obleke,
       krila, hlačna krila, hlače, hlače z oprsnikom in
       naramnicami in kratke hlače (razen kopalnih
       hlačk in kopalnih oblek), za ženske in deklice

       - Kostimi:

 6204 11 000 -- iz volne ali fine živalske dlake ............. 8.1

 6204 12 000 -- iz bombaža ................................... 8.1

 6204 13 000 -- iz sintetičnih vlaken ........................ 8.1

 6204 19   -- iz drugih tekstilnih surovin:

 6204 19 100 --- iz umetnih vlaken ........................... 8.1

 6204 19 900 --- drugi ....................................... 8.1

       - Kompleti:

 6204 21 000 -- iz volne ali fine živalske dlake ............. 8.1

 6204 22   -- iz bombaža:

 6204 22 100 --- delovni in poklicni ......................... 8.1

 6204 22 800 --- drugi ....................................... 8.1

 6204 23   -- iz sintetičnih vlaken:

 6204 23 100 --- delovni in poklicni ......................... 8.1

 6204 23 800 --- drugi ....................................... 8.1

 6204 29   -- iz drugih tekstilnih surovin:

       --- iz umetnih vlaken:

 6204 29 110 ---- delovni in poklicni ........................ 8.1

 6204 29 180 ---- drugi ...................................... 8.1

 6204 29 900 --- drugi ....................................... 8.1

       - Sukniči in jopiči:

 6204 31 000 -- iz volne ali fine živalske dlake ............. 8.1

 6204 32   -- iz bombaža:

 6204 32 100 --- delovni in poklicni ......................... 8.1

 6204 32 900 --- drugi ....................................... 8.1

 6204 33   -- iz sintetičnih vlaken:

 6204 33 100 --- delovni in poklicni ......................... 8.1

 6204 33 900 --- drugi ....................................... 8.1

 6204 39   -- iz drugih tekstilnih surovin:

       --- iz umetnih vlaken:

 6204 39 110 ---- delovni in poklicni ........................ 8.1

 6204 39 190 ---- drugi ...................................... 8.1

 6204 39 900 --- druge ....................................... 8.1

       - Obleke:

 6204 41 000 -- iz volne ali fine živalske dlake ............. 8.1

 6204 42 000 -- iz bombaža ................................... 8.1

 6204 43 000 -- iz sintetičnih vlaken ........................ 8.1

 6204 44 000 -- iz umetnih vlaken ............................ 8.1

 6204 49   -- iz drugih tekstilnih surovin

 6204 49 100 --- iz svile ali svilenih odpadkov .............. 8.1

 6204 49 900 --- druge ....................................... 8.1

       - Krila in hlačna krila:

 6204 51 000 -- iz volne ali fine živalske dlake ............. 7.7

 6204 52 000 -- iz bombaža ................................... 8.1

 6204 53 000 -- iz sintetičnih vlaken ........................ 8.1

 6204 59   -- iz drugih tekstilnih surovin:

 6204 59 100 --- iz umetnih vlaken ........................... 8.1

 6204 59 900 --- druga ....................................... 8.1

       - Hlače, hlače z oprsnikom in naramnicami,
       jahalne hlače (pumparice) in kratke hlače:

 6204 61   -- iz volne ali fine živalske dlake:

 6204 61 100 --- hlače in jahalne hlače (pumparice) .......... 8.1

 6204 61 800 --- hlače z oprsnikom in naramnicami ............ 8.1

 6204 61 900 --- kratke in druge ............................. 8.1

 6204 62   -- iz bombaža:

       --- hlače in jahalne hlače (pumparice):

 6204 62 110 ---- delovne in poklicne ........................ 8.1

       ---- druge:

 6204 62 310 ----- iz tkanine za kavbojke (jeansa) ........... 8.1

 6204 62 330 ----- iz rebrastega žameta ...................... 8.1

 6204 62 390 ----- drugo ..................................... 8.1

       --- hlače z oprsnikom in naramnicami:

 6204 62 510 ---- delovne in poklicne ........................ 8.1

 6204 62 590 ---- druge ...................................... 8.1

 6204 62 900 --- kratke in druge ............................. 8.1

 6204 63 110 --- delovne in poklicne ......................... 8.1

 6204 63 180 ---- druge ...................................... 8.1

       --- hlače z oprsnikom in naramnicami:

 6204 63 310 ---- delovne in poklicne ........................ 8.1

 6204 63 390 ---- druge ...................................... 8.1

 6204 63 900 --- kratke in druge ............................. 8.1

 6204 69   -- iz drugih tekstilnih surovin:

       --- iz umetnih vlaken:

       ---- hlače in jahalne hlače (pumparice):

 6204 69 110 ----- delovne in poklicne ....................... 8.1

 6204 69 180 ----- druge ..................................... 8.1

       ---- hlače z oprsnikom in naramnicami:

 6204 69 310 ----- delovne in poklicne ....................... 8.1

 6204 69 390 ----- druge ..................................... 8.1

 6204 69 500 ---- druge ...................................... 8.1

 6204 69 900 --- iz drugih vlaken ............................ 8.1


 6205    Srajce za moške in dečke

 6205 10 000 - Iz volne ali fine živalske dlake .............. 9.9

 6205 20 000 - Iz bombaža .................................... 7.7

 6205 30 000 - Iz umetnih ali sintetičnih vlaken ............. 9.9

 6205 90   - Iz drugih tekstilnih surovin:

 6205 90 100 -- iz lanu ali ramije ........................... 9.9

 6205 90 900 -- druge ........................................ 9.9


 6206    Bluze, srajce in srajčne bluze za ženske in
       deklice

 6206 10 000 - Iz svile ali svilenih odpadkov ................ 9.9

 6206 20 000 - Iz volne ali fine živalske dlake .............. 9.9

 6206 30 000 - Iz bombaža .................................... 9.9

 6206 40 000 - Iz umetnih ali sintetičnih vlaken ............. 9.9

 6206 90   - Iz drugih tekstilnih surovin:

 6206 90 100 -- iz lanu ali ramije ........................... 9.9

 6206 90 900 -- druge ........................................ 9.9


 6207    Spodnje majice in druge majice, spodnje hlače,
       spalne srajce, pižame, kopalni plašči, domače
       halje in podobni izdelki za moške in dečke

       - Spodnje hlače:

 6207 11 000 -- iz bombaža ................................... 8.1

 6207 19 000 -- iz drugih tekstilnih surovin ................. 8.1

       - Spalne srajce in pižame:

 6207 21 000 -- iz bombaža ................................... 8.1

 6207 22 000 -- iz umetnih in sintetičnih vlaken ............. 8.1

 6207 29 000 -- iz drugih tekstilnih surovin ................. 8.1

       - Drugo:

 6207 91   -- iz bombaža:

 6207 91 100 --- domače halje, toaletne halje in podobni
       izdelki iz plišastega frotirja in podobnih
       tkanih plišastih materialov ..................... 8.1

 6207 91 900 --- drugo ....................................... 8.1

 6207 92 000 -- iz umetnih ali sintetičnih vlaken ............ 8.1

 6207 99 000 -- iz drugih tekstilnih surovin ................. 8.1


 6208    Spodnje majice in druge majice, kombineže,
       spodnja krila, hlačke, spodnje hlače, spalne
       srajce, pižame, jutranjke, kopalni plašči,
       domače halje in podobni izdelki, za ženske in
       deklice

       - Kombineže in spodnja krila:

 6208 11 000 -- iz umetnih ali sintetičnih vlaken ............ 8.1

 6208 19   -- iz drugih tekstilnih surovin:

 6208 19 100 --- bombažne .................................... 8.1

 6208 19 900 --- drugo ....................................... 8.1

       - Spalne srajce in pižame:

 6208 21 000 -- iz bombaža ................................... 8.1

 6208 22 000 -- iz umetnih ali sintetičnih vlaken ............ 8.1

 6208 29 000 -- iz drugih tekstilnih surovin ................. 8.1

       - Drugo:

 6208 91   -- iz bombaža:

       --- negližeji, kopalne halje, halje in podobni
       izdelki:

 6208 91 110 ---- iz plišastega frotirja in podobnih tkanih
       plišastih materialov ............................ 8.1

 6208 91 190 ---- drugo ...................................... 8.1

 6208 91 900 --- drugo ....................................... 8.1

 6208 92 000 -- iz umetnih ali sintetičnih vlaken:

 6208 99 000 -- iz drugih tekstilnih surovin ................. 8.1


 6209    Oblačila in pribor za oblačila za dojenčke

 6209 10 000 - Iz volne ali fine živalske dlake .............. 8.1

 6209 20 000 - Iz bombaža .................................... 8.1

 6209 30 000 - Iz sintetičnih vlaken ......................... 8.1

 6209 90 000 - Iz drugih tekstilnih surovin .................. 8.1


 6210    Oblačila, izdelana iz materialov iz tar.št.
       5602, 5603, 5903, 5906 in 5907.

 6210 10   - Iz materialov iz tar.št. 5602 in 5603:

 6210 10 100 -- iz materialov iz tar.št. 5602 ................ 3.6

       -- iz materialov iz tar.št. 5603:

 6210 10 910 --- v sterilnih zavitkih ........................ 3.6

 6210 10 990 --- druga ....................................... 3.6

 6210 20 000 - Druga oblačila, opisana v tar.podšt. 6201 11
       do 6201 19 ...................................... 3.6

 6210 30 000 - Druga oblačila, opisana v tar.podšt. 6202 11
       do 6202 19 ...................................... 3.6

 6210 40 000 - Druga oblačila za moške in dečke .............. 3.6

 6210 50 000 - Druga oblačila za ženske in deklice ........... 3.6


 6211    Trenirke, smučarske obleke in kopalne hlačke ali
       kopalne obleke; druga oblačila

       - Kopalne hlačke in kopalne obleke:

 6211 11 000 -- moške in deške ............................... 8.1

 6211 12 000 -- ženske in dekliške ........................... 8.1

 6211 20 000 - Smučarske obleke .............................. 8.1

       - Druga oblačila za moške in dečke:

 6211 31 000 -- iz volne ali fine živalske dlake ............. 8.1

 6211 32   -- iz bombaža:

 6211 32 100 --- delovna in poklicna oblačila ................ 8.1

       --- podložene trenirke:

 6211 32 310 ---- z zunanjo plastjo iz samo ene vrste blaga .. 8.1

       ---- drugo:

 6211 32 410 ----- zgornji deli .............................. 8.1

 6211 32 420 ----- spodnji deli .............................. 8.1

 6211 32 900 --- drugo ....................................... 8.1

 6211 33   -- iz umetnih ali sintetičnih vlaken:

 6211 33 10 --- delovna in poklicna oblačila:

 6211 33 101 ---- pilotski zaščitni telovniki ................ 8.1

 6211 33 109 ---- drugo ...................................... 8.1

       --- podložene trenirke:

 6211 33 310 ---- z zunanjo plastjo iz samo ene vrste blaga .. 8.1

       ---- drugo:

 6211 33 410 ----- zgornji deli .............................. 8.1

 6211 33 420 ----- spodnji deli .............................. 8.1

 6211 33 900 --- drugo ....................................... 8.1

 6211 39 000 -- iz drugih tekstilnih surovin ................. 8.1

       - Druga oblačila za ženske in deklice:

 6211 41 000 -- iz volne ali fine živalske dlake ............. 8.1

 6211 42   -- iz bombaža:

 6211 42 100 --- predpasniki, delovni kombinezoni in druga
       zaščitna in delovna obleka (ustrezna ali
       neustrezna za domačo rabo) ...................... 8.1

       --- podložene trenirke:

 6211 42 310 ---- z zunanjo plastjo iz enega identičnega
       blaga ........................................... 8.1

       ---- drugo:

 6211 42 410 ----- zgornji deli .............................. 8.1

 6211 42 420 ----- spodnji deli .............................. 8.1

 6211 42 900 --- drugo ....................................... 8.1

 6211 43   -- iz umetnih ali sintetičnih vlaken:

 6211 43 100 --- predpasniki, delovni kombinezoni in druga
       zaščitna in delovna oblačila (ustrezna ali
       neustrezna za domačo rabo) ...................... 8.1

       --- podložene trenirke:

 6211 43 310 ---- z zunanjo plastjo iz enega identičnega
       blaga ........................................... 8.1

       ---- drugo:

 6211 43 410 ----- zgornji deli .............................. 8.1

 6211 43 420 ----- spodnji deli .............................. 8.1

 6211 43 900 --- drugo ....................................... 8.1

 6211 49 000 -- iz drugih tekstilnih surovin ................. 8.1


 6212    Modrčki, pasovi za nogavice, stezniki, oporniki,
       naramnice, podveze in podobni izdelki ter
       njihovi deli, vključno s pletenimi ali
       kvačkanimi

 6212 10 000 - Modrčki:

 6212 10 100 -- v pakiranjih za prodajo na drobno
       v kompletu s spodnjimi hlačkami ................. 8.1

 6212 10 900 -- drugi ........................................ 8.1

 6212 20 000 - Pasovi za nogavice in hlačni pasovi ........... 8.1

 6212 30 000 - Stezniki ...................................... 8.1

 6212 90 000 - Drugo (vključno z "bodiji", ki se nosijo kot
       spodnja oblačila) ............................... 8.1


 6213    Robčki

 6213 10 000 - Iz svile ali svilenih odpadkov ................ 8.1

 6213 20 000 - Iz bombaža .................................... 8.1

 6213 90 000 - Iz drugih tekstilnih surovin .................. 8.1


 6214    Šali, ogrinjala, rute, naglavne rute, tančice in
       podobni izdelki

 6214 10 000 - Iz svile ali svilenih odpadkov ................ 8.1

 6214 20 000 - Iz volne ali fine živalske dlake .............. 8.1

 6214 30 000 - Iz sintetičnih vlaken ......................... 8.1

 6214 40 000 - Iz umetnih vlaken ............................. 8.1

 6214 90   - Iz drugih tekstilnih surovin:

 6214 90 100 -- iz bombaža ................................... 8.1

 6214 90 900 -- drugi ........................................ 8.1


 6215    Kravate in metuljčki

 6215 10 000 - Iz svile ali svilenih odpadkov ................ 8.1

 6215 20 000 - Iz umetnih ali sintetičnih vlaken ............. 8.1

 6215 90 000 - Iz drugih tekstilnih odpadkov ................. 8.1


 6216 00 000 Rokavice, palčniki in rokavice brez prstov ...... 3.6


 6217    Drug gotov pribor za oblačila, deli oblačil ali
       pribora za oblačila, razen tistih iz tar.
       št.6212

 6217 10 000 - Pribor ........................................ 8.1

 6217 90 000 - Deli .......................................... 8.1


 6301    Odeje in podobni pokrivači

 6301 30   - Odeje (razen električnih odej) in podobna
       pregrinjala iz bombaža:

 6301 30 100 -- pleteni ali kvačkani ......................... 8.1

 6301 30 900 -- drugi ........................................ 8.1

 6301 40   - Odeje (razen električnih odej) in podobna
       pregrinjala, iz sintetičnih vlaken:

 6301 40 100 -- pleteni ali kvačkani ......................... 8.1

 6301 40 900 -- drugi ........................................ 8.1

 6301 90   - Druge odeje in podobna pregrinjala:

 6301 90 100 -- pleteni ali kvačkani ......................... 8.1

 6301 90 900 -- drugi ........................................ 8.1


 6302    Posteljno, namizno, toaletno in kuhinjsko perilo

 6302 10   - Posteljno perilo, pleteno ali kvačkano:

 6302 10 100 -- iz bombaža ................................... 8.1

 6302 10 900 -- iz drugih tekstilnih surovin ................. 8.1

       - Drugo posteljno perilo, tiskano:

 6302 21 000 -- iz bombaža ................................... 8.1

 6302 22   -- iz umetnih ali sintetičnih vlaken:

 6302 22 100 --- iz netkanih tekstilij ....................... 8.1

 6302 22 900 --- drugo ....................................... 8.1

 6302 29   -- iz drugih tekstilnih surovin:

 6302 29 100 --- iz lanu ali ramije .......................... 8.1

 6302 29 900 --- iz drugih tekstilnih surovin ................ 8.1

       - Drugo posteljno perilo:

 6302 31   -- iz bombaža:

 6302 31 100 --- mešano z lanom .............................. 8.1

 6302 31 900 --- drugo ....................................... 8.1

 6302 32   -- iz umetnih ali sintetičnih vlaken:

 6302 32 100 --- iz netkanih tekstilij ....................... 8.1

 6302 32 900 --- drugo ....................................... 8.1

 6302 39   -- iz drugih tekstilnih surovin:

 6302 39 100 --- iz lanu ..................................... 8.1

 6302 39 300 --- iz ramije ................................... 8.1

 6302 39 900 --- iz drugih tekstilnih surovin ................ 8.1

 6302 40 000 - Namizno perilo, pleteno ali kvačkano .......... 8.1

       - Drugo namizno perilo:

 6302 51   -- iz bombaža:

 6302 51 100 --- mešano z lanom .............................. 8.1

 6302 51 900 --- drugo ....................................... 8.1

 6302 52 000 -- laneno ....................................... 8.1

 6302 53   -- iz umetnih ali sintetičnih vlaken:

 6302 53 100 --- iz netkanih tekstilij ....................... 8.1

 6302 53 900 --- drugo ....................................... 8.1

 6302 59 000 -- iz drugih tekstilnih surovin ................. 8.1

 6302 60 000 - Toaletno ali kuhinjsko perilo, iz frotirja ali
       podobne tkanine, bombažno ....................... 8.1

       - Drugo:

 6302 91   -- iz bombaža:

 6302 91 100 --- mešano z lanom .............................. 8.1

 6302 91 900 --- drugo ....................................... 8.1

 6302 92 000 -- laneno ....................................... 8.1

 6302 93   -- iz umetnih ali sintetičnih vlaken:

 6302 93 100 --- iz netkanih tekstilij ....................... 8.1

 6302 93 900 --- drugo ....................................... 8.1

 6302 99 000 -- iz drugih tekstilnih surovin ................. 8.1


 6303    Zavese (vključno draperije) in notranje platnene
       navojnice, kratke okrasne draperije za okna ali
       postelje

       - Pletene ali kvačkane:

 6303 11 000 -- iz bombaža ................................... 8.1

 6303 12 000 -- iz sintetičnih vlaken ........................ 8.1

 6303 19 000 -- iz drugih tekstilnih surovin ................. 8.1

       - Druge:

 6303 91 000 -- iz bombaža ................................... 8.1

 6303 92   -- iz sintetičnih vlaken:

 6303 92 100 --- iz netkanih tekstilij ....................... 8.1

 6303 92 900 --- druge ....................................... 8.1

 6303 99   -- iz drugih tekstilnih surovin:

 6303 99 100 --- iz netkanih tekstilij ....................... 8.1

 6303 99 900 --- druge ....................................... 8.1


 6304    Drugi izdelki za notranjo opremo, brez izdelkov
       iz tar.št.9404

       - Posteljna pregrinjala:

 6304 11 000 -- pletena ali kvačkana ......................... 8.1

 6304 19   -- druga:

 6304 19 100 --- iz bombaža .................................. 8.1

 6304 19 300 --- iz lanu ali ramije .......................... 8.1

 6304 19 900 --- iz drugih tekstilnih surovin ................ 8.1

       - Drugi:

 6304 91 000 -- pleteni ali kvačkani ......................... 8.1

 6304 92 000 -- iz bombaža, razen pletenih ali kvačkanih ..... 8.1

 6304 93 000 -- iz sintetičnih vlaken, razen pletenih ali
       kvačkanih ....................................... 8.1

 6304 99 000 -- iz drugih tekstilnih surovin, razen pletenih
       ali kvačkanih ................................... 8.1


 6305    Vreče in vrečke za pakiranje blaga

 6305 10   - Iz jute in drugih tekstilnih ličnatih vlaken
       iz tar.št. 5303:

 6305 10 100 -- rabljene ..................................... 8.1

 6305 10 900 -- druge ........................................ 8.1

 6305 20 000 - Iz bombaža .................................... 8.1

       - Iz umetnih ali sintetičnih tekstilnih
       materialov:

 6305 32   -- fleksibilne vreče (bulk kontejnerji 250-3000
       kg):

       --- iz polietilenskih ali polipropilenskih
       trakov ali podobnih oblik:

 6305 32 110 ---- pleteni ali kvačkani ....................... 5.4
       ---- drugo:

 6305 32 810 ----- iz materiala z maso 120 g/m2 ali manj .... 8.1

 6305 32 890 ----- iz materiala z maso nad 120 g/m2 .......... 8.1

 6305 32 900 --- druge ....................................... 8.1

 6305 33   -- druge, iz polietilenskih ali polipropilenskih
       trakov ali podobnih oblik:

 6305 33 100 --- pletene ali kvačkane ........................ 5.4

       --- druge:

 6305 33 910 ---- iz materiala z maso do 120 g/m2 ali manj ... 8.1

 6305 33 990 ---- iz materiala z maso nad 120 g/m2 ........... 8.1

 6305 39 000 -- drugo ........................................ 8.1

 6305 90 000 - Iz drugih tekstilnih surovin .................. 8.1


 6306    Ponjave, platnene strehe in zunanje platnene
       navojnice (tende); šotori; jadra (za plovila,
       jadralne deske ali suhozemna vozila); izdelki za
       taborjenje

       - Ponjave; platnene strehe in zunanje platnene
       navojnice:

 6306 11 000 -- iz bombaža ................................... 8.1

 6306 12 000 -- iz sintetičnih vlaken ....................... 3.6

 6306 19 000 -- iz drugih tekstilnih surovin ................. 8.1

       - Šotori:

 6306 21 000 -- iz bombaža ................................... 8.1

 6306 22 000 -- iz sintetičnih vlaken ........................ 8.1

 6306 29 000 -- iz drugih tekstilnih surovin ................. 6.3

       - Jadra:

 6306 31 000 -- iz sintetičnih vlaken ........................ 8.1

 6306 39 000 -- iz drugih tekstilnih surovin ................. 8.1

       - Napihljive blazine:

 6306 41 000 -- iz bombaža ................................... 8.1

 6306 49 000 -- iz drugih tekstilnih surovin ................. 8.1

       - Drugo:

 6306 91 000 -- iz bombaža ................................... 8.1

 6306 99 000 -- iz drugih tekstilnih surovin ................. 8.1


 6307    Drugi gotovi izdelki, vključno z modnimi kroji
       za oblačila

 6307 10   - Krpe za tla, posodo, prah in podobne krpe za
       čiščenje:

 6307 10 100 -- pletene ali kvačkane ......................... 8.1

 6307 10 300 -- iz netkanega tekstila ........................ 8.1

 6307 10 900 -- druge: ....................................... 8.1

 6307 20 000 - Reševalni jopiči in pasovi .................... 3.6

 6307 90   - Drugo:

 6307 90 100 -- pleteno ali kvačkano ......................... 8.1

       -- drugo:

 6307 90 910 --- iz klobučevine .............................. 8.1

 6307 90 990 --- drugo ....................................... 8.1


 6308 00 000 Garniture, ki so sestavljene iz koščkov tkanin
       in preje, s priborom ali brez njega, za izdelavo
       preprog in pregrinjal, tapiserij, vezenih
       namiznih prtov in serviet ali podobnih
       tekstilnih izdelkov, pripravljene v zavitkih za
       prodajo na drobno ............................... 2.0


 6309 00 000 Ponošena - izrabljena oblačila in drugi
       izrabljeni tekstilni izdelki .................... 4.5


 6310    Krpe, motvozi, vrvi, konopci in prameni v obliki
       odpadkov ali neuporabnih izdelkov, iz
       tekstilnega materiala

 6310 10   - Sortirani:

 6310 10 100 -- iz volne ali fine ali grobe živalske dlake ... 2.3

 6310 10 300 -- laneni ali iz bombaža ........................ 2.3

 6310 10 900 -- iz drugih tekstilnih surovin ................. 2.3

 6310 90 000 - Drugo ......................................... 2.3


 6401    Nepremočljiva obutev s podplati in zgornjim
       delom iz kavčuka, gume ali plastične mase,
       katere zgornji del ni pritrjen na podplat in ne
       spojen z njim s šivanjem, z zakovicami ali z
       žeblji, vijaki, čepi ali po podobnih postopkih

 6401 10   - Obutev s kovinsko kapico:

 6401 10 100 -- z zgornjim delom iz gume ..................... 9.0

 6401 10 900 -- z zgornjim delom iz plastične mase ........... 9.0

       - Druga obutev:

 6401 91   -- ki pokriva kolena:

 6401 91 100 --- z zgornjim delom iz gume .................... 9.0

 6401 91 900 --- z zgornjim delom iz plastične mase .......... 9.0

 6401 92   -- ki pokriva gležnje, ne pa tudi kolen:

 6401 92 100 --- z zgornjim delom iz gume .................... 9.0

 6401 92 900 --- z zgornjim delom iz plastične mase .......... 9.0

 6401 99   -- drugo:

 6401 99 100 --- z zgornjim delom iz gume .................... 9.0

 6401 99 900 --- z zgornjim delom iz plastične mase .......... 9.0


 6402    Druga obutev s podplati in zgornjim delom iz
       kavčuka, gume ali plastične mase

       - Športna obutev:

 6402 12   -- smučarski čevlji, čevlji za tek na smučeh in
       čevlji za smučanje na deski - "snowboard":

 6402 12 100 --- smučarski čevlji, čevlji za tek na smučeh ... 12

 6402 12 900 --- čevlji za smučanje na deski - "snowboard" ... 9.0

 6402 19 000 -- druga ........................................ 9.0

 6402 20 000 - Obutev z zgornjim delom iz trakov ali
       jermenov, spojenih s podplatom z vkovanimi čepi . 9.0

 6402 30 000 - Druga obutev s kovinsko kapico ................ 9.0

       - Druga obutev:

 6402 91 000 -- ki pokriva gležnje ........................... 9.0

 6402 99   -- druga:

 6402 99 100 --- z zgornjim delom iz gume .................... 9.0

       --- z zgornjim delom iz plastične mase:

       ---- obutev s prednjikom iz trakov ali jermenov
       ali z enim ali več izrezanimi deli:

 6402 99 310 ----- s podplatom in peto, s skupno višino nad 3
       cm .............................................. 9.0

 6402 99 390 ----- druga ..................................... 9.0

 6402 99 500 ---- copate in druga hišna obutev ............... 9.0

       ---- druga, z notranjkom dolžine:

 6402 99 910 ----- pod 24 cm ................................. 9.0

       ----- 24 cm ali več:

 6402 99 930 ------ obutev, ki se ne loči na moško ali žensko
       obutev .......................................... 9.0

       ------ druga:

 6402 99 960 ------- moška ................................... 9.0

 6402 99 980 ------- ženska .................................. 9.0


 6403    Obutev s podplati iz kavčuka, gume, plastične
       mase, usnja ali umetnega usnja in z zgornjim
       delom iz usnja

       - Športna obutev:

 6403 12 000 -- smučarski čevlji, čevlji za tek na smučeh in
       čevlji za smučanje na deski - "snowboard" ....... 9.0

 6403 19 000 -- druga ........................................ 9.0

 6403 20 000 - Obutev s podplati iz usnja in zgornjim delom
       iz usnjenih trakov, ki gredo čez nart in okrog
       palca ........................................... 9.0

 6403 30 000 - Obutev, izdelana samo z lesenim podplatom in
       brez kovinske kapice ............................ 9.0

 6403 40 000 - Druga obutev s kovinsko kapico ................ 9.0

       - Druga obutev z usnjenimi podplati:

 6403 51   -- ki pokriva gležnje:

       --- ki pokriva gležnje, vendar ne meč, z
       notranjki dolžine:

 6403 51 110 ---- pod 24 cm .................................. 9.0

       ---- 24 cm ali več:

 6403 51 150 ----- moška ..................................... 9.0

 6403 51 190 ----- ženska .................................... 9.0

       --- druga, z notranjkom dolžine:

 6403 51 910 ---- do 24 cm ................................... 9.0

       ---- 24 cm ali več:

 6403 51 950 ----- moška ..................................... 9.0

 6403 51 990 ----- ženska .................................... 9.0

 6403 59   -- druga:

       --- obutev z zgornjim delom iz jermenčkov, z
       eneim ali več izrezanimi kosi:

 6403 59 110 ---- s podplatom in peto, ki skupno merita nad 3
       cm .............................................. 9.0

       ---- druga, z notranjki dolžine:

 6403 59 310 ----- pod 24 cm ................................. 9.0

       ----- 24 cm ali več:

 6403 59 350 ------ moška .................................... 9.0

 6403 59 390 ------ ženska ................................... 9.0

 6403 59 500 --- copate in druga hišna obutev ................ 9.0

       --- druga, z notranjki dolžine:

 6403 59 910 ---- pod 24 cm .................................. 9.0

       ---- 24 cm ali več:

 6403 59 950 ----- moška ..................................... 9.0

 6403 59 990 ----- ženska .................................... 9.0

       - Druga obutev:

 6403 91   -- ki pokriva gležnje:

       --- ki pokriva gležnje, vendar ne pokriva
       goleni, z notranjki dolžine:

 6403 91 110 ---- pod 24 cm .................................. 9.0

       ---- 24 cm ali več:

 6403 91 130 ----- obutev, ki se ne loči na moško ali žensko . 9.0

       ----- druga:

 6403 91 160 ------ moška .................................... 9.0

 6403 91 180 ------ ženska ................................... 9.0

       --- druga, z notranjki dolžine:

 6403 91 910 ---- pod 24 cm .................................. 9.0

       ---- 24 cm ali več:

 6403 91 930 ----- obutev, ki se ne loči na moško ali žensko . 9.0

       ----- druga:

 6403 91 960 ------ moška .................................... 9.0

 6403 91 980 ------ ženska ................................... 9.0

 6403 99   -- druga:

       --- obutev s sprednjikom iz paščkov ali
       jermenčkov, ali ki ima enega ali več izrezanih
       delov:

 6403 99 110 ---- s podplatom in peto, ki sta skupno višja od
       3 cm ............................................ 9.0

       ---- druga, z notranjki dolžine:

 6403 99 310 ----- pod 24 cm ................................. 9.0

       ----- 24 cm ali več:

 6403 99 330 ------ obutev, ki se ne loči na moško ali
       žensko .......................................... 9.0

       ------ druga:

 6403 99 360 ------- moška ................................... 9.0

 6403 99 380 ------- ženska .................................. 9.0

 6403 99 500 --- copate ali druga hišna obutev ............... 9.0

       --- druga, z notranjki dolžine:

 6403 99 910 ---- pod 24 cm .................................. 9.0

       ---- 24 cm ali več:

 6403 99 930 ----- obutev, ki se ne loči na moško ali žensko . 9.0

       ----- druga:

 6403 99 960 ------ moška .................................... 9.0

 6403 99 980 ------ ženska ................................... 9.0


 6404    Obutev s podplati iz kavčuka, gume, plastične
       mase, iz usnja ali umetnega usnja in z zgornjim
       delom iz tekstilnih materialov

       - Obutev s podplati iz kavčuka, gume ali
       plastične mase:

 6404 11 000 -- športna obutev; copate za tenis, košarko,
       gimnastiko in podobno ........................... 9.0

 6404 19   -- druga:

 6404 19 100 --- copate in druga hišna obutev ................ 9.0

 6404 19 900 --- druga ....................................... 9.0

 6404 20   - Obutev s podplati iz usnja ali umetnega usnja:

 6404 20 100 -- copate in druga hišna obutev ................. 9.0

 6404 20 900 -- druga ........................................ 9.0


 6405    Druga obutev

 6405 10   - Z zgornjim delom iz usnja ali umetnega usnja:

 6405 10 100 -- s podplatom iz lesa ali plute ................ 9.0

 6405 10 900 -- s podplatom iz drugih materialov ............. 9.0

 6405 20   - Z zgornjim delom iz tekstilnih materialov:

 6405 20 100 -- s podplatom iz lesa ali plute ................ 9.0

       -- s podplatom iz drugih materialov:

 6405 20 910 --- copate in druga hišna obutev ................ 9.0

 6405 20 990 --- druga ....................................... 9.0

 6405 90   - Druga:

 6405 90 100 -- s podplati iz kavčuka, gume, plastične mase,
       usnja ali umetnega usnja ........................ 9.0

 6405 90 900 -- s podplati iz drugih materialov .............. 9.0


 6406    Deli obutve; vložki za obutev, vstavki za pete
       in podobni izdelki; gamaše, ovijači in podobni
       izdelki in njihovi deli

 6406 10   - Zgornji deli in deli zgornjega dela, razen
       opetnikov:

       -- iz usnja

 6406 10 190 --- deli zgornjega dela ......................... 3.0

 6406 20   - Podplati in pete, iz kavčuka, gume ali
       plastične mase:

 6406 20 100 -- iz gume (vulkanizirane ali ne) ............... 3.0

 6406 20 900 -- iz plastične mase ............................ 3.0

       - Drugo:

 6406 91 000 -- iz lesa ...................................... 3.0

 6406 99   -- iz drugih materialov:

 6406 99 100 --- gamaše, ovijači in podobni izdelki ter
       njihovi deli .................................... 3.0

 6406 99 300 --- kompleti zgornjih delov, pritrjeni na
       notranje podplate ali druge dele podplatov,
       vendar brez zunanjih podplatov .................. 3.0

 6406 99 500 --- vložki in drugi zamenljivi dodatki .......... 3.0

 6406 99 800 --- drugo ....................................... 3.0


 6501 00 000 Tulci, stožci in podobni izdelki iz klobučevine,
       neoblikovani in brez oboda; krogi in cilindri
       (vključno z rezanimi cilindri) iz klobučevine ... 5.4


 6502 00 000 Tulci, stožci in podobni izdelki, pleteni ali
       izdelani s sestavljanjem trakov iz katerega koli
       materiala, neoblikovani in brez oboda,
       nepodloženi in neokrašeni ....................... 5.4


 6503 00   Klobuki in druga pokrivala, iz klobučevine,
       izdelane iz tulcev, stožcev in drugih izdelkov
       iz tar. št. 6501, vključno tudi podloženi ali
       okrašeni

 6503 00 100 - Iz klobučevine, izdelane iz krzna, ali iz
       klobučevine, izdelane iz volne in krzna ......... 7.7

 6503 00 900 - Drugi ......................................... 8.1


 6504 00 000 Klobuki in druga pokrivala, pleteni ali izdelani
       s sestavljanjem trakov iz katerega koli
       materiala, vključno tudi podloženi ali okrašeni . 8.1


 6505    Klobuki in druga pokrivala, pleteni ali kvačkani
       ali izdelani iz čipke, klobučevine ali drugih
       tekstilnih metražnih materialov (razen iz
       trakov), vključno s podloženimi ali okrašenimi;
       mrežice za lase iz kakršnega koli materiala,
       vključno podložene ali okrašene

 6505 10 000 - Mrežice za lase ............................... 8.1

 6505 90   - Drugo:

 6505 90 10 -- beretke, čepice, kape, fesi in podobna
       pokrivala:

 6505 90 300 -- koničaste kape ............................... 8.1

 6505 90 900 -- drugo ........................................ 8.1


 6506    Druga pokrivala, vključno podložena ali okrašena

 6506 10   - Zaščitna (čelade ipd.):

 6506 10 100 -- iz plastične mase ............................ 8.1

 6506 10 80 -- iz drugih materialov:

 6506 10 801 --- kovinska .................................... 8.1

 6506 10 809 --- druga ....................................... 8.1

       - Drugo:

 6506 91 000 -- iz gume ali plastične mase ................... 8.1

 6506 92 000 -- iz krzna ..................................... 8.1

 6506 99 000 -- iz drugih materialov ......................... 8.1


 6507 00 000 Trakovi za notranje obrobljanje; podloge,
       prevleke, osnove in ogrodja, ščitniki za oči in
       podbradniki, za pokrivala ....................... 7.2


 6601    Dežniki in sončniki (vključno palice-dežniki,
       vrtni dežniki in podobni dežniki)

 6601 10 000 - Vrtni in podobni dežniki sončniki: ............ 3.6

       - Drugo:

 6601 91 000 -- teleskopski .................................. 3.6

 6601 99   -- drugo:

       --- s prevleko iz tkanih tekstilnih materialov:

 6601 99 110 ---- iz umetnih vlaken .......................... 3.6

 6601 99 190 ---- iz drugih tekstilnih surovin ............... 3.6

 6601 99 900 --- drugo ....................................... 3.6


 6603    Deli, okraski in pribor izdelkov iz tar.št.6601
       ali 6602

 6603 10 000 - Držaji ........................................ 1.0

 6603 90 000 - Drugo ......................................... 3.0


 6801 00 000 Kocke za tlakovanje, robniki in plošče za
       pločnike iz naravnega kamna (razen iz
       skrilavcev) ..................................... 1.0


 6802    Obdelan kamen za spomenike in stavbe (razen iz
       skrilavcev) in izdelki iz njega, razen izdelkov
       iz tar.št.6801; kockice za mozaik in podobno iz
       naravnega kamna (vključno tudi iz skrilavcev) na
       podlogi ali brez podloge; umetno obarvana zrna,
       luskine in prah iz naravnega kamna (vključno iz
       skrilavcev)

 6802 10 000 - Plošče, kocke in podobni izdelki s
       pravokotnimi stranicami ali ne, če se lahko
       največja površina strani vklopi v kvadrat s
       stranico, ki je manjša od 7 cm; umetno obarvane
       granule, luskine in prah ........................ 2.0

       - Drug kamen za spomenike in stavbe in izdelki
       iz njega, grobo rezan ali razžagan, z ravno -
       izravnano površino:

 6802 21 000 -- marmor, travertin in alabaster ............... 2.0

 6802 23 000 -- granit ....................................... 2.0

 6802 29 000 -- drug kamen ................................... 2.0

       - Drugo:

 6802 91   -- marmor, travertin in alabaster:

 6802 91 100 --- poliran alabaster, okrašen ali drugače
       obdelan, vendar ne klesan ....................... 2.0

 6802 91 900 --- drugo ....................................... 2.0

 6802 92   -- drug apnenčev kamen:

 6802 92 100 --- poliran, okrašen ali drugače obdelan, vendar
       ne klesan ....................................... 2.0

 6802 92 900 --- drugo ....................................... 2.0

 6802 93   -- granit:

 6802 93 100 --- poliran, dekoriran ali drugače obdelan,
       vendar ne klesan, neto mase 10 kg ali več ....... 2.0

 6802 93 900 --- drug ........................................ 2.0

 6802 99   -- drug kamen:

 6802 99 100 --- poliran, dekoriran ali drugače obdelan,
       vendar ne klesan, neto mase 10 kg ali več ....... 2.0

 6802 99 900 --- drug ........................................ 2.0


 6804    Mlinski kamni, brusi, brusilne plošče in podobno
       brez ogrodja, za mletje, brušenje, ostrenje,
       poliranje, izravnavanje ali rezanje, brusi za
       ročno ostrenje ali poliranje in njihovi deli iz
       naravnega kamna, iz aglomeriranega naravnega ali
       umetnega abrazivnega materiala ali iz keramike,
       z deli iz drugih materialov ali brez njih

       - Drugo:

 6804 21 00 -- iz aglomeriranega sintetičnega ali naravnega
       diamanta:

 6804 21 001 --- za steklarsko industrijo, razen plošč 1EE1
       in 9EE1 (oznake po mednarodnih FEPA oznakah) .... 0.4

 6804 21 009 --- drugo ....................................... 3.4

 6804 22   -- iz drugih aglomeriranih abrazivnih materialov
       ali iz keramike

       --- iz umetnih abrazivnih materialov, z vezivom:

       ---- iz sintetičnih ali umetnih smol:

 6804 22 120 ----- neojačani ................................. 2.0

 6804 22 180 ----- ojačani ................................... 2.0

 6804 22 300 ---- iz keramike ali silikatov .................. 2.0

 6804 22 500 ---- iz drugih materialov ....................... 2.0

 6804 22 900 --- drugo ....................................... 2.0

 6804 23 000 -- iz naravnega kamna ........................... 1.4

 6804 30 000 - Brusi za ročno ostrenje ali poliranje ......... 1.4


 6805    Naravni ali umetni abrazivni materiali v prahu
       ali zrnu, na podlagi iz tekstila, papirja,
       kartona ali drugih materialov, vključno tudi
       razrezane v določene oblike, prešite ali kako
       drugače sestavljene

 6805 10 00 - Na podlagi iz tekstilnih tkanin ............... 1.0

 6805 20 00 - Na podlagi iz papirja ali kartona:

 6805 30   - Na podlagi iz drugih materialov:

 6805 30 100 -- na osnovi tkanega tekstila, kombiniranega s
       papirjem ali kartonom ........................... 0.8

 6805 30 200 -- na podlagi iz vulkaniziranih vlaken .......... 0.8

 6805 30 800 -- drugo ........................................ 0.8


 6806    Žlindrina volna, volna iz kamna in podobne
       mineralne volne; ekspandirani ali listasti
       vermikulit, ekspandirane gline, penasta žlindra
       in podobni ekspandirani mineralni materiali,
       mešanice in izdelki iz mineralnih materialov za
       toplotno ali zvočno izolacijo ali za absorbcijo
       zvoka, razen izdelkov iz tar.št.6811, 6812 ali
       iz 69. poglavja

 6806 10 000 - Žlindrina volna, volna iz kamna in podobne
       mineralne volne (vključno tudi medsebojne
       mešanice), v razsutem stanju, listih, ploščah
       ali zvitkih ..................................... 2.0

 6806 90 000 - Drugo (npr. izdelki iz tar. št.6806
       kombinirani z drugimi materiali) ................ 0.6


 6807    Izdelki iz bitumna ali iz podobnih materialov
       (npr. iz bitumna iz nafte ali iz premogove
       katranske smole)

 6807 10   - V zvitkih:

 6807 10 100 -- izdelki za strehe in fasade .................. 6.8

 6807 10 900 -- drugo ........................................ 4.5

 6807 90 000 - Drugo ......................................... 3.2


 6808 00 000 Plošče, ploščice, bloki ipd. iz rastlinskih
       vlaken, slame, koruznega ličja, iverja, žagovine
       ali drugih lesnih odpadkov, aglomerirani s
       cementom, sadro ali drugimi mineralnimi vezivi .. 2.3


 6809    Izdelki iz sadre ali mešanice na bazi sadre

       - Table, listi, plošče, ploščice in podobni
       izdelki, neokrašeni:

 6809 11 000 -- prevlečeni ali ojačeni s papirjem ali
       kartonom ........................................ 0.6

 6809 19 000 -- drugo ........................................ 0.6

 6809 90 000 - Drugi izdelki ................................. 0.8


 6810    Izdelki iz cementa, betona ali umetnega kamna,
       armirani ali nearmirani

       - Strešniki, plošče, zidaki in podobni izdelki:

 6810 11   -- bloki in zidaki, gradbeni:

 6810 11 100 --- iz lahkega betona (z osnovo iz drobljenega
       plovca, zrnate žlindre) ......................... 4.5

 6810 11 900 --- drugi ....................................... 4.5

 6810 19   -- drugo:

 6810 19 100 --- strešniki ................................... 4.5

       --- druge ploščice in tlaki:

 6810 19 310 ---- iz cementa ................................. 4.5

 6810 19 390 ---- drugi ...................................... 4.5

 6810 19 900 --- drugo ....................................... 4.5

       - Drugi izdelki:

 6810 91   -- montažni elementi, gradbeni:

 6810 91 100 --- talni montažni elementi ..................... 4.5

 6810 91 900 --- drugi ....................................... 4.5

 6810 99 000 -- drugo ........................................ 4.5


 6811    Azbestnocementni izdelki, izdelki iz cementa s
       celuloznimi vlakni ipd.

 6811 10 000 - Valovite plošče ............................... 6.8

 6811 20   - Druge plošče, strešniki, ploščice in podobni
       izdelki:

 6811 20 110 -- plošče do 40 x 60 cm, za strehe ali zidove ... 6.8

 6811 20 800 -- drugo ........................................ 9.0

 6811 30 000 - Cevi in pribor za cevi ........................ 6.8

 6811 90 000 - Drugi izdelki ................................. 6.8


 6812    Predelana azbestna vlakna; mešanice na bazi
       azbesta ali na bazi azbesta in magnezijevega
       karbonata; izdelki iz teh mešanic ali iz azbesta
       (npr. preja, tkanine, oblačila, pokrivala,
       obutev, tesnila), ojačeni ali neojačeni, razen
       izdelkov iz tar. št.6811 in 6813

 6812 70 000 - Tesnila iz stisnjenih azbestnih vlaken v
       obliki listov, plošč ali zvitkov ................ 1.4


 6815    Izdelki iz kamna ali drugih mineralnih
       materialov (vključno s izdelki iz šote), ki niso
       navedeni in ne zajeti na drugem mestu

       - Drugi izdelki:

 6815 91 000 -- ki vsebujejo magnezit, dolomit ali kromit .... 1.0


 6901 00   Opeka, bloki, ploščice in drugi keramični
       izdelki iz silikatne fosilne moke (npr. iz
       kremenčeve sige, tripolita) ali iz podobnih
       silikatnih zemljin

 6901 00 100 - Opeke z maso nad 650 kg/m3 .................... 0.8

 6901 00 900 - Drugo ......................................... 1.0


 6903    Drugi ognjevarni keramični izdelki (npr.:
       retorte, talilni lonci, ponve, brizgalne
       šobe-izlivalniki, čepi, podloge, kadi, cevi,
       obloge in palice), razen iz silikatne fosilne
       moke ali iz podobne silikatne zemljine

 6903 10 000 - Ki vsebujejo po masi več kot 50 % grafita ali
       drugega ogljika ali iz mešanic teh izdelkov ..... 1.6

 6903 20   - Ki vsebujejo po masi več kot 50 % glinice
       (Al2O3) ali mešanice ali spojine glinice ali
       silicijevega dioksida (SiO2):

 6903 20 100 -- ki po masi vsebujejo do 45% aluminijevega
       oksida (Al2O3) .................................. 1.2

 6903 90   - Drugo:

 6903 90 800 -- drugo ........................................ 1.6


 6904    Keramične zidarske opeke, bloki za pode, nosilni
       bloki in podobno

 6904 10 000 - Zidarske opeke ................................ 4.5

 6904 90 000 - Drugo ......................................... 4.5


 6905    Strešniki, deli dimnikov, okrasni in drugi
       izdelki za gradbeništvo iz keramike

 6905 10 000 - Strešniki ..................................... 4.5

 6905 90 000 - Drugo ......................................... 4.5


 6907    Neglazirane keramične ploščice za tlakovanje in
       oblaganje; neglazirane keramične kockice za
       mozaik in podobno, na podlagi ali brez podlage

 6907 90   - Drugo:

 6907 90 100 -- dvojne ploščice tipa "Spaltplatten" .......... 4.0

       -- drugo:

 6907 90 910 --- kamnite ..................................... 4.0

 6907 90 930 --- lončene ..................................... 4.0

 6907 90 990 --- druge ....................................... 4.0


 6908    Glazirane keramične ploščice za tlakovanje in
       oblaganje, glazirane keramične kockice in
       podobno, za mozaik, na podlagi ali brez podlage

 6908 90   - Drugo:

       -- iz navadne lončenine:

 6908 90 110 --- dvojne ploščice tipa "Spaltplatten" ......... 4.0

       --- druge, maksimalne debeline:

 6908 90 210 ---- do vključno 15 mm .......................... 4.0

 6908 90 290 ---- nad 15 mm .................................. 4.0

       -- drugo:

 6908 90 310 --- dvojne ploščice tipa "Spaltplatten" ......... 4.0

       --- drugo:

 6908 90 510 ---- s površino največ 90 cm2 ................... 4.0

       ---- drugo:

 6908 90 910 ----- kamnite ................................... 4.0

 6908 90 930 ----- lončene ................................... 4.0

 6908 90 990 ----- druge ..................................... 4.0


 6909    Keramični izdelki za laboratorijsko, kemično in
       drugo tehnično rabo; korita in podobne posode,
       ki se uporabljajo v kmetijstvu; keramični lonci,
       kozarci in podobni izdelki, ki se uporabljajo za
       transport ali pakiranje blaga

       - Keramični izdelki za laboratorijsko, kemično
       in drugo tehnično rabo:

 6909 11 000 -- iz porcelana ................................. 1.4


 6912 00   Keramična namizna in kuhinjska posoda, drugi
       predmeti, ki se uporabljajo v gospodinjstvu ali
       za toaleto, razen iz kitajskega porcelana

 6912 00 100 - Iz navadne lončenine .......................... 2.0

 6912 00 300 - Izdelki iz kamna .............................. 2.0

 6912 00 500 - Iz fine lončenine ............................. 2.2

 6912 00 900 - Druga ......................................... 1.6


 6913    Kipci in drugi okrasni izdelki iz keramike

 6913 10 000 - Iz porcelana ali kitajskega porcelana ......... 1.8


 6914    Drugi izdelki iz keramike

 6914 10 000 - Iz porcelana ali kitajskega porcelana ......... 1.6

 6914 90   - Drugo:

 6914 90 100 -- iz navadne lončenine ......................... 1.2

 6914 90 90 -- drugo:

 6914 90 909 --- drugo ....................................... 1.2


 7007    Varnostno steklo iz kaljenega ali plastnega
       stekla

       - Kaljeno varnostno steklo:

 7007 19   -- drugo:

 7007 19 100 --- emajlirano .................................. 1.2

 7007 19 200 --- barvano v masi, neprozorno, plakirano ali s
       plastjo za absorbcijo ali refleksijo ............ 1.2

 7007 19 800 --- drugo ....................................... 1.2

       - Plastno varnostno steklo:

 7007 29 000 -- drugo ........................................ 1.2


 7008 00   Večplastni panelni elementi za izolacijo, iz
       stekla

 7008 00 200 - Barvani v masi, neprozorni, ali s plastjo za
       absorbcijo oziroma odboj svetlobe ............... 1.2

       - Drugo:

 7008 00 810 -- iz dveh steklenih plošč, spojenih po robovih
       z zračno neprepustnim spojem, ločenih s plastjo
       zraka, drugih plinov ali z vakuumom ............. 1.2

 7008 00 890 -- drugo ........................................ 1.2


 7010    Baloni, steklenice, kozarci, lonci, fiole,
       ampule in druge posode iz stekla, za transport
       ali pakiranje blaga; stekleni kozarci za
       vlaganje, čepi, pokrovi in druga zapirala, iz
       stekla

 7010 20 000 - Zamaški, pokrovi in druga zapirala ............ 3.0

       - Drugo, s prostornino:

 7010 91   -- več kot enega litra:

 7010 91 100 --- kozarci za konzerviranje s toploto
       (sterilizacija ali pasterizacija) ............... 2.4

       --- drugo:

       ---- za pijače in hrano:

       ----- steklenice:

 7010 91 210 ------ iz brezbarvnega stekla ................... 2.0

 7010 91 290 ------ iz barvanega stekla ...................... 2.0

 7010 91 600 ----- drugo ..................................... 2.0

 7010 91 900 ---- za druge izdelke ........................... 2.0

 7010 92   -- več kot 0,33 l, vendar ne več kot 1 l:

 7010 92 100 --- kozarci za konzerviranje s toploto
       (sterilizacija ali pasterizacija) ............... 2.4

       --- drugo:

       ---- za pijače in hrano:

       ----- steklenice:

 7010 92 210 ------ iz brezbarvnega stekla ................... 2.0

 7010 92 290 ------ iz barvanega stekla ...................... 2.0

 7010 92 600 ----- drugo ..................................... 2.0

 7010 92 900 ---- za druge izdelke ........................... 2.0

 7010 93   -- več kot 0,15 l, vendar ne več kot 0,33 l:

 7010 93 100 --- kozarci za konzerviranje s toploto
       (sterilizacija ali pasterizacijo) ............... 2.4

       --- drugo:

       ---- za pijače in hrano:

       ----- steklenice:

 7010 93 210 ------ iz brezbarvnega stekla ................... 2.0

 7010 93 290 ------ iz barvanega stekla ...................... 2.0

       ----- drugo, s prostornino:

 7010 93 610 ------ 0,25 litra ali več, vendar ne več kot
       0,33 litra ...................................... 2.0

 7010 93 690 ------ 0,15 litra ali več, vendar manj kot 0,25
       litra ........................................... 2.0

 7010 93 700 ---- za farmacevtske izdelke .................... 2.0

 7010 93 900 ---- za druge izdelke ........................... 2.0

 7010 94   -- 0,15 l ali manj:

 7010 94 100 --- kozarci za konzerviranje s toploto
       (sterilizacija ali pasterizacija) ............... 2.4

       --- drugo:

       ---- za pijače in hrano:

 7010 94 200 ----- steklenice ................................ 2.0

 7010 94 600 ----- drugo ..................................... 2.0

 7010 94 900 ---- za druge izdelke ........................... 2.0


 7013    Stekleni izdelki, ki se uporabljajo za mizo, v
       kuhinji, za toaletne namene, v pisarnah, izdelki
       za notranjo dekoracijo in podobne namene (razen
       tistih iz tar. št.7010 in 7018)

       - Kozarci za pitje, razen iz steklene keramike:

 7013 21   -- iz svinčevega kristalnega stekla:

       --- ročno obdelani:

 7013 21 110 ---- brušeni ali drugače okrašeni ............... 4.0

 7013 21 190 ---- drugi ...................................... 4.0

       --- strojno obdelani:

 7013 21 910 ---- brušeni ali drugače okrašeni ............... 4.0

 7013 21 990 ---- drugi ...................................... 4.0

 7013 29   -- drugi:

 7013 29 100 --- iz ojačanega stekla ......................... 4.0

       --- drugi:

       ---- ročno obdelani:

 7013 29 510 ----- brušeni ali drugače okrašeni .............. 4.0

 7013 29 590 ----- drugi ..................................... 4.0

       ---- strojno obdelani:

 7013 29 910 ----- brušeni ali drugače okrašeni .............. 5.0

 7013 29 990 ----- drugi ..................................... 5.0

       - Stekleni izdelki, ki se uporabljajo za mizo
       (razen kozarcev za pitje) ali za kuhinjske
       namene, razen steklene keramike:

 7013 31   -- iz svinčevega kristalnega stekla:

 7013 31 100 --- ročno obdelani .............................. 4.0

 7013 31 900 --- strojno obdelani ............................ 4.0

 7013 39   -- drugi:

 7013 39 100 --- iz kaljenega stekla ......................... 4.0

       --- drugi:

 7013 39 910 ---- ročno obdelani ............................. 4.0

 7013 39 990 ---- strojno obdelani ........................... 5.0

       - Drugi stekleni predmeti:

 7013 91   -- iz svinčevega kristalnega stekla:

 7013 91 100 --- ročno obdelani .............................. 4.0

 7013 91 900 --- strojno obdelani ............................ 4.0

 7013 99 000 -- drugi ........................................ 4.0


 7017    Stekleni izdelki za laboratorijske, higienske
       ali farmacevtske namene, graduirani ali
       negraduirani, umerjeni ali neumerjeni

 7017 90 000 - Drugo ......................................... 1.2


 7019    Steklena vlakna (vključno s stekleno volno) in
       izdelki iz njih (npr. preja, tkanine)

 7019 90   - Drugo:

 7019 90 300 -- podloge in zaščitna ogrodja za izolacijske
       cevi ............................................ 1.8


 7020 00   Drugi stekleni izdelki

 7020 00 050 - Kvarčne reakcijske cevi in nosilci, namenjeni
       za vstavljanje v difuzijske ali oksidacijske
       talilne peči pri proizvodnji polprevodniških
       materialov ...................................... 1.2

       - Drugo:

 7020 00 100 - iz taljenega kvarca ali drugega taljenega
       silicijevega dioksida .......................... 1.2

 7020 00 300 - Iz stekla, ki ima linearni razteznostni
       koeficient do 5x10-6 po Kelvinu v temperaturnem
       obsegu 0 do 300 stopinj celzija ................. 1.2

 7020 00 800 - Drugo ......................................... 1.2


 7113    Nakit in deli nakita, iz plemenitih kovin ali
       kovin, platiranih s plemenitimi kovinami

       - Iz plemenitih kovin, vključno s tistimi, ki so
       prevlečeni ali platirani s plemenitimi kovinami:

 7113 11 000 -- iz srebra, vključno s tistimi, ki so
       prevlečeni ali platirani s plemenitimi kovinami . 9.0

 7113 19 000 -- iz drugih plemenitih kovin, vključno s
       tistimi, ki so prevlečeni ali platirani s
       plemenitimi kovinami ............................ 9.0

 7113 20 000 - Iz navadnih kovin, platiranih s plemenitimi
       kovinami ........................................ 9.0


 7114    Zlatarski predmeti in njihovi deli, iz
       plemenitih kovin ali kovin, platiranih s
       plemenitimi kovinami

       - Iz plemenitih kovin, vključno s tistimi, ki so
       prevlečeni ali platirani s plemenitimi kovinami:

 7114 11 000 -- iz srebra, vključno s tistimi, ki so
       prevlečeni ali platirani s plemenitimi kovinami . 9.0

 7114 19 000 -- iz drugih plemenitih kovin, vključno s
       tistimi, ki so prevlečeni ali platirani s
       plemenitimi kovinami ............................ 9.0

 7114 20 000 - Iz navadnih kovin, platiranih s plemenitimi
       kovinami ........................................ 9.0


 7202    Fero-predzlitine

       - Druge:

 7202 99   -- drugo:

       --- fero-fosfor:

 7202 99 110 ---- ki vsebuje več kot 3 mas.%, vendar manj
       kot 15 mas.% fosforja ........................... 1.8

 7202 99 300 --- fero-siliko-magnezij ........................ 2.3

 7202 99 800 --- drugo ....................................... 0.9


 7208    Ploščati toplo valjani izdelki iz železa ali
       nelegiranega jekla, širine 600 mm ali več,
       neplatirani in neprevlečeni

 7208 10 000 - V kolobarjih, toplo valjani, brez nadaljnje
       obdelave, z reliefnimi vzorci ................... 1.8

       - Drugi, v kolobarjih, toplo valjani brez
       nadaljnje obdelave, luženi (dekapirani):

 7208 25 000 -- debeline 4,75 mm ali več ..................... 4.5

 7208 26 000 -- debeline 3 mm in več, toda manj kot 4,75 mm .. 4.5

 7208 27 000 -- debeline manj kot 3 mm ....................... 4.5

       - Drugi, v kolobarjih, toplo valjani brez
       nadaljnje obdelave:

 7208 36 000 -- debeline več kot 10 mm ....................... 1.8

 7208 37   -- debeline 4,75 mm ali več, toda ne več kot 10
       mm:

 7208 37 900 --- drugi ....................................... 4.5

 7208 38   -- debeline 3 mm in več, toda manj kot 4,75 mm:

 7208 38 900 --- drugi ....................................... 4.5

 7208 39   -- debeline manj kot 3 mm:

 7208 39 900 --- drugi ....................................... 4.5

 7208 40   - Ne v kolobarjih, toplo valjani brez nadaljnje
       obdelave, z reliefnimi vzorci:

 7208 40 900 -- debeline manj kot 2 mm ....................... 4.5

       - Drugi, ne v kolobarjih, toplo valjani, brez
       nadaljnje obdelave:

 7208 51   -- debeline več kot 10 mm:

 7208 51 100 --- valjani s štirih strani ali v zaprtem
       kalibru, širine do 1250 mm .......................4.5

       --- drugi, debeline:

 7208 51 300 ---- več kot 20 mm .............................. 4.5

 7208 51 500 ---- več kot 15 mm, vendar ne več kot 20 mm ..... 4.5

       ---- več kot 10 mm, vendar ne več kot 15 mm,
       širine:

 7208 51 990 ----- manj kot 2.050 mm ......................... 4.5

 7208 52   -- drugi, debeline 4,75 mm ali več, vendar ne
       več kot 10 mm:

 7208 52 100 --- valjani s štirih strani ali v zaprtem
       kalibru, širine do 1250 mm in debeline 4 mm in
       več ............................................. 4.5

       --- drugi, širine:

 7208 52 990 ---- manj kot 2.050 mm .......................... 4.5

 7208 53   -- debeline 3 mm in več, vendar manj kot 4,75
       mm:

 7208 53 100 --- valjani s štirih strani ali v zaprtem
       kalibru, širine do 1250 mm in debeline 4 mm in
       več ............................................. 4.5

 7208 53 900 --- drugi ....................................... 4.5

 7208 54   -- debeline manj kot 3 mm:

 7208 54 100 --- debeline 2 mm ali več ....................... 4.5

 7208 54 900 --- debeline manj kot 2 mm ...................... 4.5

 7208 90   - Drugi (v kolobarjih ali ne):

 7208 90 900 -- drugi ........................................ 4.5


 7209    Ploščati valjani izdelki iz železa ali
       nelegiranega jekla, širine 600 mm ali več,
       hladno valjani (hladno deformirani), neplatirani
       in neprevlečeni

       - V kolobarjih, hladno valjani, brez nadaljnje
       obdelave:

 7209 15 000 -- debeline 3 mm in več ......................... 4.5

 7209 16   -- debeline več kot 1 mm, vendar manj kot 3 mm:

 7209 16 100 --- elektropločevine ............................ 4.5

 7209 16 900 --- drugi ....................................... 4.5

 7209 17   -- debeline od 0,5 mm in več, vendar ne več kot
       kot 1 mm:

 7209 17 100 --- elektropločevine ............................ 4.5

 7209 17 900 --- drugi ....................................... 4.5

 7209 18   -- debeline manj kot 0,5 mm:

 7209 18 100 --- elektropločevine ............................ 4.5

       --- drugi:

 7209 18 910 ---- debeline 0,35 mm ali več, vendar manj kot
       0,5 mm .......................................... 4.5

 7209 18 990 ---- debeline manj kot 0,35 mm .................. 4.5

       - Drugi, ne v kolobarjih, hladno valjani, brez
       nadaljnje obdelave:

 7209 25 000 -- debeline 3 mm in več ......................... 4.5

 7209 26   -- debeline več kot 1 mm, vendar manj kot 3 mm:

 7209 26 100 --- elektropločevine ............................ 4.5

 7209 26 900 --- drugi ....................................... 4.5

 7209 27   -- debeline 0,5 mm ali več, vendar ne več kot
       kot 1 mm:

 7209 27 100 --- elektropločevine ............................ 4.5

 7209 27 900 --- drugi ....................................... 4.5

 7209 28   -- debeline manj kot 0,5 mm:

 7209 28 100 --- elektropločevine ............................ 4.5

 7209 28 900 --- drugi ....................................... 4.5

 7209 90   - Drugi (v kolobarjih ali ne):

 7209 90 900 -- drugi ........................................ 4.5


 7211    Ploščati valjani izdelki iz železa ali
       nelegiranega jekla, širine manj kot 600 mm,
       neplatirani in neprevlečeni

       - Toplo valjani, brez nadaljnje obdelave:

 7211 13 000 -- valjani s štirih strani ali v zaprtem
       kalibru, širine več kot 150 mm in debeline ne
       manj kot 4 mm, ne v kolobarju in brez reliefnih
       vzorcev (gladki) ................................ 5.4

 7211 14   -- drugi, debeline 4,75 mm in več:

 7211 14 100 --- širine več kot 500 mm ....................... 4.5

 7211 14 900 --- širine ne več kot 500 mm .................... 4.5

 7211 19   -- drugi:

 7211 19 200 --- širine več kot 500 mm ....................... 4.5

 7211 19 900 --- širine ne več kot 500 mm .................... 4.5

       - Hladno valjani, brez nadaljnje obdelave:

 7211 23   --- ki vsebujejo manj kot 0,25 mas.% ogljika:

 7211 23 100 --- širine več kot 500 mm ....................... 4.5

       --- širine ne več kot 500 mm:

 7211 23 510 ---- v kolobarjih, namenjeni za proizvodnjo bele
       (pokositrene) pločevine, ........................ 4.5

       ---- drugi:

 7211 23 910 ----- elektropločevine .......................... 4.5

 7211 23 990 ----- drugi ..................................... 4.5

 7211 29   -- Drugi:

 7211 29 200 --- širine več kot 500 mm ....................... 4.5

       --- širine ne več kot 500 mm:

 7211 29 500 ---- ki vsebujejo 0,25 mas.% ali več, vendar manj
       kot 0,6 mas.% ogljika ............................ 4.5

 7211 29 900 ---- ki vsebujejo 0,6 mas.% ali več ogljika ...... 4.5

 7211 90   - Drugi:

       -- širine več kot 500 mm:

 7211 90 110 --- površinsko obdelani, brez nadaljnje
       obdelave ........................................ 4.5

 7211 90 190 --- drugi ....................................... 4.5

 7211 90 900 -- širine ne več kot 500 mm ..................... 4.5


 7213    Žica, toplo valjane, v ohlapnih
       kolobarjih, iz železa ali nelegiranega jekla

 7213 10 000 - Z vtiski, rebri, žlebovi ali drugimi
       deformacijami, povzročenimi med valjanjem ....... 4.5

 7213 20 000 - Druge, iz avtomatnega jekla ................... 2.8

       - Druge:

 7213 91   -- s krožnim prečnim prerezom premera manj kot
       14 mm:

 7213 91 100 --- iz tipov, ki se uporabljajo za armiranje
       betona .......................................... 2.7

 7213 91 200 -- iz jekla, ki se uporablja za žično armiranje
       pnevmatik (tyre cord) ........................... 2.7

       --- druge:

 7213 91 410 ---- ki vsebujejo 0,06 mas.% ali manj ogljika .. 2.7

 7213 91 490 ---- ki vsebujejo več kot 0,06 mas.%, vendar ne
       več kot 0.25 mas.% ogljika ...................... 2.7

 7213 91 700 ---- ki vsebujejo več kot 0,25 mas.%, vendar ne
       več kot 0.75 mas.% ogljika ...................... 2.7

 7213 91 900 ---- ki vsebujejo več kot 0.75 mas.% ogljika .... 2.7

 7213 99   -- druge:

 7213 99 100 --- ki vsebujejo manj kot 0.25 mas.% ogljika .... 4.5

 7213 99 900 --- ki vsebujejo 0,25 mas.% ali več ogljika ..... 4.5


 7214    Palice in žica, iz železa ali nelegiranega
       jekla, kovane, toplo valjane, toplo vlečene ali
       toplo iztiskane, brez nadaljne obdelave,
       vključno s tistimi, ki so spiralno zvite po
       valjanju

 7214 10 000 - Kovane ........................................ 4.5

 7214 20 000 - Z vtiski, rebri, žlebovi ali drugimi
       deformacijami, povzročenimi med valjanjem ali
       spiralno zvite po valjanju ...................... 4.5

 7214 30 000 - Druge, iz avtomatnega jekla ................... 4.5

       - Druge:

 7214 91   -- s pravokotnim (razen kvadratnim) prerezom:

 7214 91 100 --- ki vsebujejo manj kot 0,25 mas.% ogljika .... 4.5

 7214 91 900 --- ki vsebujejo 0,25 mas.% ogljika ali več ..... 4.5

 7214 99   -- druge:

       --- ki vsebujejo manj kot 0,25 mas.% ogljika:

 7214 99 100 ---- iz tipov, ki se uporabljajo za armiranje
       betona .......................................... 4.5

       ---- druge, s krožnim prečnim prerezom in s
       premerom:

 7214 99 310 ----- 80 mm ali več ............................. 4.5

 7214 99 390 ----- manj kot 80 mm ............................ 4.5

 7214 99 500 ---- druge ...................................... 4.5

       --- druge, ki vsebujejo 0,25 mas.% in več, toda
       manj kot 0,6 mas.% ogljika:

       ---- druge, s krožnim prečnim prerezom in s
       premerom:

 7214 99 610 ----- 80 mm ali več ............................. 4.5

 7214 99 690 ----- manj kot 80 mm ............................ 4.5

 7214 99 800 ---- druge ...................................... 4.5

 7214 99 900 - Druge,ki vsebujejo 0,6 mas.% ali več ogljika .. 4.5


 7215    Druge palice in žica iz železa ali nelegiranega
       jekla

 7215 10 000 - Iz avtomatnega jekla, hladno oblikovane ali
       hladno dodelane, brez nadaljnje obdelave ........ 4.5

 7215 50   - Druge, hladno oblikovane ali hladno dodelane,
       brez nadaljnje obdelave:

       -- ki vsebujejo manj kot 0,25 mas.% ogljika:

 7215 50 110 --- pravokotnega (razen kvadratnega) prečnega
       prereza ......................................... 4.5

 7215 50 190 --- druge ....................................... 4.5

 7215 50 300 -- ki vsebujejo 0,25 mas.% ali več, toda manj kot
       0,6 mas.% ogljika ............................... 4.5

 7215 50 900 -- ki vsebujejo 0,6 mas.% ali več ogljika ....... 4.5

 7215 90   - Druge:

 7215 90 100 -- toplo valjane, toplo vlečene ali iztiskane,
       platirane, brez nadaljnje obdelave .............. 4.5

 7215 90 900 -- druge ........................................ 4.5


 7216    Kotni profili in drugi profili iz železa ali
       nelegiranega jekla

       - Kotni profili in drugi profili, hladno
       oblikovani ali hladno dodelani, brez nadaljnje
       obdelave:

 7216 61   -- izdelani iz ploščato valjanih izdelkov:

 7216 61 100 --- C, L, U, Z, omega ali odprti profili ........ 4.5

 7216 61 900 --- drugi ....................................... 4.5

 7216 69 000 -- drugi ........................................ 4.5

       - Drugi:

 7216 91   -- hladno oblikovani ali hladno dodelani iz
       plosko valjanih izdelkov:

 7216 91 100 --- profilirana (rebrasta) pločevina ............ 4.5

       --- drugi:

       ---- platirani ali prevlečeni s cinkom debeline:

 7216 91 300 ----- manj kot 2,5 mm ........................... 2.3

 7216 91 900 ---- drugi ...................................... 2.3

 7216 99   -- drugi:

 7216 99 100 --- toplo valjani, toplo vlečeni ali iztiskani,
       platirani, brez nadaljnje obdelave .............. 1.8

 7216 99 900 --- drugi ....................................... 4.5


 7217    Hladno vlečena žica iz železa ali nelegiranega
       jekla

 7217 10   - Neplatirana ali neprevlečena, polirana ali
       nepolirana:

       -- ki vsebuje manj kot 0,25 mas.% ogljika:

       --- z največjo dimenzijo prečnega prereza 0.8 mm
       ali več:

 7217 10 310 ---- ki vsebuje vtiske, rebra, žlebiče ali druge
       deformacije, povzročene med procesom valjanja ... 4.5

 7217 10 390 ---- druga ...................................... 4.5

 7217 10 500 -- ki vsebuje 0,25 mas.% ali več, vendar manj kot
       0,6 mas.% ogljika ............................... 4.5

 7217 10 900 -- ki vsebuje 0,6 mas.% ali več ogljika ......... 4.5

 7217 20   - Platirana ali prevlečena s cinkom:

       -- ki vsebuje manj kot 0,25 mas.% ogljika:

 7217 20 300 --- z največjo dimenzijo prečnega prereza 0,8 mm
       ali več ......................................... 4.5

 7217 20 500 -- ki vsebuje 0,25 mas.% ali več, vendar manj kot
       0,6 mas.% ogljika ............................... 4.5

 7217 20 900 -- ki vsebuje 0,6 mas.% ali več ogljika ......... 4.5

 7217 30   - Platirana ali prevlečena z drugimi navadnimi
       kovinami:

       -- ki vsebuje manj kot 0,25 mas.% ogljika:

       --- z največjo dimenzijo prečnega prereza manj
       kot 0,8 mm:

 7217 30 190 ---- druga ...................................... 4.5

       --- z največjo dimenzijo prečnega prereza 0,8 mm
       ali več:

 7217 30 310 ---- prevlečena z bakrom ........................ 4.5

 7217 30 390 ---- druga ...................................... 4.5

 7217 30 500 -- ki vsebuje 0,25 mas.% ali več, vendar manj kot
       0,6 mas.% ogljika ............................... 4.5

 7217 90   - Druga:

       -- ki vsebuje manj kot 0,25 mas.% ogljika:

 7217 90 100 --- z največjo dimenzijo prečnega prereza manj
       kot 0,8 mm ...................................... 4.5

 7217 90 300 --- z največjo dimenzijo prečnega prereza 0,8 mm
       ali več ......................................... 4.5

 7217 90 500 -- ki vsebuje 0,25 mas.% ali več, vendar manj kot
       0,6 mas.% ogljika ............................... 4.5

 7217 90 900 -- ki vsebuje 0,6 mas.% ali več ogljika ......... 4.5


 7218    Nerjavno jeklo v ingotih ali drugih primarnih
       oblikah; polizdelki iz nerjavnega jekla

       - Drugo:

 7218 91   -- s pravokotnim (razen s kvadratnim) prečnim
       prerezom:

       --- valjani ali dobljeni s kontinuiranim litjem:

 7218 91 110 ----- 2,5% ali več niklja ....................... 1.4

 7218 91 190 ----- manj kot 2,5 % niklja ..................... 1.4

 7218 91 900 --- kovani ...................................... 1.8

 7218 99   -- drugi:

       --- s kvadratnim prečnim prerezom:

 7218 99 110 ---- valjani ali dobljeni s kontinuiranim
       litjem .......................................... 1.4

       --- drugi:

       ---- valjani ali kontinuirano vliti ............. 2.7

       ---- kovani:

 7218 99 910 ----- z okroglim ali mnogokotnim prečnim
       prerezom ........................................ 2.7

 7218 99 990 ----- drugi ..................................... 1.8


 7219    Ploščato valjani izdelki iz nerjavnega jekla,
       širine 600 mm in več

       - Toplo valjani, v kolobarjih, brez nadaljnje
       obdelave:

 7219 11 000 -- debeline več kot 10 mm .......................4.5

 7219 12   -- debeline 4,75 mm ali več, vendar ne več kot
       10 mm:

 7219 12 100 --- ki vsebujejo 2,5 mas.% ali več niklja ...... 4.5

 7219 12 900 --- ki vsebujejo manj kot 2,5 mas.% niklja ..... 4.5

 7219 13   -- debeline 3 mm ali več, vendar manj kot 4,75
       mm:

 7219 13 100 --- ki vsebujejo 2,5 mas.% ali več niklja ...... 4.5

 7219 13 900 --- ki vsebujejo manj kot 2,5 mas.% niklja ..... 4.5

 7219 14   -- debeline manj kot 3 mm:

 7219 14 100 --- ki vsebujejo 2,5 mas.% ali več niklja ...... 4.5

 7219 14 900 --- ki vsebujejo manj kot 2,5 mas.% niklja ..... 4.5

       - Toplo valjani, ne v kolobarjih, brez nadaljnje
       obdelave:

 7219 21   -- debeline več kot 10 mm:

 7219 21 100 --- ki vsebujejo 2,5 mas.% ali več niklja ....... 4.5

 7219 21 900 --- ki vsebujejo manj kot 2,5 mas.% niklja ...... 4.5

 7219 22   -- debeline 4,75 mm in več, vendar ne več kot 10
       mm:

 7219 22 100 --- ki vsebujejo 2,5 mas.% ali več niklja ....... 4.5

 7219 22 900 --- ki vsebujejo manj kot 2,5 mas.% niklja ...... 4.5

 7219 23 000 -- debeline 3 mm in več, vendar manj kot 4,75
       mm .............................................. 4.5

 7219 24 000 -- debeline manj kot 3 mm ....................... 4.5

       - Hladno valjani, brez nadaljnje obdelave:

 7219 31 000 -- debeline 4,75 mm in več ...................... 4.5

 7219 32   -- debeline 3 mm in več, vendar manj kot 4,75
       mm:

 7219 32 100 --- ki vsebujejo 2,5 mas.% ali več niklja ....... 4.5

 7219 32 900 --- ki vsebujejo manj kot 2,5 mas.% niklja ...... 4.5

 7219 33   -- debeline več kot 1 mm, vendar manj kot 3 mm:

 7219 33 100 --- ki vsebujejo 2,5 mas.% ali več niklja ....... 4.5

 7219 33 900 --- ki vsebuje manj kot 2,5 mas.% niklja ........ 4.5

 7219 34   -- debeline 0,5 mm in več, vendar ne več kot 1
       mm:

 7219 34 100 --- ki vsebujejo 2,5 mas.% ali več niklja ....... 4.5

 7219 34 900 --- ki vsebujejo manj kot 2,5 mas.% niklja ...... 4.5

 7219 35   -- debeline manj kot 0,5 mm:

 7219 35 100 --- ki vsebujejo 2,5 mas.% ali več niklja ....... 4.5

 7219 35 900 --- ki vsebujejo manj kot 2,5 mas.% niklja ...... 4.5

 7219 90   - Drugi:

 7219 90 100 -- ne dalje odelani, razen površinske obdelave,
       vključno s prevlekanjem z drugimi kovinami
       (npr., pokositrani, pocinkani, pobakreni,
       pozlačeni ipd.) in ne rezani v oblike, ki so
       drugačne od pravokotnih ali kvadratnih .......... 4.5

 7219 90 900 -- drugi ........................................ 4.5


 7220    Ploščato valjani izdelki iz nerjavnega jekla,
       širine manj kot 600 mm

       - Toplo valjani, brez nadaljnje obdelave:

 7220 11 000 -- debeline 4,75 mm in več ...................... 4.5

 7220 12 000 -- debeline manj kot 4,75 mm .................... 4.5

 7220 20   - Hladno valjani, brez nadaljnje obdelave:

 7220 20 100 -- širine več kot 500 mm ........................ 4.5

       -- širine ne več kot 500 mm:

       --- debeline 3 mm ali več, ki vsebujejo (v
       masnih %):

 7220 20 310 ---- 2,5% ali več niklja ........................ 4.5

 7220 20 390 ---- manj kot 2,5% niklja ....................... 4.5

       --- debeline več kot 0,35 mm, vendar manj kot 3
       mm, ki vsebujejo (v masnih %):

 7220 20 510 ---- 2,5% ali več niklja ........................ 4.5

 7220 20 590 ---- manj kot 2,5% niklja ....................... 4.5

       --- debeline do 0,35 mm, ki vsebujejo:

 7220 20 91 ---- 2,5% ali več niklja:

 7220 20 919 ----- drugo ..................................... 4.5

 7220 20 990 ---- manj kot 2,5% niklja ....................... 4.5

 7220 90   - Drugi:

       -- širine več kot 500 mm:

 7220 90 110 --- površinsko obdelani, vključno s platiranjem,
       brez nadaljnje obdelave ......................... 4.5

 7220 90 19 --- drugi:

 7220 90 191 ---- pločevina, prevlečena s PVC folijo, visok
       sijaj ........................................... 4.5

 7220 90 199 ---- drugi ...................................... 4.5

       -- širine ne več kot 500 mm:

       --- površinsko obdelani, vključno s platiranjem,
       brez nadaljnje obdelave:

 7220 90 310 ---- toplo valjani, platirani ................... 4.5

 7220 90 390 ---- drugi ...................................... 4.5

 7220 90 900 --- drugi ....................................... 4.5


 7221 00   Žica, toplo valjane, v ohlapnih
       kolobarjih, iz nerjavnega jekla

 7221 00 100 - Ki vsebujejo 2,5 mas.% ali več niklja ......... 4.5

 7221 00 900 - Ki vsebujejo do 2,5 mas.% niklja .............. 4.5


 7222    Palice in žica, kotni profili in drugi
       profili iz nerjavnega jekla

       - Palice, toplo valjane, toplo vlečene ali
       iztiskane, brez nadaljnje obdelave:

 7222 11   -- okroglega prečnega prereza:

       --- premera 80 mm ali več, ki vsebujejo (v
       masnih %):

 7222 11 110 ---- 2,5 % ali več niklja ....................... 4.5

 7222 11 190 ---- manj kot 2,5 % niklja ...................... 4.5

       --- premera 25 mm ali več, vendar manj kot 80
       mm, ki vsebujejo (v masnih %):

 7222 11 210 ---- 2,5 % ali več niklja ....................... 4.5

 7222 11 290 ---- manj kot 2,5 % niklja ...................... 4.5

       --- premera manj kot 25 mm, ki vsebujejo (v
       masnih %):

 7222 11 910 ---- 2,5 % ali več niklja ....................... 4.5

 7222 11 990 ---- manj kot 2,5 % niklja ...................... 4.5

 7222 19   -- druge:

 7222 19 100 --- ki vsebujejo 2,5 mas.% ali več niklja ....... 4.5

 7222 19 900 --- ki vsebujejo manj kot 2,5 mas.% niklja ...... 4.5

 7222 20   - Palice, hladno oblikovane ali hladno
       dodelane, brez nadaljnje obdelave:

       -- okroglega prečnega prereza:

       --- premera 80 mm ali več, ki vsebujejo (v
       masnih %):

 7222 20 110 ---- 2,5 % ali več niklja ....................... 4.5

 7222 20 190 ---- do 2,5 % niklja ............................ 4.5

       --- premera 25 mm ali več, vendar manj kot 80
       mm, ki vsebujejo (v masnih %):

 7222 20 210 ---- 2,5 % ali več niklja ....................... 4.5

 7222 20 290 ---- manj kot 2,5 % niklja ...................... 4.5

       --- premera manj kot 25 mm, ki vsebujejo (v
       masnih %):

 7222 20 310 ---- 2,5 % ali več niklja ....................... 4.5

 7222 20 390 ---- manj kot 2,5 % niklja ...................... 4.5

       -- druge, ki vsebujejo (v masnih %):

 7222 20 810 --- 2,5 % ali več niklja ........................ 4.5

 7222 20 890 --- manj kot 2,5 % niklja ....................... 4.5

 7222 30   - Druge palice:

       -- kovane:

 7222 30 510 --- ki vsebujejo 2,5 mas.% ali več niklja ....... 4.5

 7222 30 910 --- ki vsebujejo manj kot 2,5 mas.% niklja ...... 4.5

 7222 30 980 -- druge ........................................ 4.5


 7225    Ploščato valjani izdelki iz drugih legiranih
       jekel, širine 600 mm in več

       - Iz silicijevega jekla za elektropločevine:

 7225 11 000 -- zrnato usmerjeni ............................. 4.5

 7225 19   -- drugi:

 7225 19 100 --- toplo valjani ............................... 4.5

 7225 19 900 --- hladno valjani .............................. 4.5

 7225 20   - Iz hitroreznega jekla:

 7225 20 200 -- valjani, površinsko obdelani, vključno
       platirani, brez nadaljnje obdelave, ali
       enostavno rezani v pravokotne oblike (vključno
       kvadratne) ..................................... 4.5

 7225 20 900 -- drugi ........................................ 4.5

 7225 30 000 - Drugi, toplo valjani, v kolobarjih, brez
       nadaljnje obdelave .............................. 4.5

 7225 40   - Drugi, toplo valjani, ne v kolobarjih, brez
       nadaljnje obdelave:

 7225 40 200 -- debeline več kot 15 mm ....................... 4.5

 7225 40 500 -- debeline 4,75 mm ali več, vendar ne več kot
       15 mm ........................................... 4.5

 7225 40 800 -- debeline manj kot 4,75 mm .................... 4.5

 7225 50 000 - Drugi, hladno valjani (hladno deformirani),
       brez nadaljnje obdelave ......................... 4.5

       - Drugi:

 7225 91   -- elektrolitsko platirani ali prevlečeni s
       cinkom:

 7225 91 100 --- površinsko obdelani, vključno platirani,
       brez nadaljnje obdelave, ali enostavno rezani v
       pravokotne oblike (vključno kvadratne) ......... 4.5

 7225 91 900 --- drugi ....................................... 4.5

 7225 92   -- drugače platirani ali prevlečeni s cinkom:

 7225 92 100 --- površinsko obdelani, vključno platirani,
       brez nadaljnje obdelave, ali enostavno rezani v
       pravokotne oblike (vključno kvadratne) ......... 4.5

 7225 92 900 --- drugi ....................................... 4.5

 7225 99   -- drugi:

 7225 99 100 --- površinsko obdelani, vključno platirani,
       brez nadaljnje obdelave, ali enostavno rezani v
       pravokotne oblike (vključno kvadratne) ......... 4.5

 7225 99 900 --- drugi ....................................... 4.5


 7226    Ploščati valjani izdelki iz drugih legiranih
       jekel, širine manj kot 600 mm

       - Iz silicijevega jekla za elektropločevine:

 7226 11   -- zrnato usmerjeni:

 7226 11 100 --- katerih širina presega 500 mm ............... 4.5

 7226 11 900 --- katerih širina ne presega 500 mm ............ 4.5

 7226 19   -- drugi:

 7226 19 100 --- toplo valjani, brez nadaljnje obdelave ...... 4.5

       --- drugi:

 7226 19 300 ---- katerih širina presega 500 mm .............. 4.5

 7226 19 900 ---- katerih širina ne presega 500 mm ........... 4.5

 7226 20   - Iz hitroreznega jekla:

 7226 20 200 -- toplo valjani, brez nadaljnje obdelave;
       širine, ki ne presega 500 mm, toplo valjani,
       platirani, brez nadaljnje obdelave; širine več
       kot 500 mm, hladno valjani (hladno deformirani)
       ali površinsko obdelani, vključno platirani,
       brez nadaljnje obdelave ......................... 4.5

 7226 20 800 -- drugi ........................................ 4.5

       - Drugi:

 7226 91   -- toplo valjani, brez nadaljnje obdelave:

 7226 91 100 --- debeline 4,75 mm ali več .................... 4.5

 7226 91 900 --- debeline manj kot 4,75 mm ................... 4.5

 7226 92   -- hladno valjani (hladno deformirani), brez
       nadaljnje obdelave:

 7226 92 100 --- širine več kot 500 mm ....................... 4.5

 7226 92 900 --- širine ne več kot 500 mm .................... 4.5

 7225 93   -- elektrolitsko platirani ali prevlečeni s
       cinkom:

 7226 93 200 --- širine, ki ne presega 500 mm, toplo valjani,
       platirani, brez nadaljnje obdelave; širine več
       kot 500 mm, površinsko obdelani, vključno
       platirani, brez nadaljnje obdelave .............. 4.5

 7226 93 800 --- drugi ....................................... 4.5

 7226 94   -- drugače platirani ali prevlečeni s cinkom:

 7226 94 200 --- širine, ki ne presega 500 mm, toplo valjani,
       platirani, brez nadaljnje obdelave; širine več
       kot 500 mm, površinsko obdelani, vključno
       platirani, brez nadaljnje obdelave .............. 4.5

 7226 94 800 --- drugi ....................................... 4.5

 7226 99   -- drugi:

 7226 99 200 --- širine, ki ne presega 500 mm, toplo valjani,
       platirani, brez nadaljnje obdelave; širine več
       kot 500 mm, površinsko obdelani, vključno
       platirani, brez nadaljnje obdelave .............. 4.5

 7226 99 800 --- drugi ....................................... 4.5


 7227    Žica, toplo valjana, v ohlapno navitih
       kolobarjih, iz drugih legiranih jekel

 7227 10 000 - Iz hitroreznega jekla ......................... 4.5

 7227 20 000 - Iz silicij-manganovih jekel ................... 4.5

 7227 90   - Druga:

 7227 90 100 -- ki vsebuje 0,0008 mas.% ali več bora, z
       vsebnostjo katerega koli elementa, manjšo od
       minimuma, omenjenega v opombi 1 f) k temu
       poglavju ........................................ 4.5

 7227 90 500 -- ki vsebuje najmanj 0,9 mas.%, vendar največ
       1,15 mas.% ogljika, najmanj 0,5 mas.%, vendar
       največ 2 mas.% kroma in, če je prisoten, največ
       0,5 mas.% molibdena ............................. 4.5

 7227 90 950 -- druga ........................................ 4.5


 7228    Palice, kotni profili in drugi profili iz drugih
       legiranih jekel; votle palice za svedre, iz
       legiranih ali nelegiranih jekel

 7228 10   - Palice iz hitroreznega jekla:

 7228 10 100 -- toplo valjane, toplo vlečene ali iztiskane,
       brez nadaljnje obdelave ........................ 4.5

       -- druge:

 7228 10 300 --- toplo valjane, toplo vlečene ali iztiskane,
       platirane, brez nadaljnje obdelave .............. 4.5

 7228 10 500 --- kovane ...................................... 4.5

 7228 10 900 --- druge ....................................... 4.5

 7228 20   - Palice iz silicij-manganovega jekla:

       -- toplo valjane, toplo vlečene ali iztiskane,
       brez nadaljnje obdelave:

 7228 20 110 --- s pravokotnim (razen kvadratnega) prečnim
       prerezom, valjane s štirih strani ............... 4.5

 7228 20 190 --- druge ....................................... 4.5

       -- druge:

 7228 20 300 --- toplo valjane, toplo vlečene ali iztiskane,
       platirane, brez nadaljnje obdelave .............. 4.5

 7228 20 600 --- druge ....................................... 4.5

 7228 30   - Druge palice, toplo valjane, toplo vlečene ali
       iztiskane, brez nadaljnje obdelave:

 7228 30 200 -- iz orodnega jekla ............................ 4.5

       -- ki vsebujejo najmanj 0,9 mas.%, vendar največ
       1,15 mas.% ogljika, najmanj 0,5 mas.%, vendar
       največ 2 mas.% kroma in če je prisoten, največ
       0,5 mas.% molibdena:

 7228 30 410 --- s krožnim prečnim prerezom in s premerom 80
       mm ali več ...................................... 4.5

 7228 30 490 --- druge ....................................... 4.5

       -- druge:

       --- krožnega prereza, s premerom:

 7228 30 610 ---- 80 mm ali več .............................. 4.5

 7228 30 690 ---- manj kot 80 mm ............................. 4.5

 7228 30 700 --- pravokotnega (razen kvadratnega) prereza,
       valjane s štirih strani ......................... 4.5

 7228 30 890 --- druge ....................................... 4.5

 7228 40   - Druge palice, kovane, brez nadaljnje obdelave:

 7228 40 100 -- iz orodnega jekla ............................ 4.5

 7228 40 900 -- druge ........................................ 4.5

 7228 50   - Palice, hladno oblikovane ali hladno dodelane,
       brez nadaljnje obdelave:

 7228 50 200 -- iz orodnega jekla ............................ 4.5

 7228 50 400 -- ki vsebujejo najmanj 0,9 mas.%, vendar največ
       1,15 mas.% ogljika, najmanj 0,5 mas.%, vendar ne
       več kot 2 mas.% kroma in, če je prisoten, največ
       0,5 mas.% molibdena ............................. 4.5

       -- druge:

       --- s krožnim prerezom, s premerom:

 7228 50 610 ---- 80 mm ali več .............................. 4.5

 7228 50 690 ---- manj kot 80 mm ............................. 4.5

 7228 50 700 --- s pravokotnim (razen s kvadratnim) prerezom,
       valjane s štirih strani ......................... 4.5

 7228 50 890 --- druge ....................................... 4.5

 7228 60   - Druge palice:

 7228 60 100 -- toplo valjane, toplo vlečene ali iztiskane,
       samo platirane, brez nadaljnje obdelave .........

       -- druge:

 7228 60 810 --- iz orodnega jekla ........................... 4.5

 7228 60 890 --- druge ....................................... 4.5

 7228 70   - Kotni profili in drugi profili:

 7228 70 100 -- toplo valjani, toplo vlečeni ali iztiskani,
       brez nadaljnje obdelave: ........................ 4.5

       -- drugi:

 7228 70 310 --- toplo valjani, toplo vlečeni ali iztiskani,
       platirani, brez nadaljnje obdelave .............. 4.5

       --- drugi:

 7228 70 910 ---- hladno oblikovani ali hladno dodelani, brez
       nadaljnje obdelave .............................. 4.5

 7228 70 990 ---- drugi ...................................... 4.5

 7229    Hladno vlečena žica iz drugih legiranih jekel

 7229 10 000 - Iz hitroreznega jekla ......................... 4.5

 7229 20 000 - Iz silicij-manganovega jekla .................. 4.5

 7229 90   - Druga:

 7229 90 500 -- ki vsebuje najmanj 0,9 mas.%, vendar največ
       1,15 mas.% ogljika, najmanj 0,5 mas.%, vendar
       največ 2 mas.% kroma in, če je prisoten, največ
       0,5 mas.% molibdena ............................. 4.5

 7229 90 900 -- druga ........................................ 4.5


 7301    Piloti iz železa ali jekla, vključno vrtani,
       prebiti ali izdelani iz sestavljenih elementov;
       zvarjeni profili in kotniki iz železa ali jekla

 7301 20 000 - Zvarjeni profili in kotniki ................... 2.3


 7306    Druge cevi in votli profili (npr. z odprtimi
       spoji, varjeni, kovičeni ali zaprti na podoben
       način), iz železa ali jekla

 7306 30   - Drugi, varjeni, s krožnim prečnim prerezom, iz
       železa ali nelegiranega jekla:

 7306 30 100 -- opremljeni s priborom (fiting), ustrezni za
       pretok plina ali tekočine, za uporabo v civilnem
       letalstvu ....................................... 4.5

       -- drugi:

       --- precizne cevi, z debelino sten:

7306 30 290 ---- več kot 2 mm ............................... 4.5

       --- drugi:

       ---- navojne cevi (za plinovode):

 7306 30 510 ----- platirane ali prevlečene s cinkom ......... 4.5

 7306 30 590 ----- druge ..................................... 4.5

       ---- drugi, z zunanjim premerom:

       ----- do vključno 168,3 mm:

 7306 30 710 ------ platirani ali prevlečeni s cinkom ........ 4.5

 7306 30 900 ----- več kot 168,3 mm, vendar do vključno 406,4
       mm .............................................. 4.5

 7306 60   - Drugi, varjeni, ki nimajo krožnega prečnega
       prereza:

 7306 60 100 -- opremljeni s priborom (fiting), ustrezni za
       pretok plina ali tekočine, za uporabo v civilnem
       letalstvu ....................................... 4.5

       -- drugi:

       --- s pravokotnim (vključno s kvadratnim)
       prečnim prerezom, z debelino sten:

 7306 60 310 ---- do vključno 2 mm ........................... 4.5

 7306 60 390 ---- več kot 2 mm ............................... 4.5

 7306 60 900 --- z drugačnimi prečnimi prerezi ............... 4.5

 7306 90 000 - Drugo ......................................... 4.5


 7307    Pribor (fitingi) za cevi (npr.: spojnice,
       kolena, oglavki) iz železa ali jekla

       - Liti pribor (fitingi):

 7307 11   -- iz netempranega litega železa:

 7307 11 10 --- ki se uporablja v tlačnih sistemih:

 7307 11 101 ---- fazonski kosi za litoželezne cevi .......... 2.5

 7307 11 109 ---- drug ....................................... 4.5

 7307 11 900 --- drug ........................................ 4.5

 7307 19   -- drug:

 7307 19 100 --- iz tempranega litega železa ................. 2.0

 7307 19 900 --- drug ........................................ 2.0

       - Drug, iz nerjavnega jekla:

 7307 21 000 -- prirobnice ................................... 2.0

 7307 29   -- drug:

 7307 29 900 --- drug ........................................ 4.5

       - Drugo:

 7307 91 000 -- prirobnice ................................... 4.5

 7307 92   -- kolena, loki in oglavki z navojem:

 7307 92 100 --- oglavki z navojem ........................... 4.5

 7307 92 900 --- spojnice in kolena .......................... 4.5

 7307 93   -- pribor (fitingi) za varjenje:

       --- z največjim zunanjim premerom do vključno
       609,6 mm:

 7307 93 110 ---- kolena in loki ............................. 4.5

 7307 93 190 ---- drugo ...................................... 4.5

       --- z največjim zunanjim premerom več kot 609,6
       mm:

 7307 93 910 ---- kolena in loki ............................. 4.5

 7307 93 990 ---- drugo ...................................... 4.5

 7307 99   -- drug:

 7307 99 100 --- navojni ..................................... 4.5

 7307 99 300 --- za varjenje ................................. 4.5

 7307 99 900 --- drug ........................................ 4.5


 7308    Konstrukcije (razen montažnih zgradb iz tar. št.
       9406) in deli konstrukcij (npr.: mostovi in
       mostne sekcije, vrata za zapornice, stolpi,
       predalčni stebri, strehe, strešna ogrodja, vrata
       in okna ter okviri zanje, pragovi za vrata,
       roloji, ograje in stebri), iz železa ali jekla;
       pločevine, palice, profili, kotniki, cevi in
       podobno, pripravljeni za uporabo v
       konstrukcijah, iz železa ali jekla

 7308 10 000 - Mostovi in deli mostne konstrukcije ........... 1.0

 7308 20 000 - Stolpi in predalčni stebri .................... 1.0

 7308 30 000 - Vrata, okna in okvirji zanje ter pragovi za
       vrata ........................................... 4.5

 7308 40   - Podporniki in drugi elementi za gradbene odre
       in opaže in podporniki za rudniške jaške:

 7308 40 900 -- drugo ........................................ 1.1

 7308 90   - Drugo:

 7308 90 100 -- zapornice, deli za jezove, pristaniški odri,
       trdni doki in druge pomorske in rečne
       konstrukcije .................................... 2.0

       -- drugo:

       --- zgolj ali predvsem iz pločevine:

 7308 90 510 ---- plošče iz dveh slojev profilirane
       (rebraste) pločevine z izolacijskim jedrom ...... 2.0

 7308 90 590 ---- drugo ...................................... 2.0

 7308 90 99 --- drugo:

 7308 90 991 ---- konstrukcije za vzrejo malih domačih živali
       (npr. baterije za kunce) ........................ 2.0

 7308 90 999 ---- drugo ...................................... 2.0


 7309 00   Rezervoarji, cisterne, sodi in podobni
       kontejnerji za kakršen koli material (razen
       komprimiranih ali utekočinjenih plinov), iz
       železa ali jekla, s prostornino več kot 300
       litrov, z oblogo ali brez nje, s toplotno
       izolacijo ali brez nje, toda brez mehaničnih ali
       termičnih naprav

 7309 00 100 - Za pline (razen komprimiranega ali
       utekočinjenega plina) ........................... 4.5

       - Za tekočine:

 7309 00 300 -- obloženi ali toplotno izolirani .............. 4.5

       -- drugi, s prostornino:

 7309 00 510 --- več kot 100.000 litrov ...................... 4.5

 7309 00 590 --- do vključno 100.000 litrov .................. 4.5


 7310    Cisterne, sodi, pločevinaste škatle in podobni
       kontejnerji, za kakršen koli material (razen
       komprimiranih ali utekočinjenih plinov), iz
       železa ali jekla, s prostornino do 300 litrov, z
       oblogo ali brez obloge, s toplotno izolacijo ali
       brez nje, toda brez mehaničnih ali termičnih
       naprav

 7310 10 000 - S prostornino 50 litrov in več ................ 4.5

       - S prostornino manj kot 50 litrov:

 7310 21   -- pločevinke, ki se zaprejo s spajkanjem ali
       robljenjem:

 7310 21 11 --- pločevinke za shranjevanje hrane:

 7310 21 111 ---- za shranjevanje mesnih izdelkov s
       pravokotnim dnom in pokrovom 103x166 mm (flat) .. 2.9

 7310 21 119 ---- drugo ...................................... 4.5

 7310 21 19 --- pločevinke za shranjevanje pijače:

 7310 21 191 ---- za shranjevanje pijače z debelino
       pločevinke manj kot 0,5 mm ...................... 2.9

 7310 21 199 ---- drugo ...................................... 4.5

       --- drugo, z debelino stene:

 7310 21 910 ---- manj kot 0,5 mm ............................ 6.3

 7310 21 990 ---- 0,5 mm ali več ............................. 4.5

 7310 29   -- drugo:

 7310 29 100 --- z debelino stene manj kot 0,5 mm ............ 2.9

 7310 29 900 --- z debelino stene 0,5 mm ali več ............. 4.5


 7311 00   Kontejnerji za komprimirane ali utekočinjene
       pline, iz železa ali jekla

 7311 00 10 - Brezšivni:

 7311 00 101 -- za tehnične pline: vodik - H2, kisik - O2,
       argon - Ar, ogljikov dioksid - CO2 in njihove
       mešanice ........................................ 1.4

 7311 00 109 -- drugo ........................................ 3.2

       - Drugi, s prostornino:

 7311 00 910 -- manj kot 1.000 litrov ........................ 3.2

 7311 00 990 -- 1.000 litrov ali več ......................... 3.2


 7313 00 000 Bodeča žica iz železa ali jekla; torzijsko
       zaviti (vpredeni) trakovi ali enojna ploščata
       žica, z bodicami ali brez njih, in rahlo
       torzijsko zavita (vpredena) dvojna žica, ki se
       uporablja za ograje, iz železa ali jekla ........ 2.0


 7314    Tkanine (vključno z brezkončnimi trakovi),
       rešetke, mreže in ograje iz železne ali jeklene
       žice; rešetke, dobljene z razrezovanjem ali
       raztegovanjem enega kosa pločevine ali traku, iz
       železa ali jekla

       - Tkani izdelki:

 7314 12 000 -- neskončni trakovi za stroje iz nerjavnega
       jekla ........................................... 4.5

 7314 13 000 -- drugi neskončni trakovi za stroje ............ 4.5

 7314 14 000 -- drugi tkani izdelki iz nerjavnega jekla ..... 4.5

 7314 19 000 -- drugi ........................................ 4.5

 7314 20   - Rešetke, mreže in ograje, zvarjene na stičnih
       točkah, iz žice z največjo dimenzijo prečnega
       prereza 3 mm in več in z velikostjo odprtine 100
       cm2 ali več:

 7314 20 100 -- iz rebraste žice ............................. 2.0

 7314 20 900 -- druge ........................................ 2.0

       - Druge rešetke, mreže in ograje, zvarjene na
       stičnih točkah:

 7314 31 000 -- platirane ali prevlečene s cinkom ............ 2.0

 7314 39 000 -- druge ........................................ 2.0

       - Druge rešetke, mreže in ograje:

 7314 41   -- platirane ali prevlečene s cinkom:

 7314 41 100 --- šesterokotne mreže .......................... 2.0

 7314 41 900 --- druge ....................................... 2.0

 7314 42   -- prevlečene s plastično maso:

 7314 42 100 --- šesterokotne mreže .......................... 2.0

 7314 42 900 --- druge ....................................... 2.0

 7314 49 000 -- druge ........................................ 2.0

 7314 50 000 - Rešetke, dobljene z razrezovanjem in
       raztegovanjem kosa pločevine ali traku .......... 2.0


 7315    Verige in njihovi deli, iz železa ali jekla

       - Členaste verige in njihovi deli:

 7315 11   -- valjaste verige:

 7315 11 100 --- ki se uporabljajo za kolesa in motorna
       kolesa .......................................... 1.4

 7315 11 900 --- druge ....................................... 2.0

 7315 12 000 -- druge verige ................................. 2.0

 7315 19 000 -- deli ......................................... 2.0

 7315 20 000 - Verige zoper drsenje .......................... 2.0

       - Druge verige:

 7315 81 000 -- z ojačanimi členki (razponske) ............... 2.0

 7315 82   -- druge, z varjenimi členki:

 7315 82 100 --- katerih sestavni členi imajo največji prečni
       prerez do vključno 16 mm ........................ 2.0

 7315 82 900 --- katerih sestavni členi imajo največji prečni
       prerez več kot 16 mm ............................ 2.0

 7315 89 000 -- druge ........................................ 2.0

 7315 90 000 - Drugi deli .................................... 2.0


 7317 00   Žičniki, žeblji, risalni žebljički, spiralno
       zaviti žeblji, prešivne spojke (razen tistih iz
       tar. št. 8305) in podobni predmeti, iz železa in
       jekla, z glavo iz drugega materiala ali brez
       nje, razen takih izdelkov z bakreno glavo

 7317 00 100 - Risalni žebljički ............................. 4.5

       - Drugi:

       -- hladno stisnjeni, iz žice:

 7317 00 200 --- žeblji v trakovih ali kolutih ............... 4.5

 7317 00 400 --- jekleni žeblji, ki vsebujejo 0,5 mas.% ali
       več ogljika, utrjeni ............................ 4.5

       --- drugi:

 7317 00 610 ---- platirani ali prevlečeni a cinkom .......... 4.5

 7317 00 690 ---- drugi ...................................... 4.5

 7317 00 900 -- Drugi ........................................ 4.5


 7318    Vijaki, matice, tirni vijaki (tirfoni), vijaki s
       kavljem, kovice, klini za natezanje, razcepke,
       podložke (vključno vzmetne podložke) in podobni
       izdelki, iz železa ali jekla

       - Izdelki z navojem:

 7318 11 000 -- tirni vijaki (tirfoni) ....................... 4.5

 7318 14   -- samovrezni vijaki:

 7318 14 100 --- iz nerjavnega jekla ......................... 2.5

       --- drugi:

 7318 14 910 ---- z distančnimi navoji ....................... 4.5

 7318 14 990 ---- drugi ...................................... 4.5

 7318 15   -- drugi vijaki, sorniki, s svojimi maticami ali
       podložkami ali brez njih:

 7318 15 100 --- vijaki iz palic, profilov ali žice, s polnim
       prerezom, z debelino do vključno 6 mm ........... 4.5

       --- drugi:

 7318 15 200 ---- za pritrjevanje sestavnega materiala na
       železniške tire ................................. 4.5

       ---- drugi:

       ----- brez glave:

 7318 15 300 ------ iz nerjavnega jekla ...................... 4.5

       ------ drugi, z natezno trdnostjo:

 7318 15 410 ------- manj kot 800 MPa ........................ 4.5

 7318 15 490 ------- 800 MPa ali več ......................... 4.5

       ----- z glavo:

       ------ z ravno ali križno zarezo:

 7318 15 510 ------- iz nerjavnega jekla ..................... 2.5

 7318 15 590 ------- drugi ................................... 4.5

       ------ vijaki s šesterokotno glavo brez zareze:

 7318 15 610 ------- iz nerjavnega jekla ..................... 4.5

 7318 15 690 ------- drugi ................................... 4.5

       ------ šesterokotni sorniki:

 7318 15 700 ------- iz nerjavnega jekla ..................... 4.5

       ------- drugi, z natezno trdnostjo:

 7318 15 810 -------- manj kot 800 MPa ....................... 4.5

 7318 15 890 -------- 800 MPa ali več ........................ 4.5

 7318 15 900 ------ drugi .................................... 4.5

 7318 16   -- matice:

 7318 16 100 --- izdelane iz palic, profilov ali žice,
       polnega prereza, s premerom odprtine do vključno
       6 mm ............................................ 4.5

       --- druge:

 7318 16 300 ---- iz nerjavnega jekla ........................ 4.5

       ---- druge:

 7318 16 500 ----- samozaporne matice ........................ 4.5

       ----- druge, z notranjim premerom:

 7318 16 910 ------ do vključno 12 mm ........................ 4.5

 7318 16 990 ------ več kot 12 mm ............................ 4.5

 7318 19 000 -- drugo ........................................ 4.5

       - Izdelki brez navoja:

 7318 21 000 -- vzmetne podložke in druge varnostne podložke . 3.2

 7318 22 000 -- druge podložke ............................... 4.5

 7318 23 000 -- kovice ....................................... 4.5

 7318 24 000 -- zatiči in razcepke ........................... 4.5

 7318 29 000 -- drugo ........................................ 4.5


 7320    Vzmeti in peresa, iz železa ali jekla

 7320 10   - Listnate vzmeti in peresa zanje:

       -- toplo oblikovani:

 7320 10 110 --- ploščate (laminirane) vzmeti in peresa
       zanje ........................................... 2.0

 7320 10 190 --- drugi ....................................... 2.0

 7320 10 900 -- drugi ........................................ 2.0

 7320 20   - Spiralaste vzmeti:

 7320 20 200 -- toplo oblikovane ............................. 2.0

       -- druge:

 7320 20 810 --- tlačne navite vzmeti ........................ 2.0

 7320 20 850 --- natezne navite vzmeti ....................... 2.0

 7320 90   - Druge:

 7320 90 100 -- ploščate spiralne vzmeti ..................... 2.0

 7320 90 300 -- krožnikaste (obročne) vzmeti ................. 2.0

 7320 90 900 -- druge ........................................ 2.0


 7321    Peči za ogrevanje prostorov, štedilniki,
       rešetkasta ognjišča, kuhinjske peči (vključno s
       pomožnim kotlom za centralno ogrevanje), ražnji,
       prenosne pločevinaste posode z žerjavico,
       plinski kuhalniki, grelniki krožnikov in podobni
       neelektrični gospodinjski aparati in njihovi
       deli, iz železa ali jekla

       - Aparati za kuhanje in grelniki krožnikov:

 7321 11   -- na plinsko gorivo ali kombinirani na plinsko
       gorivo in na druga goriva:

 7321 11 100 --- s pečico, vključno z ločenimi pečicami ...... 6.8

 7321 11 900 --- drugi ....................................... 6.8

 7321 12 000 -- na tekoča goriva ............................. 6.8

 7321 13 000 -- na trda goriva ............................... 6.8

       - Drugi aparati:

 7321 81   -- na plin ali kombinirani na plin in na druga
       goriva:

 7321 81 100 --- z odvodom v dimnik .......................... 3.0

 7321 81 900 --- drugi ....................................... 3.0

 7321 82   -- na tekoča goriva:

 7321 82 100 --- z odvodom v dimnik .......................... 3.0

 7321 82 900 --- drugi ....................................... 3.0

 7321 83 000 -- na trda goriva ............................... 3.0

 7321 90 000 - Deli .......................................... 3.0


 7322    Radiatorji za centralno ogrevanje, ki se ne
       ogrevajo z električno energijo, in njihovi deli
       iz železa ali jekla; grelniki na topli zrak in
       distributorji toplega zraka (vključno z
       razdelilci, ki lahko oddajajo tudi svež ali
       obnovljen zrak), ki se ne ogrevajo z električno
       energijo, z vgrajenim eletričnim ventilatorjem,
       in njihovi deli iz železa ali jekla

       - Radiatorji in njihovi deli:

 7322 11 000 -- iz litega železa ............................. 2.0

 7322 19 000 -- drugi ........................................ 2.0

 7322 90   - Drugo:

 7322 90 100 -- grelci zraka in razdelilci toplega zraka
       (brez njihovih delov), za uporabo v civilnem
       letalstvu ....................................... 2.0


 7323    Namizni, kuhinjski in drugi izdelki za
       gospodinjstvo in njihovi deli, iz železa ali
       jekla; železna ali jeklena volna; gobe za
       čiščenje posode in blazinice za čiščenje in
       poliranje, rokavice ipd., iz železa ali jekla

       - Drugo:

 7323 91 000 -- iz litega železa, neemajlirano ............... 4.5

 7323 92 000 -- iz litega železa, emajlirano ................. 4.5

 7323 93   -- iz nerjavnega jekla:

 7323 93 100 --- namizni izdelki ............................. 4.5

 7323 93 900 --- drugo ....................................... 4.5

 7323 94   -- iz železa (razen iz litega železa) ali jekla,
       emajlirano:

 7323 94 100 --- namizni izdelki ............................. 4.5

 7323 94 900 --- drugo ....................................... 4.5

 7323 99   -- drugi:

 7323 99 100 --- namizni izdelki ............................. 4.5

       --- drugo:

 7323 99 910 ---- lakirano ali poslikano ..................... 4.5

 7323 99 990 ---- drugo ...................................... 4.5


 7324    Sanitarni predmeti in njihovi deli, iz železa
       ali jekla

       - Kadi:

 7324 29 000 -- druge ........................................ 2.0


 7325    Drugi liti izdelki iz železa ali jekla

 7325 10   - Iz netempranega litega železa:

 7325 10 500 -- pokrovi in ohišja za vgradnjo ............... 4.5

       -- drugo:

 7325 10 920 --- za kanalizacijo, vodovodne sisteme ipd. ..... 4.5

 7325 10 990 --- drugo ....................................... 4.5

       - Drugi:

 7325 99   -- drugi:

 7325 99 100 --- iz tempranega litega železa ................. 4.5

 7325 99 900 --- drugi ....................................... 4.5


 7326    Drugi železni ali jekleni izdelki

 7326 20   - Izdelki iz železne ali jeklene žice:

 7326 20 100 -- za uporabo v civilnem letalstvu .............. 6.8

       -- drugi:

 7326 20 300 --- majhne kletke in velike kletke za ptice
       (aviariji) ..................................... 6.8

 7326 20 900 --- drugo ....................................... 6.8


 7407    Bakrene palice in profili

 7407 10 000 - Iz rafiniranega bakra ......................... 4.5

       - Iz bakrovih zlitin:

 7407 21   -- iz zlitine bakra in cinka (medenina):

 7407 21 100 --- palice ...................................... 4.5

 7407 21 900 --- profili ..................................... 5.4

 7407 22   -- iz zlitine bakra in niklja ali bakra in
       niklja in cinka (novo srebro):

 7407 22 100 --- iz zlitine bakra in niklja (baker-nikelj) ... 4.5

 7407 22 900 --- iz zlitine bakra in niklja in cinka (novo
       srebro) ......................................... 5.4

 7407 29 000 -- drugo ........................................ 5.4


 7408    Bakrena žica

       - Iz rafiniranega bakra:

 7408 11 000 -- s prečnim prerezom, katerega največja
       dimenzija presega 6 mm ......................... 2.3

       - Iz bakrovih zlitin:

 7408 22 000 -- iz zlitine bakra in niklja ali bakra in
       niklja in cinka (novo srebro) ................... 2.7

 7408 29 000 -- druga ........................................ 1.4


 7419    Drugi bakreni izdelki

 7419 91 000 -- odlitki, stiskanci in odkovki, brez nadaljnje
       obdelave ........................................ 4.5

 7419 99 000 -- drugo ........................................ 6.8


 7604    Aluminijaste palice in profili

 7604 10   - Iz nelegiranega aluminija:

 7604 10 100 -- palice ....................................... 4.5

 7604 10 900 -- profili ...................................... 4.5

       - Iz aluminijevih zlitin:

 7604 21 00 -- votli profili:

 7604 21 009 --- drugi ....................................... 4.5

 7604 29   -- drugo:

 7604 29 100 --- palice ...................................... 4.5

 7604 29 90 --- profili:

 7604 29 909 ---- drugi ...................................... 4.5


 7605    Aluminijasta žica

       - Iz nelegiranega aluminija:

 7605 19 000 -- druga ........................................ 4.5

       - Iz aluminijevih zlitin:

 7605 29 000 -- druga ........................................ 4.5


 7606    Plošče, pločevine in trakovi iz aluminija,
       debeline več kot 0,20 mm

       - Pravokotni (tudi kvadratni):

 7606 11   -- iz nelegiranega aluminija:

 7606 11 100 --- pobarvani, lakirani ali prevlečeni s
       plastično maso .................................. 4.5

       --- drugi, debeline:

 7606 11 91 ---- manj kot 3 mm .............................. 4.5

 7606 11 911 ----- za litografiranje (litografska
       pločevina) ...................................... 2.5

 7606 11 919 ----- drugo ..................................... 4.5

 7606 11 930 ---- 3 mm ali več, vendar manj kot 6 mm ......... 4.5

 7606 11 990 ---- 6 mm in več ................................ 4.5

 7606 12   -- iz aluminijevih zlitin:

 7606 12 100 --- trakovi za žaluzije ......................... 4.5

       --- drugi:

       ---- drugi, debeline:

 7606 12 930 ----- 3 mm ali več, vendar manj kot 6 mm ....... 4.5

 7606 12 990 ----- 6 mm ali več .............................. 4.5

       - Drugi:

 7606 91 00 -- iz nelegiranega aluminija:

 7606 92 000 -- iz aluminijevih zlitin ....................... 2.5


 7607    Aluminijaste folije (tudi tiskane ali s podlago
       iz papirja, kartona, plastične mase ali podobnih
       materialov), debeline do vključno 0,20 mm (brez
       podlage)

       - Brez podlage:

 7607 11   -- samo valjane, vendar dalje ne obdelane:

 7607 11 10 --- debeline manj kot 0,021 mm:

 7607 11 109 ---- druge ...................................... 4.5

 7607 11 900 --- debeline najmanj 0,021 mm, vendar največ 0,2
       mm .............................................. 4.5

 7607 19   -- druge:

       --- debeline najmanj 0,021 mm, vendar največ 0,2
       mm:

 7607 19 910 ---- samolepilne ................................ 3.6

 7607 19 99 ---- druge:

 7607 19 991 ----- za litografiranje (litografska folija) .... 2.3

7607 19 999 ----- druge ...................................... 3.6

 7607 20   - S podlago:

 7607 20 100 -- debeline (brez vsakršne podlage) manj kot
       0,021 mm ........................................ 4.5

       -- debeline (brez vsakršne podlage) najmanj
       0,021 mm, vendar največ 0,2 mm:

 7607 20 910 ---- samolepilne ................................ 4.5

 7607 20 990 ---- druge ...................................... 4.5


 7608    Aluminijaste cevi

 7608 10   - Iz nelegiranega aluminija:

 7608 10 100 -- opremljene s priborom (fitingi), ustrezne za
       pretok plina ali tekočine, za uporabo v civilnem
       letalstvu ....................................... 4.5

 7608 10 900 -- druge ........................................ 4.5

 7608 20   - Iz aluminijevih zlitin:

 7608 20 100 -- opremljene s priborom (fitingi), ustrezne za
       pretok plina ali tekočine, za uporabo v civilnem
       letalstvu ....................................... 4.5

       -- druge:

 7608 20 300 --- varjene:

       --- druge:

 7608 20 910 ---- samo iztiskane ............................. 4.5

 7608 20 990 ---- druge ...................................... 4.5


 7609 00 000 Aluminijasti pribor (fitingi) za cevi (npr.:
       spojnice, kolena, oglavki) ...................... 4.5


 7610    Konstrukcije (razen montažnih zgradb iz tar. št.
       9406) in deli konstrukcij (npr.: mostovi in deli
       mostov, stolpi, predalčni stebri, strehe,
       strešna ogrodja, vrata in okna ter okvirji
       zanje, vratni pragi, ograje in stebri) iz
       aluminija; pločevine, palice, profili, cevi in
       podobno, iz aluminija, pripravljeni za uporabo v
       konstrukcijah

 7610 10 000 - Vrata, okna in okvirji zanje ter pragi za
       vrata ........................................... 6.8

 7610 90   - Drugo:

 7610 90 900 -- drugo ........................................ 3.0


 7612    Sodi, bobni, pločevinke, škatle in podobni
       kontejnerji (tudi togi in upogljivi cevasti
       kontejnerji) za kakršen koli material (razen
       komprimiranih ali utekočinjenih plinov), s
       prostornino največ 300 litrov, z oblogo ali brez
       nje, s toplotno izolacijo ali brez nje, toda
       brez mehaničnih ali termičnih naprav

 7612 10 000 - Upogljive cevaste posode (tube) ............... 1.4

 7612 90   - Drugo:

 7612 90 100 -- togi cevasti kontejnerji ..................... 2.4

 7612 90 200 -- pločevinke, ki se uporabljajo za pršila
       (aerosole) ...................................... 2.4

       -- drugi, s prostornino:

 7612 90 910 --- 50 litrov ali več ........................... 2.4

 7612 90 98 --- manj kot 50 litrov:

 7612 90 989 ---- drugo ...................................... 2.4


 7616    Drugi izdelki iz aluminija

       - Drugo:

 7616 91 000 -- tkanine, rešetke, mreže in žične ograje ...... 4.5

 7616 99   -- drugo:

 7616 99 100 --- vliti ....................................... 6.8

 7616 99 90 --- drugo:

 7616 99 909 --- drugo ....................................... 6.8


 7904 00 000 Cinkove palice, profili in žica ................. 4.5


 7905 00 000 Cinkove plošče, pločevine, trakovi in folije .... 4.5


 7906 00 000 Cevi in pribor (fitingi) za cevi (npr.:
       spojnice, kolena, oglavki), iz cinka ............ 4.5


 7907 00 000 Drugi cinkovi izdelki ........................... 4.5


 8201    Ročno orodje; rezače, lopate, krampi, kopače,
       motike, vile, grablje; sekire, vinjeki in
       podobno rezilno orodje; škarje vseh vrst (razen
       škarij z ušesi za prste); kose, srpi, kline za
       travo, škarje za živo mejo, klini za klanje
       debel in drugo orodje, ki se uporablja v
       kmetijstvu, hortikulturi ali gozdarstvu

 8201 10 000 - Rezače in lopate .............................. 2.0

 8201 20 000 - Vile .......................................... 2.0

 8201 30 000 - Krampi, kopače, motike in grablje ............. 2.0

 8201 40 000 - Sekire, vinjeki in podobno rezilno orodje ..... 2.0

 8201 50 000 - Škarje, ki se uporabljajo z eno roko (vključno
       škarje za žico) ................................. 2.0

 8201 60 000 - Škarje za živo mejo, škarje za obrezovanje vej
       in podobne škarje, ki se uporabljajo z obema
       rokama .......................................... 2.0

 8201 90 000 - Drugo ročno orodje, ki se uporablja v
       kmetijstvu, hortikulturi ali gozdarstvu ......... 2.0


 8202    Ročne žage; listi za žage vseh vrst (vključno z
       listi za žage za vrezovanje, prerezovanje ter
       listi žag brez zob)

 8202 10 000 - Ročne žage .................................... 2.0

 8202 20 000 - Listi za tračne žage .......................... 2.0

       - Krožni listi za žage, vključno žagasta
       rezkala:

 8202 31 000 -- z delovnim delom iz jekla .................... 2.0

 8202 39 000 -- drugo, vključno z deli ....................... 2.0

 8202 40 000 - Rezilne verige za žage ........................ 2.0

       - Drugi listi za žage:

 8202 91 000 -- ravni listi za žage, za obdelavo kovin ....... 2.0

 8202 99   -- drugi:

       --- z jekleno delovno površino:

 8202 99 110 ---- za obdelavo kovin .......................... 2.0

 8202 99 190 ---- za obdelavo drugih materialov .............. 2.0


 8203    Pile, rašple, klešče (vključno klešče za
       rezanje); pincete, škarje za rezanje kovin,
       sekala za cevi, sekala za svornike, klešče za
       vrtanje in podobno ročno orodje

 8203 10 000 - Pile, rašple in podobno orodje ................ 4.5

 8203 20   - Klešče (vključno klešče za rezanje), pincete
       in podobno orodje:

 8203 20 100 -- kombinirane klešče ........................... 4.5

 8203 20 900 -- drugo ........................................ 4.5

 8203 30 000 - Škarje za rezanje kovin in podobno orodje ..... 4.5

 8203 40 000 - Sekala za cevi, sekala za svornike, klešče za
       vrtanje in podobno orodje ....................... 4.5


 8204    Navadni in francoski ključi za vijake, ročni
       (vključno z momentnimi ključi); izmenljivi
       vložki za ključe, z držajem ali brez njega

       - Navadni in francoski ključi za vijake, ročni:

 8204 11 000 -- nenastavljivi ................................ 4.5

 8204 12 000 -- nastavljivi .................................. 4.5

 8204 20 000 - Izmenljivi vložki za ključe z držajem ali brez
       njega ........................................... 4.5


 8205    Ročno orodje in priprave (vključno s
       stekloreškimi diamanti), ki niso navedeni in ne
       zajeti na drugem mestu; spajkalne plamenke;
       primeži, vpenjala in podobno, razen pribora in
       delov za obdelovalne stroje; nakovala; prenosne
       kovačnice; brusi s stojali na ročni ali nožni
       pogon

 8205 10 000 - Orodje za vrtanje, narezovanje in vrezovanje
       navojev ......................................... 4.5

 8205 20 000 - Kladiva in kovaška kladiva .................... 4.5

 8205 30 000 - Obliči, dleta (ravna in polkrožna) in podobno
       orodje za obdelavo lesa ......................... 4.5

 8205 40 000 - Izvijači ...................................... 4.5

       - Drugo ročno orodje in priprave (vključno s
       stekloreškimi diamanti):

 8205 51 000 -- priprave za gospodinjstvo .................... 4.5

 8205 59   -- drugo:

 8205 59 100 --- orodje za zidarje, cementarje, gipsarje in
       pleskarje ....................................... 4.5

 8205 59 300 --- orodje za zakovičenje in spenjanje (s
       kartušami) itd. ................................. 4.5

 8205 60 000 - Spajkalne plamenke ............................ 4.5

 8205 70 000 - Primeži, vpenjala in podobno .................. 4.5

 8205 80 000 - Nakovala; prenosne kovačnice; brusi s stojali
       na ročni ali nožni pogon ........................ 4.5

 8205 90 000 - Garniture predmetov iz dveh ali več prej
       omenjenih podštevilk ............................ 4.5


 8206 00 000 Orodje iz dveh ali več tar.št. 8202 do 8205, v
       garniturah za prodajo na drobno ................. 4.5


 8207    Izmenljivo orodje za ročne obdelovalne priprave
       na mehanični pogon ali brez njega ali za
       obdelovalne stroje (npr.: za stiskanje, kovanje,
       vtiskovanje, prerezovanje, narezovanje in
       vrezovanje navojev, vrtanje, povečevanje
       odprtine s struganjem, prevlačenje, rezkanje),
       vključno z matricami za izvlačenje ali
       iztiskanje kovine, in orodje za vrtanje sten in
       zemlje

       - Orodje za vrtanje sten in zemlje:

 8207 13 000 -- z delovnim delom iz sintranih kovinskih
       karbidov ........................................ 6.8

 8207 19   -- drugo, vključno z deli:

 8207 19 100 --- z delovnim delom iz diamanta ali
       aglomeriranega diamanta ......................... 6.8

 8207 19 900 --- drugo ....................................... 6.8

 8207 20   - Matrice za vlečenje ali iztiskanje kovin:

 8207 20 100 -- z delovno površino iz diamanta ali
       aglomeriranega diamanta ......................... 6.3

 8207 20 90 -- z delovno površino iz drugih materialov:

 8207 20 909 --- drugo ....................................... 6.3

 8207 30   - Orodje za stiskanje, kovanje ali prebijanje
       (štancanje):

 8207 30 900 -- drugo ....................................... 6.3

 8207 40   - Orodje za izdelavo notranjih in
       zunanjih navojev:

       -- za obdelavo kovin:

 8207 40 100 --- orodje za izdelavo notranjih navojev ........ 6.8

 8207 40 300 --- orodje za izdelavo zunanjih navojev ......... 6.8

 8207 50   - Orodje za vrtanje, razen za vrtanje sten in
       zemlje:

       -- z delovno površino iz drugih materialov:

 8207 50 300 --- zidarski svedri ............................. 6.8

       --- drugo:

       ---- za obdelavo kovin, z delovno površino:

 8207 50 600 ----- iz hitroreznega jekla ..................... 6.8

 8207 60   - Orodje za razširjanje odprtin s
       povrtanjem (rajbla), grezenjem, s
       posnemanjem:

 8207 60 100 -- z delovno površino iz diamanta ali
       aglomeriranega diamanta ......................... 6.8

       -- z delovno površino iz drugih materialov:

       --- vrtalna grezila:

 8207 60 300 ---- za obdelavo kovin .......................... 6.8

 8207 60 500 ---- druga ...................................... 6.8

       --- posnemalna:

 8207 60 900 ---- druga ...................................... 6.8

 8207 70   - Orodje za rezkanje:

       -- za obdelavo kovin, z delovno površino:

       --- iz drugih materialov:

 8207 70 350 ---- polžasto ................................... 6.8

 8207 80   - Orodje za struženje:

       -- za obdelavo kovin, z delovno površino:

 8207 80 110 --- iz sintranih kovinskih karbidov ............. 6.3

 8207 80 190 --- iz drugih materialov ........................ 6.8

 8207 80 900 -- drugo ........................................ 6.3

 8207 90   - Drugo izmenljivo orodje:

 8207 90 100 -- z delovno površino iz diamanta ali
       aglomeriranega diamanta ......................... 6.8

       -- z delovno površino iz drugih materialov:

 8207 90 300 --- izvijači .................................... 6.8

 8207 90 500 --- orodje za rezkanje zobnikov ................. 6.8

       --- drugo, z delovno površino:

       ---- iz sintranih kovinskih karbidov:

 8207 90 710 ----- za obdelavo kovin ......................... 6.8

 8207 90 780 ----- drugo ..................................... 6.8

       ---- iz drugih materialov:

 8207 90 910 ----- za obdelavo kovin ......................... 6.8

 8207 90 99 ----- drugo:

 8207 90 991 ------ za rezanje papirja in kartona ............ 6.8

 8207 90 999 ------ drugo .................................... 6.8


 8208    Noži in rezila, za stroje ali mehanične priprave

 8208 10 000 - Za obdelavo kovin ............................. 2.0

 8208 20 000 - Za obdelavo lesa .............................. 2.0

 8208 30   - Za kuhinjske priprave ali za stroje, ki se
       uporabljajo v živilski industriji:

 8208 30 100 -- krožni noži .................................. 2.0

 8208 30 900 -- drugi ........................................ 2.0

 8208 40 000 - Za stroje v kmetijstvu, hortikulturi in
       gozdarstvu ...................................... 2.0


 8301    Žabice in ključavnice (na ključ, šifro ali
       električne) iz navadnih kovin; zapirala in
       okovje z zapirali, ki imajo vgrajene
       ključavnice, iz navadnih kovin; ključi katerega
       koli navedenih izdelkov iz navadnih kovin

 8301 10 000 - Žabice ........................................ 4.5

 8301 20 000 - Ključavnice za motorna vozila ................. 2.3

 8301 30 000 - Ključavnice za pohištvo ....................... 4.5

 8301 40   - Druge ključavnice:

       -- ključavnice za vrata (za stavbe):

 8301 40 110 --- cilindrične ................................. 4.5

 8301 40 190 --- druge ....................................... 4.5

 8301 40 900 -- druge ključavnice ............................ 4.5

 8301 50 000 - Zapirala in okovje z zapirali, ki imajo
       vgrajene ključavnice ............................ 4.5

 8301 60 000 - Deli .......................................... 4.5

 8301 70 000 - Ključi, dobavljeni posebej .................... 4.5


 8302    Okovje, pribor (fitingi) in podobni izdelki iz
       navadnih kovin, za pohištvo, vrata, stopnišča,
       okna, rolete, karoserije, sedlarsko blago,
       kovčke, skrinje, škatle in podobno; obešalniki
       za klobuke, konzole ipd.; koleščki (za pohištvo
       ipd.), s pritrdilnimi elementi iz navadnih
       kovin; avtomatična zapirala za vrata, iz
       navadnih kovin

 8302 10   - Tečaji:

 8302 10 900 -- drugi ........................................ 6.8

 8302 20   - Koleščki (za pohištvo ipd.):

 8302 20 100 -- za uporabo v civilnem letalstvu .............. 4.5

 8302 20 900 -- drugi ........................................ 4.5

 8302 30 000 - Drugo okovje, pribor (fitingi) in podobni
       izdelki za motorna vozila ....................... 2.3

       - Drugo okovje, pribor (fitingi) in podobni
       izdelki:

 8302 41 000 -- stavbno okovje ............................... 5.9

 8302 42   -- drugi, za pohištvo:

 8302 42 100 --- za uporabo v civilnem letalstvu ............. 4.5

 8302 42 900 --- drugi ....................................... 6.8


 8302 49   -- drugi:

 8302 49 100 --- za uporabo v civilnem letalstvu ............. 4.5

 8302 49 900 --- drugi ....................................... 6.8

 8302 50 000 - Obešalniki za klobuke, konzole in podobno ..... 4.5

 8302 60   - Avtomatična zapirala za vrata:

 8302 60 100 -- za uporabo v civilnem letalstvu .............. 4.5

 8302 60 900 -- druga ........................................ 6.8


 8303 00   Blagajne, sefi, vrata in pregraje za trezorje,
       prenosne varnostne kasete za denar ali dokumente
       in podobno, iz navadnih kovin

 8303 00 100 - Prenosne varnostne kasete ..................... 3.2

 8303 00 300 - Varnostna in ojačana vrata in ključavnice za
       sefe in podobne prostore ........................ 3.2

 8303 00 900 - Blagajne za denar, dokumente itd. ............. 3.2


 8304 00 000 Arhivske omare, kartotečne omare, škatle za
       sortiranje dokumentov, regali za papir, stojala
       za peresa, stojala za žige in podobna pisarniška
       ali namizna oprema iz navadnih kovin, razen
       pisarniškega pohištva iz tar.št. 9403 ........... 3.0


 8307    Upogljive cevi iz navadnih kovin, s priborom ali
       brez njega

 8307 10   - Iz železa ali jekla:

 8307 10 100 -- opremljene s priborom (fitingi), za uporabo v
       civilnem letalstvu .............................. 2.0

 8307 10 900 -- drugo ........................................ 2.0

 8307 90   - Iz drugih navadnih kovin:

 8307 90 100 -- opremljene s priborom (fitingi), za uporabo v
       civilnem letalstvu .............................. 2.0

 8307 90 900 -- drugo ........................................ 2.0


 8308    Zapirala, okovje z zapirali, zaponke, zapirala z
       zaponkami, sponke, očesca in podobno, za obleko,
       obutev, ročne torbe, potovalne predmete in druge
       gotove izdelke; cevaste ali razcepne kovice iz
       navadnih kovin; biseri in bleščice iz navadnih
       kovin

 8308 10 000 - Sponke in očesca .............................. 2.3

 8308 20 000 - Cevaste ali razcepne kovice ................... 2.0

 8308 90 00 - Drugo, vključno z deli:

 8308 90 009 -- drugo (priponke - bedži) ..................... 6.8


 8309    Zamaški (vključno kronska zapirala, navojni
       zamaški in zamaški, skozi katere se vliva), čepi
       za steklenice, pokrovi iz pločevine z navojem
       ali brez njega, zalivke in drug pribor za
       pakiranje, iz navadnih kovin

 8309 10 000 - Kronska zapirala .............................. 3.0

 8309 90   - Drugo:

 8309 90 100 -- svinčene kapsule; aluminijaste kapsule s
       premerom več kot 21 mm .......................... 3.0


 8310 00 000 Plošče z napisi, oznakami, naslovi in podobne
       plošče, številke, črke in drugi znaki iz
       navadnih kovin, razen tistih iz tar.št. 9405 .... 2.0


 8403    Kotli za centralno kurjavo, razen kotlov iz tar.
       št. 8402

 8403 10   - Kotli:

 8403 10 900 -- drugi ........................................ 6.8

 8403 90   - Deli:

 8403 90 100 -- litoželezni .................................. 3.0

 8403 90 900 -- drugi ........................................ 3.0


 8404    Pomožne naprave za kotle iz tar. št. 8402 in
       8403 (npr. ekonomizerji, odstranjevalniki saj in
       lovilniki plina, kondenzatorji za energetske
       enote na vodno ali drugo paro)

 8404 10 000 - Pomožne naprave za uporabo s kotli iz tar. št.
       8402 ali 8403 ................................... 3.0

 8404 20 000 - Kondenzatorji za energetske enote na vodno ali
       drugo paro ...................................... 3.0

 8404 90 000 - Deli .......................................... 3.0


 8407    Batni motorji z notranjim zgorevanjem, na vžig s
       svečkami, z izmeničnim ali vrtilnim gibanjem
       bata

       - Pogonski motorji za plovila:

 8407 21   -- izvenkrmni motorji:

 8407 21 100 --- s prostornino do vključno 325 cm3 ........... 4.5

       --- s prostornino nad 325 cm3:

 8407 21 910 ---- z močjo do vključno 30 kW .................. 5.4

 8407 29   -- drugi:

 8407 29 200 --- z močjo do vključno 200 KW .................. 3.2

 8407 29 800 --- z močjo nad 200 KW .......................... 3.2

       - Batni motorji z izmeničnim gibanjem bata, za
       pogon vozil iz 87. poglavja:

 8407 31 000 -- s prostornino do vključno 50 cm3 ............. 2.7

 8407 32   -- s prostornino nad 50 do vključno 250 cm3:

 8407 32 100 --- s prostornino nad 50 cm3, do vključno
       125 cm3 ......................................... 2.7

 8407 32 900 --- s prostornino nad 125 cm3, do vključno
       250 cm3 ......................................... 2.7


 8408    Batni motorji z notranjim zgorevanjem, na vžig s
       kompresijo (dieselski ali poldieselski motorji)

 8408 10   - Pogonski motorji za plovila:

       -- rabljeni:

 8408 10 110 --- za morska plovila in tar. številk od 8901 do
       8906, vlačilce iz tar. podštevilke 8904 00 100
       in bojne ladje iz tar. podštevilke 8906 00 100 .. 2.0

 8408 10 190 --- drugi ....................................... 2.0

       -- novi, z močjo:

       --- do vključno 15 KW:

 8408 10 220 ---- za morska plovila in tar. številk od 8901
       do 8906, vlačilce iz tar. podštevilke 8904 00 100
       in bojne ladje iz tar. podštevilke 8906 00 100 .. 2.0

 8408 10 240 ---- drugi ...................................... 2.0

       --- nad 15 KW do vključno 50 KW:

 8408 10 260 ---- za morska plovila in tar. številk od 8901
       do 8906, vlačilce iz tar. podštevilke 8904 00 100
       in bojne ladje iz tar. podštevilke 8906 00 100 .. 2.0

 8408 10 280 ---- drugi ...................................... 2.0

       --- nad 50 KW do vključno 100 KW:

 8408 10 310 ---- za morska plovila in tar. številk od 8901
       do 8906, vlačilce iz tar. podštevilke 8904 00 100
       in bojne ladje iz tar. podštevilke 8906 00 100 .. 2.0

 8408 10 390 ---- drugi ...................................... 2.0

       --- nad 100 KW do vključno 200 KW:

 8408 10 410 ---- za morska plovila in tar. številk od 8901
       do 8906, vlačilce iz tar. podštevilke 8904 00 100
       in bojne ladje iz tar. podštevilke 8906 00 100 .. 2.0

 8408 10 490 ---- drugi ...................................... 2.0

       --- nad 200 KW do vključno 300 KW:

 8408 10 510 ---- za morska plovila in tar. številk od 8901
       do 8906, vlačilce iz tar. podštevilke 8904 00 100
       in bojne ladje iz tar. podštevilke 8906 00 100 .. 2.0

 8408 10 590 ---- drugi ...................................... 2.0

       --- nad 300 KW do vključno 500 KW:

 8408 10 610 ---- za morska plovila in tar. številk od 8901
       do 8906, vlačilce iz tar. podštevilke 8904 00 100
       in bojne ladje iz tar. podštevilke 8906 00 100 .. 2.0

 8408 10 690 ---- drugi ...................................... 2.0

       --- nad 500 KW do vključno 1000 KW:

 8408 10 710 ---- za morska plovila in tar. številk od 8901
       do 8906, vlačilce iz tar. podštevilke 8904 00 100
       in bojne ladje iz tar. podštevilke 8906 00 100 .. 2.0

 8408 10 790 ---- drugi ...................................... 2.0

       --- nad 1000 KW do vključno 5000 KW:

 8408 10 810 ---- za morska plovila in tar. številk od 8901
       do 8906, vlačilce iz tar. podštevilke 8904 00 100
       in bojne ladje iz tar. podštevilke 8906 00 100 .. 2.0

 8408 10 890 ---- drugi ...................................... 2.0

       --- nad 5000 KW:

 8408 10 990 ---- drugi ...................................... 1.0

 8408 20   - Motorji za pogon vozil iz 87. poglavja:

       -- drugi:

       --- za kmetijske ali gozdarske traktorje na
       kolesih, z močjo:

 8408 20 350 ---- od 50 kW do vključno 100 kW ................ 1.4

 8408 20 370 ---- nad 100 kW ................................. 1.4

       --- za druga vozila iz poglavja 87, z močjo:

 8408 20 510 ---- do vključno 50 kW .......................... 1.4

 8408 20 550 ---- od 50 kW do vključno 100 kW ................ 1.4

 8408 20 570 ---- od 100 kW do vključno 200 kW ............... 1.4

 8408 20 990 ---- nad 200 kW ................................. 1.4

 8408 90   - Drugi motorji:

 8408 90 100 -- za uporabo v civilnem letalstvu .............. 1.4

       -- drugi:

 8408 90 210 --- za tirno vleko .............................. 1.4

       --- drugi:

 8408 90 290 ---- rabljeni ................................... 1.4

       ---- novi, z močjo:

 8408 90 310 ----- do vključno 15 kW ......................... 1.4

 8408 90 330 ----- od 15 kW do vključno 30 kW ................ 1.4

 8408 90 360 ----- od 30 kW do vključno 50 kW ................ 1.4

 8408 90 370 ----- od 50 kW do vključno 100 kW ............... 1.4

 8408 90 510 ----- od 100 kW do vključno 200 kW .............. 1.4

 8408 90 550 ----- od 200 kW do vključno 300 kW .............. 1.4

 8408 90 570 ----- od 300 kW do vključno 500 kW .............. 1.4

 8408 90 710 ----- od 500 kW do vključno 1.000 kW ............ 1.4

 8408 90 750 ----- od 1.000 kW do vključno 5.000 kW .......... 1.4

 8408 90 990 ----- nad 5.000 kW .............................. 1.4


 8410    Hidravlične turbine, vodna kolesa in njihovi
       regulatorji

       - Hidravlične turbine in vodna kolesa:

 8410 11 000 -- z močjo do vključno 1000 kW .................. 7.2

 8410 12 000 -- z močjo nad 1000 do vključno 10.000 kW ....... 7.2

 8410 13 000 -- z močjo nad 10.000 kW ........................ 3.6

 8410 90   - Deli, vključno z regulatorji:

 8410 90 100 -- iz litega železa ali litega jekla ............ 3.6

 8410 90 900 -- drugi ........................................ 3.6


 8412    Drugi pogonski stroji in motorji

       - Hidravlični stroji in motorji:

 8412 21   -- z linearnim gibanjem (cilindri):

 8412 21 100 --- za uporabo v civilnem letalstvu ............. 1.2

       --- drugi:

 8412 21 910 ---- hidravlični sistemi ........................ 2.0

 8412 21 990 ---- drugi ...................................... 2.0

       - Pnevmatični stroji in motorji:

 8412 31   -- z linearnim gibanjem (cilindri):

 8412 31 100 --- za uporabo v civilnem letalstvu ............. 1.4

 8412 31 900 --- drugi ....................................... 2.0


 8413    Črpalke za tekočine, z merilnimi napravami ali
       brez njih; elevatorji za tekočine

       - Črpalke z merilnimi napravami ali predvidene
       za delovanje z merilnimi napravami:

 8413 19   -- druge:

 8413 19 100 --- za uporabo v civilnem letalstvu ............. 3.6

 8413 19 900 --- druge ....................................... 3.6

 8413 20   - Ročne črpalke, razen črpalk iz tar. podšt.
       8413 11 in 8413 19:

 8413 20 100 -- za uporabo v civilnem letalstvu .............. 3.6

 8413 20 900 -- druge ........................................ 3.6

 8413 30   - Črpalke za gorivo, mazanje in hladilne medije
       batnih motorjev z notranjim zgorevanjem:

       -- druge:

 8413 30 910 --- črpalke z vbrizgavanjem goriva .............. 3.6

 8413 30 990 --- druge ....................................... 3.6

 8413 40 000 - Črpalke za beton ............................. 3.6

 8413 50   - Druge tlačne črpalke z izmeničnim gibanjem:

       -- druge:

 8413 50 300 --- hidravlične enote ........................... 3.6

       --- druge:

       ---- batne črpalke:

 8413 50 710 ----- hidravlično gnane črpalke ................. 3.6

 8413 50 900 ---- druge ...................................... 3.6

 8413 60   - Druge tlačne črpalke z rotacijskim gibanjem:

 8413 60 100 -- za uporabo v civilnem letalstvu .............. 3.6

       -- druge:

 8413 60 300 --- hidravlične enote ........................... 3.6

       --- druge:

       ---- krilne črpalke:

 8413 60 510 ----- hidravlično gnane ......................... 3.6

 8413 60 600 ---- vijačne črpalke ............................ 3.6

 8413 60 900 ---- druge ...................................... 3.6

 8413 70   - Druge centrifugalne črpalke:

       -- druge:

       --- potopne črpalke:

 8413 70 210 ---- enostopenjske .............................. 6.3

 8413 70 290 ---- večstopenjske .............................. 6.3

 8413 70 300 --- rotacijske črpalke brez zapornega čepa na osi
       za ogrevalne sisteme in toplo vodo .............. 6.3

       --- druge, z izhodnim premerom:

 8413 70 400 ---- do vključno 15 mm .......................... 2.3

       ---- nad 15 mm:

 8413 70 500 ----- kanalno lopataste črpalke in bočno kanalne
       črpalke ........................................ 7.2

       ----- črpalke z lopatastim kolesom radialnega
       toka:

       ------ enostopenjske:

       ------- z enojnim vhodnim pogonskim kolesom
       (rotorjem):

 8413 70 610 -------- monoblok ............................... 2.3

 8413 70 690 -------- druge .................................. 2.3

 8413 70 700 ------- z več kot enim vhodnim kolesom
       (rotorjem) ...................................... 2.3

 8413 70 800 ------ večstopenjske ............................ 2.3

       ----- druge centrifugalne črpalke:

 8413 70 910 ------ enostopenjske ............................ 6.8

 8413 70 990 ------ večstopenjske ............................ 6.8

       - Druge črpalke; elevatorji za tekočine:

 8413 81   -- črpalke:

 8413 81 100 --- za uporabo v civilnem letalstvu ............. 2.3

 8413 82 000 -- elevatorji za tekočine: ...................... 2.3

       - Deli:

 8413 91   -- črpalk:

 8413 91 900 --- drugi ....................................... 6.8

 8413 92 000 -- elevatorjev za tekočine ...................... 6.8


 8414    Zračne ali vakuumske črpalke, zračni ali plinski
       kompresorji in ventilatorji; ventilacijske ali
       recirkulacijske nape z vgrajenim ventilatorjem,
       vključno s tistimi, ki imajo filtre

 8414 10   - Vakuumske črpalke:

 8414 10 200 -- za uporabo v proizvodnji polprevodnikov ...... 6.8

       -- druge:

       --- druge:

 8414 10 500 ---- difuzijske črpalke, krio črpalke in
       adsorbcijske črpalke ............................ 6.8

 8414 10 800 ---- druge ...................................... 6.8

 8414 20   - Zračne črpalke na ročni ali nožni pogon:

       -- druge:

 8414 20 910 --- ročne črpalke za kolesa ..................... 1.0

 8414 20 990 --- druge ....................................... 1.0

 8414 30   - Kompresorji za hladilne naprave:

 8414 30 100 -- za uporabo v civilnem letalstvu .............. 1.0

       -- drugi:

 8414 30 300 --- z močjo do vključno 0,4 kW .................. 1.0

       --- z močjo nad 0,4 kW:

 8414 30 910 ---- nepredušni ali pol-nepredušni .............. 1.0

 8414 30 990 ---- drugi ...................................... 1.0

 8414 40   - Zračni kompresorji, vgrajeni na šasiji
       priklopnika:

 8414 40 100 -- z zmogljivostjo do vključno 2m3/min .......... 3.0

 8414 40 900 -- z zmogljivostjo nad 2 m3/min ................. 2.8

       - Ventilatorji:

 8414 51   -- namizni, talni, stenski, okenski, stropni ali
       strešni ventilatorji, z vgrajenim
       elektromotorjem moči do vključno 125W:

 8414 51 100 --- za uporabo v civilnem letalstvu ............. 2.3

 8414 51 900 --- drugi ....................................... 2.7

 8414 59   -- drugi:

       --- drugi:

 8414 59 300 ---- osni ventilatorji .......................... 4.5

 8414 59 500 ---- centrifugalni ventilatorji ................. 4.5

 8414 59 900 ---- drugi ventilatorji ......................... 4.5

 8414 80   - Drugo:

 8414 80 100 -- za uporabo v civilnem letalstvu .............. 1.0

       -- drugo:

       --- recipročni prenosni kompresorji z delovnim
       tlakom:

       ---- do vključno 15 barov, pri pretoku na uro:

 8414 80 310 ----- do vključno 60 m3 ......................... 1.0

 8414 80 390 ----- nad 60 m3 ................................. 1.0

       ---- nad 15 barov, pri pretoku na uro:

 8414 80 410 ----- do vključno 120 m3 ........................ 1.0

 8414 80 490 ----- nad 120 m3 ................................ 1.0

       --- rotacijski prenostni kompresorji:

 8414 80 600 ---- z eno gredjo ............................... 1.0

       ---- z več gredmi:

 8414 80 790 ----- drugi ..................................... 1.0


 8415    Klimatizacijske naprave z ventilatorjem na
       motorni pogon in elementi za spreminjanje
       temperature in vlažnosti, vključno s stroji, pri
       katerih vlažnosti ni mogoče posebej regulirati

 8415 10 000 - Okenski ali stenski, samostojni ............... 4.5

 8415 20 000 - Vrste, ki se uprabljajo za osebno rabo, v
       motornih vozilih ................................ 6.8

       - Drugo:

 8415 81   -- z vgrajeno hladilno enoto in regulacijskim
       ventilom za hlajenje ali gretje:

 8415 81 100 --- za uporabo v civilnem letalstvu ............. 6.8

 8415 81 900 --- drugo ....................................... 6.8

 8415 82   -- drugo, z vgrajeno hladilno enoto:

 8415 82 100 --- za uporabo v civilnem letalstvu ............. 6.8

 8415 82 800 --- drugo ....................................... 6.8

 8415 83   -- brez vgrajene hladilne enote:

 8415 83 100 --- za uporabo v civilnem letalstvu ............. 6.8

 8415 83 900 --- drugo ....................................... 6.8

 8415 90   - Deli:

 8415 90 100 -- klimatizacijskih naprav iz tar. podšt. 8415
       81, 8415 82 ali 8415 83, za uporabo v civilnem
       letalstvu ....................................... 6.8

 8415 90 900 -- drugi ........................................ 6.8


 8416    Gorilniki za kurišča na tekoče gorivo, na trdno
       gorivo v prahu ali na plin; mehanske naprave za
       kurjenje, vključno z njihovimi mehanskimi
       rešetkami, mehanskimi odstranjevalniki pepela in
       podobnimi napravami

 8416 10   - Gorilniki za kurišča na tekoče gorivo:

 8416 10 100 -- z vgrajeno avtomatsko kontrolno napravo ...... 2.0

 8416 10 900 -- drugi ........................................ 1.0

 8416 20   - Drugi gorilniki za kurišča, vključno s
        kombiniranimi gorilniki:

 8416 20 100 -- samo za plin, monoblok, z vgrajenim
        ventilatorjem in kontrolno napravo ........... 3.0

 8416 20 900 -- drugi ........................................ 3.0

 8416 30 000 - Mehanske naprave za kurjenje, vključno z
        njihovimi mehanskimi rešetkami, mehanskimi
        odstranjevalniki pepela in podobnimi napravami. 2.0

 8416 90 000 - Deli .......................................... 2.0


 8417    Industrijske in laboratorijske peči, vključno
       peči za sežiganje, neelektrične

 8417 20   - Pekarske peči, vključno peči za kekse:

 8417 20 100 -- tunelske peči ................................ 4.5

 8417 20 900 -- druge ........................................ 4.5

 8417 90 000 - Deli .......................................... 2.3


 8418    Hladilniki, zamrzovalniki in druge naprave za
       hlajenje ali zamrzovanje, električni in drugi;
       toplotne črpalke, razen klimatizacijskih naprav
       iz tar. št. 8415

 8418 10   - Kombinacija hladilnika in zamrzovalnika s
       posebnimi vrati:

 8418 10 100 -- za uporabo v civilnem letalstvu .............. 6.8

       -- druge:

 8418 10 910 --- prostornine nad 340 litrov .................. 6.8

 8418 10 990 --- druge ....................................... 6.8

       - Hladilniki za gospodinjstva:

 8418 21   -- kompresorski:

 8418 21 100 --- prostornine nad 340 litrov .................. 6.8

       --- drugi:

 8418 21 510 ---- namizni .................................... 6.8

 8418 21 590 ---- za vgradnjo ................................ 6.8

       ---- drugi, s prostornino:

 8418 21 910 ----- do vključno 250 litrov .................... 6.8

 8418 21 990 ----- od 250 do vključno 340 litrov ............. 6.8

 8418 22 000 -- absorbcijski, električni ..................... 6.8

 8418 29 000 -- drugi ........................................ 6.8

 8418 30   - Zamrzovalniki - skrinje, z zmogljivostjo do
        vključno 800 l:

 8418 30 100 -- za uporabo v civilnem letalstvu .............. 6.8

       -- drugi:

 8418 30 910 --- s prostornino do vključno 400 litrov ........ 6.8

 8418 30 990 --- s prostornino od 400 do vključno 800 litrov . 6.8

 8418 40   - Zamrzovalniki - vertikalni, z zmogljivostjo do
        vključno 900 l:

 8418 40 100 -- za uporabo v civilnem letalstvu .............. 6.8

       -- drugi:

 8418 40 910 --- prostornine do vključno 250 litrov .......... 6.8

 8418 40 990 --- s prostornino od 250 do vključno 900 litrov . 6.8

 8418 50   - Druge skrinje, omare, vitrine in podobno
        pohištvo za hlajenje ali zamrzovanje:

       -- hladilne razstavne vitrine in pulti (ki imajo
        vgrajeno hladilno enoto ali izparilnik):

 8418 50 110 --- za shranjevanje zamrznjenih živil ........... 6.8

 8418 50 190 --- drugi ....................................... 6.8

       -- drugo hladilno pohištvo:

 8418 50 910 --- za globoko zamrzovanje, razen tistih iz tar.
         podšt. 8418 30 in 8418 40 ................... 6.8

 8418 50 990 --- drugo ....................................... 6.8

       - Druge naprave za hlajenje ali zamrzovanje;
        toplotne črpalke:

 8418 61   -- kompresorske enote za hlajenje, katerih
        kondenzatorji so toplotni izmenjalniki:

 8418 61 100 --- za uporabo v civilnem letalstvu ............. 4.5

 8418 61 900 --- druge ....................................... 4.5

 8418 69   -- druge:

 8418 69 100 --- za uporabo v civilnem letalstvu ............. 2.3

       --- druge:

 8418 69 910 ---- absorpcijske grelne črpalke ................ 2.3

 8418 69 990 ---- druge ...................................... 2.3

       - Deli:

 8418 91 000 -- pohištvo za vgraditev naprav za hlajenje ali
        zamrzovanje .................................. 4.5

 8418 99   -- drugi:

 8418 99 100 --- izparilniki in kondenzatorji, razen tistih
         za hladilnike za gospodinjstva .............. 2.3

 8418 99 900 --- drugi ....................................... 2.3


 8419    Stroji, naprave in laboratorijska oprema
       (vključno električno ogrevani), za obdelavo
       materiala s spremembo temperature, kot je
       ogrevanje, kuhanje, žganje, destilacija,
       rektifikacija, sterilizacija, pasterizacija,
       parjenje, sušenje, izhlapevanje, vplinjevanje,
       kondenzacija ali hlajenje, razen gospodinjskih
       strojev in naprav; pretočni in akumulacijski
       grelniki za vodo, neelektrični

       - Pretočni in akumulacijski grelniki za vodo,
        neelektrični:

 8419 11 000 -- pretočni grelniki za vodo na plin ............ 3.0

 8419 19 000 -- drugi ........................................ 3.0

 8419 20 000 - Medicinski, kirurški ali laboratorijski
        aparati za sterilizacijo ...................... 3.0

       - Sušilnice:

 8419 32 000 -- za les, papirno maso, papir ali karton ....... 3.0

 8419 40 000 - Naprave za destilacijo ali prečiščevanje z
        destilacijo: .................................. 1.0

 8419 50   - Toplotni izmenjalniki:

 8419 50 100 -- za uporabo v civilnem letalstvu .............. 2.0

 8419 50 900 -- drugi ........................................ 0.8

 8419 60 000 - Naprave za utekočinjenje zraka in drugih
        plinov ........................................ 2.0

       - Drugi stroji, naprave in oprema:

 8419 81   -- za pripravo toplih napitkov ali za kuhanje
        ali gretje (pečenje) hrane:

 8419 81 100 --- za uporabo v civilnem letalstvu ............. 2.0

       --- drugo:

 8419 81 910 ---- perkolatorji (precejevalniki) in druge
         naprave za pripravljanje kave in drugih
         toplih napitkov ............................ 2.0

 8419 81 990 ---- drugo ...................................... 2.0

 8419 89   -- drugo:

 8419 89 100 --- hladilni stolpi in podobne naprave za
         neposredno hlajenje (brez predelne stene) s
         pomočjo kroženja vode ....................... 4.5

 8419 89 150 --- aparati za hitro gretje polprevodnikov ...... 4.5

 8419 89 200 --- aparati za kemično naparevanje
         polprevodnikov .............................. 4.5

 8419 89 250 --- aparati za fizikalno parno naparevanje s
         pomočjo elektronskega snopa ali
         evaporizacijo na polprevodnikih ............. 4.5

 8419 89 270 --- aparati za fizikalno parno naparevanje na
         podlago iz tekočih kristalov (LCD) .......... 4.5

 8419 89 98 --- drugi:

 8419 89 989 ---- drugi (npr. za dimljenje mesa) ............. 4.5

 8419 90   - Deli:

 8419 90 100 -- toplotnih izmenjalnikov, za uporabo v
        civilnem letalstvu ........................... 2.3

 8419 90 200 -- sterilizatorjev iz tar. podštevilke
        8419 20 000 .................................. 1.8


 8421    Centrifuge, vključno sušilne centrifuge; naprave
       in aparati za filtriranje in čiščenje tekočin
       ali plinov

       - Centrifuge, vključno centrifuge za sušenje:

 8421 11 000 -- izločevalniki smetane ........................ 2.0

 8421 12 000 -- centrifuge za sušenje (ožemanje) perila ...... 3.0

 8421 19   -- druge:

 8421 19 100 --- za uporabo v civilnem letalstvu ............. 2.0

       --- druge:

 8421 19 910 ---- centrifuge, ki se uporabljajo v
         laboratorijih .............................. 2.0

       ---- centrifuge, ki se uporabljajo pri
         proizvodnji polprevodniških rezin:

 8421 19 930 ----- centrifugalna naprava za nanašanje
          fotografske emulzije na polprevodnike ..... 3.0

 8421 19 950 ----- druge ..................................... 2.0

       - Naprave in aparati za filtriranje in čiščenje
        tekočin:

 8421 21   -- za filtriranje in čiščenje vode:

 8421 21 100 --- za uporabo v civilnem letalstvu ............. 3.0

 8421 21 90 --- druge:

 8421 21 901 ---- za filtriranje in čiščenje odpadnih vod ... 3.0

 8421 22 000 -- za filtriranje in čiščenje pijač, razen vode .1.6

 8421 23   -- filtri za olje ali gorivo, za motorje z
        notranjim zgorevanjem:

 8421 23 100 --- za uporabo v civilnem letalstvu ............. 1.6

 8421 29   -- druge:

 8421 29 100 --- za uporabo v civilnem letalstvu ............. 1.0

       - Naprave in aparati za filtriranje in čiščenje
        plinov:

 8421 31   -- filtri za vsesani zrak za motorje z notranjim
        zgorevanjem:

 8421 31 100 --- za uporabo v civilnem letalstvu ............. 3.0

 8421 31 900 --- drugi ....................................... 3.0

 8421 39   -- druge:

 8421 39 100 --- za uporabo v civilnem letalstvu ............. 3.0

       --- druge:

 8421 39 300 ---- naprave in aparati za filtriranje ali
         očiščevanje zraka .......................... 3.0

       ---- naprave in aparati za filtriranje ali
         čiščenje drugih plinov:

 8421 39 710 ----- s katalitičnim procesom (npr. katalizatorji
          za avtomobilske izpušne pline) ............ 3.0

       - Deli:

 8421 91   -- centrifug, vključno centrifuge za sušenje:

 8421 91 100 --- aparatov iz tar.podšt. 8421 19 960 .......... 3.0

 8421 91 300 --- aparatov iz tar.podšt. 8421 19 930 ali
         8421 19 950 ................................. 3.0

 8421 91 900 --- drugi ....................................... 3.0

 8422    Pomivalni stroji, stroji za pomivanje in sušenje
       steklenic in druge posode; stroji za polnjenje,
       zapiranje, hermetično zapiranje ali etiketiranje
       steklenic, pločevink, škatel, vreč in drugih
       posod; stroji za kapsuliranje steklenic,
       kozarcev za vlaganje, cevi in podobnih posod;
       drugi stroji za pakiranje ali zavijanje
       (vključno stroji za zavijanje na osnovi
       toplotnega krčenja); stroji za gaziranje pijač

       - Pomivalni stroji:

 8422 11 000 -- gospodinjski ................................. 6.9

 8422 19 000 -- drugi ........................................ 6.8

 8422 20 000 - Stroji za pomivanje in sušenje steklenic in
        druge posode .................................. 6.8

 8422 30 000 - Stroji za polnjenje, zapiranje, hermetično
        zapiranje, ali etiketiranje steklenic,
        pločevink, škatel, vreč in druge posode;
        stroji za kapsuliranje steklenic, kozarcev
        za vlaganje, cevi in podobnih posod;
        stroji za gaziranje pijač ..................... 3.0

 8422 40 000 - Drugi stroji za pakiranje ali zavijanje
        (vključno stroji za zavijanje na osnovi
        toplotnega krčenja) ........................... 0.8


 8423    Tehtnice - tehtalne naprave (razen tehtnic z
       občutljivostjo do vključno 5 centigramov
       (0,05g)), vključno s stroji za štetje in
       kontrolo, ki delujejo na podlagi merjenja mase;
       uteži za tehtnice vseh vrst

 8423 10   - Osebne tehtnice, vključno tehtnice za
        dojenčke; gospodinjske tehtnice:

 8423 10 100 -- gospodinjske tehtnice ........................ 6.8

 8423 10 900 -- druge ........................................ 6.8

 8423 20 000 - Tehtnice za kontinuirano tehtanje blaga na
        konvejerjih ................................... 4.5

 8423 30 000 - Tehtnice za nespremenljivo maso in tehtnice za
        izpuščanje vnaprej določene mase materiala v
        vrečko ali posodo, vključno tehtnice za
        doziranje ..................................... 4.5

       - Druge tehtalne naprave:

 8423 81   -- z maksimalnim tehtalnim območjem do vključno
       30 kg:

 8423 81 100 --- tehtnice za preverjanje mase in stroji z
         avtomatsko kontrolo, ki delujejo glede
         na prej nastavljeno maso .................... 6.8

 8423 81 300 --- tehtnice - naprave za tehtanje in
         etiketiranje pakiranega blaga ............... 6.8

 8423 81 500 --- trgovske tehtnice ........................... 6.8

 8423 81 900 --- druge ....................................... 6.8

 8423 82   -- s tehtalnim območjem nad 30 do vključno 5000
        kg:

 8423 82 100 --- tehtnice za preverjanje mase in stroji za
         avtomatsko kontrolo, ki delujejo glede
         na prej nastavljeno maso .................... 6.8

 8423 82 900 --- druge ....................................... 6.8

 8423 89   -- druge:

 8423 89 100 --- mostne ...................................... 4.5

 8423 89 900 --- druge ....................................... 4.5

 8423 90 000 - Uteži za tehtnice vseh vrst; deli tehtnic ..... 6.8


 8424    Mehanske naprave (na ročni pogon ali brez njega)
       za brizganje, razprševanje ali pršenje tekočin
       ali prahu; gasilski aparati, napolnjeni ali
       nenapolnjeni; brizgalne pištole in podobne
       naprave; stroji za brizganje pare ali peska in
       podobni stroji za brizganje s curkom

 8424 10   - Gasilski aparati, napolnjeni ali nenapolnjeni:

 8424 10 100 -- za uporabo v civilnem letalstvu .............. 4.5

       -- drugi:

 8424 10 910 --- mase do vključno 21 kg ...................... 4.5

 8424 10 990 --- drugi ....................................... 4.5

 8424 30   - Stroji za brizganje pare ali peska in podobni
        stroji za brizganje s curkom:

       -- vodne čistilne naprave z vgrajenim motorjem:

 8424 30 010 --- z grelno napravo ............................ 4.5

       --- druge, z močjo motorja:

 8424 30 050 ---- do vključno 7,5 kW ......................... 4.5

 8424 30 090 ---- nad 7,5 kW ................................. 4.5

       - Druge naprave:

 8424 81   -- za kmetijstvo ali hortikulturo:

 8424 81 100 --- škropilnice ................................. 4.5

       --- druge:

 8424 81 300 ---- prenosne naprave ........................... 4.5

       ---- druge:

 8424 81 910 ----- razpršilniki in razpraševalci, prirejeni
          za rabo na poljedelskih traktorjih ali
          za vleko z le-temi ........................ 4.5

 8424 81 990 ----- druge (npr. namakalni sistemi)............. 4.5

 8424 89   -- druge:

 8424 89 200 --- razpršilne naprave za jedkanje, guljenje
         ali čiščenje polprevodnikov ................. 2.0

 8424 89 300 --- ožarjevalni stroji za čiščenje kovinskih
         vodnikov polprevodniških omotov pred
         elektroplatiniranjem ........................ 2.0

 8424 90   - Deli:

 8424 90 100 -- naprav iz tar. podšt. 8424 89 200 ............ 1.0

 8424 90 300 -- naprav iz tar. podšt. 8424 89 300 ............ 1.0

 8424 90 900 -- drugi ........................................ 1.0


 8426    Ladijski žerjavi; dvigala, vključno kabelska
       dvigala; portalna dvigala, luška dvigala in avto
       dvigala, opremljena z dvigalom

       - Mostna, prekladalna in portalna dvigala in
        luška dvigala:

 8426 11 000 -- mostna dvigala na fiksnih stebrih ............ 2.6

 8426 12 000 -- portalna dvigala na pnevmatičnih kolesih in
        luška dvigala ................................ 3.0

 8426 19 000 -- druga ........................................ 3.0

 8426 20 000 - Stolpna vrtljiva dvigala ...................... 3.0

 8426 30 000 - Portalna dvigala s pomolom .................... 3.0

       - Druga dvigala, samovozna:

 8426 49 000 -- druga ........................................ 1.0

       - Druga dvigala:

 8426 91   -- predvidena za vgraditev v cestna vozila:

 8426 91 100 --- hidravlični žerjavi za samonakladanje in
         razkladanje vozil ........................... 3.0

 8426 91 900 --- druga ....................................... 3.0

 8426 99   -- druga:

 8426 99 100 --- za uporabo v civilnem letalstvu ............. 3.0

 8426 99 900 --- druga ....................................... 3.0


 8427    Viličarji; druga vozila z napravami za
       dviganje ali manipulacijo

 8427 10   - Samovozni, na elektromotorni pogon:

 8427 10 10 -- z dvigalno višino 1 m ali več:

 8427 10 109 --- drugi ....................................... 6.8

 8427 10 900 -- drugi ........................................ 6.8

 8427 20   - Drugi samovozni:

       -- z dvigalno višino 1 m ali več:

 8427 20 110 --- viličarji za težavne terene in drugi
         nakladalni kamioni .......................... 2.3

 8427 20 190 --- drugi ....................................... 2.3

 8427 20 900 -- drugi ........................................ 4.5

 8427 90 000 - Druga vozila z napravami za
        dviganje ali manupulacijo...................... 4.5


 8428    Drugi stroji za dviganje, manipulacijo,
       nakladanje ali razkladanje (npr.: dvigala,
       premične stopnice, transporterji in žičnice)

       - Drugi transporterji, ki delujejo kontinuirano,
        za blago ali material:

 8428 39   -- drugi:

 8428 39 100 --- za uporabo v civilnem letalstvu ............. 1.0

       --- drugi:

 8428 39 910 ---- valjčni transporterji ...................... 2.0

 8428 39 930 ---- avtomatske naprave za transport, rokovanje
         in shranjevanje polprevodnikov, kaset,
         škatel in drugega materijala za
         polprevodniške naprave ..................... 2.0


 8429    Samovozni buldožerji, angledozerji, grejderji,
       ravnalniki, skreperji, bagri, nakladalniki z
       lopato, stroji za nabijanje in cestni valjarji,
       samovozni

       - Samovozni buldožerji in angledozerji:

 8429 19 000 -- drugi ........................................ 1.4

 8429 20 000 - Grejderji in ravnalniki ....................... 0.4

 8429 30 000 - Skreperji ..................................... 1.2

 8429 40   - Stroji za nabijanje in cestni valjarji:

       -- cestni valjarji:

 8429 40 100 --- vibracijski ................................. 0.8

 8429 40 300 --- drugi ....................................... 0.8

 8429 40 900 -- teptalniki ................................... 1.4

       - Bagri in nakladalniki:

 8429 51   -- nakladalniki s prednjo lopato:

 8429 51 100 --- nakladalniki, prilagojeni za uporabo pod
         zemljo ...................................... 1.2


 8430    Drugi stroji za ravnanje, strganje, izkopavanje,
       nabijanje, kopanje ali vrtanje zemlje, mineralov
       ali rud; ovni in stroji za izdiranje pilotov;
       snežni plugi in snežni odmetalniki

 8430 20 000 - Snežni plugi in snežni odmetalniki ............ 2.0


 8431    Deli, primerni za uporabo izključno ali pretežno
       s stroji iz tar. št. 8425 do 8430

 8431 10 000 - Za stroje iz tar. št. 8425 .................... 2.0

 8431 20 000 - Za stroje iz tar. št. 8427 .................... 3.0

       - Za stroje iz tar. št. 8428:

 8431 31 000 -- za dvigala, skipe ali premične stopnice ...... 2.0

 8431 39   -- drugi:

 8431 39 100 --- za valjčne proge iz tar. podšt. 8428 90 300 . 2.0

 8431 39 900 --- drugi ....................................... 2.0

       - Za stroje iz tar. št. 8426, 8429 in 8430:

 8431 41 000 -- vedra, žlice, lopate, grabeži in prijemala ... 1.6

 8431 42 000 -- lemeži za buldožerje ali angledozerje ........ 2.0

 8431 49   -- drugi:

 8431 49 200 --- iz litega železa ali litega jekla ........... 1.6

 8431 49 800 --- drugi ....................................... 2.0


 8432    Stroji za pripravo in kultiviranje zemlje v
       kmetijstvu, hortikulturi in gozdarstvu; valjarji
       za travnike in športne terene

 8432 10   - Plugi:

 8432 10 100 -- z ukrivljeno odrivno ploščo, ki obrača prst
       (pri plugu) ..................................... 2.0

       - Brane, skarifaktorji (brane z ostrimi
        fiksnimi noži), kultivatorji, plevelniki
        in izkopalniki:

 8432 29   -- drugo:

 8432 29 100 --- skarifaktorji in kultivatorji ............... 2.4

 8432 29 300 --- brane z zobci ............................... 2.0

 8432 29 500 --- roto kultivatorji ........................... 2.0

 8432 29 900 --- drugo ....................................... 2.0

 8432 30   - Stroji za sejanje, sajenje in presajevanje:

       -- stroji za sejanje:

 8432 30 110 --- sejalniki na centralni pogon s preciznim
         preslednikom ................................ 2.0

 8432 30 900 -- stroji za sajenje in presajevanje ............ 2.0

 8432 40   - Trosilniki hlevskega gnoja in kemičnih gnojil:

 8432 40 100 -- trosilniki za mineralna ali kemična gnojila .. 5.4

 8432 40 900 -- drugi ........................................ 5.4

 8432 90 000 - Deli .......................................... 2.0


 8433    Stroji za obiranje, žetev in mlatev, vključno z
       balarji za slamo in krmo; kosilnice za travo;
       stroji za čiščenje, sortiranje ali selekcijo
       jajc, sadja ali drugih kmetijskih pridelkov,
       razen strojev iz tar. št. 8437

       - Kosilnice za travo (za travnike, parke ali
        športne terene):

 8433 11   -- motorne, z rezalno napravo, vrtljivo v
        vodoravni ravni:

 8433 11 100 --- električne .................................. 3.0

       --- druge:

       ---- samovozne:

 8433 11 510 ----- s sedežem ................................. 3.0

 8433 11 590 ----- druge ..................................... 3.0

 8433 11 900 ---- druge ...................................... 3.0

 8433 19   -- druge:

       --- motorne:

 8433 19 100 ---- električne ................................. 6.8

       ---- druge:

       ----- samovozne:

 8433 19 510 ------ s sedežem ................................ 6.8

 8433 19 590 ------ druge .................................... 6.8

 8433 19 700 ----- druge ..................................... 6.8

 8433 19 900 --- brez motorja ................................ 6.8

 8433 20   - Druge kosilnice, vključno vzvodne priključne
        kosilnice za montiranje na traktor:

 8433 20 100 -- motorne ...................................... 5.4

       -- druge:

       --- prilagojene za prenašanje oziroma vlečenje s
         traktorjem:

 8433 20 510 ---- z rotirajočim rezilom v horizontalni ravni . 5.4

 8433 20 590 ---- druge ...................................... 5.4

 8433 20 900 --- druge ....................................... 5.4

 8433 30   - Drugi stroji za seno:

 8433 30 100 -- obračalniki, stranski zgrabljalniki in
        rotacijski obračalniki ....................... 5.4

 8433 30 900 -- drugi ........................................ 5.4

       - Drugi stroji za pobiranje kmetijskih pridelkov
       (žetev in obiranje itd.);stroji za ločevanje zrn
       od rastline (za mlatev, robkanje itd.):

 8433 51 00 -- kombajni za pobiranje kmetijskih pridelkov in
        za ločevanje zrn od rastline:

 8433 51 001 --- brez lastnega pogona ........................ 4.5

 8433 53   -- stroji za izkopavanje korenastih ali
        gomoljastih plodov:

 8433 53 100 --- stroji za izkopavanje in pobiranje
         krompirja ................................... 2.0

 8433 53 900 --- drugi ....................................... 2.0

 8433 59   -- drugi:

       --- silažni kombajni:

 8433 59 190 ---- drugi ...................................... 4.5

 8433 60 000 - Stroji za čiščenje ali sortiranje jajc, sadja
        ali drugih kmetijskih pridelkov ............... 2.0


 8434    Molzni stroji in mlekarski stroji

 8434 10 000 - Molzni stroji ................................. 2.0


 8435    Stiskalnice, sadni mlini in podobni stroji, ki
       se uporabljajo za pridobivanje vina, jabolčnika,
       sadnih sokov ali podobnih napitkov ali pijač

 8435 10 00 - Stroji:

 8435 10 101 -- stiskalnice .................................. 3.0

 8435 10 009 -- drugi ........................................ 2.0

 8435 90 000 - Deli .......................................... 3.0


 8436    Drugi stroji za kmetijstvo, hortikulturo,
       gozdarstvo, perutninarstvo in čebelarstvo,
       vključno z napravami za kalitev z mehansko ali
       termično opremo; valilniki in tople baterije za
       piščance

 8436 80   - Drugi stroji:

 8436 80 100 -- gozdarski stroji ............................. 3.0

       -- drugi:
 8436 80 910 --- avtomatski napajalniki ...................... 3.0

 8436 80 990 --- drugi ....................................... 3.0


 8438    Stroji, ki niso navedeni in ne zajeti v drugih
       tarifnih številkah tega poglavja, za
       industrijsko pripravljanje ali proizvodnjo hrane
       ali pijač, drugačni od strojev za ekstrakcijo ali
       pripravljanje živalskih ali rastlinskih masti in
       olj

 8438 10   - Pekarski stroji in stroji za proizvodnjo
        makaronov, špagetov in podobnih izdelkov:

 8438 10 100 -- pekarski stroji .............................. 4.5

 8438 10 900 -- stroji za proizvodnjo testenin, špagetov in
        podobnih izdelkov ............................ 4.5


 8441    Drugi stroji za predelavo papirne mase, papirja
       ali kartona, vključno s stroji za rezanje vseh
       vrst

 8441 80 00 - Drugi stroji:

 8441 80 009 -- drugi ........................................ 2.0


 8450    Pralni stroji, za gospodinjstva in pralnice,
       vključno s stroji, ki perejo in sušijo

       - Stroji z zmogljivostjo do vključno 10 kg
        suhega perila:

 8450 11   -- popolnoma avtomatski:

       --- vsak z zmogljivostjo suhega perila do
         vključno 6 kg:

 8450 11 110 ---- ki se polnijo od spredaj ................... 6.8

 8450 11 190 ---- ki se polnijo od zgoraj .................... 6.8

 8450 11 900 --- vsak z zmogljivostjo suhega perila od 6 kg
         do vključno 10 kg ........................... 6.8

 8450 12 000 -- drugi, z vgrajeno centrifugalno napravo za
        ožemanje ..................................... 6.8

 8450 19 000 -- drugi ........................................ 4.5


 8451    Stroji (razen strojev iz tar. št. 8450) za
       pranje, čiščenje, ožemanje (perila), sušenje,
       likanje (vključno s stiskalnicami za
       fiksiranje), beljenje, barvanje, apretiranje,
       dovrševanje, prevlačenje ali impregniranje
       tekstilne preje, tkanin, pletenin idr. ali
       gotovih tekstilnih predmetov in stroji za
       nanašanje paste na osnovno tkanino ali drugo
       podlago, ki se uporablja pri proizvodnji talnih
       oblog, kot je linolej; stroji za navijanje,
       odvijanje, zlaganje, rezanje ali zobčasto
       izrezovanje tekstilnih tkanin

       - Stroji za sušenje:

 8451 21   -- z zmogljivostjo do vključno 10 kg suhega
        perila:

 8451 21 100 --- vsak z zmogljivostjo do vključno 6 kg suhega
         perila ...................................... 3.0

 8451 21 900 --- vsak z zmogljivostjo od 6 kg do vključno 10
         kg suhega perila ............................ 3.0

 8451 80  - Drugi stroji:

 8451 80 100 -- stroji, ki se uporabljajo za proizvodnjo
        linoleja ali drugih talnih oblog, za
        nanašanje paste na osnovno tkanino ali
        drugo podlago ................................ 2.0

 8451 90 000 - Deli .......................................... 0.8


 8453    Stroji za pripravljanje, strojenje in obdelavo
       surovih ali strojenih kož (z dlako ali brez
       nje), proizvodnjo ali popravilo obutve ali
       drugih predmetov iz surovih ali strojenih kož (z
       dlako ali brez nje), razen šivalnih strojev

 8453 10 000 - Stroji za pripravljanje, strojenje in obdelavo
        surovih ali strojenih kož ..................... 1.0

 8453 20 000 - Stroji za proizvodnjo ali popravilo obutve .... 1.0

 8453 80 000 - Drugi stroji .................................. 1.0

 8453 90 000 - Deli .......................................... 1.0


 8454    Konvertorji, livarski lonci, forme za ingote in
       livarski stroji, ki se uporabljajo v metalurgiji
       ali livarnah kovin

 8454 10 000 - Konvertorji ................................... 1.0

 8454 20 000 - Forme za ingote in livarski lonci ............. 2.0

 8454 90 000 - Deli .......................................... 4.5


 8455    Valjarniška ogrodja in proge, za kovine; valji
       za valjarniška ogrodja in proge

 8455 30   - Valji za valjarniška ogrodja in proge:

 8455 30 100 -- litoželezni .................................. 2.3

       -- iz kovanega jekla:

 8455 30 310 --- delovni valji za vroče valjanje, podporni
         valji za vroče valjanje ..................... 4.5

 8455 30 390 --- delovni valji za hladno valjanje ............ 4.5

 8455 30 900 -- iz litega ali varjenega jekla ................ 4.5


 8456    Stroji za obdelovanje materialov vseh vrst z
       odvzemanjem materiala z lasarjem ali drugim
       svetlobnim ali fotonskim snopom, ultrazvokom,
       elektroerozijo, elektrokemičnim postopkom,
       elektronskim snopom, ionskim snopom ali
       snopom plazme (razen tistih iz tar. št. 8515)

 8456 10   - Z laserjem, drugim svetlobnim ali fotonskim
        snopom:

 8456 10 100 -- ki se uporablja v izdelavi polprevodniških
        rezin ali naprav ............................. 2.0

 8456 10 900 -- drugi ........................................ 2.0

 8456 20 000 - Z ultrazvokom ................................. 2.0

       - Drugi:

 8456 91 000 -- aparati za suho jedkanje polprevodnikov ...... 2.0

 8456 99   -- drugi:

 8456 99 100 --- stroji za odvzemanje, ki delujejo na osnovi
         ionskega snopa za proizvodnjo ali popravilo
         mask in mrežic za oblike na polprevodniških
         napravah .................................... 2.0

 8456 99 300 --- aparati za odstranjevanje ali čiščenje
         polprevodnikov .............................. 2.0

 8456 99 500 --- aparati za suho jedkanje oblik na podlagi
         prikazovalnikov iz tekočih kristalov (LCD) .. 2.0

 8456 99 800 --- drugi ....................................... 2.0


 8457    Centri za strojno obdelavo, stroji, izdelani po
       principu standardnih enot (z eno postajo) in
       prenašalni stroji z več postajami, za obdelavo
       kovin

 8457 20 000 - Stroji,izdelani po principu standardnih enot
        (z eno postajo) ............................... 2.0

 8457 30   - Prenešalni stroji z več postajami (obdelovanec
       se premika):

 8457 30 900 -- drugi ........................................ 3.0


 8458    Stružnice (vključno stružni centri) za
       odstranjevanje kovin

       - Horizontalne stružnice:

 8458 11   -- numerično krmiljene:

 8458 11 800 --- druge ....................................... 2.0

 8458 19   -- druge:

 8458 19 400 --- avtomatske stružnice ........................ 1.0

 8458 19 800 --- druge ....................................... 1.0


 8459    Obdelovalni stroji za obdelavo kovin z
       odvzemanjem materiala (vključno s stroji z
       delovnimi enotami na vodilih), z vrtanjem,
       povečevanjem odprtin (s struženjem ali
       rezkanjem), z rezkanjem, vrezovanjem ali
       narezovanjem navojev, razen stružnic iz tar. št.
       8458

       - Drugi stroji za vrtanje s svedrom:

 8459 29 000 -- drugi ........................................ 2.0

       - Drugi kombinirani stroji za obdelavo odprtin z
        vrtanjem in rezkanjem:

 8459 39 000 -- drugi ........................................ 2.0

 8459 40   - Drugi stroji za povečevanje odprtin:

 8459 40 100 -- numerično krmiljeni .......................... 2.0

 8459 40 900 -- drugi ........................................ 2.0


 8460    Obdelovalni stroji za čiščenje, ostrenje,
       brušenje, honanje, lepanje, poliranje ali
       drugačno dodelavo kovin, sintranih kovinskih
       karbidov ali kermetov z brusi, abrazivi ali z
       izdelki za poliranje, razen strojev za izdelavo
       zobnikov z rezanjem, brušenjem ali dodelavo
       zobnikov iz tar. št. 8461

       - Stroji za ravno brušenje, pri katerih se
        pozicioniranje v kateri koli osi lahko
        nastavi s točnostjo najmanj 0,01 mm:

 8460 11 000 -- numerično krmiljeni .......................... 1.0

       - Drugi brusilni stroji, pri katerih se
        pozicioniranje v kateri koli osi lahko
        nastavi s točnostjo najmanj 0,01 mm:

 8460 21   -- numerično krmiljeni:

       --- za cilindrične površine:

 8460 21 110 ---- stroji za notranje brušenje ................ 1.0

 8460 21 150 ---- brezkonični brusilni stroji (centreless) ... 1.0

 8460 21 190 ---- drugi ...................................... 1.0

 8460 21 900 --- drugi ....................................... 1.0

 8460 29   -- drugi:

       --- za cilindrične površine:

 8460 29 110 ---- za notranje brušenje ....................... 1.0

       - Stroji za ostrenje orodij ali rezil:

 8460 39 000 -- drugi ........................................ 0.4

 8460 40   - Stroji za honanje ali lepanje:

 8460 40 100 -- numerično krmiljeni .......................... 2.0

 8460 40 900 -- drugi ........................................ 2.0

 8460 90   - Drugi:

 8460 90 100 -- opremljeni z mikrometričnim sistemom za
        nastavitev, pri katerem se lega katere koli
        osi lahko nastavi do natančnosti najmanj
        0,01 mm ...................................... 2.0


 8461    Obdelovalni stroji za obdelavo kovin, sintranih
       kovinskih karbidov ali kermetov z odvzemanjem
       materiala: s skobljanjem, z izdelavo utorov,
       vlečenjem, rezanjem zobnikov, brušenjem zobnikov
       ali dodelavo zobnikov, z žaganjem, z
       odrezovanjem in drugimi postopki, ki niso na
       drugem mestu navedeni in ne zajeti

 8461 10 000 - Dolgogibni skobeljniki ........................ 2.0

 8461 20 000 - Kratkogibni skobeljniki ....................... 2.0

 8461 40   - Stroji za izdelavo zobnikov z rezanjem,
        brušenjem ali dodelavo zobnikov:

       -- stroji za izdelavo zobnikov z rezanjem
        (vključno z brušenjem):

       --- za izdelavo cilindričnih zobnikov:

 8461 40 110 ---- numerično krmiljeni ........................ 2.0

 8461 40 190 ---- drugi ...................................... 2.0

       --- za rezanje drugih zobnikov:

 8461 40 310 ---- numerično krmiljeni ........................ 2.0

 8461 40 390 ---- drugi ...................................... 2.0

       -- stroji za dodelavo zobnikov:

       --- opremljeni z mikrometričnim sistemom
         nastavitve, pri katerem se lahko lega katere
         koli osi nastavi z natančnostjo vsaj 0,01 mm:

 8461 40 710 ---- numerično krmiljeni ........................ 2.0

 8461 40 790 ---- drugi ...................................... 2.0

 8461 40 900 --- drugi ....................................... 2.0

 8461 50   - Strojne žage in drugi stroji za odrezovanje:

 8461 50 900 -- stroji za odrezovanje ........................ 2.0


 8462    Obdelovalni stroji (vključno s stiskalnicami) za
       obdelavo kovin s prostim kovanjem ali kovanjem v
       kalupih; obdelovalni stroji (vključno s
       stiskalnicami) za obdelavo kovin z upogibanjem,
       prepogibanjem, ravnanjem, uravnavanjem,
       prerezovanjem ali izrezovanjem, za rezanje s
       striženjem; stiskalnice za obdelavo kovin ali
       kovinskih karbidov, ki niso zgoraj navedene

 8462 10   - Stroji za kovanje ali kovanje v kalupih
        (vključno s stiskalnicami) in kladiva:

 8462 10 100 -- numerično krmiljeni .......................... 3.0

 8462 10 900 -- drugi ........................................ 3.0

       - Stroji za upogibanje, prepogibanje, ravnanje
        in poravnavanje (vključno s stiskalnicami):

 8462 21   -- numerično krmiljeni:

       --- drugi:

 8462 21 100 ---- za obdelovanje ploščatih izdelkov .......... 0.8

 8462 21 800 ---- drugi ...................................... 0.8

 8462 29   -- drugi:

 8462 29 050 --- ki se uporabljajo pri proizvodnji
         polprevodniških naprav ...................... 2.0

       - Škarje za striženje (vključno s stisknjem),
        razen kombiniranih strojev za štancanje in
        rezanje s striženjem:

 8462 31 000 -- numerično krmiljene .......................... 2.0

 8462 39   -- druge:

 8462 39 100 --- za obdelavo ploščatih izdelkov .............. 2.0

       --- druge:

 8462 39 910 ---- hidravlične ................................ 2.0

 8462 39 990 ---- druge ...................................... 2.0

       - Stroji za štancanje ali zarezovanje
        (vključno s stiskalnicami), tudi kombinirani
        stroji za štancanje in rezanje s striženjem:

 8462 41   -- numerično krmiljeni:

 8462 41 900 --- drugi ....................................... 0.8

 8462 49   -- drugi:

 8462 49 100 --- za obdelavo ploščatih izdelkov .............. 2.0

       - Drugi:

 8462 91   -- hidravlične stiskalnice:

 8462 91 100 --- stiskalnice za stiskanje kovinskih praškov s
         sintranjem ali stiskalnice za stiskanje
         odpadnih kovin v bale ....................... 3.0

       --- drugi:

 8462 91 900 ---- drugi ...................................... 3.0

 8462 99   -- drugi:

 8462 99 100 --- stiskalnice za livarske kovinske praške s
         sintranjem ali stiskalnice za kompresijo
         odpadnih kovin v bale ....................... 3.0

 8463    Drugi stroji za obdelavo kovin, sintranih
       kovinskih karbidov ali kermetov, brez
       odvzemanja materiala

 8463 10   - Stroji za vlečenje palic, cevi, profilov, žic
        ipd.:

 8463 10 900 -- drugi ........................................ 1.0

 8463 30 000 - Stroji za obdelavo in predelavo žice .......... 1.0


 8464    Stroji za obdelavo kamna, keramike, betona,
       azbesta, cementa in podobnih mineralnih
       materialov ali za hladno obdelavo stekla

 8464 10   - Strojne žage:

 8464 10 100 -- za rezanje monokristalnih polprevodnikov na
        rezine ....................................... 2.0

 8464 20   - Stroji za brušenje in poliranje:

 8464 20 050 -- za obdelavo polprevodnikov ................... 2.0

       -- za obdelavo stekla:

 8464 20 110 --- optično steklo .............................. 2.0

 8464 20 19 --- drugi:

 8464 20 199 ---- drugi ...................................... 2.0

 8464 90   - Drugi:

 8464 90 100 -- za pisanje ali skiciranje polprevodniških
        vezij ........................................ 3.0

 8464 90 200 -- za obdelavo keramike ......................... 3.0

 8464 90 80 -- drugi:

 8464 90 802 --- stroji za diamantno kronsko vrtanje betona,
         hlajeni z vodo .............................. 3.0

 8464 90 809 --- drugi ....................................... 3.0


 8466    Deli in pribor, ki so izključno ali pretežno
       primerni za uporabo s stroji iz tar. št. 8456 do
       8465, vključno z držali za obdelovance in
       orodje, samoodpiralnimi glavami za rezanje
       navojev, razdelilnimi glavami in drugimi
       specialnimi dodatnimi napravami za obdelovalne
       stroje; držala za katero koli vrsto orodja, ki
       se pri delu držijo v roki

 8466 10   - Držala za orodje in samoodpiralne glave za
        rezanje navojev:

       -- držala za orodje:

 8466 10 100 --- nasadilna, elastična in cevasta držala ...... 2.0

 8466 30 000 - Razdelilne glave in druge specialne dodatne
        naprave za obdelovalne stroje ................. 2.0

       - Drugo:

 8466 91   -- za stroje iz tar. št. 8464:

 8466 91 150 --- za stroje iz tar. št. 8464 10 100,
         8464 20 050 ali 8464 90 100 ................. 2.0

       --- drugo:

 8466 91 200 --- iz litega železa ali litega jekla ........... 2.0

 8466 91 950 ---- drugo ...................................... 2.0

 8466 92   -- za stroje iz tar. št. 8465:

 8466 92 200 --- iz litega železa ali litega jekla ........... 2.0

 8466 94   -- za stroje iz tar. št. 8462 in 8463:

 8466 94 100 --- za stroje iz tar. podšt. 8462 21 050 ali
         8462 29 050 ................................. 2.0

 8466 94 900 --- drugo ....................................... 2.0


 8467    Ročno orodje, pnevmatsko, hidravlično ali z
       vdelanim neelektričnim motorjem

       - Drugo orodje:

 8467 81 000 -- verižne žage ................................. 2.0

 8467 89 00 -- drugo:

 8467 89 001 --- za hidravlično ekstrudiranje ................ 2.0

 8467 89 009 --- drugo ....................................... 2.0


 8471    Računalniki - stroji za avtomatsko obdelavo
       podatkov in njihove enote; magnetni ali optični
       čitalniki, stroji za prepisovanje podatkov na
       nosilce podatkov v kodirani obliki in stroji za
       obdelavo takih podatkov, ki niso navedeni in ne
       zajeti na drugem mestu

 8471 30  - Prenosni digitalni stroji za avtomatsko
       obdelavo podatkov z maso do vključno 10 kg, ki
       imajo v istem okrovu najmanj eno centralno
       enoto, tipkovnico in prikazovalnik:

 8471 30 100 -- ki lahko sprejemajo in obdelujejo
        televizijske, audio in video signale ......... 3.6

       -- drugi:

 8471 30 910 --- ki lahko sprejemajo in obdelujejo
         televizijske signale, vendar brez drugih
         posebnih pomožnih funkcij ................... 3.6

       - Drugi digitalni stroji za avtomatsko obdelavo
        podatkov:

 8471 49  -- drugi, predstavljeni v obliki sistema:

 8471 49 100 --- za uporabo v civilnem letalstvu ............. 3.6

 8471 60   - Vhodne ali izhodne enote, vštevši tudi tiste,
        ki imajo v istem ohišju tudi pomnilniške enote:

 8471 60 100 -- za uporabo v civilnem letalstvu .............. 3.6

       -- druge:

 8471 60 400 --- tiskalniki .................................. 2.3

 8471 60 500 --- tastature ................................... 3.6


 8474    Stroji za sortiranje, sejanje, separacijo,
       pranje, drobljenje, mletje, mešanje ali gnetenje
       zemlje, kamna, rudnin ali drugih trdnih
       mineralnih materialov (vključno s prahom ali
       pasto); stroji za aglomeriranje, modeliranje ali
       oblikovanje trdnih mineralnih goriv, keramične
       mase, cementa, sadre ali drugih mineralnih
       izdelkov v obliki prahu ali paste; stroji za
       izdelavo peščenih livarskih kalupov

 8474 10 000 - Stroji za sortiranje, sejanje, separacijo ali
        pranje ........................................ 1.0

 8474 20   - Stroji za drobljenje ali mletje:

 8474 20 100 -- mineralnih snovi, vrst, ki se uporabljajo v
        keramični industriji ......................... 1.0

 8474 20 900 -- drugi ........................................ 1.0

       - Stroji za mešanje ali gnetenje:

 8474 31 000 -- mešalniki za beton ali malto ................. 2.0

 8474 32 000 -- stroji za mešanje mineralnih materialov z
        bitumnom ..................................... 2.0

 8474 39   -- drugi:

 8474 39 100 --- stroji za mešanje ali gnetenje mineralnih
         snovi, vrst, ki se uporabljajo v keramični
         industriji .................................. 2.0

 8474 39 900 --- drugi ....................................... 2.0

 8474 90   - Deli:

 8474 90 100 -- iz litega železa ali litega jekla ............ 2.0

 8474 90 900 -- drugi ........................................ 2.0


 8477    Stroji za obdelavo gume ali plastične mase ali
       za izdelavo izdelkov iz teh materialov, ki niso
       navedeni in ne zajeti na drugem mestu v tem
       poglavju

       - Drugi stroji za oblikovanje:

 8477 51 000 -- za oblikovanje ali protektiranje plaščev ali
        za oblikovanje zračnic ....................... 2.0

 8478 90   - Deli:

 8477 90 050 -- za stroje iz tar. podšt. 8477 10 100 in
        8477 59 050 .................................. 2.0

       -- drugi:

 8477 90 100 --- iz litega železa ali litega jekla ........... 2.0

 8477 90 800 --- drugi ....................................... 2.0


 8479    Stroji in mehanske naprave s posebnimi
       funkcijami, ki niso navedeni in ne zajeti na
       drugem mestu v tem poglavju

 8479 10 000 - Stroji za graditev ulic, cest, visoko in nizko
        gradnjo ali podobna javna dela ................ 3.0

 8479 50 000 - Industrijski roboti, ki niso navedeni in ne
        zajeti na drugem mestu ........................ 1.0

 8479 60 000 - Hladilci zraka na osnovi izparevanja .......... 1.0

       - Drugi stroji in mehanske naprave:

 8479 89   -- drugo:

       --- drugo:

 8479 89 600 ---- centralni mazalni sistemi .................. 1.0

 8479 89 650 ---- aparati za rast in izvlečenje monokristalov
         za polprevodnike ........................... 1.0

 8479 89 700 ---- aparati za epitaksno depozicijo na
         polprevodnikih ............................. 1.0

 8479 89 750 ---- aparati za mokro jedkanje, razvijanje,
         guljenje ali čiščenje polprevodniških
         rezin ...................................... 1.0

 8479 90   - Deli:

 8479 90 100 -- za uporabo v civilnem letalstvu .............. 2.4

       -- drugi:

       --- drugi:

 8479 90 920 --- iz litega železa in litega jekla ............ 2.4


 8480    Livarski okvirji za livarne kovin; modelne
       plošče; modeli za kalupe, kalupi za kovino
       (razen kalupov za ingote), kovinske karbide,
       steklo, mineralne materiale, gumo in plastične
       mase

       - Kalupi za kovino ali kovinske karbide:

 8480 41 000 -- za brizganje ali kompresijo .................. 6.8


 8481    Pipe, ventili in podobne naprave za cevovode,
       kotle, rezervoarje, velike posode in podobno,
       vključno z redukcijskimi ventili in termostatsko
       krmiljenimi ventili

 8481 10   - Redukcijski ventili:

 8481 10 050 --- kombinirani s filtri ali mazalci ............ 2.4

       -- drugi:

 8481 10 190 --- iz litega železa ali jekla .................. 4.5

 8481 10 990 --- drugi ....................................... 2.5

 8481 20   - Ventili za oljnohidravlične ali pnevmatske
       prenose:

 8481 20 100 -- ventili za upravljanje oljnohidravlično
        poganjanih prenosov .......................... 4.5

 8481 30   - Nepovratni ventili:

 8481 30 100 -- za pnevmatske gume in zračnice (vključno z 
       ventili, ki se montirajo na avtomobilski kolesni
       obroč) .......................................... 4.5

       -- drugi:

 8481 30 910 --- iz litega železa ali jekla .................. 4.5

 8481 30 990 --- drugi ....................................... 4.5

 8481 40   - Varnostni ventili:

 8481 40 100 -- iz litega železa ali jekla ................... 4.5

 8481 40 900 -- drugi ........................................ 4.5

 8481 80   - Druge naprave:

       -- pipe, ventili in podobne naprave za odtoke,
        pomivalna korita, bideje, vodne kotličke, banje
        in podobne instalacije:

 8481 80 110 --- mešalni ventili ............................. 5.9

       -- ventili za radiatorje centralnega ogrevanja:

 8481 80 310 --- termostatski ventili ........................ 5.9

 8481 80 390 --- drugi ....................................... 5.9

       -- druge:

       --- procesno krmljeni ventili:

 8481 80 590 ---- drugi ...................................... 2.7

       --- drugi:

       ---- prepustni ventili (npr. zasuni):

 8481 80 610 ----- litoželezni ............................... 5.9

8481 80 690 ----- drugi ...................................... 5.9

       ---- zapirni ventili (sedežni):

 8481 80 710 ----- litoželezni ............................... 5.9

 8481 80 730 ----- jekleni ................................... 5.9

 8481 80 790 ----- drugi ..................................... 5.9

 8481 80 810 ---- kroglaste pipe in pipe s čepom ............. 5.9

 8481 80 850 ---- lopute ..................................... 5.9

 8481 80 870 ---- membranski ventili ......................... 5.9

 8481 80 99 ---- drugi:

 8481 80 999 ----- drugi ..................................... 2.3

 8481 90 000 - Deli .......................................... 2.3


 8482    Kotalni ležaji

 8482 10   - Kroglični ali valjčni ležaji:

 8482 10 100 -- z največjim zunanjim premerom do vključno 30
        mm ........................................... 2.9

 8482 10 900 -- drugi ........................................ 4.1


 8483    Transmisijske gredi (vključno odmične gredi in
       kolenaste gredi) in ročice; ohišja za ležaje in
       drsni ležaji; zobniki, zobniški in frikcijski
       prenosniki; navojna vretena s kroglicami ali
       valji; menjalniška ohišja in drugi menjalniki
       hitrosti, vključno pretvorniki navora;
       vztrajniki, jermenice in vrvenice (vključno s
       tistimi za škripčevja); sklopke in gredne vezi
       (vključno križni in kardanski zglobi)

 8483 10   - Transmisijske gredi (vključno odmične gredi in
        kolenaste gredi) in ročice:

 8483 10 100 -- za uporabo v civilnem letalstvu .............. 2.0

       -- druge:

       --- odmične in kolenaste gredi in ročice:

 8483 10 410 ---- iz litega železa ali litega jekla .......... 2.0

 8483 10 510 ---- odprto utopno kovane ....................... 2.0

 8483 10 570 ---- druge ...................................... 2.0

 8483 10 600 --- kolenasti valji ............................. 2.0

 8483 10 800 --- druge ....................................... 2.0

 8483 20   - Ohišja za ležaje z vdelanimi kotalnimi ležaji:

 8483 20 100 -- ki se uporabljajo v zračnem in vesoljskem
        prometu ...................................... 1.4

 8483 20 900 -- drugo ........................................ 2.0

 8483 30   - Ohišja za ležaje brez vdelanih kotalnih
        ležajev; drsni ležaji:

 8483 30 100 -- za uporabo v civilnem letalstvu .............. 2.0

       -- drugo:

       --- ohišja ležajev:

 8483 30 310 ---- za kotalne ležaje .......................... 2.0

 8483 30 390 ---- druga ...................................... 2.0

 8483 30 900 --- drsni ležaji ................................ 2.0

 8483 40   - Zobniški in frikcijski prenosniki moči,
       drugačni od zobčastih (torni), verižnic in drugih
       transmisijskih elementov, dobavljenih posebej;
       navojna vretena s kroglicami; menjalniška ohišja
       in drugi menjalniki hitrosti, vključno s
       pretvorniki navora:

 8483 40 100 -- za uporabo v civilnem letalstvu .............. 4.5

       -- drugo:

       --- zobniki in zobčasti sestavi (razen drsnih
         prestav):

 8483 40 820 ---- nazobljeni in spiralni ..................... 4.5

 8483 40 830 ---- poševni in poševno-spiralni ................ 4.5

 8483 40 840 ---- polžasti prenosniki ........................ 4.5

 8483 40 850 ---- drugo ...................................... 4.5

 8483 40 920 --- navojna vretena s kroglicami ali valji ...... 4.5

       --- menjalniki in drugi prenosi hitrosti:

 8483 40 940 ---- ohišja prestav ............................. 4.5

 8483 40 960 ---- drugo ...................................... 4.5

 8483 40 980 --- drugo ....................................... 4.5

 8483 50   - Vztrajniki, jermenice in vrvenice (vključno s
        tistimi za škripčevja):

       -- drugi:

8483 50 910 --- iz litega železa ali litega jekla ............ 2.0

 8483 50 990 --- drugi ....................................... 2.0

 8483 60   - Sklopke in gredne vezi (vključno križni in
        kardanski zglobi):

 8483 60 100 -- za uporabo v civilnem letalstvu .............. 2.0

       -- druge:

 8483 60 910 --- iz litega železa ali litega jekla ........... 2.0

 8483 60 990 --- druge ....................................... 2.0

 8483 90   - Deli:

 8483 90 100 -- za uporabo v civilnem letalstvu .............. 2.0

       -- drugi:

 8483 90 300 --- ohišij ležajev .............................. 2.0

       --- drugi:

 8483 90 920 ---- iz litega železa ali litega jekla .......... 2.0

 8483 90 980 ---- drugi ...................................... 2.0


 8484    Tesnila iz kovinskih listov, kombinirana z
       drugim materialom, ali iz dveh ali več plasti
       kovine; garniture tesnil, različne po sestavi
       materiala, v vrečkah, ovitkih ali podobnih
       pakiranjih; mehanski čepi (tesnila)

 8484 10   - Tesnila iz kovinskih listov, kombinirana z
        drugim materialom ali iz dveh ali več plasti
        kovine:

 8484 10 100 -- za uporabo v civilnem letalstvu .............. 2.0

 8484 10 900 -- druga ........................................ 2.0

8484 90   - Drugo:

 8484 90 100 -- za uporabo v civilnem letalstvu .............. 2.0

 8484 90 900 -- drugo ........................................ 2.0


 8501    Elektromotorji in električni generatorji (razen
       generatorskih agregatov)

 8501 10   - Motorji z močjo do 37,5 W:

 8501 10 100 -- sinhroni motorji z močjo do vključno 18 W .... 4.5

       -- drugi:

 8501 10 930 --- motorji na izmenični tok .................... 4.5

       - Drugi enosmerni motorji; generatorji
        enosmernega toka:

 8501 31   -- z močjo do vključno 750 W:

 8501 31 100 --- motorji z močjo nad 735 W, generatorji
         enosmernega toka, za uporabo v civilnem
         letalstvu ................................... 6.8

 8501 31 900 --- drugi ....................................... 6.8

 8501 32   -- z močjo nad 750 W do vključno 75 kW

 8501 32 100 --- za uporabo v civilnem letalstvu ............. 6.8

       --- drugi:

 8501 32 910 ---- z močjo nad 750 W do vključno 7,5 kW ....... 6.8

 8501 32 990 ---- z močjo nad 7,5 kW do vključno 75 kW ....... 6.8

 8501 40  - Drugi izmenični motorji, enofazni:

 8501 40 100 -- z močjo nad 735 W do vključno 150 kW, za
        uporabo v civilnem letalstvu ................. 6.8

       -- drugi:

 8501 40 910 --- z močjo do vključno 750 W ................... 6.8

 8501 40 990 --- z močjo nad 750 W ........................... 6.8

       - Drugi izmenični motorji, večfazni:

 8501 51   -- z močjo do vključno 750 W:

 8501 51 100 --- z močjo nad 735 W do vključno 750 W, za
         uporabo v civilnem letalstvu ................ 6.8

 8501 51 900 --- drugi ....................................... 6.8

 8501 52   -- z močjo nad 750 W do vključno 75 kW:

 8501 52 100 --- za uporabo v civilnem letalstvu ............. 6.8

       --- drugi:

 8501 52 910 ---- z močjo od 750 W do vključno 7,5kW ......... 6.8

 8501 52 930 ---- z močjo nad 7,5 kW do vključno 37 kW ....... 6.8

 8501 52 990 ---- z močjo nad 37 kW do vključno 75 kW ........ 6.8


 8502    Električni generatorski agregati in rotacijski
       konvertorji (pretvorniki)

       - Generatorski agregati z batnimi motorji z
        notranjim zgorevanjem na vžig s kompresijo
       (dieselski ali poldieselski motorji):

 8502 11   -- z močjo do vključno 75 kVA:

 8502 11 100 --- za uporabo v civilnem letalstvu ............. 6.8

       --- drugi:

 8502 11 910 ---- z močjo do vključno 7,5 kVA ................ 6.8

8502 20   - Generatorski agregati z batnimi motorji z
        notranjim zgorevanjem na vžig s svečkami:

 8502 20 100 -- za uporabo v civilnem letalstvu .............. 6.8

       - Drugi generatorski agregati:

 8502 31 000 -- na veter ..................................... 2.3

 8502 39   -- drugi:

 8502 39 100 --- za uporabo v civilnem letalstvu ............. 6.8


 8503 00   Deli, ki so izključno ali pretežno primerni za
       uporabo s stroji iz tar. št. 8501 ali 8502

 8503 00 100 - Nemagnetni varnostni obroči ................... 6.8

       - Drugo:

 8503 00 910 -- iz litega železa ali litega jekla ............ 6.8


 8504    Električni transformatorji, statični konvertorji
       (npr. usmerniki) in indukcijske tuljave

 8504 10   - Predstikalne naprave za žarnice na
        razelektrenje:

 8504 10 100 -- za uporabo v civilnem letalstvu .............. 6.8

       -- druge:

 8504 10 910 --- indukcijske tuljave, povezane ali nepovezane
         s kondenzatorjem ............................ 6.8

       - Transformatorji s tekočim dielektrikom:

 8504 21 000 -- z močjo do vključno 650 kVA .................. 6.8

 8504 22   -- z močjo nad 650 kVA do vključno 10.000 kVA:

 8504 22 100 --- nad 650 kVA, do vključno 1.600 kVA .......... 6.8

 8504 22 900 --- nad 1.600 kVA, do vključno 10.000 kVA ....... 6.8

 8504 23 000 -- z močjo nad 10.000 kVA ....................... 6.8

       - Drugi transformatorji:

 8504 31   -- z močjo do vključno 1 kVA:

 8504 31 100 --- za uporabo v civilnem letalstvu ............. 6.8

       --- drugi:

       ---- merilni transformatorji:

 8504 31 31 ----- za merjenje napetosti:

 8504 31 319 ------ drugo ................................... 3.2

 8504 31 390 ----- drugi ..................................... 3.2

 8504 31 900 ---- drugi ...................................... 6.8

 8504 32   -- z močjo nad 1 kVA do vključno 16 kVA:

 8504 32 100 --- za uporabo v civilnem letalstvu ............. 6.8

       --- drugi:

 8504 32 300 ---- merilni transformatorji .................... 3.2

 8504 32 900 ---- drugi ...................................... 3.2

 8504 33   -- z močjo nad 16 kVA do vključno 500 kVA:

 8504 33 100 --- za uporabo v civilnem letalstvu ............. 6.8

 8504 33 900 --- drugi ....................................... 6.8

 8504 34 000 -- z močjo nad 500 kVA .......................... 6.8

 8504 40   - Statični pretvorniki (konvertorji):

 8504 40 100 -- za uporabo v civilnem letalstvu .............. 4.1

       -- drugi:

       --- vrst, ki se uporabljajo skupaj s
         telekomunikacijskimi aparati, s stroji za
         avtomatsko obdelavo podatkov in njihovimi
         enotami:

 8504 40 300 --- napajalniki namenjeni izključno za stroje za
       avtomatično obdelavo podatkov (npr. UPS) ........ 4.1

 8504 40 350 ---- drugi ...................................... 4.1

       --- drugi:

 8504 40 500 ---- polikristalni polprevodniki usmerniki (npr.
       selenski) ....................................... 4.1

       ---- drugi:

 8504 40 930 ----- polnilci akumulatorjev .................... 4.1

       ----- drugi:

 8504 40 940 ------ usmerniki (pretvarjajo izmenično v
          enosmerno napetost) ...................... 4.1

       ------ razsmerniki (invertorji) (pretvarjajo
          enosmerno v izmenično napetost):

 8504 40 960 ------- z zmogljivostjo do vključno 7,5 kVA ..... 4.1

 8504 50   - Druge indukcijske tuljave:

 8504 50 100 -- za uporabo v civilnem letalstvu .............. 5.4

       -- druge:

 8504 50 300 --- vrst, ki se uporabljajo skupaj s
         telekomunikacijskimi aparati in za napajanje
         strojev za avtomatsko obdelavo podatkov in
         njihovih enot ............................... 5.4

 8504 50 800 --- druge ....................................... 5.4

 8504 90   - Deli:

       -- transformatorjev in indukcijskih tuljav:

 8504 90 050 --- elektronski sklopi strojev iz tar. podšt.
         8504 50 300 ................................. 3.6

       --- drugo:

 8504 90 110 ---- feritna jedra .............................. 3.6

 8504 90 180 ---- drugo ...................................... 2.4

       -- statičnih pretvornikov:

 8504 90 910 --- elektronski sklopi strojev iz tar. podšt.
         8504 40 300 in 8504 40 350 .................. 3.6

 8504 90 990 --- drugo ....................................... 3.6


 8505    Elektromagneti; trajni magneti in izdelki, ki so
       namenjeni, da po magnetenju postanejo trajni
       magneti; vpenjalne glave, vpenjalne naprave in
       podobna držala za obdelovance na osnovi
       elektromagnetov ali trajnih magnetov;
       elektromagnetne sklopke in zavore;
       elektromagnetne dvigalne glave

       - Trajni magneti in izdelki, ki so namenjeni, da
        po magnetenju postanejo trajni magneti:

 8505 11 000 -- kovinski ..................................... 4.5

 8505 19   -- drugi:

 8505 19 100 --- trajni magneti iz aglomeriranega ferita ..... 4.5

 8505 19 900 --- drugi ....................................... 4.5

 8505 20 000 - Elektromagnetne sklopke in zavore ............. 1.8


 8506    Primarne celice in primarne baterije

 8506 10   - Z manganovim dioksidom:

       -- alkalne:

 8506 10 110 --- cilindrične celice .......................... 9.0

 8506 10 150 --- gumbaste celice ............................. 9.0

 8506 10 190 --- druge ....................................... 9.0

       -- druge:

 8506 10 910 --- cilindrične celice .......................... 9.0

 8506 10 950 --- gumbaste celice ............................. 9.0

 8506 10 990 --- druge ....................................... 9.0

 8506 30   - Z živosrebrovim oksidom:

 8506 30 100 -- cilindrične celice ........................... 3.4

 8506 30 300 -- gumbaste celice .............................. 3.4

 8506 30 900 -- druge ........................................ 3.4

 8506 40   - S srebrovim oksidom:

 8506 40 100 -- cilindrične celice ........................... 3.4

 8506 40 300 -- gumbaste celice .............................. 3.4

 8506 40 900 -- druge ........................................ 3.4

 8506 50   - Litijeve:

 8506 50 900 -- druge ........................................ 3.4

 8506 60   - Zrak-cinkove:

 8506 60 900 -- druge ........................................ 3.4

 8506 80   - Druge:

       -- druge:

 8506 80 900 --- druge ....................................... 6.8


8507     Električni akumulatorji, vključno s separatorji
       zanje, pravokotni ali ne, vključno s kvadratnimi

 8507 10   - Svinčevi akumulatorji za zagon batnih
        motorjev:

 8507 10 100 -- za uporabo v civilnem letalstvu .............. 6.8

       -- drugi:

       --- z maso do vključno 5 kg:

 8507 10 310 ---- s tekočim elektrolitom ..................... 6.8

 8507 10 390 ---- drugi ...................................... 6.8

       --- z maso nad 5 kg:

 8507 10 810 ---- s tekočim elektrolitom ..................... 6.8

 8507 10 890 ---- drugi ...................................... 6.8

 8507 20   - Drugi svinčevi akumulatorji:

 8507 20 100 -- za uporabo v civilnem letalstvu .............. 6.8

       -- drugi:

       --- vlečni akumulatorji:

 8507 20 310 ---- s tekočim elektrolitom ..................... 6.8

 8507 20 390 ---- drugi ...................................... 6.8

       --- drugi:

 8507 20 810 ---- s tekočim elektrolitom ..................... 6.8

 8507 20 890 ---- drugi ...................................... 6.8

 8507 80   - Drugi akumulatorji:

 8507 80 100 -- za uporabo v civilnem letalstvu .............. 6.8

       -- drugi

 8507 80 910 --- nikelj-hidridni ............................. 3.7

 8507 80 990 --- drugi ....................................... 6.8

 8507 90   - Deli:

 8507 90 100 -- za uporabo v civilnem letalstvu .............. 6.8

       -- drugi:

 8507 90 910 --- plošče za akumulatorje ...................... 6.8


 8508    Elektromehansko ročno orodje z vdelanim
       elektromotorjem

 8508 20   - Žage:

 8508 20 100 -- verižne žage ................................. 8.1

 8508 20 300 -- cirkularke ................................... 8.1

 8508 20 900 -- druge ........................................ 8.1

 8508 80   - Drugo orodje:

 8508 80 100 -- ki se uporablja za obdelavo tekstilnih
        materialov ................................... 8.1

       -- drugo:

 8508 80 300 --- za delovanje brez zunanjega vira energije ... 8.1

       --- drugo:

       ---- grobi in fini brusilniki:

 8508 80 510 ----- kotni brusilniki .......................... 8.1

 8508 80 530 ----- tračni brusilniki ......................... 8.1

 8508 80 590 ----- drugi ..................................... 8.1

 8508 80 700 ---- ravnalni brusilniki ........................ 8.1

 8508 80 800 ---- rezalniki žive meje in kosilnice robov
         travnikov .................................. 8.1

 8508 80 900 ---- drugo ...................................... 8.1


 8509    Elektromehanski gospodinjski aparati z vdelanim
       elektromotorjem

 8509 10   - Sesalniki za suho in mokro vakuumsko sesanje:

 8509 10 100 -- za napetost 110 V ali več .................... 7.2

 8509 10 900 -- za napetost do 110 V ......................... 7.2

 8509 20 000 - Loščilniki za tla ............................. 7.2

 8509 30 000 - Kuhinjski aparati za drobljenje odpadkov ...... 7.2

 8509 40 000 - Aparati za mletje in mešanje hrane; sokovniki
        za sadje in zelenjavo ......................... 7.2

 8509 80 000 - Drugi aparati (mase do 20 kg) ................. 7.2

 8509 90   - Deli:

 8509 90 100 -- sesalnikov ali loščilnikov za tla ............ 7.2

 8509 90 900 -- drugi ........................................ 7.2


 8510    Aparati za britje, striženje ter naprave za
       odstranjevanje dlak z vdelanim elektromotorjem

 8510 10 000 - Brivski aparati ............................... 7.2

 8510 30 000 - Naprave za odstranjevanje dlak ................ 9.0


8511     Električna oprema za vžiganje in zaganjanje
       motorjev z notranjim zgorevanjem, ki se vžigajo
       s svečko ali kompresijo (npr.: vžigalni magneti,
       dinamomagneti, vžigalne tuljave, vžigalne
       svečke, ogrevalne svečke, električni
       zaganjalniki); generatorji (npr. diname in
       alternatorji) in reglerji zanje

 8511 10   - Vžigalne svečke:

 8511 10 100 -- za uporabo v civilnem letalstvu .............. 6.8

 8511 10 900 -- druge ........................................ 6.8

 8511 20   - Vžigalni magneti; dinamomagneti; magnetni
        vztrajniki:

 8511 20 100 -- za uporabo v civilnem letalstvu .............. 6.8

 8511 20 900 -- drugi ........................................ 6.8

 8511 50   - Drugi generatorji:

 8511 50 100 -- za uporabo v civilnem letalstvu .............. 6.8

 8511 50 900 -- drugi ........................................ 6.8

 8511 80   - Druga oprema:

 8511 80 100 -- za uporabo v civilnem letalstvu .............. 6.8

 8511 80 900 -- druga ........................................ 6.8


 8512    Električna oprema za razsvetljavo in
       signalizacijo (razen izdelkov iz tar. št. 8539),
       vetrobranski brisalci, naprave za odmrznitev in
       naprave za razmeglitev, za dvokolesa in motorna
       vozila

 8512 10 000 - Oprema za razsvetljavo in vizualno
        signalizacijo za dvokolesa .................... 2.7

 8512 20 000 - Druga oprema za razsvetljavo in vizualno
        signalizacijo ................................. 6.8


 8513    Prenosne električne svetilke z lastnim virom
       energije (npr. suhe baterije, akumulatorji ali
       elektromagneti), razen opreme za razsvetljavo iz
       tar. št. 8512

 8513 10 000 - Svetilke ...................................... 3.6


 8515    Stroji in aparati za mehko in trdo spajkanje ali
       varjenje, električni (vključno z električno
       segrevalnim plinom), laserski ali na principu
       druge svetlobe ali fotonskega snopa, ultrazvoka,
       elektronskega snopa, magnetnih impulzov ali
       plazemskega obloka, vključno s tistimi, s
       katerimi se lahko reže; električni stroji in
       aparati za vroče brizganje kovin ali kermetov
       (razen tistih iz tar. št. 8456)

       - Stroji in aparati za mehko ali trdo spajkanje:

 8515 11 000 -- spajkalniki in pištole za mehko spajkanje .... 5.4

 8515 19 000 -- drugi ........................................ 5.4

       - Stroji in aparati za električno uporovno
        varjenje kovin:

 8515 29   -- drugi:

 8515 29 100 --- za čelno varjenje ........................... 5.4

 8515 29 90 --- drugi:

 8515 29 909 ---- drugi ...................................... 5.4

       - Stroji in aparati za varjenje kovin z
        električnim oblokom (vključno plazemski oblok):

 8515 31 000 -- avtomatski in polavtomatski .................. 5.4

 8515 39   -- drugi:

       --- za ročno varjenje s prekritimi elektrodami,
         skupaj s priborom za rezanje ali varjenje in
         dobavljeno skupaj z:

 8515 39 130 ---- transformatorji ............................ 5.4

 8515 39 180 ---- generatorji ali rotacijskimi pretvorniki
         ali statičnimi pretvorniki, usmerniki ali
         usmerjevalnimi napravami ................... 5.4

 8515 39 900 --- drugi ....................................... 5.4

 8515 80   - Drugi stroji in aparati:

 8515 80 050 -- vezalci žic vrst, ki se uporabljajo pri
        proizvodnji polprevodniških naprav ........... 6.8

 8515 90   - Deli:

 8515 90 100 -- za stroje iz tar. podšt. 8515 80 050 ......... 6.3

 8515 90 900 -- drugi ........................................ 6.3


 8516    Električni pretočni in akumulacijski grelniki
       vode in potopni grelniki; električni aparati za
       ogrevanje prostorov in električne naprave za
       ogrevanje tal; elektrotermični aparati za
       urejanje las (npr. aparati za sušenje las,
       aparati za kodranje las idr.) in aparati za
       sušenje rok; električni likalniki; druge
       gospodinjske elektrotermične naprave; električni
       grelni upori, razen tistih iz tar. št. 8545 ali
       8419

 8516 10   - Električni pretočni in akumulacijski grelniki
        vode in potopni grelniki:

       -- grelniki vode:

 8516 10 110 --- pretočni grelniki vode ...................... 6.8

 8516 10 190 --- drugi ....................................... 6.8

       -- potopni grelniki:

 8516 10 910 --- za domačo uporabo ........................... 6.8

 8516 10 990 --- drugi ....................................... 6.8

       - Električni aparati za ogrevanje prostorov in
        električne naprave za ogrevanje tal:

 8516 21 000 -- akumulacijski ................................ 6.8

 8516 29   -- drugi:

 8516 29 100 --- radiatorji, polnjeni s tekočino ............. 6.8

 8516 29 500 --- konvekcijski grelniki ....................... 6.8

       --- drugi:

 8516 29 910 ---- z vgrajenimi ventilatorji .................. 6.8

 8516 29 990 ---- drugi ...................................... 6.8

       - Elektrotermični aparati za urejanje las ali
        sušenje rok:

 8516 31   -- aparati za sušenje las:

 8516 31 100 --- sušilne avbe ................................ 6.8

 8516 31 900 --- drugi ....................................... 6.8

 8516 32 000 -- drugi aparati za urejanje las ................ 6.8

 8516 33 000 -- aparati za sušenje rok ....................... 6.8

 8516 40   - Električni likalniki:

 8516 40 100 -- likalniki na paro ............................ 6.8

 8516 40 900 -- drugi ........................................ 6.8

 8516 60   - Druge pečice; kuhalniki, kuhalne plošče,
       kuhalni prstani; grelne mrežice in ražnji:

 8516 60 100 -- kuhalniki (ki imajo vgrajeno vsaj pečico in
        grelno ploščo) ............................... 6.8

       -- kuhalne plošče, kuhalni prstani in grelne
       plošče:

 8516 60 510 --- grelne plošče za vgradnjo ................... 6.8

 8516 60 590 --- drugo ....................................... 6.8

 8516 60 700 -- grelne mrežice in ražnji ..................... 6.8

 8516 60 800 -- pečice za vgradnjo ........................... 6.8

 8516 60 900 -- drugo ........................................ 6.8

       - Druge elektrotermične naprave:

 8516 71 000 -- aparati za pripravljanje kave ali čaja ....... 6.8

 8516 72 000 -- opekači (toaster-ji) ......................... 6.8

 8516 79   -- druge:

 8516 79 100 --- grelniki krožnikov .......................... 6.8

 8516 79 200 --- cvrtniki .................................... 6.8

 8516 79 800 --- drugo ....................................... 6.8

 8516 80   - Električni grelni upori:

 8516 80 100 -- montirani v preprosto izolirano ohišje z
        električnim priključkom, uporabljani za
        odmrzovanje ali odtajanje, za uporabo v
        civilnem letalstvu ........................... 6.8

       -- drugi:

 8516 80 910 --- vgrajeni v izoliranem ohišju ................ 2.3

 8516 80 990 --- drugi ....................................... 2.3


 8517    Električni aparati za žično telefonijo in
       telegrafijo, vključno telefonski aparati z
       brezžično slušalko ter telekomunikacijski
       aparati za žične sisteme z nosilnim tokom ali za
       digitalne žične sisteme; videofoni

       - Telefonski aparati (telefoni); videofoni:

 8517 11 000 -- Žični telefonski aparati (telefoni) z
        brezžično slušalko ........................... 6.8

 8517 19   -- drugi:

 8517 19 100 --- videofoni ................................... 4.5

 8517 19 900 --- drugi, digitalni ali analogni ............... 6.8

       - Stroji za faksimiliranje (telefaksi) in
        teleprinterji:

 8517 21 000 -- stroji za faksimiliranje (telefaksi) ......... 4.5

 8517 30 00 - Telefonske centrale za telefonijo in
        telegrafijo:

 8517 30 009 -- drugi ........................................ 5.4

 8517 50   - Drugi aparati za žične sisteme z nosilnim
        tokom ali za digitalne žične sisteme:

 8517 50 100 -- aparati za žične sisteme z nosilnim tokom
        (analogni, modulirani) ....................... 2.7


 8518    Mikrofoni in njihova stojala; zvočniki, vključno
       z zvočniki v zvočnih omaricah; naglavne
       slušalke, slušalke za eno uho in kombinacije z
       mikrofonom; avdiofrekvenčni električni
       ojačevalniki; električni sestavi za ojačevanje
       zvoka

 8518 40   - Avdiofrekvenčni električni ojačevalniki:

 8518 40 100 -- za uporabo v civilnem letalstvu .............. 6.8

       -- drugi:

 8518 40 300 --- telefonski in merilni ojačevalniki .......... 6.8

       --- drugi:

 8518 40 910 ---- enokanalni ................................. 6.8

 8518 40 990 ---- drugi ...................................... 6.8


 8525    Oddajniki za radiotelefonijo, radiotelegrafijo,
       radiodifuzijo ali televizijo, vključno z
       oddajniki z vgrajenim sprejemnikom ali aparatom
       za snemanje ali reprodukcijo zvoka; televizijske
       kamere; video kamere za snemanje posamičnih slik
       in drugi video snemalne kamere

 8525 10   - Oddajniki:

       -- drugi:

 8525 10 500 --- aparati za radijsko telegrafijo ali za
         radijsko telefonijo ......................... 3.2

 8525 10 800 --- drugi, vključno brezžični mikrofoni ......... 3.2

 8525 20   - Oddajniki z vdelanim sprejemnikom:

       -- drugi:

 8525 20 910 --- za mobilno telefonijo ....................... 4.5

 8525 20 990 --- drugi ....................................... 4.5


 8528    Televizijski sprejemniki, kombinirani ali
       nekombinirani v istem ohišju z radijskimi
       sprejemniki ali aparati za snemanje ali
       reprodukcijo zvoka ali slike; videomonitorji in
       videoprojektorji

       - Televizijski sprejemniki, kombinirani ali
        nekombinirani v istem ohišju z radijskimi
        sprejemniki ali aparati za snemanje ali
        reprodukcijo zvoka ali slike:

 8528 12   -- barvni:

       --- televizijska projekcijska oprema:

 8528 12 140 ---- z vrstičnim zapisom do vključno 625 vrstic . 6.8

       ---- z vrstičnim zapisom nad 625 vrstic:

 8528 12 160 ----- z navpično ločljivostjo do 700 vrstic ..... 6.8

 8528 12 180 ----- z navpično ločljivostjo 700 vrstic ali
          več ....................................... 6.8

       --- aparati, ki vsebujejo video snemalne ali
         reprodukcijske enote:

 8528 12 220 ---- z razmerjem med širino in višino zaslona
         pod 1,5 .................................... 6.8

 8528 12 280 ---- drugi ...................................... 6.8

       --- drugo:

       ---- z katodno cevjo:

       ----- z razmerjem med širino in višino zaslona
          pod 1,5, z diagonalno izmero zaslona:

 8528 12 520 ------ do vključno 42 cm ........................ 6.8

 8528 12 540 ------ od 42 cm do vključno 52 cm ............... 6.8

 8528 12 560 ------ od 52 cm do vključno 72 cm ............... 6.8

 8528 12 580 ------ nad 72 cm ................................ 6.8

       ----- drugi:

       ------ z vrstičnim zapisom do vključno 625
          vrstic, z diagonalno izmero zaslona:

 8528 12 620 ------- do vključno 75 cm ....................... 6.8

 8528 12 660 ------- nad 75 cm ............................... 6.8

       ------ z vrstičnim zapisom nad 625 vrstic:

 8528 12 720 ------- z navpično ločljivostjo do 700 vrstic ... 6.8

 8528 12 760 ------- z navpično ločljivostjo 700 vrstic ali
           več ..................................... 6.8

       ---- drugi (LCD):

       ----- z zaslonom:

 8528 12 810 ------ z razmerjem med širino in višino zaslona
          pod 1,5 .................................. 6.8

 8528 12 890 ------ drugi .................................... 6.8

       ----- brez zaslona:

       ------ video tunerji (TV - sprejemne enote):

 8528 12 900 ------- elektronski sklopi za vgradnjo v stroje
           za avtomatsko obdelavo podatkov ......... 6.8

       ------- drugi:

 8528 12 930 -------- digitalni (vštevši mešane
           analogno-digitalne) .................... 6.8

 8528 12 950 -------- drugi .................................. 6.8

 8528 12 980 ------ drugo .................................... 6.8

 8528 13 000 -- črno-beli ali drugi enobarvni ................ 6.8

       - Video monitorji:

 8528 21   -- barvni:

       --- s katodno cevjo:

 8528 21 140 ---- z razmerjem med širino in višino zaslona
         pod 1,5 .................................... 6.8

       ---- drugi:

 8528 21 160 ----- z vrstičnim zapisom do vključno 625
          vrstic .................................... 6.8

 8528 21 180 ----- z vrstičnim zapisom nad 625 vrstic ....... 6.8

 8528 21 900 --- drugi ....................................... 6.8

 8528 22 000 -- Črno-beli ali drugi enobarvni ................ 6.8

 8528 30   - Video projektorji:

       -- drugi:

 8528 30 900 -- črno-beli in drugi enobarvni ................. 6.8


 8529    Deli, ki so izključno ali pretežno namenjeni za
       uporabo z aparati iz tar. št. 8525 do 8528

 8529 10   - Antene in antenski raflektorji vseh vrst;
        deli, namenjeni za uporabo z njimi:

 8529 10 100 -- za uporabo v civilnem letalstvu .............. 6.8

       -- drugi:

       --- antene:

 8529 10 150 ---- antene za telegrafske ali radiotelefonske
         aparate .................................... 6.8

 8529 10 200 ---- teleskopske in paličaste antene za prenosne
         aparate ali za aparate, montirane v motorna
         vozila ..................................... 6.8

       ---- zunanje antene za radijske ali televizijske
         difuzne sprejemnike:

 8529 10 310 ----- za satelitski sprejem ..................... 6.8

 8529 10 390 ----- druge ..................................... 6.8

 8529 10 400 ---- notranje (sobne) antene za radijske ali
         televizijske omrežne sprejemnike, vključno
         z izvedbami za vgradnjo v sprejemnike ...... 6.8

 8529 10 450 ---- druge ...................................... 6.8

 8529 10 700 --- antenski filtri in kretnice ................. 6.8

 8529 90   - Drugo:

       -- drugo:

 8529 90 400 --- deli aparatov, ki se uvrščajo v tar. podšt.
         8525 10 500, 8525 20 910, 8525 20 990,
         8525 40 110 in 8525 90 920 .................. 2.7

       --- drugo:

       ---- omarice in ohišja:

 8529 90 510 ----- lesene .................................... 2.7

 8529 90 590 ----- iz drugih materialov ...................... 2.7


 8530    Električna oprema za signalizacijo, varnost,
       nadzor ali upravljanje prometa po železniških
       ali tramvajskih progah, cestah, notranjih vodnih
       poteh, parkiriščih, lukah ali letališčih (razen
       opreme iz tar. št. 8608)

 8530 10 000 - Oprema za železniške ali tramvajske proge ..... 4.5


 8531    Električni aparati za zvočno ali vizualno
       signalizacijo (npr.: zvonci, sirene,
       indikatorske table, alarmni aparati proti
       tatvini ali požaru), razen tistih iz tar. št.
       8512 ali 8530

 8531 10   - Alarmni aparati proti tatvini ali požaru in
       podobni aparati (ki ga sestavljata najmanj en
       senzor in zvočni ali svetlobni alarm):

 8531 10 100 -- za uporabo v civilnem letalstvu .............. 4.5

       -- drugi:

 8531 10 200 --- namenjeni za motorna vozila ................. 4.5

 8531 10 300 --- namenjeni za zgradbe ........................ 4.5

 8531 10 800 --- drugi ....................................... 4.5

 8531 20   - Indikatorske table z vdelanimi napravami s
       tekočimi kristali (LCD) ali svetlečimi diodami
       (LED):

       -- druge:

 8531 20 300 --- s svetlečimi diodami (LED) .................. 4.5

 8531 80   - Drugi aparati (npr. zvonci, sirene, vizualna
       signalizacija ipd.):

 8531 80 100 -- za uporabo v civilnem letalstvu .............. 4.5

       -- drugi:

 8531 80 300 --- ravni ploščati prikazovalniki ............... 4.5

 8531 80 800 --- drugi ....................................... 4.5


 8532    Električni kondenzatorji, konstantni,
       spremenljivi ali nastavljivi (vnaprej
       nastavljeni)

 8532 10 000 - Konstantni kondenzatorji, namenjeni za uporabo
        v tokokrogih s frekvenco 50/60 Hz, s
        kompenzacijo jalove moči najmanj 0,5 kVAr
        (močnostni kondenzatorji) ..................... 4.5

       - Drugi konstantni kondenzatorji:

 8532 22 000 -- aluminijski elektrolitski .................... 3.2

 8532 23 000 -- keramični, enoplastni ........................ 4.5

 8532 24 00 -- keramični, večplastni:

 8532 24 001 --- s priključnimi vodniki ...................... 4.5

 8532 25 000 -- s papirnim ali plastičnim dielektrikom ....... 2.3

 8532 29 000 -- drugi ........................................ 2.3


 8533    Električni upori (vključno z reostati in
       potenciometri), razen grelnih uporov

 8533 29 000 -- drugi ........................................ 4.5

       - Spremenljivi žični upori, vključno z reostati
        in potenciometri:

 8533 31 000 -- za moč do vključno 20 W ...................... 4.5

 8533 39 000 -- drugi ........................................ 4.5

 8533 40   - Drugi spremenljivi upori, vključno z reostati
        in potenciometri:

 8533 40 100 -- za moč do vključno 20 W ...................... 4.5

 8533 40 900 -- drugi ........................................ 4.5

 8533 90 000 - Deli .......................................... 4.5


 8534 00   Tiskana vezja

       - Ki vsebujejo le vezi in priključki:

 8534 00 110 -- večslojna tiskana vezja ...................... 4.5

 8534 00 190 -- druga ........................................ 4.5

 8534 00 900 - Z drugimi pasivnimi elementi .................. 4.5


 8535    Električni aparati za vklapljanje, izklapljanje
       ali zaščito električnih tokokrogov ali za
       povezavo z električnimi tokokrogi ali znotraj
       njih (npr.: stikala, varovalke, prenapetostni
       odvodniki, omejevalniki napetosti, dušilni
       elementi motečih valov, priključne razdelilne
       priprave in stikalne omare), za napetost nad
       1.000 V

 8535 10 000 - Varovalke ..................................... 6.8

       - Avtomatski odklopniki tokokrogov:

 8535 21 000 -- za napetost, manjšo od 72,5 kV ............... 6.8

 8535 29 000 -- drugi ........................................ 6.8

 8535 30   - Ločilniki in odklopniki:

 8535 30 100 -- za napetosti manjšo od 72,5 kV ............... 6.8

 8535 40 00 - Prenapetostni odvodniki, omejevalniki
        napetosti in dušilni elementi motečih valov:

 8535 40 009 -- drugo ........................................ 6.8

 8535 90 000 - Drugo ......................................... 6.8


 8536    Električni aparati za vklapljanje in
       izklapljanje ali za zaščito električnih
       tokokrogov ali za povezavo z električnimi
       tokokrogi ali znotraj njih (npr.: stikala,
       releji, varovalke, dušilni elementi motečih
       valov, vtiči in vtičnice, okovi žarnic in
       razdelilne omarice), za napetosti do vključno
       1.000 V

 8536 10   - Varovalke:

 8536 10 100 -- za tokove do vključno 10 A ................... 6.8

 8536 10 500 -- za tokove od 10 A do vključno 63 A ........... 6.8

 8536 10 900 -- za tokove nad 63 A ........................... 6.8

 8536 20   - Avtomatski odklopniki tokokrogov:

 8536 20 100 -- za tokove do vključno 63 A ................... 6.8

 8536 20 900 -- za tokove nad 63 A ........................... 2.3

 8536 30   - Drugi aparati za zaščito električnih
        tokokrogov:

 8536 30 100 -- za tokove do vključno 16 A ................... 4.5

 8536 30 300 -- za tokove od 16 A do vključno 125 A .......... 2.3

 8536 30 900 -- za tokove nad 125 A .......................... 2.3

       - Releji:

 8536 41   -- za napetost do vključno 60 V:

 8536 41 100 --- za tokove do vključno 2 A ................... 4.5

 8536 41 900 --- za tokove nad 2 A ........................... 4.5

 8536 49 000 -- drugi ........................................ 4.5

 8536 50   - Druga stikala:

 8536 50 030 -- elektronska AC stikala iz optično združene
        vhodne in izhodne naprave (izolirana
        tiristorska AC stikala) ...................... 4.5

 8536 50 050 -- elektronska stikala, vključno s toplotno
        zaščitnimi elektronskimi stikali, ki
        sestoje iz tranzistorja in logičnega čipa
        (tehnologija "čip na čip") ................... 4.5

 8536 50 070 -- elektromehanska povratna stikala za
        električni tok napetosti ne več kot
        11 A ......................................... 4.5

       -- druga:

       --- za napetosti nad 60 V:

 8536 50 110 ---- pritisna stikala ........................... 4.5

 8536 50 150 ---- vrtljiva stikala ........................... 4.5

 8536 50 190 ---- druga ...................................... 4.5

 8536 50 800 --- druga ....................................... 3.3

       - Okovi žarnic, vtiči in vtičnice:

 8536 61   -- okovi žarnic:

 8536 61 100 --- z Edisonovim navojem ........................ 4.5

 8536 61 900 --- drugi ....................................... 4.5

 8536 69   -- drugi:

 8536 69 100 --- za koaksialne kable ......................... 3.3

 8536 69 300 --- za tiskana vezja ............................ 4.5

 8536 69 900 --- drugi ....................................... 4.5

 8536 90   - Drugi aparati:

 8536 90 010 -- predpripravljeni elementi za električna
        vezja ........................................ 4.5

 8536 90 100 -- vezni in kontaktni elementi za žice in kable . 4.5

 8536 90 200 -- kontaktno polje za rezine .................... 4.5


 8537    Table, plošče, pulti, mize, omare in druge
       osnove, opremljene z dvema ali več izdelki iz
       tar. št. 8535 in 85.36, za električno krmiljenje
       ali razdeljevanje električnega toka, vključno s
       tistimi z vgrajenimi instrumenti in aparati iz
       90. poglavja in aparati za numerično krmiljenje,
       razen telefonskih central iz tar. št. 8517

 8537 10   - Za napetost do vključno 1.000 V:

 8537 10 100 -- numerične upravljalne plošče z vgrajenimi
        avtomatskimi napravami za obdelavo podatkov .. 4.5

 8537 20   - Za napetost nad 1.000 V:

 8537 20 910 -- za napetosti od 1.000 V do vključno 72,5 kV .. 4.5

 8537 20 990 -- za napetosti nad 72,5 kV ..................... 4.5


 8538    Deli, ki so izključno ali pretežno namenjeni za
       uporabo z aparati iz tar. št. 8535, 8536 ali 8537

 8538 10 000 - Table, plošče, pulti, mize, omare in druge
        osnove za izdelke iz tar. št. 8537, ki niso
        opremljene s svojimi aparati .................. 4.5

 8538 90   - Drugi:

       -- za rezinske sonde iz tar. podšt.
        8536 90 200:

 8538 90 110 --- elektronski sklopi .......................... 4.5

 8538 90 190 --- drugi ....................................... 4.5

       -- drugi:

 8538 90 910 --- elektronski sklopi .......................... 4.5

 8538 90 990 --- drugi ....................................... 4.5


 8542    Elektronska integrirana vezja in mikrosestavi

 8542 50 000 - Elektronski mikrosestavi ...................... 6.3


 8544    Izolirana žica (vključno z lakirano žico ali
       elektrolitsko oksidirano žico), kabli (vključno
       s koaksialnimi kabli) in drugi izolirani
       električni vodniki, s konektorjem ali brez
       njega; kabli iz optičnih vlaken, izdelani iz
       posamično oplaščenih vlaken, kombinirani z
       električnimi vodniki ali ne, s konektorjem ali
       brez njega

       - Drugi električni vodniki, za nazivno napetost
        do vključno 80 V:

 8544 41   -- s konektorji:

 8544 41 100 --- ki se uporabljajo za telekomunikacije ....... 4.5

 8544 41 900 --- drugi ....................................... 2.9

 8544 70 000 - Kabli iz optičnih vlaken ...................... 3.6


 8546    Električni izolatorji iz kakršnega koli
       materiala

 8546 20   - Iz keramičnih materialov:

 8546 20 100 -- brez kovinskih delov ......................... 2.0

       -- s kovinskimi deli:

 8546 20 910 --- za prenos toka nad zemljo ali vlečne linije
         (npr. železnice) ............................ 2.0

 8546 20 99 --- drugi:

 8546 20 999 ---- drugi ...................................... 2.0

 8546 90   - Drugi:

 8546 90 100 -- plastični .................................... 4.5

 8546 90 900 -- drugi ........................................ 2.7


 8547    Izolirni deli za električne stroje, naprave ali
       opremo, izdelani v celoti iz izolirnega
       materiala ali samo z manjšimi kovinskimi
       komponentami (npr. tulci z navojem), vdelanimi
       med stiskanjem izključno zaradi vezave, razen
       izolatorjev iz tar. št. 8546; cevi za električne
       vodnike in spojke zanje, iz navadnih kovin,
       obložene z izolirnim materialom

 8547 10   - Izolirni deli iz keramičnih materialov:

 8547 10 100 -- ki po masi vsebujejo 80% ali več kovinskih
        oksidov ...................................... 4.5

 8547 10 900 -- drugi ........................................ 4.5

 8547 20 000 - Izolirni deli iz plastičnih mas ............... 3.6

 8547 90 000 - Drugo (npr. seti za hladno izolacijo) ......... 1.4


 8548    Odpadki in ostanki primarnih celic, primarnih
       baterij in električnih akumulatorjev; iztrošene
       primarne celice; iztrošene primarne baterije in
       iztrošeni električni akumulatorji; električni
       deli strojev ali aparatov, ki niso navedeni in
       ne zajeti na drugem mestu v tem poglavju

 8548 10   - Odpadki in ostanki primarnih celic, primarnih
        baterij in električnih akumulatorjev; iztrošene
        primarne celice; iztrošene primarne baterije in
        iztrošeni električni akumulatorji:

 8548 10 100 -- iztrošene primarne celice; iztrošene primarne
        baterije ..................................... 9.0

       -- iztrošeni električni akumulatorji:

 8548 10 210 --- svinčevo-kislinski akumulatorji ............. 6.8

 8548 10 290 --- drugi ....................................... 6.8


 8603    Samovozni železniški in tramvajski potniški in
       tovorni vagoni, razen tistih iz tar. št. 8604

 8603 90 000 - Drugi ......................................... 2.8


 8604 00 000 Železniška in tramvajska vozila za vzdrževanje
       ali servisiranje, vključno samovozna (na primer
       vagoni-delavnice, vagoni-dvigala,
       vagoni-podbijalniki tolčenca, vagoni-ravnalniki
       tirov, poskusno-preskusni vagoni in progovna
       inšpekcijska vozila) ............................ 2.4


 8605 00 000 Železniški in tramvajski potniški vagoni,
       nesamovozni; prtljažni vagoni, poštni vagoni in
       drugi železniški in tramvajski vagoni za
       specialne namene, nesamovozni (razen tistih iz
       tar. št. 8604) .................................. 2.4


 8606    Železniški in tramvajski tovorni vagoni,
       nesamovozni

 8606 10 000 - Vagoni cisterne in podobno .................... 2.8

 8606 20 000 - Vagoni z izolacijo ali hlajenjem, razen tistih
        iz tar. podšt. 8606 10 ........................ 2.8

 8606 30 000 - Samopraznilni vagoni, razen tistih iz tar.
        podšt. 8606 10 in 8606 20 ..................... 2.8

       - Drugi:

 8606 91   -- s streho in zaprti:

 8606 91 100 --- posebej prirejeni za transport
         visokoradioaktivnih snovi .................. 2.4

 8606 91 900 --- drugi ....................................... 2.8

 8606 92 000 -- odprti, s fiksnimi stranicami, visokimi več
        kot 60 cm .................................... 2.4

 8606 99 000 -- drugi ........................................ 2.8


 8607    Deli tirnih vozil ali vrtljivih podstavkov

       - Podstavni vozički, osi, kolesne dvojice in
        njihovi deli:

 8607 11 000 -- pogonski podstavni vozički ................... 2.2

 8607 12 000 -- drugi podstavni vozički ...................... 0.8

 8607 19   -- drugo, vključno z deli:

       --- osi, sestavljene ali nesestavljene; kolesa
         in njihovi deli:

 8607 19 010 ---- iz litega železa ali litega jekla .......... 1.0

 8607 19 110 ---- iz zaprto utopno kovanega jekla ........... 1.0

 8607 19 180 ---- drugo ...................................... 1.0

       --- deli tovornih tirnih vozil, tovornih
         podstavkov itd.:

 8607 19 910 ---- iz litega železa ali litega jekla .......... 2.2

       - Zavore in njihovi deli:

 8607 21   -- zračne zavore in njihovi deli:

 8607 21 900 --- drugo ....................................... 0.8

 8607 29   -- drugo:

 9607 29 100 --- iz litega železa ali litega jekla ........... 2.2

 8607 29 900 --- drugo ....................................... 2.2

8607 30   - Vlečne naprave (s kavljem in drugo),
        odbojniki in njihovi deli:

 8607 30 010 -- iz litega železa ali litega jekla ............ 0.8

 8607 30 990 -- druge ........................................ 0.8

       - Drugi:

 8607 91   -- za lokomotive:

 8607 91 100 --- ohišja osi in njihovi deli .................. 2.2

       --- drugi:

 8607 91 910 ---- iz litega železa ali litega jekla .......... 0.8

 8607 99   -- drugi:

 8607 99 100 --- ohišja osi in njihovi deli .................. 2.2

 8607 99 300 --- karoserije in njihovi deli .................. 2.2

 8607 99 500 --- šasije in njihovi deli ...................... 2.2

 8607 99 900 --- drugi ....................................... 2.2


 8701    Traktorji, (razen traktorjev iz tar. št. 8709)

 8701 10   - Traktorji, ki se upravljajo stoje (brez
        sedeža):

 8701 10 100 -- z močjo do vključno 4 kW ..................... 3.2

 8701 10 900 -- z močjo nad 4 kW ............................. 3.2

 8701 20   - Cestni vlačilci za polpriklopnike:

 8701 20 900 -- rabljeni ..................................... 6.8

 8701 90   - Drugi:

       -- kmetijski vlačilci (razen takih brez sedeža,
        za katerimi se hodi) in gozdarski traktorji, na
        kolesih:

       --- novi, z močjo motorja:

 8701 90 110 ---- do vključno 18 kW .......................... 4.5

 8701 90 200 ---- več kot 18 kW, do vključno 37 kW ........... 4.5

 8701 90 25 ---- nad 37 kW, do vključno 59 kW:

 8701 90 251 ----- nad 37 kW, do vključno 49 kW .............. 4.5

 8701 90 500 --- rabljeni .................................... 7.2

       8702 Motorna vozila za prevoz deset ali več
       oseb, vštevši voznika

 8702 10  - Z batnim motorjem z notranjim zgorevanjem na
       vžig s kompresijo (dieselskim ali
       poldieselskim):

       -- s prostornino cilindrov nad 2.500 cm3:

 8702 10 110 --- nova ........................................ 9.9

 8702 10 190 --- rabljena .................................... 9.9

       -- s prostornino cilindrov do vključno 2.500
        cm3:

 8702 10 910 --- nova ........................................ 6.8

 8702 10 990 --- rabljena .................................... 6.8

 8702 90   - Druga:

       -- z batnim motorjem z notranjim izgorevanjem in
        vžigom s svečko:

       --- s prostornino cilindrov nad 2.800 cm3:

 8702 90 110 ---- nova ....................................... 9.9

 8702 90 190 ---- rabljena ................................... 9.9

       --- s prostornino cilindrov do vključno 2.800
         cm3:

 8702 90 310 ---- nova ....................................... 6.8

 8702 90 390 ---- rabljena ................................... 6.8


 8703    Avtomobili in druga motorna vozila, konstruirana
       predvsem za prevoz ljudi (razen vozil iz tar.
       št. 8702), vključno z motornimi vozili za
       kombinirani prevoz ljudi in blaga (tipa
       "karavan", "kombi" itd.) in dirkalnimi
       avtomobili

       - Druga vozila z batnim motorjem in vžigom s
        svečko, razen z rotacijskimi batnimi
        motorji:

 8703 21   -- s prostornino cilindrov do vključno 1000
        cm3:

 8703 21 100 --- nova ........................................ 11.3

 8703 21 900 --- rabljena .................................... 11.3

 8703 22   -- s prostornino cilindrov nad 1000 cm3 do
        vključno 1500 cm3:

       --- nova:

 8703 22 110 ---- avtodomi ................................... 11.3

 8703 22 19 ---- druga:

 8703 22 191 ----- terenska .................................. 8.6

 8703 22 199 ----- druga ..................................... 11.3

 8703 22 900 --- rabljena .................................... 11.3

 8703 23   -- s prostornino cilindrov nad 1500 cm3 do
        vključno 3000cm3:

       --- nova:

 8703 23 110 ---- avtodomi ................................... 11.3

 8703 23 19 ---- druga:

 8703 23 191 ----- terenska vozila ........................... 8.6

 8703 23 193 ----- s prostornino cilindrov nad 2400 cm3 do
       vključno 3000 cm3 ............................... 8.1

 8703 23 199 ----- druga ..................................... 11.3

 8703 23 900 --- rabljena .................................... 11.3

 8703 24   -- s prostornino cilindrov nad 3000 cm3:

 8703 24 100 --- nova ........................................ 8.1

 8703 24 900 --- rabljena .................................... 11.3

       - Druga vozila z batnim motorjem z notranjim
        zgorevanjem na vžig s kompresijo (dieselskim
        ali poldieselskim):

 8703 31   -- s prostornino cilindrov do vključno 1500 cm3:

 8703 31 10 --- nova:

 8703 31 101 ---- terenska ................................... 8.6

 8703 31 109 ---- druga ...................................... 11.3

 8703 31 900 --- rabljena .................................... 11.3

 8703 32   -- s prostornino cilindrov nad 1500 cm3 do
        vključno 2500 cm3:

       --- nova:

 8703 32 110 ---- avtodomi ................................... 11.3

 8703 32 19 ---- druga:

 8703 32 191 ----- terenska .................................. 8.6

 8703 32 199 ----- druga ..................................... 11.3

 8703 32 900 --- rabljena .................................... 11.3

 8703 33   -- s prostornino cilindrov nad 2500 cm3:

       --- nova:

 8703 33 110 ---- avtodomi ................................... 11.3

 8703 33 190 ---- druga ...................................... 11.3

 8703 33 900 --- rabljena .................................... 11.3

 8703 90   - Druga:

 8703 90 100 -- z električnimi motorji ....................... 11.3

 8703 90 900 -- druga ........................................ 11.3


 8704    Motorna vozila za prevoz blaga

 8704 10   - Samorazkladalna (dumperji - prekucniki),
        konstruirana za delo izven cestnega omrežja:

       -- z batnim motorjem z notranjim zgorevanjem s
        kompresijskim vžigom (dieselskim ali
        poldieselskim) ali z vžigom s svečko:

 8704 10 11 --- z batnim motorjem z notranjim zgorevanjem s
         kompresijskim vžigom (dieselskim ali
         poldieselskim), s prostornino cilindrov nad
         2.500 cm3, ali z batnim motorjem z notranjim
         zgorevanjem z vžigom s svečko, s prostornino
         cilindrov nad 2.800 cm3:

 8704 10 119 ---- druga ...................................... 9.0

 8704 10 900 -- druga ........................................ 6.0

       - Druga z batnim motorjem z notranjim
        zgorevanjem na vžig s kompresijo
        (dieselskim ali poldieselskim):

 8704 21   -- bruto mase do vključno 5 t:

 8704 21 100 --- posebej prirejena za transport
         visokoradioaktivnih snovi .................. 6.8

       --- druga:

       ---- z motorji s prostornino cilindrov nad 2.500
         cm3:

 8704 21 31 ----- nova:

 8704 21 311 ------ cisterne ................................. 9.0

 8704 21 312 ------ vozila z nevgrajenim delom za prevoz
          tovora (npr. keson, silos, hladilnik
          ipd.) .................................... 6.0

 8704 21 319 ------ druga .................................... 9.9

 8704 21 39 ----- rabljena:

 8704 21 391 ------ cisterne ................................. 9.0

 8704 21 399 ------ druga .................................... 9.9

       ---- z motorji s prostornino cilindrov do
         vključno 2.500 cm3:

 8704 21 91 ----- nova:

 8704 21 911 ------ cisterne ................................. 9.0

 8704 21 912 ------ vozila z nevgrajenim delom za prevoz
          tovora (npr. keson, silos, hladilnik
          ipd.) .................................... 6.8

 8704 21 919 ------ druga .................................... 9.9

 8704 21 99 ----- rabljena:

 8704 21 991 ------ cisterne ................................. 9.0

 8704 21 999 ------ druga .................................... 9.9

 8704 22   -- bruto mase nad 5 do vključno 20 t:

 8704 22 100 --- posebej prirejena za transport
         visokoradioaktivnih snovi .................. 6.8

       --- druga:

 8704 22 91 ---- nova:

 8704 22 911 ----- cisterne .................................. 9.0

 8704 22 919 ----- druga ..................................... 9.9

 8704 23   -- bruto mase nad 20 t:

 8704 23 100 --- posebej prirejena za transport
         visokoradioaktivnih snovi ................... 6.8

       --- druga:

 8704 23 91 ---- nova:

 8704 23 911 ----- cisterne .................................. 9.0

 8704 23 919 ----- druga ..................................... 9.9

 8704 23 99 ---- rabljena:

 8704 23 991 ----- cisterne .................................. 9.0

 8704 23 999 ----- druga ..................................... 9.9

       - Druga z batnim motorjem z notranjim
        zgorevanjem na vžig s svečko:

 8704 31   -- bruto mase do vključno 5 t:

 8704 31 100 --- posebej prirejena za transport visoko
         radioaktivnih snovi ........................ 9.9

       --- druga:

       ---- z motorji s prostornino cilindrov nad 2.800
         cm3:

 8704 31 310 ----- nova ...................................... 6.8

 8704 31 390 ----- rabljena .................................. 4.8

       ---- z motorji s prostornino cilindrov do
         vključno 2.800 cm3:

 8704 31 910 ----- nova ...................................... 9.9

 8704 31 990 ----- rabljena .................................. 9.9

 8704 32   -- bruto mase nad 5 t:

 8704 32 100 --- posebej prirejena za transport
         visokoradioaktivnih snovi .................. 9.9

       --- druga:

 8704 32 910 ---- nova ....................................... 9.9

 8704 32 990 ---- rabljena ................................... 9.9

 8704 90 000 - Druga ......................................... 8.1


 8705    Motorna vozila za posebne namene (npr.:
       samonakladalna vozila za prevoz vozil z
       okvarami, vozila z dvigali, gasilska vozila,
       vozila z vgrajenimi betonskimi mešalniki, vozila
       za čiščenje cest, vozila za škropljenje ali
       posipavanje, mobilne delavnice, mobilne
       radiološke enote), razen motornih vozil, ki so
       konstruirana predvsem za prevoz potnikov ali
       blaga

 8705 10 000 - Vozila z dvigali .............................. 5.9

 8705 20 000 - Mobilni vrtalni stolpi ........................ 6.8

 8705 30 000 - Gasilska vozila ............................... 6.8

 8705 40 000 - Vozila z vgrajenimi betonskimi mešalniki ...... 6.8

 8705 90   - Druga:

 8705 90 100 -- samonakladalna vozila za prevoz poškodovanih
        vozil ........................................ 5.9

 8705 90 30 -- vozila z betonskimi črpalkami:

 8705 90 309 --- drugo ....................................... 5.9

 8705 90 900 -- druga ........................................ 6.8


 8706 00   Šasije z vdelanimi motorji, za motorna vozila iz
       tar. št. 8701 do 8705

       - Šasije za traktorje iz tar. št. 8701; šasije
        za motorna vozila iz tar. št. 8702, 8703 ali
        8704, z motorjem z notranjim zgorevanjem s
        kompresijskim vžigom (dieselskim ali
        poldieselskim), s prostornino cilindrov nad
        2.500 cm3 ali z vžigom s svečko, s prostornino
        cilindrov nad 2.800 cm3:

 8706 00 11 -- za vozila iz tar. št. 8702 ali 8704:

 8706 00 119 --- za druge namene ............................. 6.8

 8706 00 19 -- druge:

 8706 00 199 --- za druge namene ............................. 4.1

       - druge:

 8706 00 91 -- za vozila iz tar. št. 8703:

 8706 00 911 --- za industrijsko sestavljanje ................ 3.2

 8706 00 919 --- za druge namene ............................. 3.2

 8706 00 99 -- druge:

 8706 00 999 --- za druge namene ............................. 5.0


 8708    Deli in pribor za motorna vozila iz tar. št.
       8701 do 8705

 8708 70   - Kolesa, njihovi deli in pribor:

       -- drugo:

 8708 70 500 --- aluminijasta kolesa; deli in pribor za
         kolesa, iz aluminija ........................ 3.0

 8708 70 910 --- pesto kolesa v obliki zvezde, vlivana v
         celem, jeklena ali železna .................. 3.0

 8708 70 990 --- drugo (npr. uteži za uravnoteženje koles) ... 3.0


 8709    Samovozni delovni vozički, brez naprav za
       dviganje ali manipuliranje, ki se uporabljajo v
       tovarnah, skladiščih, lukah ali na letališčih za
       prevoz blaga na kratkih razdaljah; vlečna vozila
       (razen tistih iz tar. št. 8701), ki se
       uporabljajo na peronih železniških postaj; deli
       navedenih vozil

       - Vozila:

 8709 11   -- električna:

 8709 11 100 --- posebej prirejena za transport
         visokoradioaktivnih snovi .................. 6.8

 8709 19   -- druga:

 8709 19 100 --- posebej prirejena za prevoz
         visokoradioaktivnih snovi  ................. 2.3

 8709 19 900 --- druga ....................................... 6.8

 8709 90 000 - Deli .......................................... 6.8


 8711    Motorna kolesa (tudi mopedi), kolesa in podobna
       vozila s pomožnim motorjem, z bočno prikolico
       ali brez nje; bočne prikolice

 8711 10 000 - Z batnim motorjem in prostornino cilindrov do
        vključno 50 cm3 ............................... 8.1

 8711 20   - Z batnim motorjem in prostornino cilindrov nad
        50 cm3 do vključno 250 cm3:

 8711 20 100 -- skuterji ..................................... 8.1

       -- drugo, s prostornino cilindrov:

 8711 20 910 --- nad 50 cm3, do vključno 80 cm3 .............. 8.1

 8711 20 930 --- nad 80 cm3, do vključno 125 cm3 ............. 8.1

 8711 20 980 --- nad 125 cm3, do vključno 250 cm3 ............ 8.1


 8712 00   Kolesa in druga podobna vozila (tudi dostavni
       tricikli), brez motornega pogona

 8712 00 100 - Brez krogličnih ležajev ....................... 3.0

       - Drugo:

 8712 00 300 -- kolesa ....................................... 3.6

 8712 00 800 -- drugo ........................................ 3.6


 8713    Invalidski vozički, vključno z vozički z
       motornim ali drugačnim mehanskim pogonom

 8713 10 000 - Brez motornega ali drugega mehanskega pogona .. 2.0

 8713 90 000 - Drugi ......................................... 2.0


 8716    Priklopniki in polpriklopniki; druga vozila,
       nesamovozna; njihovi deli

 8716 10   - Priklopniki in polpriklopniki za bivanje ali
        kampiranje:

 8716 10 100 -- zložljivi .................................... 7.7

       -- drugi, z maso:

 8716 10 910 --- do vključno 750 kg .......................... 7.7

 8716 10 940 --- od 750 kg do vključno 1600 kg ............... 7.7

 8716 10 960 --- od 1600 kg do vključno 3500 kg .............. 7.7

 8716 10 990 --- nad 3.500 kg ................................ 7.7

 8716 20   - Samonakladalni ali samorazkladalni priklopniki
        in polpriklopniki za kmetijske namene:

 8716 20 100 -- trosilniki ................................... 6.8

 8716 20 900 -- drugi ........................................ 6.8

       - Drugi priklopniki in polpriklopniki za prevoz
        blaga:

 8716 31 000 -- priklopniki-cisterne in
        polpriklopniki-cisterne za prevoz tekočin: ... 4.5

 8716 39   -- drugi:

 8716 39 100 --- posebej prirejeni za prevoz
         visokoradioaktivnih snovi .................. 6.8

       --- drugi:

       ---- novi:

 8716 39 300 ----- polprikolice .............................. 6.8

       ----- drugi:

 8716 39 510 ------ enoosni .................................. 6.8

 8716 39 59 ------ drugi:

 8716 39 599 ------- drugi ................................... 6.8

 8716 39 800 ---- rabljeni ................................... 7.7

 8716 40 000 - Drugi priklopniki in polpriklopniki ........... 7.7

 8716 80 000 - Druga vozila .................................. 7.7


 8801    Baloni in vodljivi zrakoplovi; jadralna letala,
       pilotirani zmaji in druga letala brez pogona

 8801 10   - Jadralna letala in pilotirani zmaji:

 8801 10 100 -- za civilno rabo .............................. 4.5


 8903    Jahte in druga plovila za šport ali razvedrilo;
       čolni na vesla in kanuji

       - Drugo:

 8903 91   -- jadrnice, s pomožnim motorjem ali brez njega:

 8903 91 100 --- za morsko plovbo ............................ 4.5

       --- druge:

 8903 91 910 ---- z maso do vključno 100 kg na kos ........... 4.5

       ---- druge:

 8903 91 930 ----- dolžine do vključno 7,5 m ................. 4.5

 8903 91 990 ----- dolžine nad 7,5 m ......................... 4.5

 8903 92   -- motorni čolni, razen čolnov z izvenkrmnimi
        motorji:

 8903 92 100 --- za morsko plovbo ............................ 4.5

       --- drugi:

 8903 92 910 ---- dolžine do vključno 7,5 m .................. 4.5

 8903 92 990 ---- dolžine nad 7,5 m .......................... 4.5

 8903 99   -- drugo:

 8903 99 100 --- z maso do vključno 100 kg na kos ............ 4.5

       --- drugo:

 8903 99 910 ---- dolžine do vključno 7,5 m .................. 4.5

 8903 99 990 ---- dolžine nad 7,5 m .......................... 4.5


 9001    Optična vlakna in snopi optičnih vlaken; kabli
       iz optičnih vlaken (nevgrajeni in neoplaščeni),
       razen tistih iz tar. št. 8544; listi in plošče
       iz polarizirajočega materiala; leče (vključno
       kontaktne leče), prizme, zrcala in drugi optični
       elementi iz kakršnega koli materiala,
       nemontirani, razen takih optično neobdelanih
       steklenih elementov

 9001 10   - Optična vlakna, snopi optičnih vlaken in kabli
        iz optičnih vlaken:

 9001 10 100 -- kabli za prenos slike (neoplaščeni) .......... 3.2

 9001 10 900 -- drugi ........................................ 3.2


 9002    Leče, prizme, zrcala in drugi optični elementi,
       iz kakršnega koli materiala, montirani, ki so
       deli ali pribor instrumentov ali aparatov, razen
       takih optičnih neobdelanih steklenih elementov

       - Objektivi:

 9002 11 000 -- za fotoaparate, projektorje ali aparate za
        fotografsko povečevanje ali pomanjševanje .... 2.0


 9004    Očala, naočniki in podobni izdelki, korektivni,
       zaščitni ali drugi

 9004 90   - Drugo (korektivna, zaščitna ali druga):

 9004 90 100 -- s plastičnimi stekli ali lečami .............. 4.5

 9004 90 900 -- drugo ........................................ 4.5


 9008    Projektorji slik, razen kinomatografskih;
       fotografski aparati (razen kinematografskih) za
       povečevanje in pomanjševanje

 9008 10 000 - Projektorji diapozitivov ...................... 2.7

 9008 20 000 - Čitalniki za mikrofilm, mikrofiš ali drugo
        mikroobliko, ki lahko izdelajo kopijo ali ne .. 4.5

 9008 30 000 - Drugi projektorji slik ........................ 4.5


 9013    Sklopi s tekočimi kristali (LCD), ki ne pomenijo
       izdelkov, podrobneje opisanih v drugih tarifnih
       številkah; laserji, razen laserskih diod; druge
       optične naprave in instrumenti, ki niso navedeni
       in ne zajeti na drugem mestu v tem poglavju

 9013 20 000 - Laserji, razen laserskih diod ................. 4.5


 9016 00   Tehtnice z občutljivostjo do vključno 5
       centigramov (0,05 g), z utežmi ali brez njih

 9016 00 100 - Tehtnice ...................................... 6.8

 9016 00 900 - Deli in pribor (razen uteži iz tar.
        podšt. 8423.90) ............................... 6.8


 9018    Medicinski, kirurški, zobozdravniški in
       veterinarski instrumenti in aparati, vključno z
       scintigrafskimi, elektromedicinskimi aparati in
       aparati za preiskavo vida

       - Injekcijske brizgalke, igle, katetri, kanile
        in podobno:

 9018 32   -- cevaste kovinske igle in kirurške igle za
        šivanje:

 9018 32 100 --- cevaste kovinske igle ....................... 1.0

 9018 32 900 --- igle za šivanje ............................. 1.0

 9018 39 000 -- drugo ........................................ 1.0

       - Drugi zobozdravniški instrumenti in aparati:

 9018 41 000 -- zobozdravniški vrtalni stroji, tudi
        kombinirani z drugo zobozdravniško opremo na
        skupnem stojalu .............................. 1.0

 9018 49   -- drugo:

 9018 49 100 --- brusi, koluti, svedri in ščetke, ki se
         uporabljajo v zobodravniških vrtalnikih ..... 1.0

 9018 49 900 --- drugo ....................................... 1.0


 9019    Aparati za mehanoterapijo; aparati za masažo;
       aparati za psihološka testiranja; aparati za
       ozonoterapijo, kisikoterapijo, aerosolno
       terapijo, umetno dihanje in drugi terapevtski
       dihalni aparati; deli in pribor

 9019 10   - Aparati za mehanoterapijo; aparati za masažo;
        aparati za psihološka testiranja:

 9019 10 100 -- električne naprave za vibro-masažo ........... 6.8

 9019 10 900 -- drugi ........................................ 6.8

 9019 20 000 - Aparati za ozonoterapijo, kisikoterapijo,
        aerosolno terapijo, umetno dihanje in drugi
        terapevtski dihalni aparati ................... 1.8


 9020 00   Drugi dihalni aparati in plinske maske, razen
       varovalnih mask brez mehanskih delov in
       zamenljivih filtrov; deli in pribor

 9020 00 100 - Dihalne naprave in plinske maske (razen
        njihovih delov), za uporabo v civilnem
        letalstvu ..................................... 2.3


 9026    Instrumenti in aparati za merjenje ali kontrolo
       pretoka, nivoja, tlaka ali drugih spremenljivih
       veličin pri tekočinah ali plinih (npr. merilniki
       pretoka, kazalniki nivoja, manometri, merilniki
       količine toplote), razen instrumentov in
       aparatov iz tar. št. 9014, 9015, 9028 ali 9032

 9026 10   - Za merjenje ali kontrolo pretoka ali nivoja
        tekočine:

 9026 10 100 -- za uporabo v civilnem letalstvu .............. 3.6

       -- drugi:

       --- elektronski:

 9026 10 510 ---- merilniki pretoka .......................... 3.2

 9026 10 590 ---- drugi ...................................... 3.2

       --- drugi:

 9026 10 910 ---- merilniki pretoka .......................... 3.6

 9026 10 990 ---- drugi ...................................... 2.3

 9026 20   - Za merjenje ali kontrolo tlaka:

 9026 20 100 -- za uporabo v civilnem letalstvu .............. 4.5

       -- drugi:

       --- drugi:

       ---- spiralni ali kovinski tlačni merilniki
         z membrano:

 9026 20 510 ----- pripomočki za merjenje in neavtomatsko
          uravnavanje pritiska v zračnicah .......... 4.5

 9026 20 590 ----- drugi ..................................... 4.5

 9026 80   - Drugi instrumenti in aparati:

 9026 80 100 -- za uporabo v civilnem letalstvu .............. 4.5

       -- drugi:

 9026 80 910 --- elektronski ................................. 4.5

 9026 90   - Deli in pribor:

 9026 90 100 -- za uporabo v civilnem letalstvu .............. 2.7


 9028    Merilniki porabe ali proizvodnje plinov, tekočin
       ali električne energije, vključno z merilniki za
       njihovo umerjanje

 9028 30   - Električni števci:

       -- za izmenični tok:

 9028 30 110 --- za enofazni tok ............................. 6.8

 9028 30 190 --- za večfazni tok ............................. 6.8

 9028 30 900 -- drugi ........................................ 6.8

 9028 90   - Deli in pribor:

 9028 90 100 -- za električne števce ......................... 2.9


 9029    Števci vrtljajev, števci proizvodnje,
       taksimetri, kilometrski števci, števci korakov
       in podobno; kazalniki hitrosti in tahometri,
       razen tistih, ki se uvrščajo v tar. št. 9014 in
       9015; stroboskopi

9029 20   - Kazalniki hitrosti in tahometri; stroboskopi:

       -- kazalniki hitrosti in tahometri:

 9029 20 100 --- za uporabo v civilnem letalstvu ............. 4.5

       --- drugi:

 9029 20 310 ---- kazalniki hitrosti za vozila ............... 4.5

 9029 20 390 ---- drugi ...................................... 4.5

 9029 20 900 -- stroboskopi .................................. 4.5

 9029 90   - Deli in pribor:

 9029 90 100 -- za števce vrtljajev, kazalnike hitrosti in
        tahometre, za uporabo v civilnem letalstvu ... 4.5

 9029 90 900 -- drugi ........................................ 4.5


 9030    Osciloskopi, spektralni analizatorji in drugi
       instrumenti in aparati za merjenje in kontrolo
       električnih veličin, razen merilnikov iz tar.
       št. 9028; instrumenti in aparati za merjenje ali
       odkrivanje alfa, beta, gama, rentgenskih,
       kozmičnih ali drugih ionizirajočih sevanj

 9030 10   - Instrumenti in aparati za merjenje ali
        odkrivanje ionizirajočih sevanj:

 9030 10 100 -- za uporabo v civilnem letalstvu .............. 4.5

 9030 10 900 -- drugi ........................................ 5.0

       - Drugi instrumenti in aparati za merjenje in
        kontrolo napetosti, jakosti toka, upornosti
        ali moči, brez naprav za registriranje:

 9030 31   -- multimetri:

 9030 31 100 --- za uporabo v civilnem letalstvu ............. 5.4

 9030 39   -- drugi:

 9030 39 100 --- za uporabo v civilnem letalstvu ............. 5.4

       --- drugi:

 9030 39 300 ---- elektronski ................................ 5.4

       ---- drugi:

 9030 39 910 ----- voltmetri ................................. 6.8

 9030 39 990 ----- drugi ..................................... 6.8

       - Drugi instrumenti in aparati:

 9030 82 000 -- naprave za merjenje ali testiranje
        polprevodniških rezin ali naprav ............. 5.0

 9030 83   -- drugi, z napravo za registriranje:

 9030 83 100 --- za uporabo v civilnem letalstvu ............. 4.5

 9030 89   -- drugi:

       --- drugi:

 9030 89 920 ---- elektronski ................................ 5.0

 9030 89 990 ---- drugi ...................................... 5.0


 9031    Instrumenti, aparati in stroji za merjenje ali
       kontrolo, ki niso navedeni in ne zajeti na
       drugem mestu v tem poglavju; projektorji
       profilov

 9031 80   - Drugi instrumenti, aparati in stroji:

 9031 80 100 -- za uporabo v civilnem letalstvu .............. 2.0

       -- drugi:

       --- elektronski:

       ---- za merjenje ali preverjanje geometrijskih
         veličin:

 9031 80 320 ----- za kontrolo polprevodniških rezin ali
       naprav ali za kontrolo fotografskih mask ali
       mrežic, ki se uporabljajo pri proizvodnji
       polprevodniških naprav .......................... 2.0

       --- drugi:

 9031 80 910 ---- za merjenje ali preverjanje geometrijskih
       veličin ......................................... 2.0


 9032    Instrumenti in aparati za avtomatsko regulacijo
       ali krmiljenje

 9032 20   - Manostati (regulatorji pritiska):

 9032 20 100 -- za uporabo v civilnem letalstvu .............. 2.0

 9032 20 900 -- drugi ........................................ 2.0

       - Drugi instrumenti in aparati:

 9032 81   -- hidravlični ali pnevmatski:

 9032 81 100 --- za uporabo v civilnem letalstvu ............. 2.0

 9032 81 900 --- drugi ....................................... 2.0

 9032 89   -- drugi:

 9032 89 100 --- za uporabo v civilnem letalstvu ............. 2.0


 9103    Hišne, pisarniške in podobne ure z mehanizmom za
       osebne ure, razen ur iz tar. št. 9104

 9103 10 000 - Električne .................................... 6.8

 9103 90 000 - Druge ......................................... 6.8


9105    Druge ure

       - Stenske ure:

 9105 21 000 -- električne ................................... 6.8

 9105 29 000 -- druge ........................................ 6.8

       - Druge:

 9105 99   -- druge:

 9105 99 100 --- namizne ure ................................. 6.8

 9105 99 900 --- druge ....................................... 6.8


 9106    Aparati za kontrolo in merjenje časa, z urnim
       mehanizmom ali sinhronskim motorjem (ki npr.
       registrirajo samo čas ali čas in datum)

 9106 10 000 - Aparati, ki registrirajo samo čas; aparati, ki
        registrirajo čas in datum ..................... 6.8


 9107 00 000 Časovna prekinjala z urnim mehanizmom ali
       sinhronskim motorjem ............................ 4.5


 9403    Drugo pohištvo in njegovi deli

 9403 10   - Kovinsko pisarniško pohištvo:

 9403 10 100 -- risalne mize (razen tistih iz tar.št. 90.17) . 3.2

       -- drugo:

       --- višine do vključno 80 cm:

 9403 10 510 ---- mize ....................................... 3.2

 9403 10 590 ---- drugo ...................................... 3.2

       --- višine nad 80 cm:

 9403 10 910 ---- omarice z vrati ali navojnicami ............ 3.2

 9403 10 930 ---- omarice za spravilo dokumentacije, kartic
         ipd. ....................................... 3.2

 9403 10 990 ---- drugo ...................................... 3.2

 9403 20   - Drugo kovinsko pohištvo:

 9403 20 100 -- za uporabo v civilnem letalstvu .............. 2.4

       -- drugo:

 9403 20 910 --- postelje .................................... 2.4

 9403 20 990 --- drugo ....................................... 2.4

 9403 90   - Deli:

 9403 90 100 -- kovinski ..................................... 3.2

 9403 90 300 -- leseni ....................................... 3.2

 9403 90 900 -- iz drugih materialov ......................... 1.4


 9404    Nosilci za žimnice: posteljnina in podobno blago
       (npr. žimnice, prešite odeje, pernice, blazine,
       blazinice), ki imajo vzmeti ali so napolnjeni s
       kakršnim koli materialom ali iz penaste gume ali
       plastične mase, vključno prevlečene

 9404 10 000 - Nosilci za žimnice ............................ 6.8

       - Žimnice:

 9404 21   -- iz penaste gume ali plastične mase,
        prevlečene ali neprevlečene:

 9404 21 100 --- gumijaste ................................... 6.8

 9404 21 900 --- plastične ................................... 6.8

 9404 29   -- iz drugih materialov:

 9404 29 100 --- vzmetne ..................................... 6.8

 9404 29 900 --- druge ....................................... 6.8

 9404 30   - Spalne vreče:

 9404 30 100 -- polnjene s perjem ali puhom .................. 6.8

 9404 30 900 -- druge ........................................ 6.8

 9404 90   - Drugo:

 9404 90 100 -- polnjeno s perjem ali puhom .................. 6.8

 9404 90 900 -- drugo ........................................ 6.8


 9405    Svetilke in pribor za njih, vključno z
       reflektorji in njihovimi deli, ki niso navedeni
       in ne zajeti na drugem mestu; osvetljeni znaki,
       osvetljene ploščice z imeni in podobno, s
       fiksiranim svetlobnim virom, in njihovi deli, ki
       niso navedeni in ne zajeti na drugem mestu

 9405 10   - Lestenci in druga električna stropna ali
        stenska svetila, razen za razsvetljavo javnih
        odprtih prostorov ali prometnih poti:

 9405 10 100 -- iz navadnih kovin ali plastičnih mas, za
        uporabo v civilnem letalstvu ................. 6.8

       -- drugo:

       --- iz plastičnih mas:

 9405 10 210 ---- ki se uporabljajo za navadne žarnice ....... 6.8

 9405 10 290 ---- drugo ...................................... 6.8

 9405 10 300 --- iz keramičnih snovi ......................... 6.8

 9405 10 500 --- stekleni .................................... 6.8

       --- iz drugih materialov:

 9405 10 910 ---- ki se uporabljajo za navadne žarnice ....... 6.8

 9405 10 990 ---- drugo ...................................... 6.8

 9405 20   - Električne svetilke, ki se postavijo na mizo,
        ob posteljo ali na tla:

       -- iz plastičnih snovi:

 9405 20 110 --- ki se uporabljajo za navadne žarnice z nitko. 6.8

 9405 20 190 --- druge ....................................... 6.8

 9405 20 300 -- iz keramičnih snovi .......................... 6.8

 9405 20 500 -- steklene ..................................... 6.8

       -- iz drugih materialov:

 9405 20 910 --- ki se uporabljajo za navadne žarnice ........ 6.8

 9405 20 990 --- druge ....................................... 6.8

 9405 30 000 - Garniture za razsvetljavo novoletnih jelk ..... 6.8

 9405 40   - Druge električne svetilke in pribor za njih:

 9405 40 100 -- reflektorji in žarometi ...................... 5.4

       -- drugo:

       --- iz plastičnih materialov:

 9405 40 310 ---- ki se uporabljajo za navadne žarnice ....... 6.8

 9405 40 350 ---- ki se uporabljajo za cevne fluorescenčne
         svetilke ................................... 6.8

 9405 40 390 ---- drugo ...................................... 6.8

       --- iz drugih materialov:

 9405 40 910 ---- ki se uporabljajo za navadne žarnice ....... 6.8

 9405 40 950 ---- ki se uporabljajo za cevne fluorescenčne

         svetilke ................................... 6.8

 9405 40 990 ---- drugo ...................................... 6.8

 9405 50 000 - Neelektrične svetilke in pribor za njih ....... 4.5

 9405 60   - Osvetljeni znaki, osvetljene ploščice z imeni
        in podobno:

 9405 60 100 -- osvetljeni znaki, osvetljene ploščice z imeni
        in podobno, iz osnovnih kovin ali iz
        plastičnih mas, za uporabo v civilnem
        letalstvu ................................... 6.8

       -- drugo:

 9405 60 910 --- iz plastičnih mas ........................... 6.8

 9405 60 990 --- iz drugih materialov ........................ 6.8

       - Deli:

 9405 91   -- stekleni:

       --- proizvodi za napeljavo električne
         razsvetljave (razen žarometov in
         reflektorjev):

 9405 91 110 ---- brušeno steklo, plošče, krogle, hruškasto
         oblikovani deli in deli v obliki cvetja,
         obeski in podobni proizvodi za opremo
         lestencev .................................. 2.8

 9405 91 190 ---- drugo (na primer: difuzorji, stropne
         svetilke, sklede, skodelice, senčila,
         krogle, senčila v obliki tulipanov) ........ 2.8

 9405 91 900 --- drugo ....................................... 2.8


9406 00   Montažne zgradbe

 9406 00 100 - Lesene ........................................ 5.0

       - Železne ali jeklene:

 9406 00 310 -- rastlinjaki .................................. 4.5

 9406 00 390 -- druge ........................................ 4.5

 9406 00 900 - Iz drugih materialov .......................... 4.5


 9506    Izdelki in oprema za splošno fizično počutje,
       telovadbo, atletiko, druge športe (vključno za
       namizni tenis) in igre na prostem, ki niso
       navedeni in ne zajeti na drugem mestu v tem
       poglavju; plavalni bazeni in bazeni za otroke
       (vključno z deli in priborom)

       - Drugo:

 9506 99   -- drugo:

 9506 99 100 --- pribor za kriket in polo, razen žogic ....... 3.0

 9506 99 900 --- drugo ....................................... 3.0


 9603    Metle, ščetke (vključno ščetke, ki so deli
       strojev, aparatov ali vozil), mehanične priprave
       za čiščenje podov, ki se držijo v roki, brez
       motorja; omela in pernata omela; pripravljeni
       šopi in snopi za izdelavo metel ali ščetk;
       soboslikarski vložki in valji; brisalniki za
       pod, okna ipd. (razen brisalnikov z valjem)

 9603 10 000 - Metle in ščetke, sestavljene iz protja ali
        drugega rastlinskega materiala, povezane skupaj
        z držajem ali brez njega ...................... 6.8

       - Zobne ščetke, čopiči za britje, ščetke za
        lase, ščetke za nohte, ščetke za trepalnice in
        druge toaletne ščetke za osebno nego, vključno
        ščetke, ki so deli aparatov:

 9603 21 000 -- zobne ščetke ................................. 6.8

 9603 29   -- drugo:

 9603 29 100 --- brivske ščetke .............................. 6.8

 9603 29 300 --- krtače za lase .............................. 6.8

 9603 29 900 --- drugo ....................................... 6.8

 9603 30   - Slikarski čopiči, čopiči za pisanje in podobni
        čopiči za nanašanje kozmetičnih sredstev:

 9603 30 100 -- slikarski in pisalni čopiči .................. 6.8

 9603 30 900 -- čopiči za nanašanje kozmetičnih sredstev ..... 6.8

 9603 40   - Čopiči za barvanje, premazovanje ipd. (razen
        čopičev iz tar. podšt. 9603.30); soboslikarski
        vložki in valji:

 9603 40 100 -- čopiči za barvanje, premazovanje, lakiranje
        ipd. ......................................... 6.8

 9603 40 900 -- soboslikarski vložki in valji ................ 6.8

 9603 50 000 - Druge ščetke, ki so deli strojev, aparatov ali
        vozil ......................................... 2.9

 9603 90   - Drugo:

 9603 90 100 -- ročno vodeni mehanični čistilci tal, brez
        motorja ...................................... 6.8

       -- drugo:

 9603 90 910 --- ščetke za čiščenje cest; gospodinjske metle
         in omela, vključno s krtačami za čevlje in
         obleko; krtače za nego živali ............... 6.8

 9603 90 990 --- drugo ....................................... 6.8


 9606    Gumbi, gumbi pritiskači, zaklopni gumbi, gumbi za
       srajce, gubmi ki se še oblačijo (prekrijejo) in
       drugi deli teh izdelkov; nedokončani gumbi

 9606 10 000 - Pritiskači in njihovi deli .................... 1.6

       - Gumbi:

 9606 21 000 -- iz plastične mase, ki niso preoblečeni s
        tekstilnim materialom ........................ 1.6

 9606 22 000 -- iz navadnih kovin, ki niso preoblečeni s
        tekstilnim materialom ........................ 3.6

 9606 30 000 - Gumbi ki se še oblačijo (prekrijejo) in drugi
        deli gumbov; nedokončani gumbi ................ 1.6


 9607    Zadrge in njihovi deli

       - Zadrge:

 9607 11 000 -- z zobci iz navadnih kovin .................... 2.4

 9607 19 000 -- druge ........................................ 2.8

 9607 20   - Deli:

 9607 20 100 -- iz navadnih kovin, vštevši ozke trakove,
        pritrjene z verižico iz navadne kovine ....... 2.8

 9607 20 900 -- drugo ........................................ 2.8


 9615    Glavniki, sponke za lase in podobno; lasnice,
       igle za kodre, sponke za kodre, navijalke za
       lase in podobno, razen tistih iz tar. št. 85.16,
       in njihovi deli

       - Glavniki, sponke za lase in podobno:

 9615 11 000 -- iz trde gume ali plastične mase .............. 3.0

 9615 19 000 -- drugo ........................................ 3.0

 9615 90 000 - Drugo ......................................... 3.6


              PRILOGA 2

 3501    Kazein, kazeinati in drugi kazeinski derivati;
       kazeinska lepila

 350110   - Kazein:

 350110100  -- za proizvodnjo regeniranih tekstilnih vlaken:

 350110500  -- za industrijsko rabo, razen za proizvodnjo
        hrane ali krme

 350110900  -- drugo

 350190   - Drugo:

 3501900900 -- drugo


 3502    Albumini (vključno koncentrati dveh ali več
       proteinov iz sirotke z vsebnostjo 80 mas. % ali več
       proteinov iz sirotke, računano na suho snov),
       albuminati in drugi albuminski derivati

       - Jajčni albumin:

 350211   -- posušen:

 350211900  --- drugo

 350219   -- drugo:

 350219900  --- drugo

       - Mlečni albumin, vključno koncentrati iz dveh
        ali več mlečnih proteinov:

       -- drugo:

 350220910  --- posušen (na primer v lističih, kosmičih, prahu)

 350220990  --- drugo              PRILOGA 3

-----------------------------------------------------------------------------
                           Carinska  Carinska
                           stopnja   kvota
-----------------------------------------------------------------------------

 2101 11   Ekstrakti, esence in koncentrati kave ter
       pripravki na osnovi teh

 2101 12   ekstraktov, esence in koncentratov ali
       na osnovi kave               5    20.000 kg

 2101 20   Ekstrakti, esence in koncentrati čaja,
       mate čaja in pripravki na osnovi teh
       ekstraktov, esenc ali koncentratov ali
       na osnovi čaja ali mate čaja        5    4.000 kg
------------------------------------------------------------------------------

              PRILOGA 4

RIBE IN RIBJI IZDELKI
------------------------------------------------------------------------------
Tarifna       Poimenovanje            Carinska stopnja
oznaka                         Švica in   Norveška
                            Liech.  in Islandija
------------------------------------------------------------------------------
 1            2                   3     4
------------------------------------------------------------------------------

0208     Drugo meso in drugi užitni mesni
       klavnični izdelki, sveže, ohlajeno ali
       zamrznjeno

0208 90   - Drugo:

0208 90 500 -- meso kitov in tjulnjev(1) ..........      pr     pr

       (1) Razen kitov in iz njih pridobljenih proizvodov
       iz tarifnih oznak 0208 90 500, 1516 10, 1603 00,
       2301 10 000, za katere se pri uvozu v Slovenijo
       plačuje carina po stopnjah, določenih v skladu z
       zakonom o carinski tarifi, razen za tarifno oznako
       1516 10 100, za katero velja carinska stopnja
       "prosto".


 0301    Ribe, žive

 0301 10   - Okrasne ribe:

 0301 10 100 -- sladkovodne ribe ...................      15.0    pr

 0301 10 900 -- morske ribe ........................      pr     pr

       - Druge ribe, žive:

 0301 91   -- postrvi (Salmo trutta, Oncorhynchus
        mykiss, Oncorhynchus clarki,
        Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus
        gilae, Oncorhynchus apache,
        Oncorhynchus chrysogaster):

 0301 91 100 --- vrst Oncorhynchus apache,
         Oncorhynchus chrysogaster .........      10.0    pr

 0301 91 900 --- druge .............................      11.9    pr

 0301 92 000 -- jegulje (Anguilla spp.) ............      pr     pr

 0301 93 000 -- krap ...............................      11.9    pr

 0301 99   -- druge:

       --- sladkovodne ribe:

 0301 99 110 ---- pacifiški losos (Oncorhynchus
         nerka, Oncorhynchus gorbuscha,
         Oncorhynchus keta, Oncorhynchus
         tschawytscha, Oncorhynchus kisutch,
         Oncorhynchus masou in Oncorhynchus
         rhodurus), atlantski losos (Salmo
         salar) in donavski losos (Hucho
         hucho) ...........................      2.0    pr

 0301 99 190 ---- druge ............................      2.0    pr

 0301 99 900 --- morske ribe .......................      pr     pr


 0302    Ribe, sveže ali ohlajene, razen ribjih
       filetov in drugega ribjega mesa iz
       tar.št. 0304

       - Salmonidi, razen jeter in iker:

 0302 11   -- postrvi (Salmo trutta, Oncorhynchus
        mykiss, Oncorhynchus clarki,
        Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus
        gilae, Oncorhynchus apache,
        Oncorhynchus chrysogaster):

 0302 11 100 --- vrst Oncorhynchus apache,
         Oncorhynchus chrysogaster .........      10.0    pr

 0302 11 900 --- druge .............................      11.9    pr

 0302 12 000 -- pacifiški lososi (Oncorhynchus nerka,
        Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus
        keta, Oncorhynchus tschawytscha,
        Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus
        masou in Oncorhynchus rhodurus),
        atlantski lososi (Salmo salar) in
        donavski lososi (Hucho hucho) ......      pr     pr

 0302 19 000 -- drugi ..............................      10.0    pr

       - Ploščate ali listaste ribe (Pleuronectidae,
        Bothidae, Cynoglossidae, Soleidae,
        Scophtalmidae in Citharidae), razen
        jeter in iker:

0302 21   -- morski list (Reinhardtius
        hipoglossoides, Hipoglossus
        hipoglossus, Hipoglossus stenolepis):

 0302 21 100 --- veliki list (Reinhardtius
         hippoglossoides) ..................      pr     pr

 0302 21 300 --- atlantski list (Hippoglossus
         hippoglossus) .....................      pr     pr

 0302 21 900 --- pacifiški list (Hippoglossus
         stenolepis) .......................      pr     pr

 0302 22 000 -- navadna plošča (Pleuronectes
        platessa) ..........................      pr     pr

 0302 23 000 -- list (Solea spp.) ..................      pr     pr

 0302 29   -- druge:

 0302 29 100 --- morski robec (Lepidorhombus spp.) .      pr     pr

 0302 29 900 --- druge .............................      pr     pr

       - Tuni (rodu Thunnus), progasti tun
        (Euthynnus (Katsuwonus) pelamis),
        razen jeter in iker:

 0302 31   -- tun albakor ali dolgoplavutni beli
        tun (Thunnus alalunga):

 0302 31 100 --- za industrijsko proizvodnjo
         izdelkov, uvrščenih v tar. št.
         1604 ..............................      pr     pr

 0302 31 900 --- drugo .............................      pr     pr

 0302 32   -- rumenoplavutni tun (Thunnus
        albacares):

 0302 32 100 --- za industrijsko proizvodnjo
         izdelkov, uvrščenih v tar. št.
         1604 .............................      pr     pr

 0302 32 900 --- drugo .............................      pr     pr

 0302 33   -- progasti tun:

 0302 33 100 --- za industrijsko proizvodnjo
         izdelkov, uvrščenih v tar. št.
         1604: ............................      pr     pr

 0302 33 900 --- drugo .............................      pr     pr

 0302 39   -- drugo:

       --- za industrijsko proizvodnjo
         izdelkov, uvrščenih v tar. št. 1604

 0302 39 110 ---- modroplavutni tun (Thunnus
         thynnus) .........................      pr     pr

 0302 39 190 ---- drugo ............................      pr     pr

       --- drugo:

 0302 39 910 ---- modroplavutni tun (Thunnus
         thynnus) .........................      pr     pr

 0302 39 990 ---- drugo ............................      pr     pr

 0302 40   - Sledi (Clupea harengus, Clupea
        pallasii), razen jeter in iker:

 0302 40 050 -- od 1. januarja do 14. februarja ....      pr     pr

 0302 40 100 -- od 15. februarja do 15. junija .....      pr     pr

 0302 40 980 -- od 16. junija do 31. decembra ......      pr     pr

 0302 50   - Trske (Gadus morhua,Gadus ogac,
        Gadus macrocephalus), razen jeter in
        iker:

 0302 50 100 -- vrste Gadus morhua .................      pr     pr

 0302 50 900 -- druge ..............................      pr     pr

       - Druge ribe, razen jeter in iker:

 0302 61   -- sardele (Sardina pilchardus,
        Sardinops spp.), velike sardele
        (Sardinella spp.), papaline
        (Sprattus Sprattus):

 0302 61 100 --- vrste Sardina pilchardus ..........      pr     pr

 0302 61 300 --- rodu Sardinops; sardinella
        (Sardinella spp.) ..................      pr     pr

       --- papalina ali sardelica (Sprattus
         sprattus):

 0302 61 900 ---- od 1. januarja do 14. februarja ..      pr     pr

 0302 61 910 ---- od 15. februarja do 15. junija ...      pr     pr

 0302 61 980 ---- od 16. junija do 31. decembra ....      pr     pr

 0302 62 000 -- vahnja ali navadni lupač
        (Melanogrammus aeglefinus) ..........      pr     pr

 0302 63 000 -- saj ali morski losos (Pollachius
        virens) ............................      pr     pr

 0302 64   -- skuše (Scomber scombrus, Scomber
        australasicus, Scomber japonicus):

 0302 64 050 --- od 1. januarja do 14. februarja ...      pr     pr

 0302 64 100 --- od 15. februarja do 15. junija ....      pr     pr

 0302 64 980 --- od 16. junija do 31. decembra .....      pr     pr

 0302 65   -- morski psi:

 0302 65 200 --- morski pes vrste Squalus
         acanthias .........................      pr     pr

 0302 65 500 --- morski pes vrste Scyliorhinus
         spp. ..............................      pr     pr

 0302 65 900 --- drugi .............................      pr     pr

 0302 66 000 -- jegulje (Anguilla spp.) ............      pr     pr

 0302 69   -- druge:

       --- sladkovodne ribe:

 0302 69 110 ---- krap .............................      15.0    pr

 0302 69 190 ---- druge ............................      15.0    pr

       --- morske ribe:

       ---- ribe rodu Euthynnus, razen
         progastih tunov (Euthynnus
         (Kaatsuwonus) pelamis),
         navedenih v tar. podšt. 0302 33:

 0302 69 210 ----- za industrijsko proizvodnjo
          izdelkov iz tar. št. 1604 .......      pr     pr

 0302 69 250 ----- drugo ...........................      pr     pr

       ---- bergilt ali rdeči okun (vrsta
         bodike), (Sebastes spp.):

 0302 69 310 ----- vrste Sebastes marinus ..........      pr     pr

 0302 69 330 ----- drug ............................      pr     pr

 0302 69 350 ---- ribe vrste Boreogadus saida ......      pr     pr

 0302 69 410 ---- merlan ali pišmol (Merlangus
         merlangus) .......................      pr     pr

 0302 69 450 ---- leng (vrsta trske), (Molva spp.) .      pr     pr

 0302 69 510 ---- trska vrste Theragra chalcogramma
         (aljaški saj) in Pollachius
         pollachius (saj) .................      pr     pr

 0302 69 550 ---- inčuni (Engraulis spp.) ..........      pr     pr

 0302 69 610 ---- špar ali zobatec (Dentex dentex
         in Pagellus spp.) ................      pr     pr

       ---- oslič (Merluccius spp., Urophycis
         spp.):

       ----- oslič rodu Merluccius:

 0302 69 660 ------ južnoafriški oslič (plitkovodni
          oslič) (Merluccius capensis) in
          globokovodni oslič (globokovodni
          južnoafriški oslič) (Merluccius
          paradoxus) .....................      pr     pr

 0302 69 670 ------ južni oslič (Merliccius
          australis) .....................      pr     pr

 0302 69 680 ------ drugi ..........................      pr     pr

 0302 69 690 ----- oslič rodu Urophycis ............      pr     pr

 0302 69 750 ---- špar (Brama spp.) ................      pr     pr

 0302 69 810 ---- grdobina, morska spaka (Lophius
         spp.) ............................      pr     pr

 0302 69 850 ---- nebrkati mol ali sinja ugotica
         (Micromesistius poutassou ali Gadus
         poutassou) ........................      pr     pr

 0302 69 860 ---- nebrkati som ali modra ugotica
         južnih morij (Micromesistius
         australis) .......................      pr     pr

 0302 69 870 ---- mečarica (Xiphias gladius) .......      pr     pr

 0302 69 910 ---- skuša (Caranx trachurus,
         Trachurus trachurus) .............      pr     pr

 0302 69 920 ---- rožnata jegulja (Gentapterus
         blacodes) ........................      pr     pr

 0302 69 930 ---- ribe vrste Kathetostoma
         giganteum ........................      pr     pr

 0302 69 940 ---- brancin (Dicentrarchus labrax) ...      pr     pr

 0302 69 950 ---- orada (Sparus aurata) ............      pr     pr

 0302 69 990 ---- drugo ............................      pr     pr

 0302 70 000 - Jetra in ikre .......................      pr     pr


 0303    Ribe, zamrznjene, razen ribjih filetov
       in drugega ribjega mesa iz tar. št.
       0304

 0303 10 000 - Pacifiški lososi (Oncorhynchus
        nerka, Oncorhynchus gorbuscha,
        Oncorhynchus keta, Oncorhynchus
        tschawytscha, Oncorhynchus kisutch,
        Oncorhynchus masou in Oncorhynchus
        rhodurus), razen jeter in iker ......      pr     pr

       - Druge salmonide, razen jeter in
        iker:

 0303 21   -- postrvi (Salmo trutta, Oncorhynchus
        mykiss, Oncorhynchus clarki,
        Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus
        gilae, Oncorhynchus apache,
        Oncorhynchus chrysogaster):

 0303 21 100 --- vrst Oncorhynchus apache,
         Oncorhynchus chrysogaster .........      10.0    pr

 0303 21 900 --- druge .............................      15.0    pr

 0303 22 000 -- atlantski lososi (Salmo salar) in
        donavski lososi (Hucho hucho) ......      pr     pr

 0303 29 000 -- druge ..............................      10.0    pr

       - Ploščate ali listaste ribe
        (Pleuronectidae, Bothidae,
        Cynoglossidae, Soleidae,
        Scophthalmidae in Citharidae),
        razen jeter in iker:

 0303 31   -- veliki list (Reinhardtius
        hippoglossoides, Hippoglossus
        hippoglossus, Hippoglossus
        stenolepis):

 0303 31 100 --- veliki list (Reinhardtius
         hippoglossoides) ..................      pr     pr

 0303 31 300 --- atlantski list (Hippoglossus
         hippoglossus) .....................      pr     pr

 0303 31 900 --- pacifiški list (Hippoglossus
         stenolepis) .......................      pr     pr

 0303 32 000 -- navadna plošča (Pleuronectes
        platessa) ..........................      pr     pr

 0303 33 000 -- list (Solea spp.) ..................      pr     pr

 0303 39   -- druge:

 0303 39 100 --- iverka (Platichthys flesus) .......      pr     pr

 0303 39 200 --- morski robec (Lepidorhombus spp.) .      pr     pr

 0303 39 300 --- ribe rodu Rhombosolea .............      pr     pr

 0303 39 800 --- druge .............................      pr     pr

       - Tuni (rodu Thunnus), progasti tun
        (Euthynnus (Katsuwonus) pelamis),
        razen jeter in iker:

 0303 41   -- tun albakor ali dolgoplavutni tun
        (Thunnus alalunga):

       --- za industrijsko proizvodnjo
         izdelkov iz tar. št. 1604 :

 0303 41 110 ---- cel ..............................      pr     pr

 0303 41 130 ---- brez škrg in drobovja ............      pr     pr

 0303 41 190 ---- drug (na primer brez glave) ......      pr     pr

 0303 41 900 --- drug ..............................      pr     pr

 0303 42   -- rumenoplavutni tun (Thunnus
        albacares):

       --- za industrijsko proizvodnjo
         izdelkov iz tar. št. 1604:

       ---- cel:

 0303 42 120 ----- nad 10 kg po kosu ...............      pr     pr

 0303 42 180 ----- drugo ...........................      pr     pr

       ---- brez škrg in drobovja:

 0303 42 320 ----- nad 10 kg po kosu ...............      pr     pr

 0303 42 380 ----- drugo ...........................      pr     pr

       ---- drugo (na primer brez glave):

 0303 42 520 ----- nad 10 kg po kosu ...............      pr     pr

 0303 42 580 ----- drugo ...........................      pr     pr

 0303 42 900 --- drugo .............................      pr     pr

 0303 43   -- progasti tun:

       --- za industrijsko proizvodnjo
         izdelkov iz tar. št. 1604:

 0303 43 110 ---- cel ..............................      pr     pr

 0303 43 130 ---- brez škrg in drobovja ............      pr     pr

 0303 43 190 ---- drugo (na primer brez glave) .....      pr     pr

 0303 43 900 --- drugo .............................      pr     pr

 0303 49   -- drugo:

       --- za industrijsko proizvodnjo
         izdelkov iz tar. št. 1604:

       ---- modroplavutni tun (Thunnus
         thynnus):

 0303 49 210 ----- cel .............................      pr     pr

 0303 49 230 ----- brez škrg in drobovja ...........      pr     pr

 0303 49 290 ----- drugo (na primer brez glave) ....      pr     pr

       ---- drugo:

 0303 49 410 ----- cel .............................      pr     pr

 0303 49 430 ----- brez škrg in drobovja ...........      pr     pr

 0303 49 490 ----- drugo (na primer brez glave) ....      pr     pr

 0303 49 900 --- drugo .............................      pr     pr

 0303 50   - Sledi (Clupea harengus, Clupea
        pallasii) razen jeter in iker:

 0303 50 050 -- od 1. januarja do 14. februarja ....      pr     pr

 0303 50 100 -- od 15. februarja do 15. junija .....      pr     pr

 0303 50 980 -- od 16. junija do 31. decembra ......      pr     pr

 0303 60   - Trske (Gadus morhua, Gadus ogac,
        Gadus macrocephalus), razen jeter in
        iker:

 0303 60 110 -- vrste Gadus morhua .................      pr     pr

 0303 60 190 -- vrste Gadus ogac ...................      pr     pr

 0303 60 900 -- vrste Gadus macrocephalus ..........      pr     pr

       - Druge ribe, razen jeter in iker:

 0303 71   -- sardele (Sardina pilchardus,
        Sardinops spp.), velike sardele
        (Sardinella spp.), papaline (Sprattus
        sprattus):

 0303 71 100 --- sardine vrste Sardina pilchardus ..      pr     pr

 0303 71 300 --- sardine rodu Sardinops; sardinella
         (Sardinella spp.) .................      pr     pr

       --- papalina ali sardelica (Sprattus
         sprattus):

 0303 71 900 ---- od 1. januarja do 14. februarja ..      pr     pr

 0303 71 910 ---- od 15. februarja do 15. junija ...      pr     pr

 0303 71 980 ---- od 16. junija do 31. decembra ....      pr     pr

 0303 72 000 -- vahnja ali navaden lupač
        (Melanogrammus aeglefinus) .........      pr     pr

 0303 73 000 -- saj ali morski losos (Polachius
        virens) ............................      pr     pr

 0303 74   -- skuše (Scomber scombrus, Scomber
        australasicus, Scomber japonicus):

       --- od vrste Scomber scombrus in
         Scomber japonicus:

 0303 74 100 ---- od 1. januarja do 14. februarja ..      pr     pr

 0303 74 110 ---- od 15. februarja do 15. junija ...      pr     pr

 0303 74 200 ---- od 16. junija do 31. decembra ....      pr     pr

 0303 74 900 --- vrste Scomber australasicus .......      pr     pr

 0303 75   -- morski psi:

 0303 75 200 --- morski psi vrste Squalus
         acanthias .........................      pr     pr

 0303 75 500 --- morski psi vrste Scyliorhinus
         spp. ..............................      pr     pr

 0303 75 900 --- drugi .............................      pr     pr

 0303 76 000 -- jegulje (Anguilla spp.) ............      pr     pr

 0303 77 000 -- brancini (Dicentrarchus labrax,
        Dicentrarchus punctatus) ...........      pr     pr

 0303 78   -- osliči (Merluccius spp. Urophycis
        spp.):

       --- osliči rodu Merluccius:

 0303 78 110 ---- južnoafriški oslič (plitkovodni
         oslič) (Merluccius capensis) in
         globokovodni oslič (globokovodni
         južnoafriški oslič) (Merluccius
         paradoxus) .......................      pr     pr

 0303 78 120 ---- argentinski oslič (oslič
         jugozahodnega Atlantika)
         (Merliccius hubbsi) ..............      pr     pr

 0303 78 130 ---- južni oslič (Merliccius
         australis) .......................      pr     pr

 0303 78 190 ---- drugi ............................      pr     pr

 0303 78 900 --- osliči rodu Urophycis .............      pr     pr

 0303 79   -- druge:

       --- sladkovodne:

 0303 79 110 ---- krap .............................      15.0    pr

 0303 79 190 ---- druge ............................      15.0    pr

       --- morske ribe:

       ---- ribe rodu Euthynnus, razen
         progastih tunov (Euthynnus
         (Katsuwonus) pelamis), navedenih
         v tar. podšt. 0303 43:

       ----- za industrijsko proizvodnjo
          izdelkov iz tar. št. 1604:

 0303 79 210 ------ cele ...........................      pr     pr

 0303 79 230 ------ brez škrg in drobovja ..........      pr     pr

 0303 79 290 ------ drugo (na primer brez glave) ...      pr     pr

 0303 79 310 ----- drugo ...........................      pr     pr

       ---- bergilt ali rdeči okun (vrsta
         bodike), (Sebastes spp.):

 0303 79 350 ----- vrste Sebastes marinus ..........      pr     pr

 0303 79 370 ----- druge ...........................      pr     pr

 0303 79 410 ---- ribe vrste Boreogadus saida ......      pr     pr

 0303 79 450 ---- merlan ali pišmol (Merlangus
         merlangus) .......................      pr     pr

 0303 79 510 ---- leng (vrsta trske) (Molva spp.) ..      pr     pr

 0303 79 550 ---- trska vrste Theragra chalcogramma
         (aljaški saj) in Pollachius
         pollachius (saj) .................      pr     pr

       ---- ribe vrste Orcynopsis unicolor:

 0303 79 600 ----- od 1. januarja do 14. februarja .      pr     pr

 0303 79 610 ----- od 15. februarja do 15. junija ..      pr     pr

 0303 79 620 ----- od 16. junija do 31. decembra ...      pr     pr

 0303 79 650 ---- inčuni (Engraulis spp.) ..........      pr     pr

 0303 79 710 ---- špar ali pagar (Dentex dentex in
         Pagellus spp.) ...................      pr     pr

 0303 79 750 ---- špar vrste Brama spp. ............      pr     pr

 0303 79 810 ---- grdobina (Lophius spp.) ..........      pr     pr

 0303 79 830 ---- nebrkati mol ali sinja ugotica
         (Micromesistius poutassou ali Gadus
         poutassou) .......................      pr     pr

 0303 79 850 ---- nebrkati som ali modra ugotica
         južnih morij (Micromesticus
         australis) .......................      pr     pr

 0303 79 870 ---- mečarica (Xiphias gladius) .......      pr     pr

 0303 79 910 ---- skuša vrste Caranx trachurus,
         Trachurus trachurus ..............      pr     pr

 0303 79 920 ---- modri repak (Macruronus
         novazealandiae) ..................      pr     pr

 0303 79 930 ---- rožnata jegulja (Genypterus
         blacodes) ........................      pr     pr

 0303 79 940 ---- ribe vrst Pelotreis flavilatus in
         Peltorhamphus novazealandiae .....      pr     pr

 0303 79 950 ---- ribe vrste Kathetostoma
         giganteum ........................      pr     pr

 0303 79 960 ---- druge ............................      pr     pr

 0303 80   - Jetra in ikre:

 0303 80 100 -- trde in mehke ikre za pridobivanje
        dezoksiribonukleinske kisline in
        protaminskega sulfata .............      pr     pr

 0303 80 900 -- drugo .............................      pr     pr


 0304    Ribji fileti in drugo ribje meso
       (nemleto ali mleto), sveže, ohlajeno
       ali zamrznjeno

 0304 10   - Sveže ali ohlajeno:

       -- fileti:

       --- sladkovodnih rib:

 0304 10 110 ---- postrvi (Salmo trutta,
         Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus
         clarki, Oncorhynchus aguabonita,
         Oncorhynchus gilae) ..............      10.0    pr

 0304 10 130 ---- pacifiškega lososa (Oncorhynchus
         nerka, Oncorhynchus gorbuscha,
         Oncorhynchus keta, Oncorhynchus
         tschawytscha, Oncorhynchus kisutch,
         Oncorhynchus masou in Oncorhynchus
         rhodurus), atlantskega lososa (Salmo
         salar) in donavskega lososa (Hucho
         hucho) ...........................      2.0    pr

 0304 10 190 ---- drugih sladkovodnih rib ..........      10.0    pr

       --- drugi:

 0304 10 310 ---- trske (Gadus morhua, Gadus ogac,
         Gadus macrocephalus) in rib vrste
         Boreogadus saida .................      pr     pr

 0304 10 330 ---- saja ali morskega lososa
         (Pollachius virens) ..............      pr     pr

 0304 10 350 ---- bergilta ali rdečega okuna (vrsta
         bodike), (Sebastes spp.) .........      pr     pr

 0304 10 380 ---- drugi ............................      pr     pr

       -- drugo ribje meso (sesekljano ali
        nesesekljano):

 0304 10 910 --- sladkovodnih rib ..................      10.0    pr

       --- drugo:

       ---- sledi:

 0304 10 940 ----- od 1. januarja do 14. februarja .      pr     pr

 0304 10 950 ----- od 15. februarja do 15. junija ..      pr     pr

 0304 10 960 ----- od 16. junija do 31. decembra ...      pr     pr

 0304 10 980 ---- drugo ............................      pr     pr

 0304 20   - Zamrznjeni fileti:

       -- sladkovodnih rib:

 0304 20 110 --- postrvi (Salmo trutta,
         Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus
         clarki, Oncorhynchus aguabonita,
         Oncorhynchus gilae) ...............      10.0    pr

 0304 20 130 --- pacifiškega lososa (Oncorhynchus
         nerka, Oncorhynchus gorbuscha,
         Oncorhynchus keta, Oncorhynchus
         tschawytscha, Oncorhynchus kisutch,
         Oncorhynchus masou in Oncorhynchus
         rhodurus), atlantskega lososa (Salmo
         salar) in donavskega lososa (Hucho
         hucho) ............................      2.0    pr

 0304 20 190 --- drugih sladkovodnih rib ...........      10.0    pr

       -- trske (Gadus morhua, Gadus
        macrocephalus, Gadus ogac) in rib
        vrste Boreogadus saida:

 0304 20 210 --- trske vrste Gadus macrocephalus ...      pr     pr

 0304 20 290 --- drugi .............................      pr     pr

 0304 20 310 -- saja ali morskega lososa
        (Pollachius virens) ................      pr     pr

 0304 20 330 -- vahnje (Melanogrammus aeglefinus) ..      pr     pr

       -- bergilta ali rdečega okuna (vrsta
        bodike), (Sebastes spp.):

 0304 20 350 --- vrste Sebastes marinus ............      pr     pr

 0304 20 370 --- drugi .............................      pr     pr

 0304 20 410 -- merlan ali pišmol (Merlangus
        merlangus) .........................      pr     pr

 0304 20 430 -- lenga (vrsta trske) (Molva spp.) ...      pr     pr

 0304 20 450 -- tune (rodu Thunnus) in rib rodu
        Euthynnus ..........................      pr     pr

       -- skuše (Scomber scombrus, Scomber
        australasicus, Scomber japonicus) in
        rib vrste Orcynopsis unicolor:

 0304 20 510 --- skuše vrste Scomber australasicus .      pr     pr

 0304 20 530 --- drugi .............................      pr     pr

       -- osliča (Merluccius spp., Urophycis
        spp.):

       --- osliča rodu Merluccius:

 0304 20 550 ---- južnoafriškega osliča
         (plitkovodnega osliča) (Merluccius
         capensis) in globokovodnega osliča
         (globokovodnega južnoafriškega osliča)
         (Merluccius paradoxus) ...........      pr     pr

 0304 20 560 ---- argentinskega osliča (osliča
         jugozahodnega Atlantika) (Merliccius
         hubbsi) ..........................      pr     pr

 0304 20 580 ---- drugi ............................      pr     pr

 0304 20 590 --- osliča rodu Urophycis .............      pr     pr

       -- morskih psov:

 0304 20 610 --- morskih psov vrste Squalus
         acanthias in Scyliorhinus spp. ....      pr     pr

 0304 20 690 --- drugih morskih psov ...............      pr     pr

 0304 20 710 -- navadne plošče (Pleuronectes
        platessa) ..........................      pr     pr

 0304 20 730 -- iverke (Platichthys flesus) ........      pr     pr

 0304 20 750 -- sledi (Clupea harengus, Clupea
        pallasii) ..........................      pr     pr

 0304 20 790 -- morskega robca (Lepidorhombus
        spp.) ..............................      pr     pr

 0304 20 810 -- špara ali pagarja (Brama spp.) .....      pr     pr

 0304 20 830 -- grdobine (Lophius spp.) ............      pr     pr

 0304 20 850 -- trske vrste Theragra chalcogramma ..      pr     pr

 0304 20 870 -- mečarice (Xiphias gladius) .........      pr     pr

 0304 20 910 -- modrega repka (Macruronus
        novazealandiae) ....................      pr     pr

 0304 20 960 -- drugi ..............................      pr     pr

 0304 90   - Drugo:

 0304 90 050 -- surimi .............................      pr     pr

       -- drugo:

 0304 90 100 --- iz sladkovodnih rib ...............      10.0    pr

       --- drugo:

       ---- sledi (Clupea harengus, Clupea
         pallasii):

 0304 90 200 ----- od 1. januarja do 14. februarja .      pr     pr

 0304 90 210 ----- od 15. februarja do 15. junija ..      pr     pr

 0304 90 270 ----- od 16. junija do 31. decembra ...      pr     pr

 0304 90 310 ---- bergilta ali rdečega okuna (vrsta
         bodike), (Sebastes spp.) .........      pr     pr

       ---- trske (Gadus morhua, Gadus ogac,
         Gadus macrocephalus) in rib vrste
         Boreogadus saida:

 0304 90 350 ----- trske vrste Gadus macrocephalus .      pr     pr

 0304 90 380 ----- trske vrste Gadus morhua ........      pr     pr

 0304 90 390 ----- drugo ...........................      pr     pr

 0304 90 410 ---- saja ali morskega lososa
         (Pollachius virens) ..............      pr     pr

 0304 90 450 ---- vahnje (Melanogrammus
         aeglefinus) ......................      pr     pr

       ---- osliča (Merluccius spp.,
         Urophycis spp.):

 0304 90 470 ----- osliča rodu Merluccius ..........      pr     pr

 0304 90 490 ----- osliča rodu Urophycis ...........      pr     pr

 0304 90 510 ---- morskega robca (Lepidorhombus
         spp.) ............................      pr     pr

 0304 90 550 ---- špara ali pagarja (Brama spp.) ...      pr     pr

 0304 90 570 ---- grdobine (Lophius spp.) ..........      pr     pr

 0304 90 590 ---- nebrkatega mola ali sinje ugotice
         (Micromesistius poutassou ali Gadus
         poutassou) .......................      pr     pr

 0304 90 610 ---- trske vrste Theragra
         chalcogramma .....................      pr     pr

 0304 90 650 ---- mečarice (Xiphias gladius) .......      pr     pr

 0304 90 970 ---- drugo ............................      pr     pr


 0305    Ribe, sušene, nasoljene ali v slanici;
       prekajene ribe, pečene pred
       prekajevanjem ali med prekajevanjem;
       ribja moka, zdrob in peleti, primerni
       za človeško prehrano

 0305 10 000 - Ribja moka, zdrob in peleti,
        ustrezna za hrano ljudi .............      pr     pr

 0305 20 000 - Jetra in ikre, sušene, prekajene,
        nasoljene ali v slanici .............      pr     pr

 0305 30   - Ribji fileti, sušeni, nasoljeni, v
        slanici, toda neprekajeni:

       -- trske (Gadus morhua, Gadus ogac,
        Gadus macrocephalus) in rib vrste
        Boreogadus saida:

 0305 30 110 --- trske vrste Gadus macrocephalus ...      pr     pr

 0305 30 190 --- drugo .............................      pr     pr

 0305 30 300 -- pacifiškega lososa (Oncorhynchus
        nerka, Oncorhynchus gorbuscha,
        Oncorhynchus keta, Oncorhynchus
        tschawytscha, Oncorhynchus kisutch,
        Oncorhynchus masou in Oncorhynchus
        rhodurus), atlantskega lososa (Salmo
        salar) in donavskega lososa (Hucho
        hucho), nasoljeni ali v slanici ...      6.0    pr

 0305 30 500 -- velikega lista (Reinhardtius
        hippoglossoides), nasoljeni ali v
        slanici ............................      pr     pr

 0305 30 900 -- drugo ..............................      pr     pr

       - Prekajene ribe, vključno s fileti:

 0305 41 000 -- pacifiški lososi (Oncorhynchus
        nerka, Oncorhynchus gorbuscha,
        Oncorhynchus keta, Oncorhynchus
        tschawytscha, Oncorhynchus kisutch,
        Oncorhynchus masou in Oncorhynchus
        rhodurus), atlantski lososi (Salmo
        salar) in donavski lososi (Hucho
        hucho) .............................      3.0    pr

 0305 42 000 -- sledi (Clupea harengus, Clupea
        pallasii) ..........................      pr     pr

 0305 49   -- druge:

 0305 49 100 --- veliki list (Reinhardtius
         hippoglossoides) ..................      pr     pr

 0305 49 200 --- atlantski list (Hippoglossus
         hippoglossus) .....................      pr     pr

 0305 49 300 --- skuše (Scomber scombrus, Scomber
         australasicus, Scomber japonicus) .      pr     pr

 0305 49 450 --- postrvi (Salmo trutta,
         Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus
         clarki, Oncorhynchus aguabonita,
         Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus
         apache, Oncorhynchus chrysogaster) .      6.0    pr

 0305 49 500 --- jegulje (Anguilla spp.) ...........      pr     pr

 0305 49 800 --- druge .............................      pr     pr

       - Sušene ribe, nenasoljene ali
        nasoljene, toda neprekajene:

 0305 51   -- trske (Gadus morhua, Gadus ogac,
        Gadus macrocephalus):

 0305 51 100 --- posušene, nesoljene ...............      pr     pr

 0305 51 900 --- posušene, nasoljene ...............      pr     pr

 0305 59   -- druge:

       --- ribe vrste Boreogadus saida:

 0305 59 110 ---- posušene, nesoljene ..............      pr     pr

 0305 59 190 ---- posušene, nasoljene ..............      pr     pr

 0305 59 300 --- sledi (Clupea harengus, Clupea
         pallasii) .........................      pr     pr

 0305 59 500 --- inčuni-brgljuni (Engraulis spp.) ..      pr     pr

 0305 59 600 --- veliki list (Reinhardtius
         hippoglossoides), in pacifiški list
         (Hippoglossus stenolepis) .........      pr     pr

 0305 59 700 --- atlantski list (Hippoglossus
         hipoglossus) ......................      pr     pr

 0305 59 900 --- druge .............................      pr     pr

       - Ribe, nasoljene, toda nesušene in
        neprekajene, ter ribe v slanici:

 0305 61 000 -- sledi (Clupea harengus, Clupea
        pallasii) ..........................      pr     pr

 0305 62 000 -- trske (Gadus morhua, Gadus ogac,
        Gadus macrocephalus) ...............      pr     pr

 0305 63 000 -- inčun-brgljuni (Engraulis spp.) ....      pr     pr

 0305 69   -- druge:

 0305 69 100 --- ribe vrste Boreogadus saida .......      pr     pr

 0305 69 200 --- veliki list (Reinhardtius
         hippoglossoides) in pacifiški list
         (Hippoglossus stenolepis) .........      pr     pr

 0305 69 300 --- atlantski list (Hippoglossus
         hippoglossus) .....................      pr     pr

 0305 69 500 --- pacifiški losos (Oncorhynchus
         nerka, Oncorhynchus gorbuscha,
         Oncorhynchus keta, Oncorhynchus
         tschawytscha, Oncorhynchus kisutch,
         Oncorhynchus masou in Oncorhynchus
         rhodurus), atlantski losos (Salmo
         salar) in donavski losos (Hucho
         hucho) ............................      6.0    pr

 0305 69 900 --- druge .............................      pr     pr


 0306    Raki v oklepu ali brez oklepa, živi,
       sveži, ohlajeni, zamrznjeni, sušeni,
       nasoljeni ali v slanici, raki v
       oklepu, kuhani v sopari ali vodi, pa
       tudi ohlajeni, zamrznjeni, sušeni
       nasoljeni ali v slanici, moka, zdrob
       in peleti, primerni za človeško
       prehrano

       - Zamrznjeni:

 0306 11   -- rarogi in drugi raki s skalnatega
        dna (Palinurus spp., Panulirus spp.,
        Jasus spp.):

 0306 11 100 --- rarogi (Palinurus spp.) ...........      pr     pr

 0306 11 900 --- drugo .............................      pr     pr

 0306 12   -- jastogi (Homarus spp.):

 0306 12 100 --- celi ..............................      pr     pr

 0306 12 900 --- drugo .............................      pr     pr

 0306 13   -- škampi in kozice:

 0306 13 100 --- iz družine Pandalidae .............      pr     pr

 0306 13 300 --- škampi rodu Crangon ...............      pr     pr

 0306 13 400 --- globokovodni morski rakci
         (Parapenaeus longirostris) ........      pr     pr

 0306 13 500 --- morski rakci rodu Penacus .........      pr     pr

 0306 13 800 --- drugi .............................      pr     pr

 0306 14   -- raki:

 0306 14 100 --- rakovice vrste Paralithodes
         camchaticus, Chionoecetes spp. in
         Callinectes sapidus ...............      pr     pr

 0306 14 300 --- rakovice vrste Cancer pagurus .....      pr     pr

 0306 14 900 --- drugi .............................      pr     pr

 0306 19   -- drugi, vključno moka, zdrob, peleti
        od rakov, primerni za človeško
        prehrano:

 0306 19 100 --- sladkovodni raki ..................      pr     pr

 0306 19 300 --- kvarnerski rak (škamp) (Nephrops
         norvegicus) .......................      pr     pr

 0306 19 900 --- drugi .............................      pr     pr

       - Nezamrznjeni:

 0306 21 000 -- rarogi in drugi raki s skalnatega
        dna (Palinurus spp.,Panulirus spp.,
        Jasus spp.) ........................      pr     pr

 0306 22   -- jastogi (Homarus spp.):

 0306 22 100 --- živi ..............................      pr     pr

       --- drugo:

 0306 22 910 ---- celi .............................      pr     pr

 0306 22 990 ---- drugo ............................      pr     pr

 0306 23   -- škampi in kozice:

 0306 23 100 --- iz družine Pandalidae .............      pr     pr

       --- škampi rodu Crangon:

 0306 23 310 ---- sveži, ohlajeni ali kuhani v pari
         ali kropu ........................      pr     pr

 0306 23 390 ---- drugo ............................      pr     pr

 0306 23 900 --- drugi .............................      pr     pr

 0306 24   -- raki:

 0306 24 100 --- raki vrste Paralithodes
         camchaticus, Chionoecetes spp. in
         Callinectes sapidus ...............      pr     pr

 0306 24 300 --- raki vrste Cancer pagurus .........      pr     pr

 0306 24 900 --- drugi .............................      pr     pr

 0306 29   -- drugi, vključno moka, zdrob, peleti
        od rakov, primerni za človeško
        prehrano:

 0306 29 100 --- sladkovodni raki ..................      pr     pr

 0306 29 300 --- kvarnerski rak (škamp) (Nephrops
         norvegicus) .......................      pr     pr

 0306 29 900 --- drugi .............................      pr     pr


 0307    Mehkužci v oklepu ali brez oklepa,
       živi, sveži, ohlajeni, zamrznjeni,
       sušeni, nasoljeni ali v slanici; vodni
       nevretenčarji, razen rakov in
       mehkužcev, živi, sveži, ohlajeni,
       zamrznjeni, sušeni, nasoljeni ali v
       slanici, moka, zdrob in peleti,
       primerni za človeško prehrano

 0307 10   - Kamenice (ostrige):

 0307 10 100 -- ploščate ostrige (iz rodu Ostrea),
        žive, ki tehtajo (vključno z lupino)
        največ 40 g po kosu ................      pr     pr

 0307 10 900 -- druge ..............................      pr     pr

       - Pokrovače rodu Pecten, Chlamys ali
        Placopecten:

 0307 21 000 -- žive, sveže ali ohlajene ...........      pr     pr

 0307 29   -- druge:

 0307 29 100 --- jakobinke (Pecten maximus),
         zamrznjene ........................      pr     pr

 0307 29 900 --- druge .............................      pr     pr

       - Dagnje (Mytilus spp., Perna spp.):

 0307 31   -- žive, sveže ali ohlajene:

 0307 31 100 --- Mytilus spp. ......................      pr     pr

 0307 31 900 --- Perna spp. ........................      pr     pr

 0307 39   -- druge:

 0307 39 100 --- Mytilus spp. ......................      pr     pr

 0307 39 900 --- Perna spp. ........................      pr     pr

       - Sipe (Sepia officinalis, Rossia
        macrosoma, Sepiola spp.) in lignji
        (Ommastrephes spp., Loligo spp.,
        Nototodarus spp., Sepioteuthis spp.):

 0307 41   -- žive, sveže ali ohlajene:

 0307 41 100 --- sipe (Sepia officinalis, Rossia
         macrosoma, Sepiola spp.) ..........      pr     pr

       --- lignji (Ommastrephes spp., Loligo
         spp., Nototodarus spp., Sepioteuthis
         spp.):

 0307 41 910 ---- Loligo spp., Ommastrephes
         sagittatus .......................      pr     pr

 0307 41 990 ---- druge ............................      pr     pr

 0307 49   -- druge:

       --- zamrznjene:

       ---- sipe (Sepia officinalis, Rossia
         macrosoma, Sepiola spp.):

       ----- iz rodu Sepiola:

 0307 49 010 ------ manjvredne sipe (Sepiola
          rondeleti) .....................      pr     pr

 0307 49 110 ------ druge ..........................      pr     pr

 0307 49 180 ----- druge ...........................      pr     pr

       ---- lignji (Ommastrephes spp., Loligo
         spp., Nototodarus spp., Sepioteuthis
         spp.):

       ----- Loligo spp.:

 0307 49 310 ------ Loligo vulgaris ................      pr     pr

 0307 49 330 ------ Loligo pealei ..................      pr     pr

 0307 49 350 ------ Loligo patagonica ..............      pr     pr

 0307 49 380 ------ druge ..........................      pr     pr

 0307 49 510 ----- Ommastrephes sagittatus .........      pr     pr

 0307 49 590 ----- druge ...........................      pr     pr

       --- druge:

 0307 49 710 ---- sipe (Sepia officinalis, Rossia
         macrosoma, Sepiola spp.) .........      pr     pr

       ---- Lignji (Ommastrephes spp., Loligo
         spp., Nototodarus spp., Sepioteuthis
         spp.):

 0307 49 910 ----- Loligo spp., Ommastrephes
          sagittatus ......................      pr     pr

 0307 49 990 ----- druge ...........................      pr     pr

       - Hobotnice (Octopus spp.):

 0307 51 000 -- žive, sveže ali ohlajene ...........      pr     pr

 0307 59   -- drugo:

 0307 59 100 --- zamrznjene ........................      pr     pr

 0307 59 900 --- drugo .............................      pr     pr

 0307 60 000 - Polži, razen morskih polžev .........      pr     pr

       - Drugi, vključno z moko, zdrobom in
        peleti vodnih mehkužcev, razen rakov,
        primerni za človeško prehrano:

 0307 91 000 -- živi, sveži ali ohlajeni ...........      pr     pr

 0307 99   -- drugo:

       --- zamrznjeni:

 0307 99 110 ---- Illex spp. .......................      pr     pr

 0307 99 130 ---- progasta venera in druge vrste iz
         družine Veneridae ................      pr     pr

 0307 99 150 ---- meduze (Rhopilema spp.) ..........      pr     pr

 0307 99 180 ---- drugi vodni nevretenčarji ........      pr     pr

 0307 99 900 --- drugo .............................      pr     pr


 1504    Masti in olja rib ali morskih sesalcev
       ter njihove frakcije, prečiščeni ali
       neprečiščeni, toda kemično
       nemodificirani:

 1504 10   - Olja in njihove frakcije iz ribjih
        jeter:

 1504 10 100 -- pri katerih vsebnost vitamina A ne
        presega 2 500 IU/g .................      pr     pr

       -- druge:

 1504 10 910 --- iz morskih listov .................      pr     pr

 1504 10 990 --- druge .............................      pr     pr

 1504 20   - Masti in olja rib ter njihove
        frakcije, razen iz ribjih jeter:

 1504 20 100 -- trdne frakcije .....................      pr     pr

 1504 20 900 -- drugo ..............................      pr     pr

 1504 30   - Masti in olja morskih sesalcev in
        njihove frakcije:

 1504 30 100 -- trdne frakcije .....................      pr     pr

 1504 30 900 -- drugo ..............................      pr     pr


 1516    Masti in olja živalskega ali
       rastlinskega izvora in njihove
       frakcije, deloma ali v celoti
       hidrogenirani, interesterificirani,
       reesterificirani ali elaidinizirani,
       rafinirani ali nerafinirani, toda
       nadalje nepredelani

 1516 10   - Živalske masti in olja in njihove
        frakcije(1):

       (1) Razen kitov in iz njih pridobljenih proizvodov
       iz tarifnih oznak 0208 90 500, 1516 10, 1603 00,
       2301 10 000, za katere se pri uvozu v Slovenijo
       plačuje carina po stopnjah, določenih v skladu z
       zakonom o carinski tarifi, razen za tarifno oznako
       1516 10 100, za katero velja carinska stopnja
       "prosto".

 1516 10 100 -- v izvirnem pakiranju z neto vsebino
        do vključno 1 kg ...................      pr     pr

 1516 10 900 -- drugo ..............................      pr     pr


 1603 00   Ekstrakti in sokovi iz mesa, rib,
       rakov, mehkužcev in drugih vodnih
       nevretenčarjev (1)

       (1) Razen kitov in iz njih pridobljenih proizvodov
       iz tarifnih oznak 0208 90 500, 1516 10, 1603 00,
       2301 10 000, za katere se pri uvozu v Slovenijo
       plačuje carina po stopnjah, določenih v skladu z
       zakonom o carinski tarifi, razen za tarifno oznako
       1516 10 100, za katero velja carinska stopnja
       "prosto".

 1603 00 100 - V izvirnem pakiranju z neto vsebino
        do vključno 1 kg ....................      pr     pr

 1603 00 300 - V izvirnem pakiranju z neto vsebino
        več kot 1 kg vendar manj kot 20 kg ..      pr     pr

 1603 00 900 - Drugo ...............................      pr     pr


 1604    Pripravljene ali konzervirane ribe,
       kaviar in kaviarjevi nadomestki,
       pripravljeni iz ribjih jajčec

       - Ribe, cele ali v kosih, toda
        nezmlete:

 1604 11 000 -- lososi .............................      pr     pr

 1604 12   -- sledi:

 1604 12 100 --- fileti, surovi, samo prekriti s
         testom ali krušnimi drobtinami,
         predhodno ocvrti v olju ali neocvrti,
         globoko zamrznjeni ................      pr     pr

       --- drugo:

 1604 12 910 ---- v nepredušni embalaži ............      pr     pr

 1604 12 990 ---- drugo ............................      pr     pr

 1604 13   -- sardine, velike sardele in
        papaline:

       --- sardine:

 1604 13 110 ---- v olivnem olju ...................      pr     pr

 1604 13 190 ---- druge ............................      pr     pr

 1604 13 900 --- druge .............................      pr     pr

 1604 14   -- tuni, progasti tuni in palamide
        (Sarda spp.):

       --- tuni in progasti tuni:

 1604 14 110 ---- v rastlinskem olju ...............      pr     pr

       ---- drugi:

 1604 14 160 ----- fileti, znani kot "vlečeni
          fileti" .........................      pr     pr

 1604 14 180 ----- drugo ...........................      pr     pr

 1604 14 900 --- palamida (Sarda spp.) .............      pr     pr

 1604 15   -- skuše:

       --- vrste Scomber scombrus in Scomber
         japonicus:

 1604 15 110 ---- fileti ..........................      pr     pr

 1604 15 190 ---- druge ............................      pr     pr

 1604 15 900 --- vrste Scomber australasicus .......      pr     pr

 1604 16 000 -- inčuni .............................      pr     pr

 1604 19   -- druge:

 1604 19 100 --- salmonide, razen lososa ...........      pr     pr

       --- ribe rodu Euthynnus, razen
         progastega tuna (Euthynnus
         (Katsuwonus) pelamis):

 1604 19 310 ---- fileti, znani kot "vlečeni
         fileti" .........................      pr     pr

 1604 19 390 ---- drugo ............................      pr     pr

 1604 19 500 --- ribe vrste Orcynopsis unicolor ....      pr     pr

       --- druge:

 1604 19 910 ---- fileti, surovi, samo prekriti s
         kakršno koli oblogo ali krušnimi
         drobtinami, predhodno ocvrti v
         olju ali neocvrti, globoko
         zamrznjeni .......................      pr     pr

       ---- druge:

 1604 19 920 ----- trska (Gadus morhua, Gadus ogac,
          Gadus macrocephalus) ............      pr     pr

 1604 19 930 ----- saj ali morski losos (Pollachius
          virens) .........................      pr     pr

 1604 19 940 ----- oslič (Merluccius spp.,
          Urophycis spp.) .................      pr     pr

 1604 19 950 ----- aljaški saj (Theragra
          chalcogramma) in saj (Pollachius
          pollachius) .....................      pr     pr

 1604 19 980 ----- druge ...........................      pr     pr

 1604 20   - Druge pripravljene ali konzervirane
        ribe:

 1604 20 050 -- pripravljen surimi .................      pr     pr

       -- druge:

 1604 20 100 --- losos .............................      pr     pr

 1604 20 300 --- salmonide, razen lososa ...........      pr     pr

 1604 20 400 --- inčuni ............................      pr     pr

 1604 20 500 --- sardine, palamide, skuše vrste
         Scomber scombrus in Scomber
         japonicus, ribe vrste Orcynopsis
         unicolor ..........................      pr     pr

 1604 20 700 --- tuni, progasti tuni ali druge ribe
         iz rodu Euthynnus .................      pr     pr

 1604 20 900 --- druge ribe ........................      pr     pr

 1604 30   - Kaviar in kaviarjevi nadomestki:

 1604 30 100 -- jesetrov kaviar ....................      pr     pr

 1604 30 900 -- nadomestki za kaviar ...............      pr     pr


 1605    Raki, mehkužci in drugi vodni
       nevretenčarji, pripravljeni ali
       konzervirani

 1605 10 000 - Rakovice ............................      pr     pr

 1605 20   - Škampi in kozice:

 1605 20 100 -- v neprodušni embalaži ..............      pr     pr

       -- drugo:

 1605 20 910 --- v izvirnem pakiranju z neto
         vsebino do vključno 2 kg ..........      pr     pr

 1605 20 990 --- drugo ............................      pr     pr

 1605 30   - Jastogi:

 1605 30 100 -- meso jastoga, kuhano, namenjeno za
        proizvodnjo jastogovega masla ali
        jastogove paštete, pireja, juh in
        omak ...............................      pr     pr

 1605 30 900 -- drugo ..............................      pr     pr

 1605 40 000 - Drugi školjkarji ....................      pr     pr

 1605 90   - Drugo:

       -- mehkužci:

       --- užitne školjke (Mytilus spp.,
         Perna spp.):

 1605 90 110 ---- v neprodušni embalaži ...........      pr     pr

 1605 90 190 ---- drugo ............................      pr     pr

 1605 90 300 --- drugo .............................      pr     pr

 1605 90 900 -- drugi vodni nevretenčarji ..........      pr     pr


 2301    Moka, zdrob in peleti iz mesa ali
       mesnih odpadkov, rib ali rakov,
       mehkužcev ali drugih vodnih
       nevretenčarjev, neustreznih za hrano
       ljudi; ocvirki

 2301 10 000 - Moka, zdrob in peleti iz mesa ali
        mesnih odpadkov; ocvirki (1) ........      pr     pr

       (1) Razen kitov in iz njih pridobljenih proizvodov
       iz tarifnih oznak 0208 90 500, 1516 10, 1603 00,
       2301 10 000, za katere se pri uvozu v Slovenijo
       plačuje carina po stopnjah, določenih v skladu z
       zakonom o carinski tarifi, razen za tarifno oznako
       1516 10 100, za katero velja carinska stopnja
       "prosto".

 2301 20 000 - Moka, zdrob in peleti iz rib ali
        rakov, mehkužcev ali drugih vodnih
        nevretenčarjev ......................      pr     pr


 2309    Izdelki, ki se uporabljajo kot hrana
       za živali

 2309 90   - Drugo:

 2309 90 100 -- hrana za ribe ali morske sesalce,
        vključno topljiva (2) ..............      pr     pr

       (2) Razen za topljivo hrano za ribe ali morske
       sesalce iz tarifne oznake 2309 90 100, za katere
       se pri uvozu v Slovenijo plačuje carina po
       stopnjah, določenih v skladu z zakonom o carinski
       tarifi.

            PRILOGA 5: Obrazec

---------------------------------------------------------------------------
MINISTRSTVO ZA EKONOMSKE ODNOSE IN RAZVOJ,
Kotnikova 5, 1000 Ljubljana
---------------------------------------------------------------------------

              ZAHTEVEK

ZA DODELITEV DOLOČENE KOLIČINE BLAGA V OKVIRU POSAMEZNE CARINSKE
KVOTE PO UREDBI ................................................
........................ (Uradni list RS, št....) iz države ....

1. Vlagatelj zahtevka:
---------------------------------------------------------------------------
Firma: .........................................................
Sedež: .........................................................
Matična številka: ...........................
---------------------------------------------------------------------------

2. Seznam koristnikov blaga (v primeru, da vlagatelj ni edini koristnik):
---------------------------------------------------------------------------
Firma: .........................................................
Sedež: .........................................................
Matična številka: ...........................
---------------------------------------------------------------------------
  V kolikor je koristnikov več, seznam priložiti zahtevku.

3. Specifikacija blaga po tarifnih oznakah:
---------------------------------------------------------------------------
Zap.   Tarifna oznaka  Poimenovanje blaga   Zahtevana    Uvoz
št.    (devet mestna)  po carinski tarifi   količina  v letu 1997
---------------------------------------------------------------------------
-
-
-
-
  V kolikor je poimenovanj več, seznam priložiti zahtevku.

4. Prodajne oz. proizvodne in skladiščne zmogljivosti vlagatleja
  oziroma koristnika blaga:

Kapacitete skladič: .................
Količina letne prodaje: .............     Tel. št. vlagatelja: ......
Količina letne predelave: ...........     Št. faxa vlagatelja: ......

V ................., dne ..............
                     Ime in priimek odgovorne osebe:
                     ...............................

                     Podpis: