Uradni list

Številka 62
Uradni list RS, št. 62/2010 z dne 30. 7. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 62/2010 z dne 30. 7. 2010

Kazalo

3447. Odlok o rebalansu proračuna Mestne občine Murska Sobota za leto 2010, stran 9400.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (ZLS-UPB2 – Uradni list RS, št. 94/07, 76/08, 79/09 in 51/10), določil Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 110/02 – ZDT-B, 127/06 – ZJZP in 14/07 – ZSPDPO, 109/08 in 49/09) ter 104. člena Statuta Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 23/07 – uradno prečiščeno besedilo, in 49/10) je Mestni svet Mestne občine Murska Sobota na 30. seji dne 15. julija 2010 sprejel
O D L O K
o rebalansu proračuna Mestne občine Murska Sobota za leto 2010
1. člen
V odloku o proračunu Mestne občine Murska Sobota za leto 2010 se spremeni 3. člen in se glasi:
»Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
+--------+-------------------------------------+---------------+
|A.   |BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV    |     v EUR|
+--------+-------------------------------------+---------------+
|Konto  |Naziv                |    REBALANS|
|    |                   | PRORAČUNA 2010|
+--------+-------------------------------------+---------------+
|I.   |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)   |   22.881.775|
+--------+-------------------------------------+---------------+
|    |TEKOČI PRIHODKI (70+71)       |   15.152.299|
+--------+-------------------------------------+---------------+
|70   |DAVČNI PRIHODKI           |   12.191.535|
+--------+-------------------------------------+---------------+
|    |700 Davki na dohodek in dobiček   |   9.864.387|
+--------+-------------------------------------+---------------+
|    |703 Davki na premoženje       |   1.883.273|
+--------+-------------------------------------+---------------+
|    |704 Domači davki na blago in storitve|    443.875|
+--------+-------------------------------------+---------------+
|    |706 Drugi davki           |       –|
+--------+-------------------------------------+---------------+
|71   |NEDAVČNI PRIHODKI          |   2.960.764|
+--------+-------------------------------------+---------------+
|    |710 Udeležba na dobičku in dohodki od|   1.577.196|
|    |premoženja              |        |
+--------+-------------------------------------+---------------+
|    |711 Takse in pristojbine       |     7.000|
+--------+-------------------------------------+---------------+
|    |712 Globe in druge denarne kazni   |    138.424|
+--------+-------------------------------------+---------------+
|    |713 Prihodki od prodaje blaga in   |    145.040|
|    |storitev               |        |
+--------+-------------------------------------+---------------+
|    |714 Drugi nedavčni prihodki     |   1.093.104|
+--------+-------------------------------------+---------------+
|72   |KAPITALSKI PRIHODKI         |   2.446.036|
+--------+-------------------------------------+---------------+
|    |720 Prihodki od prodaje osnovnih   |    124.500|
|    |sredstev               |        |
+--------+-------------------------------------+---------------+
|    |721 Prihodki od prodaje zalog    |       –|
+--------+-------------------------------------+---------------+
|    |722 Prihodki od prodaje zemljišč in |   2.321.536|
|    |neopredmet. dolgoroč. sredstev    |        |
+--------+-------------------------------------+---------------+
|73   |PREJETE DONACIJE           |     13.500|
+--------+-------------------------------------+---------------+
|    |730 Prejete donacije iz domačih virov|     13.500|
+--------+-------------------------------------+---------------+
|    |731 Prejete donacije iz tujine    |       –|
+--------+-------------------------------------+---------------+
|74   |TRANSFERNI PRIHODKI         |   5.269.940|
+--------+-------------------------------------+---------------+
|    |740 Transferni prihodki iz drugih  |   5.269.940|
|    |javno finančnih institucij      |        |
+--------+-------------------------------------+---------------+
|II.   |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)     |   25.217.778|
+--------+-------------------------------------+---------------+
|40   |TEKOČI ODHODKI            |   4.720.721|
+--------+-------------------------------------+---------------+
|    |400 Plače in drugi izdatki zaposlenih|   1.234.174|
+--------+-------------------------------------+---------------+
|    |401 Prispevki delodajalcev za    |    196.294|
|    |socialno varnost           |        |
+--------+-------------------------------------+---------------+
|    |402 Izdatki za blago in storitve   |   3.081.385|
+--------+-------------------------------------+---------------+
|    |403 Plačila domačih obresti     |    147.500|
+--------+-------------------------------------+---------------+
|    |409 Rezerve             |     61.368|
+--------+-------------------------------------+---------------+
|41   |TEKOČI TRANSFERI           |   8.101.392|
+--------+-------------------------------------+---------------+
|    |410 Subvencije            |    315.400|
+--------+-------------------------------------+---------------+
|    |411 Transferji posameznikom in    |   2.984.621|
|    |gospodinjstvom            |        |
+--------+-------------------------------------+---------------+
|    |412 Transferji neprofitnim      |    918.742|
|    |organizacijam in ustanovam      |        |
+--------+-------------------------------------+---------------+
|    |413 Drugi tekoči domači transferi  |   3.882.629|
+--------+-------------------------------------+---------------+
|    |414 Tekoči transferi v tujino    |       –|
+--------+-------------------------------------+---------------+
|42   |INVESTICIJSKI ODHODKI        |   11.379.662|
+--------+-------------------------------------+---------------+
|    |420 Nakup in gradnja osnovnih    |   11.379.662|
|    |sredstev               |        |
+--------+-------------------------------------+---------------+
|43   |INVESTICIJSKI TRANSFERI       |   1.016.003|
+--------+-------------------------------------+---------------+
|    |431 Invest. transferi pravnim in   |    198.610|
|    |fizičnim osebam, ki niso prorač.   |        |
|    |upor.                |        |
+--------+-------------------------------------+---------------+
|    |432 Investicijski transferi     |    817.393|
|    |proračunskim uporabnikom       |        |
+--------+-------------------------------------+---------------+
|III.  |PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I-II)     |   –2.336.003|
|    |PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ (II-I)   |        |
+--------+-------------------------------------+---------------+
|B.   |RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB  |        |
+--------+-------------------------------------+---------------+
|IV.   |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN   |     10.000|
|    |KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)  |        |
+--------+-------------------------------------+---------------+
|75   |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL    |     10.000|
+--------+-------------------------------------+---------------+
|    |750 Prejeta vračila danih posojil  |     10.000|
+--------+-------------------------------------+---------------+
|    |751 Prodaja kapitalskih deležev   |       –|
+--------+-------------------------------------+---------------+
|V.   |DANA POSOJILA IN POVEČANJE      |     25.000|
|    |KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)|        |
+--------+-------------------------------------+---------------+
|44   |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITAL. |     25.000|
|    |DELEŽEV               |        |
+--------+-------------------------------------+---------------+
|    |440 Dana posojila          |     25.000|
+--------+-------------------------------------+---------------+
|    |441 Povečanje kapitalskih deležev in |       –|
|    |naložb                |        |
+--------+-------------------------------------+---------------+
|VI.   |PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN    |    –15.000|
|    |SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.- |        |
|    |VI.)                 |        |
+--------+-------------------------------------+---------------+
|C.   |RAČUN FINANCIRANJA          |        |
+--------+-------------------------------------+---------------+
|VII.  |ZADOLŽEVANJE (500)          |   1.550.000|
+--------+-------------------------------------+---------------+
|50   |ZADOLŽEVANJE             |   1.550.000|
+--------+-------------------------------------+---------------+
|    |500 Domače zadolževanje       |   1.550.000|
+--------+-------------------------------------+---------------+
|VIII.  |ODPLAČILO DOLGA (550)        |    386.000|
+--------+-------------------------------------+---------------+
|55   |ODPLAČILA DOLGA           |    386.000|
+--------+-------------------------------------+---------------+
|    |550 Odplačilo domačega dolga     |    386.000|
+--------+-------------------------------------+---------------+
|IX.   |POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA  |   –1.187.003|
|    |RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)  |        |
+--------+-------------------------------------+---------------+
|X.   |NETO ZADOLŽEVANJE (VII. – VIII.)   |   1.164.000|
+--------+-------------------------------------+---------------+
|XI.   |NETO FINANCIRANJE (VI.+ X.-IX.)   |   2.336.003|
+--------+-------------------------------------+---------------+
|    |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31.  |   1.187.003|
|    |12. 2009               |        |
+--------+-------------------------------------+---------------+
Posebni del rebalansa proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.«
2. člen
V Odloku o proračunu Mestne občine Murska Sobota za leto 2010 se spremeni prvi odstavek 4. člena in se glasi:
»Uporabniki sredstev proračuna Mestne občine Murska Sobota lahko uporabljajo sredstva proračuna le za namen in do višine, ki so opredeljeni v tem odloku o rebalansu. Na račun proračuna ne smejo prevzemati nobenih obveznosti, ki bi presegala za ta namen določena proračunska sredstva.«
3. člen
V Odloku o proračunu Mestne občine Murska Sobota za leto 2010 se spremeni drugi odstavek 16. člena in se glasi:
»Za kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu financiranja mestna občina v rebalansu proračuna za leto 2010 predvideva najetje novega dolgoročnega kredita v višini 1.550.000 EUR. Pri tem se lahko 750.000 EUR porabi izključno za nabavo opreme prenovljene kinodvorane v večnamensko dvorano (proračunska postavka 18035001 – Kinodvorana Murska Sobota – EPK 2011, konto 4202 Nakup opreme) in 800.000 EUR za namen izvedbe kogeneracije v kotlovnici za daljinsko ogrevanje na Lendavski ulici v Murski Soboti (proračunska postavka 12071001 – Kogeneracija kotlovnice na Lendavski).«
5. člen
Ta odlok začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Rebalans proračuna se z vsemi prilogami objavi na spletnih straneh Mestne občine Murska Sobota.
Št. 007-0036/2010
Murska Sobota, dne 15. julija 2010
Župan
Mestne občine Murska Sobota
Anton Štihec l.r.