Uradni list

Številka 55
Uradni list RS, št. 55/2010 z dne 12. 7. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 55/2010 z dne 12. 7. 2010

Kazalo

3111. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka na območju Občine Žalec, stran 8351.

Na podlagi Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt) (Uradni list RS, št. 33/07), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odločba US, 45/94 – odločba US, 57/94, 14/95, 20/95 – odločba US, 63/95, 73/95 – odločba US, 9/ 96 – odločba US, 39/96 – odločba US, 44/96 – odločba US, 29/97 – dopolnitev 70/97, 10/98, 68/98 – odločba US, 74/98 in 59/99 – odločba US 70/00), Uredbe o vsebini programa opremljanja stavbnih zemljišč (Uradni list RS, št. 80/07), Pravilnika o merilih za odmero komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 95/07), Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka na območju Občine Žalec (Uradni list RS, št. 25/09, 28/10) in 80. člena Statuta Občine Žalec (Uradni list RS, št. 37/99, 43/00, 37/01, 5/03, 29/03, 134/04, 16/05) je Občinski svet Občine Žalec na 28. seji dne 28. 6. 2010 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka na območju Občine Žalec
1. člen
S tem odlokom se spremeni in dopolni Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka na območju Občine Žalec (Uradni list RS, št. 25/09 in 28/10).
2. člen
Vsebina 1. člena se nadomesti z naslednjo vsebino:
''S tem odlokom se sprejme Program opremljanja stavbnih zemljišč za območje Občine Žalec (Prenova programa opremljanja – junij 2010) in merila za odmero komunalnega prispevka na območju Občine Žalec.''
3. člen
Vsebina drugega odstavka 3. člena se nadomesti z naslednjo vsebino:
''Program opremljanja obravnava naslednjo komunalno opremo v Občini Žalec:
– cestno omrežje (oznaka obračunskih območij C);
– kanalizacijsko omrežje (oznaka obračunskih območij K);
– vodovodno omrežje (oznaka obračunskih območij V);
– površine za ravnanje z odpadki (oznaka obračunskega območja PRO);
– javne površine (oznaka obračunskih območij JP).''
4. člen
Vsebina petega odstavka 5. člena se nadomesti z naslednjo vsebino:
''Kolikor parcele ni mogoče določiti na način iz prejšnjega odstavka, se površina stavbišča objekta pomnoži s faktorjem 1,5, pri čemer tako izračunana vrednost nadomesti spremenljivko Ap iz formule za izračun komunalnega prispevka za določeno vrsto komunalne opreme (KPi) iz prvega odstavka tega člena.''
5. člen
Vsebina sedmega odstavka 5. člena se nadomesti z naslednjo vsebino:
''Za objekte, za katere se ne more izračunati oziroma določiti neto tlorisna površina objekta, se komunalni prispevek odmeri le od površine parcele. Tako dobljeno vrednost se ob odmeri pomnoži s faktorjem 2, le-ta pa nadomesti spremenljivko At iz formule za izračun komunalnega prispevka za določeno vrsto komunalne opreme (KPi) iz prvega odstavka tega člena.''
6. člen
Vsebina 6. člena se nadomesti z naslednjo vsebino:
''V primeru legalizacije obstoječega objekta se komunalni prispevek zanj obračuna na enak način, kot je prikazan v prejšnjem členu.
V primeru nadzidave, dozidave, rekonstrukcije, pri kateri se povečuje neto tlorisna površina objekta, gradnje na obstoječi gradbeni parceli in gradnje nadomestnega objekta, če se opremljenost z komunalno opremo ne spreminja, se za izračun komunalnega prispevka upošteva le neto tlorisna površina objekta. V tem primeru se ne uporabljajo določbe tega odloka glede preračuna stroškov opremljanja na parcelo, ampak se upošteva zgolj del, vezan na neto tlorisno površino objekta oziroma faktor dejavnosti.
Tako se neto tlorisna površina objekta izračuna kot razlika med neto tlorisno površino novega objekta in neto tlorisno površino obstoječega objekta. Če je vrednost pozitivna se zanjo komunalni prispevek obračuna. V nasprotnem se komunalni prispevek ne obračuna. Odmera komunalnega prispevka v takem primeru se izvede po naslednji formuli:
pri čemer je:
KP(i)   … komunalni prispevek za določeno vrsto komunalne
     opreme
A(tO)   … neto tlorisna površina obstoječega objekta (m2)
A(tN)   … neto tlorisna površina novega objekta (m2)
K     … faktor dejavnosti
D(ti)   … delež neto tlorisne površine objekta pri
     izračunu komunalnega prispevka
C(ti)   … stroški opremljanja kvadratnega metra neto
     tlorisne površine objekta z določeno komunalno
     opremo na obračunskem območju.
V primeru nadzidave, dozidave, rekonstrukcije, pri kateri se povečuje neto tlorisna površina objekta, gradnje na obstoječi gradbeni parceli in gradnje nadomestnega objekta, če se opremljenost z komunalno opremo spreminja, se za izračun komunalnega prispevka:
– za komunalno opremo, ki se ne spreminja upošteva le neto tlorisna površina objekta,
– za komunalno opremo, na katero se objekt na novo priključuje upošteva tako površina parcele, kot neto tlorisna površina objekta.
V tem primeru se uporabljajo določbe tega odloka glede preračuna stroškov opremljanja na parcelo in neto tlorisno površino objekta, zgolj za komunalno opremo na katero se objekt na novo priključuje, za ostale vrste komunalne opreme, na katere se je objekt priključeval že v preteklosti pa se upošteva zgolj del, vezan na neto tlorisno površino objekta oziroma faktor dejavnosti. Če je vrednost pozitivna se zanjo komunalni prispevek obračuna. V nasprotnem se komunalni prispevek ne obračuna. Odmera komunalnega prispevka v takem primeru se izvede po naslednjem postopku:
a) Izračun komunalnega prispevka za komunalno opremo, na katero se je objekt priključeval že v preteklosti po naslednji formuli:
pri čemer je:
KP(iO)   … komunalni prispevek za določeno vrsto komunalne
      opreme, na katero se je objekt priključeval že v
      preteklosti
A(tO)    … neto tlorisna površina obstoječega objekta (m2)
A(tN)    … neto tlorisna površina novega objekta (m2)
K      … faktor dejavnosti
D(ti)    … delež neto tlorisne površine objekta pri
      izračunu komunalnega prispevka
C(ti)    … stroški opremljanja kvadratnega metra neto
      tlorisne površine objekta z določeno komunalno
      opremo na obračunskem območju.
b) Izračun komunalnega prispevka za komunalno opremo, na katero se objekt priključuje na novo po naslednji formuli:
pri čemer je:
KP(iN)  … komunalni prispevek za določeno vrsto komunalne
     opreme, na katero se objekt priključuje na novo
A(tO)   … neto tlorisna površina obstoječega objekta (m2)
A(tN)   … neto tlorisna površina novega objekta (m2)
K     … faktor dejavnosti
D(ti)   … delež neto tlorisne površine objekta pri
     izračunu komunalnega prispevka
C(ti)   … stroški opremljanja kvadratnega metra neto
     tlorisne površine objekta z določeno komunalno
     opremo na obračunskem območju.
V primeru spremembe namembnosti oziroma vrste obstoječega objekta, kateremu se neto tlorisna površina ne spreminja, se komunalni prispevek odmeri od spremembe faktorja dejavnosti. Odmera komunalnega prispevka v takem primeru se izvede po naslednji formuli:
pri čemer je:
KP(i)  … komunalni prispevek za določeno vrsto komunalne
     opreme
A(t)   … neto tlorisna površina stavbe (m2)
K(N)   … faktor dejavnosti novega objekta
K(O)   … faktor dejavnosti obstoječega objekta
D(ti)  … delež neto tlorisne površine objekta pri izračunu
     komunalnega prispevka
C(ti)  … stroški opremljanja kvadratnega metra neto
     tlorisne površine objekta z določeno komunalno
     opremo na obračunskem območju.
V primeru, da zavezanec obstoječemu objektu spreminja tako neto tlorisno površino objekta, kot namembnost, se komunalni prispevek odmeri v dveh fazah. V prvi fazi se odmeri komunalni prispevek za spremembo neto tlorisne površine objekta, pri čemer se za novi del objekta pri izračunu upošteva predvidena namembnost tega dela objekta. V drugi fazi se odmeri komunalni prispevek za spremembo namembnosti obstoječega objekta. Komunalni prispevek se odmeri za neto tlorisno površino obstoječega objekta ali njegovega dela, kateremu se namembnost spreminja.
Določila tega odloka se uporabljajo za izračun komunalnega prispevka na celotnem območju občine. Na posameznih delih občine, kjer bodo sprejeti posebni odloki o programu opremljanja stavbnih zemljišč se na podlagi tega odloka izračunajo stroški za obstoječo že zgrajeno komunalno opremo. Posebne programe se sprejme za območja, ki bodo urejena s podrobnimi izvedbenimi prostorskimi akti.
Na območjih, ki se s komunalno opremo na novo urejajo, se komunalni prispevek zavezancem odmeri na podlagi za to območje sprejetega programa opremljanja stavbnih zemljišč, ki prikaže in obračuna predvidene stroške gradnje nove komunalne opreme na tem območju. Stroški za obstoječo že zgrajeno komunalno opremo na tem območju se obračunajo na podlagi tega odloka po naslednji formuli:
pri čemer je:
C(piS)   … skupni stroški opremljanja kvadratnega metra
      parcele z določeno komunalno opremo na obračunskem
      območju, na katerem se na novo ureja komunalna
      oprema
C(tiS)   … skupni stroški opremljanja kvadratnega metra
      neto tlorisne površine objekta z določeno
      komunalno opremo na obračunskem območju, na
      katerem se na novo ureja komunalna oprema
C(piN)   … stroški opremljanja kvadratnega metra parcele z
      določeno novo komunalno opremo na obračunskem
      območju (območje, ki se opremlja z novo komunalno
      opremo)
C(tiN)   … stroški opremljanja kvadratnega metra neto
      tlorisne površine objekta z določeno komunalno
      opremo na obračunskem območju (območje, ki se
      opremlja z novo komunalno opremo)
C(piO)   … obstoječi stroški opremljanja kvadratnega metra
      parcele z določeno komunalno opremo na obračunskem
      območju, določeni s tem odlokom
C(tiO)   … obstoječi stroški opremljanja kvadratnega metra
      neto tlorisne površine objekta z določeno
      komunalno opremo na obračunskem območju, določeni
      s tem odlokom.''
7. člen
Vsebina 7. člena se nadomesti z naslednjo vsebino:
''Skupni stroški obstoječe in predvidene komunalne opreme so po višini enaki obračunskim stroškom in znašajo:
+-----------------------+------------------+-------------------+
|Vrsta komunalne opreme |Obračunsko območje|  Vrednost [€]  |
+-----------------------+------------------+-------------------+
|Ceste         |OBO_C_1      |   48.388.908,37|
+-----------------------+------------------+-------------------+
|Kanalizacija      |OBO_K_1      |   18.695.367,52|
+-----------------------+------------------+-------------------+
|Vodovod        |OBO_V_1      |   27.777.597,86|
+-----------------------+------------------+-------------------+
|Prostori za ravnanje z |OBO_PRO_1     |     502.540,00|
|odpadki        |         |          |
+-----------------------+------------------+-------------------+
|Javne površine in   |OBO_JP_1     |    4.164.366,54|
|parkirišča       |         |          |
+-----------------------+------------------+-------------------+
Obračunski stroški preračunani na mersko enoto kvadratnega metra parcele za določeno komunalno opremo na posameznem obračunskem območju so:
+-------------+------------+------------+-------------+--------+
|Vrsta opreme |  Oznaka  | PP [m2]  | Vrednost  |Cena ne |
|       |obračunskega|      |  [EUR]  | enoto |
|       | območja  |      |       | (Cpi) |
|       |      |      |       |[EUR/m2]|
+-------------+------------+------------+-------------+--------+
|Ceste    |OBO_C_1   |9.502.707,78|48.388.908,37|  5,092|
+-------------+------------+------------+-------------+--------+
|Kanalizacija |OBO_K_1   |3.710.839,18|12.382.807,46|  3,337|
+-------------+------------+------------+-------------+--------+
|Vodovod   |OBO_V_1   |8.556.641,77|27.777.597,86|  3,246|
+-------------+------------+------------+-------------+--------+
|Prostori za |OBO_PRO_1  |9.502.707,78|  502.540,00|  0,053|
|ravnanje z  |      |      |       |    |
|odpadki   |      |      |       |    |
+-------------+------------+------------+-------------+--------+
|Javne    |OBO_JP_1  |9.502.707,78| 4.164.366,54|  0,438|
|površine in |      |      |       |    |
|parkirišča  |      |      |       |    |
+-------------+------------+------------+-------------+--------+
Obračunski stroški preračunani na mersko enoto neto tlorisne površine objekta za določeno komunalno opremo na posameznem obračunskem območju so:
+-------------+------------+------------+-------------+--------+
|Vrsta opreme |  Oznaka  | NTPO [m2] | Vrednost  |Cena ne |
|       |obračunskega|      |  [EUR]  | enoto |
|       | območja  |      |       | (Cti) |
|       |      |      |       |[EUR/m2]|
+-------------+------------+------------+-------------+--------+
|Ceste    |OBO_C_1   |2.714.129,19|48.388.908,37| 17,829|
+-------------+------------+------------+-------------+--------+
|Kanalizacija |OBO_K_1   |1.116.004,40|12.382.807,46| 11,096|
+-------------+------------+------------+-------------+--------+
|Vodovod   |OBO_V_1   |2.026.409,24|27.777.597,86| 13,708|
+-------------+------------+------------+-------------+--------+
|Prostori za |OBO_PRO_1  |2.714.129,19|  502.540,00|  0,185|
|ravnanje z  |      |      |       |    |
|odpadki   |      |      |       |    |
+-------------+------------+------------+-------------+--------+
|Javne    |OBO_JP_1  |2.714.129,19| 4.164.366,54|  1,534|
|površine in |      |      |       |    |
|parkirišča  |      |      |       |    |
+-------------+------------+------------+-------------+--------+
8. člen
Iz drugega odstavka 11. člena se iz prvega oklepaja črtajo besede ''pločnike, javno razsvetljavo'' iz drugega oklepaja pa besede ''in parkirišča''.
9. člen
Za zavezance za plačilo komunalnega prispevka, ki so ali še bodo vložili vlogo za odmero komunalnega prispevka za obstoječe objekte, ki se priklapljajo na novozgrajeno kanalizacijsko omrežje oziroma jim je bil komunalni prispevek odmerjen in bil plačan v obdobju od uveljavitve Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka na območju Občine Žalec (Uradni list RS, št. 25/09 z dne 3. 4. 2009) do uveljavitve te spremembe odloka, se komunalni prispevek odmeri po merilih iz te spremembe odloka.
10. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 403-06-0002/2008
Žalec, dne 28. junija 2010
Župan
Občine Žalec
Lojze Posedel l.r.