Uradni list

Številka 11
Uradni list RS, št. 11/1991 z dne 30. 8. 1991
Uradni list

Uradni list RS, št. 11/1991 z dne 30. 8. 1991

Kazalo

462. Zakon o delnem povračilu škode povzročene z vojaško agresijo na Republiko Slovenijo v letu 1991, stran 417.

Na podlagi 3. točke 379. člena ustave Republike Slovenije izdaja Predsedstvo Republike Slovenije
UKAZ
o razglasitvi zakona o delnem povračilu škode povzročene z vojaško agresijo na Republiko Slovenijo v letu 1991
Razglaša se zakon o delnem povračilu škode povzročene z vojaško agresijo na Republiko Slovenijo v letu 1991, ki ga je sprejela Skupščina Republike Slovenije na sejah Družbenopolitičnega zbora, Zbora občin, in Zbora združenega dela dne 28. avgusta 1991.
Št. 0100-20/91
Ljubljana, dne 28. avgusta 1991.
Predsednik
Milan Kučan l. r.
ZAKON
O DELNEM POVRAČILU ŠKODE POVZROČENE Z VOJAŠKO AGRESIJO NA REPUBLIKO SLOVENIJO V LETU 1991
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem zakonom se ureja zagotavljanje in uporaba sredstev za delno povračilo neposredne škode povzročene z vojaško agresijo na Republiko Slovenijo v letu 1991.
Upravičenci po tem zakonu so lahko fizične in pravne osebe, ki so utrpele škodo nastalo z vojaško agresijo v Republiki Sloveniji.
2. člen
Sredstva za delno povračilo škode iz prejšnjega člena se zagotavljajo s posebnim prispevkom iz osebnega dohodka oziroma od pokojnin ter katastrskega dohodka in s posebnim prispevkom k ceni določenih proizvodov.
II. POSEBNI PRISPEVEK IZ OSEBNEGA DOHODKA IN POKOJNIN
3. člen
Posebni prispevek za odpravljanje posledic vojaške agresije plačujejo v letu 1991 (v nadaljnjem besedilu: posebni prispevek):
– fizične osebe, ki so v delovnem razmerju (v nadaljnjem besedilu:'delavci),
– zasebniki, ki opravljajo dejavnost kot redni poklic (v nadaljnjem besedilu: zasebniki),
– fizične osebe, ki so lastniki podjetij v zasebni lastnini in niso zavezanci za prispevek po prvi, drugi, četrti in peti alinei tega člena,
– fizične osebe, ki so zavezanci za davek od dohodka iz kmetijstva,
– upokojenci.
4. člen
Delavci plačujejo posebni prispevek iz bruto osebnega dohodka in bruto nadomestil osebnega dohodka za čas odsotnosti z dela v skladu s predpisi o delovnih razmerjih, izplačanih za mesece avgust, september, november in december 1991.
Poseben prispevek se plačuje po stopnji 2,5%.
5. člen
Zasebniki in fizične osebe, ki so lastniki podjetij v zasebni lastnini, plačujejo posebni prispevek od bruto osnove in bruto nadomestil za čas odsotnosti z dela, od katerih bodo za mesece avgust, september, november in december 1991 obračunali prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, in sicer po stopnji iz prejšnjega člena.
6. člen
Če za izpolnitev obveznosti iz 4. in 5. člena tega zakona delavci v podjetju ali drugi pravni osebi s področja gospodarstva in delavci, zaposleni pri zasebniku, dodatno organizirajo delo preko polnega delovnega časa do konca posameznega meseca, iz 4. člena tega zakona, in tako dosežene enodnevne osebne dohodke za posamezni mesec vplačajo v bruto znesku kot sredstva za odpravo posledic vojaške agresije, iz tega osebnega dohodka ne plačajo dohodnine in prispevkov za socialno varnost.
7. člen
Fizične osebe, ki so zavezanci za davek od dohodka iz kmetijstva, plačujejo posebni prispevek v višini 2% katastrskega dohodka od kmetijskih in gozdnih zemljišč.
8. člen
Upokojenci, ki prejemajo starostno, družinsko ali invalidsko pokojnino in upokojenci, ki prejemajo pokojnino iz tujine, plačujejo posebni prispevek za meseca avgust in december 1991 v višini 1/31 pokojnine za navedena meseca in za meseca september in november 1991 v višini 1/30 pokojnine za navedena meseca.
Upokojenci, ki prejemajo pokojnino po predpisih o invalidskem in pokojninskem zavarovanju, plačujejo prispevek od pokojnine, odmerjene z odločbo, upokojenci, ki prejemajo pokojnino iz tujine, pa od pokojnine, zmanjšane za plačane prispevke za zdravstveno varstvo.
9. člen
Posebnega prispevka ne plačujejo zavezanci iz 3. člena tega zakona, ki so neposredno utrpeli škodo ob vojaški agresiji na Republiko Slovenijo, ki je večja od 10% bruto osebnega dohodka na zaposlenega v Republiki Sloveniji za mesec julij 1991.
Posebnega prispevka po 4. in 8. členu tega zakona ne plačujejo delavci, katerih bruto osebni dohodek oziroma bruto nadomestilo ne presega najnižjega zneska, ki zagotavlja materialno in socialno varnost in upokojenci, katerih pokojnina je enaka ali nižja od zneska najnižje pokojnine za polno pokojninsko dobo.
Posebnega prispevka po 7. členu tega zakona ne plačujejo fizične osebe, ki so zavezanci za davek iz kmetijstva, katerih katastrski dohodek od kmetijskih in gozdnih zemljišč ne presega 3.630 din.
Zavezanci iz prvega odstavka tega člena uveljavljajo oprostitev plačevanja posebnega prispevka na podlagi potrdila pristojne občinske komisije za oceno škode.
10. člen
Posebni prispevek iz 4. in 8. člena tega zakona obračunajo in neposredno vplačajo izplačevalci osebnih dohodkov, ki so pravne osebe in izplačevalci pokojnin na poseben račun sredstev za odpravo posledic vojaške agresije v Republiki Sloveniji v letu 1991.
Posebni prispevek iz 5. in 7. člena tega zakona, posebni prispevek od pokojnin, prejetih iz tujine in posebni prispevek za zaposlene delavce vplačajo zasebniki, fizične osebe in upokojenci na zbirni prehodni račun dohodnine in drugih obveznosti sredstva iz tega računa pa se prenesejo na poseben račun iz prejšnjega odstavka.
11. člen
Glede postopka, načina in rokov za plačevanje posebnega prispevka ter zamudnih obresti za nepravočasno plačilo posebnega prispevka se smiselno uporabljajo določbe zakona o prispevkih za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, zdravstveno varstvo in zaposlovanje (Uradni list RS, št. 48/90).
Za prisilno izterjavo posebnega prispevka, ki so ga po tem zakonu dolžni plačevati zasebniki zase in za delavce, zaposlene pri njih in za fizične osebe, ki so zavezanci za davek od dohodka iz kmetijstva, se upoštevajo določbe zakona o davkih občanov (Uradni list SRS, št. 36/88, 8/89 in RS, št. 48/90).
III, POSEBNI PRISPEVEK K CENI DOLOČENIH PROIZVODOV
1.2. člen
Posebni prispevek v ceni določenih proizvodov se v letu 1991 plačuje od prometa določenih proizvodov iz tarifnih številk 2, 3 in 4 Tarife temeljnega prometnega davka, ki je sestavni del zakona o začasnih ukrepih o davku od prometa proizvodov in storitev (Uradni list SFRJ, št. 4/91).
13. člen
Zavezanec za plačevanje posebnega prispevka k ceni določenih proizvodov je trgovsko podjetje ali trgovska obratovalnica, ki proda proizvode iz 12. člena tega zakona končnim potrošnikom.
14. člen
Posebni prispevek k ceni določenih proizvodov se plačuje v višini:
– 0,50 dinarjev od litra naftnih derivatov iz tarifne številke 2, razen butana in propana;
– 2,00 dinarjev od zavitka cigaret iz 1. do 3. točke tarifne številke 3;
– 10,00 dinarjev od litra alkoholnih pijač iz 2. točke tarifne številke 4, razen piva.
15. člen
Trgovsko podjetje ali trgovska obratovalnica plačuje posebni prispevek k. ceni določenih proizvodov do 7. v mesecu za prodane količine v predhodnem mesecu.
16. člen
Posebni prispevek k ceni določenih proizvodov se vplačuje na račun iz 10. člena tega zakona.
17. člen
Plačevanje posebnega prispevka k ceni določenih proizvodov po tem zakonu nadzorujeta Služba družbenega knjigovodstva in pristojna občinska uprava za družbene prihodke.
18. člen
Glede postopka in načina za plačevanje posebnega prispevka k ceni določenih proizvodov ter zamudnih obresti za nepravočasno plačilo, se smiselno uporabljajo določbe zakona o začasnih ukrepih o davku od prometa proizvodov in storitev (Uradni list SFRJ, št. 4/91).
IV. UGOTAVLJANJE ŠKODE IN UPORABA SREDSTEV
19. člen
Neposredna škoda in njena višina se ugotavlja na podlagi metodologije, ki jo določi Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije.
20. člen
Škodo ugotavlja in ocenjuje stalna komisija pri izvršnem svetu občinske skupščine.
Občinska komisija pripravi zbirno poročilo o oceni škode v občini ter ga posreduje izvršnemu svetu občinske skupščine, ki mora prejeto poročilo posredovati Komisiji Izvršnega sveta Skupščine Republike Slovenije za oceno škode (v nadaljnjem besedilu: Komisija).
21. člen
Oceno škode in namensko porabo dodeljenih sredstev preverja Komisija.
22. člen
Sredstva zbrana po tem zakonu, se dodeljujejo v skladu s programi, ki jih na podlagi predlogov izvršnih svetov občinskih skupščin pripravijo pristojna ministrstva.
Komisija obravnava in sprejme programe in odloča o višini in načinu dodelitve sredstev za odpravo škode.
O uporabi sredstev po tem zakonu Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije obvešča Skupščino Republike Slovenije.
23. člen
Pri sanaciji škode se prioritetno odpravlja škoda na:
– stanovanjskih objektih – porušenih ali poškodovanih, kjer je potrebna takojšnja adaptacija za zagotovitev nastanitve;
– osnovnih sredstvih in gospodarskih objektih na kmetijah, ki se uporabljajo za opravljanje gospodarske dejavnosti, ki je izključni vir preživljanja in
– na vozilih fizičnih in pravnih oseb, uničenih na barikadah in angažiranih s strani oblastnih organov.
Škoda po prejšnjem odstavku se poravnava v celoti, druga neposredna škoda pa v skladu z razpoložljivimi sredstvi.
24. člen
Komisija lahko zaradi hitrejše odprave škode pred dokončno oceno škode in odločitvijo o dodelitvi sredstev odobri začasno uporabo sredstev, vendar le v primeru, če upravičenec pridobi garancijo, s katero jamči za vračilo preveč dodeljenih sredstev ali vseh sredstev v primeru, če Komisija z dokončno odločitvijo ne dodeli sredstev za odpravo posledic vojaške agresije.
25. člen
Izvršni sveti občinskih skupščin in pristojna ministrstva skrbijo za odpravljanje škode in so odgovorni za namensko uporabo dodeljenih sredstev.
V. KAZENSKA DOLOČBA
26. člen
Z denarno kaznijo najmanj 50.000 dinarjev se kaznuje za prekršek trgovsko podjetje oziroma obratovalnica, ki ne vplača posebnega prispevka iz 14. člena v rokih in na način iz 15. člena tega zakona.
Z denarno kaznijo najmanj 10.000 dinarjev se kaznuje tudi odgovorna oseba trgovskega podjetja, ki stori dejanje iz prejšnjega odstavka tega člena.
VI. KONČNA DOLOČBA
27. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 433-07/91-8/1
Ljubljana, dne 28. avgusta 1991.
Skupščina Republike Slovenije
Predsednik
dr. France Bučar l. r.