Uradni list

Številka 13
Uradni list RS, št. 13/1994 z dne 10. 3. 1994
Uradni list

Uradni list RS, št. 13/1994 z dne 10. 3. 1994

Kazalo

515. Zakon o Tehnološko razvojnem skladu Republike Slovenije, stran 714.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena ustave Republike Slovenije izdajam
UKAZ
o razglasitvi zakona o Tehnološko razvojnem skladu Republike Slovenije
Razglašam zakon, o Tehnološko razvojnem skladu Republike Slovenije, ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 22. februarja 1994.
Št. 0100-24/94
Ljubljana, dne 2. marca 1994.
Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan I. r.
ZAKON
O TEHNOLOŠKO RAZVOJNEM SKLADU
REPUBLIKE SLOVENIJE
I. UVODNE DOLOČBE
1. člen
Ta zakon ureja ustanovitev in poslovanje ter pravice in obveznosti Tehnološkega razvojnega sklada Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: Sklad).
2. člen
Sklad deluje kot družba z omejeno odgovornostjo.
Firma sklada je Tehnološko razvojni sklad Republike Slovenije, d.o.o.
Sedež Sklada je v Ljubljani. Podrobneje se sedež določi s statutom.
Ustanovitelj Sklada je Republika Slovenija.
3. člen
Dejavnost Sklada je spodbujanje in sofinanciranje tehnološkega razvoja v Republiki Sloveniji na področjih:
– razvoja in trženja novih proizvodov in storitev na podlagi novih tehnologij,
– uvajanja zahtevnejših tehnologij v gospodarsko izkoriščanje,
– izumiteljstva in inovativnosti.
Z ustanovitvenim aktom se lahko določijo tudi druge dejavnosti, ki so v podporo tehnološkemu razvoju in transferu.
4. člen
Dejavnost iz 3. člena tega zakona izvaja Sklad s sledečimi instrumenti:
– kreditiranjem,
– garancijami,
– kapitalsko udeležbo;
– subvencioniranjem stroškov za pridobitev patentnega varstva pri Evropskem patentnem uradu.
Sklad kreditira projekte in sovlaga v njih samo pri tistih pravnih osebah, ki so v večinski lasti državljanov Republike Slovenije oziroma so last javnih pravnih oseb oziroma so rezultat domačega razvoja in raziskovalnega dela.
Pri odločitvah o izboru projektov Sklad upošteva sprejeto politiko Vlade Republike Slovenije ter politiko Ministrstva za znanost in tehnologijo na področju izbora raziskovalnih projektov in projektov tehnološkega razvoja.
II. SREDSTVA SKLADA
5. člen
Osnovni kapital Sklada znaša 300,000.000 SIT. Imetnik edinega poslovnega deleža ob ustanovitvi je Republika Slovenija.
Družbeniki Sklada lahko postanejo tudi druge domače in tuje pravne in fizične osebe, vendar njihov skupni delež ne sme presegati 49% osnovnega kapitala Sklada.
Če se število lastnikov poveča na 5 ali več, se Sklad iz družbe z omejeno odgovornostjo preoblikuje v delniško družbo. S sklepom o preoblikovanju se določijo vrste in število delnic, ki jih prejmejo imetniki poslovnih deležev.
6. člen
Prihodki Sklada so:
– prihodki iz poslovanja Sklada,
– sredstva, pridobljena na podlagi zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij (Uradni list RS, št. 55/92) ter predpisov, izdanih na njegovi podlagi,
– donacije,
– sredstva iz drugih virov.
7. člen
Sredstva, ki jih bo Sklad namenil za tehnološki razvoj, se dodelijo na podlagi javnega razpisa.
III. ORGANI IN AKTI SKLADA
8. člen
Organi Sklada so skupščina, nadzorni svet in direktor.
1. Skupščina
9. člen
Skupščina:
– sprejema ustanovitveni akt in njegove spremembe,
– sprejema finančni načrt in poslovno politiko ter politiko naložb Sklada,
– sprejema zaključni račun Sklada in poslovno poročilo,
– imenuje in razrešuje predsednika in člane nadzornega sveta s soglasjem ustanovitelja Sklada,
– imenuje in razrešuje direktorja,
– ima druge pravice in obveznosti v skladu z zakonom in splošnimi akti Sklada.
Za Republiko Slovenijo imenuje predstavnike v skupščino Sklada Republike Slovenije iz vrst ministrstev, ki oblikujejo medresorsko koordinacijo za raziskovalno dejavnost.
2. Nadzorni svet
10. člen
Nadzorni svet ima devet članov, od katerih imenuje eno tretjino članov Državni zbor iz vrst strokovnjakov, ostale pa skupščina Sklada.
Nadzorni svet najmanj enkrat letno poroča o poslovanju Sklada pristojnemu odboru Državnega zbora oziroma po potrebi Državnemu zboru.
3. Direktor
11. člen
Sklad zastopa in njegovo poslovanje vodi direktor, ki ga imenuje in razrešuje skupščina Sklada.
Soglasje k imenovanju in razrešitvi direktorja daje Vlada Republike Slovenije.
4. Ustanovitveni akt Sklada
12. člen
Z zakonom o ustanovitvi se poleg vprašanj, določenih z zakonom, ureja še: -dejavnost Sklada,
– organizacija in način poslovanja Sklada,
– pristojnosti in način dela skupščine, nadzornega sveta in direktorja,
– pooblastila za zastopanje,
– mandat članov nadzornega sveta, direktorja,
– druga pomembnejša vprašanja v zvezi s poslovanjem Sklada.
IV. NADZOR IN REVIZIJA
13. člen
Do ustanovitve službe, pooblaščene za opravljanje nadzora nad javnimi financami, nadzira poslovanje Sklada organizacija, pooblaščena z zakonom.
V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
14. člen
Sklad se kapitalizira tudi z odprtimi terjatvami do posojil, danih za namene tehnološkega razvoja iz sredstev Ministrstva za znanost in tehnologijo.
15. člen
Sklad se konstituira najkasneje v 60 dneh od dneva uveljavitve tega zakona.
16. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 412-01/93-11/3
Ljubljana, dne 22. februarja 1994.
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
mag. Herman Rigelnik I. r.