Uradni list

Številka 68
Uradni list RS, št. 68/1997 z dne 7. 11. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 68/1997 z dne 7. 11. 1997

Kazalo

3267. Zakon o poroštvu Republike Slovenije za najetje posojil za izgradnjo plinskih blokov moči 2 x 114 MW v Termoelektrarni Brestanica (ZPRSTB), stran 5341.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi zakona o poroštvu Republike Slovenije za najetje posojil za izgradnjo plinskih blokov moči 2 × 114 MW v Termoelektrarni Brestanica (ZPRSTB)
Razglašam zakon o poroštvu Republike Slovenije za najetje posojil za izgradnjo plinskih blokov moči 2 × 114 MW v Termoelektrarni Brestanica (ZPRSTB), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 28. oktobra 1997.
Št. 001-22-98/97
Ljubljana, dne 5. novembra 1997.
Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.
Z A K O N
o poroštvu Republike Slovenije za najetje posojil za izgradnjo plinskih blokov moči 2 x 114 MW v Termoelektrarni Brestanica (ZPRSTB)
1. člen
Republika Slovenija daje poroštvo za obveznosti podjetja Termoelektrarna Brestanica, d.o.o., iz posojil, najetih za financiranje izgradnje plinskih blokov moči 2 x 114 MW.
Poroštvo iz prejšnjega odstavka daje za glavnice, obresti in stroške kreditov, katerih skupna višina glavnic ne presega 119,750.000 DEM.
2. člen
Poroštvene pogodbe z upniki sklepa minister, pristojen za gospodarske dejavnosti, po predložitvi pogodbe o zavarovanju poroštvene obveznosti, sklenjene med Republiko Slovenijo in kreditojemalcem.
Če Republika Slovenija izpolni poroštveno obveznost in plača obveznosti iz posojilne pogodbe, pridobi v razmerju do posojilojemalca pravico do regresiranja izplačanih zneskov in stroškov, ki so v zvezi s tem nastali.
3. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 440-03/97-70/1
Ljubljana, dne 28. oktobra 1997.
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Janez Podobnik, dr. med. l. r.