Uradni list

Številka 38
Uradni list RS, št. 38/2010 z dne 14. 5. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/2010 z dne 14. 5. 2010

Kazalo

1854. Uredba o spremembah in dopolnitvi Uredbe o izvajanju uredb Sveta (ES) in uredb Komisije (ES) o radioaktivnem onesnaženju živil in krme, stran 5259.

Na podlagi sedmega odstavka 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 - uradno prečiščeno besedilo in 109/08) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembah in dopolnitvi Uredbe o izvajanju uredb Sveta (ES) in uredb Komisije (ES) o radioaktivnem onesnaženju živil in krme
1. člen
V Uredbi o izvajanju uredb Sveta (ES) in uredb Komisije (ES) o radioaktivnem onesnaženju živil in krme (Uradni list RS, št. 52/06) se besedilo 1. člena spremeni tako, da se glasi:
»S to uredbo se določajo postopki za izvajanje:
- Uredbe Sveta (EURATOM) št. 3954/87 z dne 22. decembra 1987 o najvišji dovoljeni stopnji radioaktivnega onesnaženja živil in krme po jedrski nesreči ali kateri koli drugi radiološki nevarnosti (UL L št. 371 z dne 30. 12. 1987, str. 11), zadnjič spremenjene z Uredbo Sveta (EURATOM) št. 2218/89 z dne 18. julija 1989 o spremembi Uredbe (Euratom) št. 3954/87 o maksimalnih dovoljenih ravneh radioaktivne kontaminacije živil in krme po jedrski nesreči ali kakršnikoli drugi radiološki nesreči (UL L št. 211 z dne 22. 7. 1989, str. 1), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 3954/87/ES),
- Uredbe Komisije (EURATOM) št. 944/89 z dne 12. aprila 1989 o določitvi maksimalne dovoljene ravni radioaktivne kontaminacije manj pomembnih živil po jedrski nesreči ali kakršni koli drugi radiološki nesreči (UL L št. 101 z dne 13. 4. 1989, str. 17; v nadaljnjem besedilu: Uredba 944/89/ES),
- Uredbe Sveta (EGS) št. 2219/89 z dne 18. julija 1989 o posebnih pogojih za izvoz živil in krme po jedrski nesreči ali kakršni koli drugi radiološki nevarnosti (UL L št. 211 z dne 22. 7. 1989, str. 4; v nadaljnjem besedilu: Uredba 2219/89/ES),
- Uredbe Sveta (EGS) št. 737/90 z dne 22. marca 1990 o pogojih, ki urejajo uvoz kmetijskih proizvodov, ki izvirajo iz tretjih držav po nesreči v jedrski elektrarni Černobil (UL L, št. 82 z dne 29. 3. 1990, str. 1), zadnjič spremenjene z Uredbo Sveta (ES) št. 806/2003 z dne 14. aprila 2003 o prilagoditvi določb glede odborov, ki pomagajo Komisiji pri uresničevanju njenih izvedbenih pooblastil, predvidenih v aktih Sveta, ki se sprejemajo v postopku posvetovanja (kvalificirana večina), Sklepu 1999/468/ES (UL L št. 122 z dne 16. 5. 2003, str. 1), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 737/90/ES),
- Uredbe Komisije (EURATOM) št. 770/90 z dne 29. marca 1990 o določitvi najvišje dovoljene ravni radioaktivne kontaminacije krme po jedrski nesreči ali kakršni koli drugi radiološki nevarnosti (UL L št. 83 z dne 30. 3. 1990, str. 78; v nadaljnjem besedilu: Uredba 770/90/ES),
- Uredbe Komisije (ES) št. 1661/1999 z dne 27. julija 1999 o podrobnih pravilih za uporabo Uredbe Sveta (EGS) št. 737/90 o pogojih, ki urejajo uvoz kmetijskih proizvodov, ki izvirajo iz tretjih držav po nesreči v jedrski elektrarni Černobil (UL L št. 197 z dne 29. 7. 1999, str. 17), zadnjič spremenjene z Uredbo Komisije (ES) št. 1792/2006 z dne 23. oktobra 2006 o prilagoditvi nekaterih uredb ter odločb in sklepov na področjih prostega pretoka blaga, prostega gibanja oseb, politike konkurence, kmetijstva (veterinarska in fitosanitarna zakonodaja), ribištva, prometne politike, obdavčitve, statistike, socialne politike in zaposlovanja, okolja, carinske unije in zunanjih odnosov zaradi pristopa Bolgarije in Romunije (UL L št. 362 z dne 20. 12. 2006, str. 1), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 1661/99/ES),
- Uredbe Komisije (ES) št. 1609/2000 z dne 24. julija 2000 o določitvi seznama proizvodov, ki so izvzeti iz uporabe Uredbe Sveta (EGS) št. 737/90 o pogojih, ki urejajo uvoz kmetijskih proizvodov, ki izvirajo iz tretjih držav po nesreči v jedrski elektrarni Černobil (UL L št. 185 z dne 25. 7. 2000, str. 27; v nadaljnjem besedilu: Uredba 1609/2000/ES).«.
2. člen
V 2. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Za izvajanje uredb iz prejšnjega člena in te uredbe sta pristojna Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano in Carinska uprava Republike Slovenije, v delu, v katerem se nanašajo na prehranska dopolnila in živila za posebne prehranske oziroma zdravstvene namene, pa Ministrstvo za zdravje.«.
3. člen
V 3. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Uradni nadzor nad izvajanjem uredbe izvajata Inšpektorat Republike Slovenije za kmetijstvo, gozdarstvo in hrano in Carinska uprava Republike Slovenije, vsak v skladu s svojimi pristojnostmi, razen v delu, ki se nanaša na živila živalskega izvora, kjer izvaja uradni nadzor Veterinarska uprava Republike Slovenije.«.
Za prvim odstavkom se doda novi drugi odstavek, ki se glasi:
»Uradni nadzor nad izvajanjem te uredbe v delu, v katerem se nanaša na prehranska dopolnila in živila za posebne prehranske ali zdravstvene namene, izvaja Zdravstveni inšpektorat Republike Slovenije.«.
Dosedanji drugi odstavek postane tretji odstavek.
4. člen
V 4. členu se v napovednem stavku prvega odstavka besedilo »500.000 tolarjev do 8.000.000 tolarjev« nadomesti z besedilom »2.000 do 33.000 eurov«.
V prvi alinei prvega odstavka se za besedilom »Uredbo 3954/87/ES« doda besedilo »in z Uredbo 770/ 90/ES«.
V drugem odstavku se besedilo »200.000 tolarjev do 3.000.000 tolarjev« nadomesti z besedilom »800 do 12.000 eurov«.
V tretjem odstavku se besedilo »30.000 tolarjev do 250.000 tolarjev« nadomesti z besedilom »120 do 1.000 eurov«.
5. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00725-8/2010/4
Ljubljana, dne 6. maja 2010
EVA 2010-2711-0023
Vlada Republike Slovenije
Borut Pahor l.r.
Predsednik