Uradni list

Številka 55
Uradni list RS, št. 55/2010 z dne 12. 7. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 55/2010 z dne 12. 7. 2010

Kazalo

3105. Spremembe in dopolnitve Poslovnika Občinskega sveta Občine Žalec, stran 8338.

Na podlagi 24. in 33. člena Statuta Občine Žalec (Uradni list RS, št. 37/99, 43/00, 37/01, 25/02, 5/03, 29/03, 134/04, 16/05, 94/05 in 23/06) je Občinski svet Občine Žalec na seji dne 28. junija 2010 sprejel
S P R E M E M B E I N D O P O L N I T V E P O S L O V N I K A
Občinskega sveta Občine Žalec
1. člen
Poslovnik Občinskega sveta Občine Žalec (Uradni list RS, št. 52/99, 43/00, 63/01, 112/03, 82/04 in 16/05) se spremeni in dopolni.
2. člen
8. člen se spremeni in se glasi:
»Prvo konstitutivno sejo novoizvoljenega Občinskega sveta skliče dotedanji župan v 20 dneh po izvolitvi članov občinskega sveta, če je za izvolitev župana potreben drugi krog volitev, pa najkasneje v 10 dneh po drugem krogu volitev za župana.
Prvo konstitutivno sejo občinskega sveta vodi najstarejši član občinskega sveta.
Obvezni dnevni red konstitutivne seje je:
1. Ugotovitev prisotnosti novoizvoljenih članov Občinskega sveta na podlagi potrdil Občinske volilne komisije o izvolitvi
2. Poročilo Občinske volilne komisije o izidu volitev v občinski svet in volitev župana
3. Imenovanje komisije za potrditev mandatov
4. Poročilo komisije za potrditev mandatov in potrditev mandatov članov občinskega sveta
5. Poročilo komisije za potrditev mandatov in odločanje o pritožbah kandidatov za župana
6. Imenovanje komisije za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja ter priznanja
7. Razno.
O dnevnem redu konstitutivne seje svet ne razpravlja in ne odloča.«
3. člen
10. člen se spremeni in se glasi:
»Občinski svet na prvi konstitutivni seji imenuje komisijo za potrditev mandatov. Komisija šteje pet članov.
Kandidate za člane komisije za potrditev mandatov lahko predlaga član občinskega sveta. Občinski svet glasuje o predlogih po vrstnem redu, kot so bili vloženi, dokler ni imenovanih vseh pet članov komisije. O preostalih predlogih svet ne odloča.«
4. člen
11. člen se spremeni in se glasi:
»Komisiji za potrditev mandatov se predloži poročilo Občinske volilne komisije, potrdila o izvolitvi članov občinskega sveta in potrdilo o izvolitvi župana ter morebitne pritožbe kandidatov ali predstavnikov list.
Komisija za potrditev mandatov na svoji seji opravi pregled prispelih pritožb in pripravi predlog potrditve mandatov članov občinskega sveta in pripravi o tem poročilo, ki ga predloži občinskemu svetu.
Komisija za potrditev mandatov na podlagi poročila Občinske volilne komisije in potrdil o izvolitvi pregleda, kateri kandidati so bili izvoljeni za člane občinskega sveta, predlaga občinskemu svetu odločitve o morebitnih pritožbah kandidatov za člane občinskega sveta ali predstavnikov kandidatnih list in predlaga potrditev mandatov članov sveta.
Če je vložena pritožba kandidata ali predstavnika kandidata za župana, komisija za potrditev mandatov na podlagi poročila Občinske volilne komisije in potrdila o izvolitvi župana pripravi poročilo v vsebini in upravičenosti pritožbe ter predlaga svetu odločitve o posameznih pritožbah.«
5. člen
12. člen se spremeni in se glasi:
»Mandate članov občinskega sveta potrdi občinski svet na predlog komisije za potrditev mandatov potem, ko dobi njeno poročilo.
Občinski svet odloči skupaj o potrditvi mandatov, ki niso sporni, o vsakem spornem mandatu pa odloča posebej.
Član občinskega sveta, katerega mandat je sporen, ne sme glasovati o potrditvi svojega mandata. Šteje se, da je občinski svet z odločitvijo o spornem mandatu odločil tudi o pritožbi kandidata ali predstavnika kandidature oziroma kandidatne liste.
Občinski svet na podlagi poročila Občinske volilne komisije, potrdila o izvolitvi župana in na podlagi poročila komisije za potrditev mandatov posebej odloči o morebitnih pritožbah kandidatov za župana oziroma predstavnikov kandidatur. Če je za župana izvoljen kandidat, ki je bil hkrati izvoljen tudi za člana občinskega sveta, pa je zoper njegov mandat župana vložena pritožba, o odločanju o pritožbi ne sme glasovati. Glasovati ne sme niti vlagatelj pritožbe – kandidat za župana, če je bil izvoljen tudi za člana občinskega sveta.«
6. člen
13. člen se spremeni in se glasi:
»Občinski svet se konstituira, ko nastopijo mandat novoizvoljeni člani občinskega sveta, mandat dotedanjim članom občinskega sveta pa preneha.
Kolikor občinski svet ni sprejel pritožbe zoper mandat župana, prične novoizvoljenemu županu teči mandat, mandat dotedanjemu županu pa preneha.
S prenehanjem mandata članov občinskega sveta, preneha članstvo v nadzornem odboru občine ter stalnih in občasnih delovnih telesih občinskega sveta.
Po potrditvi mandatov občinski svet imenuje komisijo za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja ter priznanja.«
7. člen
V drugem odstavku 59. člena se številka »28« nadomesti s številko »29«.
8. člen
Spremembe in dopolnitve Poslovnika Občinskega sveta Občine Žalec začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 015-03-0001/2008
Žalec, dne 28. junija 2010
Župan
Občine Žalec
Lojze Posedel l.r.