Uradni list

Številka 55
Uradni list RS, št. 55/2010 z dne 12. 7. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 55/2010 z dne 12. 7. 2010

Kazalo

3110. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Žalec za leto 2010, stran 8350.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 in dopolnitve), 40. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 110/02 – ZDT-B in 127/06 – ZJZP in 14/07 – ZSPDPO) in 24. člena Statuta Občine Žalec (Uradni list RS, št. 37/99, 43/00, 37/01, 25/02, 5/03, 29/03, 134/04, 16/05, 94/05 in 23/06) je Občinski svet Občine Žalec na 28. redni seji dne 28. junija 2010 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Žalec za leto 2010
1. člen
v Odloku o proračunu Občine Žalec za leto 2010 (Uradni list RS, št. 110/09) se 2. člen spremeni tako, da se glasi:
»Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
---------------------------------------------------------------
 A.   BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV           v EUR
---------------------------------------------------------------
    Skupina/podskupina kontov           Proračun
                           leta 2010
---------------------------------------------------------------
 I.   SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)     25.996.000
    TEKOČI PRIHODKI (70+71)           15.432.139
 70   DAVČNI PRIHODKI               12.872.351
    700 Davki na dohodek in dobiček       11.052.801
    703 Davki na premoženje            1.280.160
    704 Domači davki na blago in storitve      539.390
 71   NEDAVČNI PRIHODKI               2.559.788
    710 Udeležba na dobičku in dohodki od     1.430.523
    premoženja
    711 Takse in pristojbine             7.000
    712 Globe in druge denarne kazni         14.230
    713 Prihodki od prodaje blaga in storitev    27.250
    714 Drugi nedavčni prihodki          1.080.785
 72   KAPITALSKI PRIHODKI               209.600
    720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev      600
    722 Prihodki od prodaje zemljišč in       209.000
    neopredmetenih dolgoročnih sredstev
 73   PREJETE DONACIJE                 7.800
    730 Prejete donacije iz domačih virov       7.800
 74   TRANSFERNI PRIHODKI             10.330.959
    740 Transferni prihodki iz drugih       3.919.994
    javnofinančnih institucij
    741 Prejeta sredstva iz državnega       6.410.965
    proračuna iz sredstev proračuna Evropske
    unije
 78   PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE        15.502
    787 Prejeta sredstva od drugih evropskih     15.502
    institucij
 II.  SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)         29.382.410
 40   TEKOČI ODHODKI                4.898.600
    400 Plače in drugi izdatki zaposlenim      876.150
    401 Prispevki delodajalcev za socialno     140.900
    varnost
    402 Izdatki za blago in storitve       2.719.041
    403 Plačila domačih obresti           191.060
    409 Rezerve                   971.449
 41   TEKOČI TRANSFERI               8.106.122
    410 Subvencije                 231.750
    411 Transferi posameznikom in         4.008.750
    gospodinjstvom
    412 Transferi neprofitnim organizacijam     959.042
    in ustanovam
    413 Drugi tekoči domači transferi       2.906.580
 42   INVESTICIJSKI ODHODKI            15.466.725
    420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev    15.466.725
 43   INVESTICIJSKI TRANSFERI             910.963
    431 Investicijski transferi pravnim in     434.361
    fizičnim osebam, ki niso proračunski
    uporabniki
    432 Investicijski transferi proračunskim    476.602
    uporabnikom
 III.  PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ (I.-II.)      –3.386.410
---------------------------------------------------------------
 B.   RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
---------------------------------------------------------------
 IV.  PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA     18.000
    KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
 75   PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL          18.000
    750 Prejeta vračila danih posojil           0
    751 Prodaja kapitalskih deležev            0
    752 Kupnine iz naslova privatizacije       18.000
 V.   DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH        0
    DELEŽEV (440+441+442)
 44   DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH        0
    DELEŽEV
    440 Dana posojila                   0
    441 Povečanje kapitalskih deležev in         0
    naložb
    442 Poraba sredstev kupnin iz naslova         0
    privatizacije
 VI.  PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE     18.000
    KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
---------------------------------------------------------------
 C.   RAČUN FINANCIRANJA
---------------------------------------------------------------
 VII.  ZADOLŽEVANJE (500)              3.200.000
 50   ZADOLŽEVANJE                 3.200.000
    500 Domače zadolževanje            3.200.000
 VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)              512.340
 55   ODPLAČILA DOLGA                 512.340
    550 Odplačila domačega dolga          512.340
 IX.  SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU      –680.750
    (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
 X.   NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)        2.687.660
 XI.  NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)        3.386.410
 XII.  STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31. 12.   –893.605
    2009
---------------------------------------------------------------
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podkonte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – podkontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Žalec.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.«
2. člen
Besedilo prvega odstavka 10. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu financiranja se občina za proračun leta 2010 lahko zadolži do višine 3.200.000 EUR.«
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 40302-0001/2010
Žalec, dne 28. junija 2010
Župan
Občine Žalec
Lojze Posedel l.r.