Uradni list

Številka 70
Uradni list RS, št. 70/1997 z dne 14. 11. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 70/1997 z dne 14. 11. 1997

Kazalo

3372. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o žrtvah vojnega nasilja (ZZVN-C), stran 5479.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o žrtvah vojnega nasilja (ZZVN-C)
Razglašam zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o žrtvah vojnega nasilja (ZZVN-C), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji, 30. oktobra 1997.
Št. 001-22-110/97
Ljubljana, dne 7. novembra 1997.
Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.
Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O ŽRTVAH VOJNEGA NASILJA (ZZVN-C)
1. člen
V zakonu o žrtvah vojnega nasilja (Uradni list RS, št. 63/95, 8/96 in 44/96) se za 16. členom doda nov 16.a člen, ki glasi:
“16.a člen
Upravičenec do odškodnine v obliki denarne rente je prisilni mobiliziranec, ki je zaradi nepriznavanja obdobij zavarovanja od 6. 4. 1941 do 15. 5. 1945 po predpisih o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, veljavnih pred 31. 3. 1992, ostal v zavarovanju tudi po času, ko bi z upoštevanjem teh obdobij dosegel polno pokojninsko dobo in njegova skupna zavarovalna doba z upoštevanjem navedenih obdobij presega polno pokojninsko dobo.
Denarna renta znaša toliko, kolikor bi znašalo povečanje pokojnine upravičencu za 1% za vsako dopolnjeno leto nepriznane zavarovalne dobe iz prejšnjega odstavka, ki presega polno pokojninsko dobo in se valorizira tako kot pokojnine.
O pravici in višini denarne rente za nepriznano zavarovalno dobo v obdobju od 6. 4. 1941 do 15. 5. 1945 odloči na zahtevo upravičenca Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije po pogojih in v višini po tem členu. Zavod denarno rento izplačuje mesečno.
Za polni mesec šteje več kot petnajst dni priznane zavarovalne dobe nad polno pokojninsko dobo.”
2. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 545-07/93-4/23
Ljubljana, dne 30. oktobra 1997.
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Janez Podobnik, dr. med. l. r.