Uradni list

Številka 50
Uradni list RS, št. 50/2010 z dne 24. 6. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 50/2010 z dne 24. 6. 2010

Kazalo

2681. Pravilnik o spodbujanju in razvoju podjetništva v Občini Beltinci, stran 7435.

Na podlagi 2. člena Zakona o spremljanju državnih pomoči (Uradni list RS, št. 37/04) ter 16. člena Statuta Občine Beltinci (Uradni list RS, št. 83/09) je Občinski svet Občine Beltinci na 35. redni seji dne 15. 6. 2010 sprejel
P R A V I L N I K
o spodbujanju in razvoju podjetništva v Občini Beltinci
SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem pravilnikom se določajo pogoji, načini, postopek pri dodeljevanju finančnih pomoči za mikro, majhna in srednje velika podjetja, ki so namenjena spodbujanju investicij v mikro, majhnih in srednjih podjetjih ter spodbujanju odpiranja novih delovnih mest, povezanih z investicijo iz sredstev proračuna Občine Beltinci (v nadaljevanju: proračunska sredstva).
Pomoč se lahko dodeli, če:
- ima stimulativni učinek in ni namenjena samo zmanjševanju stroškov zgoraj navedenih podjetij,
- pozitivni učinki pomoči prevladujejo nad negativnimi učinki, ki jih ima ta na konkurenco.
2. člen
Sredstva za razvoj se, ob upoštevanju državnih, regionalnih in občinskih razvojnih načrtov in prioritet, zagotavljajo iz občinskega proračuna in drugih namenskih virov.
3. člen
Zgornja meja intenzivnosti pomoči je 55% upravičenih stroškov posameznega projekta investicije oziroma 50% upravičenih stroškov pri odpiranju novih delovnih mest.
INSTRUMENTI POMOČI
4. člen
Dodeljujejo se naslednje oblike pomoči:
- nepovratna sredstva,
- sofinanciranje stroškov odpiranja novih delovnih mest.
PODROČJA IN NAMENI POMOČI
5. člen
Sredstva za razvoj se sme dodeliti mikro, majhnim in srednje velikim podjetjem za naslednje ukrepe:
1.Naložbe v nakup opreme, drugih osnovnih sredstev in nakup nematerialnih investicij.
Investiranje v nakup nove proizvodne in storitvene opreme in nakup nematerialnih pravic (patenti, licence, blagovne znamke), zaradi ustanovitve novega podjetja, širitve obstoječe dejavnosti ali zaradi uvajanja novega proizvodnega oziroma storitvenega programa (bolj produktivne, racionalnejše, energetsko varčne in ekološko varnejše tehnologije; izboljševanje kakovosti proizvodov in storitev).
Začetne investicije: investicije v osnovna sredstva za ustanovitev novega ali razširitev obstoječega obrata, spremembe proizvodnega procesa ali proizvoda v obstoječem obratu (s pomočjo racionalizacije, diverzifikacije ali modernizacije) in investicije v osnovna sredstva kot nakup podjetja, ki je prenehalo delovati ali bi drugače prenehalo delovati.
Višina pomoči: do 50% upravičenih stroškov posameznega projekta investicije; investicija v regiji se mora ohraniti 5 let in prejemnik pomoči mora prispevati najmanj 25% lastnih sredstev za investicijo.
2. Stroški odpiranja novih delovnih mest (za obdobje največ 12 mesecev), povezanih z investicijo - stroški bruto plač za novo odprta delovna mesta, povezana z začetno investicijo. Izpolnitev kriterija novih zaposlitev se ugotavlja na osnovi dodatnih zaposlitev v primerjavi s povprečjem preteklih 12 mesecev. Pri tem morajo biti upoštevani naslednji pogoji:
- delovno mesto mora biti povezano z izvajanjem projekta začetnih investicij,
- investicijski projekt mora voditi k neto povečanju števila zaposlenih v obratu v primerjavi s povprečjem preteklih 12 mesecev,
- nova delovna mesta morajo biti ohranjena vsaj 5 let.
Višina pomoči do 50% upravičenih stroškov.
Odločitev o višini sredstev za posamezno področje in namen vsako leto, pred objavo javnega razpisa sprejme Občinski svet Občine Beltinci.
UPRAVIČENCI
6. člen
Sredstva za razvoj lahko pridobijo mikro, majhna in srednje velika podjetja po 55. členu Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1-UPB3, Uradni list RS, št. 65/09) s sedežem v Občini Beltinci in krajem investicij na območju Občine Beltinci.
Do sredstev so prav tako upravičena mirko, majhna in srednje velika podjetja, ki imajo sedež dejavnosti izven Občine Beltinci, kolikor ima poslovno enoto v Občini Beltinci, v kateri zaposluje 2-3 osebe za nedoločen čas iz Občine Beltinci (stalno prebivališče) in investira na območju Občine Beltinci.
Do sredstev za razvoj niso upravičena mikro, majhna in srednje velika podjetja, ki so po Zakonu o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 126/07, 40/09, 59/09) v prisilni poravnavi, stečaju ali likvidaciji ter so kapitalsko neustrezna, kar pomeni, da je izguba tekočega leta skupaj s prenesenimi izgubami dosegla polovico osnovnega kapitala družbe.
Do sredstev so upravičena neodvisna podjetja. Neodvisno podjetje je gospodarska družba, v kateri posamezna gospodarska družba ali povezana družba, ki ne ustreza pogojem za majhna podjetja, razpolaga z lastniškimi deleži ali glasovalnimi pravicami, manjšimi od 25%. Meja se lahko prekorači, če je podjetje v lasti podjetniških družb ali institucionalnih investitorjev in pri tem ne izvajajo aktivne lastniške politike. Pri podjetnikih posameznikih se vsi pogoji za majhna podjetja smiselno upoštevajo.
Do finančnih spodbud ne morejo biti upravičena podjetja v težavah (podjetje je v težavah, če tekoča izguba in izguba iz prejšnjih let dosega polovico osnovnega kapitala, ki je izkazan v bilanci predhodnega leta ali je podjetje v postopku prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije) ali dobivajo državno pomoč za reševanje in prestrukturiranje.
Do finančnih spodbud ne morejo biti upravičena podjetja, ki v skladu s Standardno klasifikacijo dejavnosti delujejo na naslednjih področjih:
- področje kmetijstva - podjetja, ki delujejo na področju primarne proizvodnje kmetijskih proizvodov ter predelave in trženja kmetijskih proizvodov,
- področje ribištva in ribiških storitev,
- področje premogovništva,
- oddelek kopenskega prometa - področje nabave vozil za prevoz tovora v podjetjih, ki opravljajo cestne prevoze blaga za najem in plačilo,
- oddelek 61 - vodni promet,
- oddelek 62 - zračni promet.
Do finančnih spodbud niso upravičeni tisti subjekti, ki nimajo poravnanih obveznosti do Občine Beltinci.
7. člen
Kolikor je znesek, ki se nahaja iz upravičenih vlog večji od razpoložljivih sredstev za posamezni instrument pomoči, se dodeljena sredstva linearno zmanjšajo vsem upravičencem.
KUMULACIJA POMOČI
8. člen
Skupna vrednost pomoči, dodeljena istemu upravičencu (podjetju) na podlagi pravila »de minimis« ne sme preseči 200.000,00 EUR (v primeru podjetij, ki delujejo v cestnoprometnem sektorju, znaša zgornja dovoljena meja pomoči 100.000,00 EUR) v obdobju zadnjih treh proračunskih let, ne glede na obliko in namen pomoči.
Zgornja meja intenzivnosti pomoči za ukrepe, določene v tem pravilniku, velja ne glede na to, iz katerih javnih virov (sredstev občinskih proračunov, državnega proračuna ali mednarodnih virov) je pomoč dodeljena oziroma če je pomoč dodeljena po več shemah hkrati.
9. člen
Sredstva za spodbujanje podjetništva v Občini Beltinci se dodeljujejo na podlagi izvedenega postopka javnega razpisa. Javni razpis se objavi v Uradnem listu RS, javnih glasilih in na spletni strani Občine Beltinci. Javni razpis mora biti objavljen v skladu z veljavno zakonodajo.
JAVNI RAZPIS
10. člen
Javni razpis mora vsebovati:
- skupni znesek sredstev namenjenih razvoju gospodarstva,
- ukrepe, za katere se dodeljujejo sredstva za razvoj,
- navedbo upravičencev, ki lahko zaprosijo za sredstva,
- kriterije za dodelitev sredstev,
- pogoje pod katerimi se dodeljujejo nepovratna sredstva,
- rok za vložitev vlog, ki ne sme biti krajši od 15 dni od dneva objave razpisa,
- naslov, na katerega se pošljejo vloge,
- rok, v katerem bo sklep o dodelitvi sredstev poslan prosilcem, ki ne sme biti daljši od 30 dni.
11. člen
Komisijo za obravnavo prispelih vlog imenuje župan Občine Beltinci in je sestavljena iz predstavnikov občine, gospodarske ali obrtne zbornice. Komisija predlaga županu razdelitev razpoložljivih sredstev po namenih in upravičencih (mikro in makro podjetja) pred objavo javnega razpisa.
Občinska uprava izda po predlogu komisije vlagateljem prispelih vlog odločitev o dodelitvi oziroma nedodelitvi zaprošenih sredstev in o višini le-teh.
Zoper odločitev iz prejšnjega odstavka lahko upravičenec vloži pritožbo v roku 8 dni od prejema sklepa. Odločitev župana je dokončna.
OSTALE DOLOČBE
12. člen
Občina Beltinci z izbranimi vlagatelji sklene pogodbo, v kateri se opredeli:
- višina in namen, za katere so sredstva dodeljena,
- terminski plan porabe sredstev,
- spisek dokazil, ki jih mora uporabnik predložiti,
- način nadzora nad porabo dodeljenih sredstev,
- način zavarovanja,
- določilo, da mora prejemnik ob ugotovljeni nenamenski porabi sredstev vrniti sredstva z zakonitimi zamudnimi obrestmi.
13. člen
Namensko porabo sredstev, pridobljenih po tem pravilniku in izpolnjevanje obveznosti iz pogodbe, preverja komisija za obravnavo prispelih vlog na javni razpis.
V primeru, da se ugotovi, da sredstva niso bila porabljena za namen, za katerega so bila dodeljena ali so bila dodeljena na podlagi neresničnih podatkov ali je podjetnik kršil druga določila pogodbe, je občina na predlog komisije za obravnavo vlog upravičena zahtevati vračilo dodeljenih sredstev s pripadajočimi zakonitimi zamudnimi obrestmi za obdobje od dneva nakazila dalje.
KONČNE DOLOČBE
14. člen
Z dnem veljavnosti tega pravilnika preneha veljati Odlok o ustanovitvi proračunskega sklada Občine Beltinci za razvoj obrti in podjetništva (Uradni list RS, št. 31/08, 96/08) zaradi tega, ker proračunski sklad ne izpolnjuje namena, za katerega je bil ustanovljen.
15. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-01/2010-35-485/IV
Beltinci, dne 15. junija 2010
Župan
Občine Beltinci
Milan Kerman l.r.