Uradni list

Številka 31
Uradni list RS, št. 31/1997 z dne 30. 5. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 31/1997 z dne 30. 5. 1997

Kazalo

1811. Zakon o spremembi in dopolnitvi zakona o davku na izplačane plače (ZDIP-A), stran 2842.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi zakona o spremembi in dopolnitvi zakona o davku na izplačane plače (ZDIP-A)
Razglašam zakon o spremembi in dopolnitvi zakona o davku na izplačane plače (ZDIP-A), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 21. maja 1997.
Št. 001-22-44/97
Ljubljana, dne 29. maja 1997.
Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.
Z A K O N
O SPREMEMBI IN DOPOLNITVI ZAKONA O DAVKU NA IZPLAČANE PLAČE (ZDIP-A)
1. člen
V zakonu o davku na izplačane plače (Uradni list RS, št. 34/96) se v 2. členu doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
“Davka ne plačujejo invalidska podjetja.”
2. člen
V 4. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
“Stopnje davka so:
---------------------------------------------------------
če znaša mesečna bruto plača zaposlenega   znaša davek
---------------------------------------------------------
do 110.000 tolarjev                 0%
od 110.001 do 130.000 tolarjev            2%
od 130.001 do 400.000 tolarjev            4%
od 400.001 do 750.000 tolarjev            8%
nad 750.000 tolarjev               15%."
-------------------------------------------------------
3. člen
Ta zakon začne veljati 1. julija 1997.
Št. 435-03/96-3/3
Ljubljana, dne 21. maja 1997
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Janez Podobnik, dr. med. l. r.