Uradni list

Številka 110
Uradni list RS, št. 110/2009 z dne 29. 12. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 110/2009 z dne 29. 12. 2009

Kazalo

5067. Odlok o proračunu Občine Žalec za leto 2010, stran 15105.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05 in 60/07), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSPDPO, 109/08 in 49/09) in 24. člena Statuta Občine Žalec (Uradni list RS, št. 37/99, 43/00, 37/01, 25/02, 5/03, 29/03, 134/04, 16/05, 94/05 in 23/06) je Občinski svet Občine Žalec na 24. redni seji dne 21. decembra 2009 sprejel
O D L O K
o proračunu Občine Žalec za leto 2010
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
(vsebina odloka)
S tem odlokom se za Občino Žalec za leto 2010 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).
2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA
2. člen
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni podkontov.
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
                       v EUR
-------------------------------------------------
A.   BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
-------------------------------------------------
    Skupina/podskupina kontov     Proračun
                    leta 2010
-------------------------------------------------
I.   SKUPAJ PRIHODKI         25.612.600
    (70+71+72+73+74)
    TEKOČI PRIHODKI (70+71)     14.964.544
70   DAVČNI PRIHODKI         12.872.351
    700 Davki na dohodek in     11.052.801
    dobiček
    703 Davki na premoženje     1.280.160
    704 Domači davki na blago in    539.390
    storitve
71   NEDAVČNI PRIHODKI        2.092.193
    710 Udeležba na dobičku in    1.436.906
    dohodki od premoženja
    711 Takse in pristojbine       9.000
    712 Globe in druge denarne      4.670
    kazni
    713 Prihodki od prodaje blaga    12.998
    in storitev
    714 Drugi nedavčni prihodki    628.619
72   KAPITALSKI PRIHODKI        103.600
    720 Prihodki od prodaje        600
    osnovnih sredstev
    722 Prihodki od prodaje      103.000
    zemljišč in neopredmetenih
    dolgoročnih sredstev
73   PREJETE DONACIJE          16.100
    730 Prejete donacije iz       16.100
    domačih virov
74   TRANSFERNI PRIHODKI       10.528.356
    740 Transferni prihodki iz    4.239.957
    drugih javnofinančnih
    institucij
    741 Prejeta sredstva iz     6.288.399
    državnega proračuna iz
    sredstev proračuna Evropske
    unije
II.  SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)  27.553.790
40   TEKOČI ODHODKI          4.593.444
    400 Plače in drugi izdatki     913.650
    zaposlenim
    401 Prispevki delodajalcev za   147.030
    socialno varnost
    402 Izdatki za blago in     2.362.690
    storitve
    403 Plačila domačih obresti    211.060
    409 Rezerve            959.014
41   TEKOČI TRANSFERI         7.775.790
    410 Subvencije           234.550
    411 Transferi posameznikom in  3.798.170
    gospodinjstvom
    412 Transferi neprofitnim     959.955
    organizacijam in ustanovam
    413 Drugi tekoči domači     2.783.115
    transferi
42   INVESTICIJSKI ODHODKI      14.470.381
    420 Nakup in gradnja osnovnih  14.470.381
    sredstev
43   INVESTICIJSKI TRANSFERI      714.175
    431 Investicijski transferi    413.475
    pravnim in fizičnim osebam,
    ki niso proračunski
    uporabniki
    432 Investicijski transferi    300.700
    proračunskim uporabnikom
III.  PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ (I.-  –1.941.190
    II.)
-------------------------------------------------
B.   RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN
    NALOŽB
-------------------------------------------------
IV.  PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL    18.000
    IN PRODAJA KAPITALSKIH
    DELEŽEV (750+751+752)
75   PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL    18.000
    750 Prejeta vračila danih        0
    posojil
    751 Prodaja kapitalskih         0
    deležev
    752 Kupnine iz naslova       18.000
    privatizacije
V.   DANA POSOJILA IN POVEČANJE        0
    KAPITALSKIH DELEŽEV (44)
44   DANA POSOJILA IN POVEČANJE        0
    KAPITALSKIH DELEŽEV
VI.  PREJETA MINUS DANA POSOJILA     18.000
    IN SPREMEMBE KAPITALSKIH
    DELEŽEV (IV.-V.)
-------------------------------------------------
C.   RAČUN FINANCIRANJA
-------------------------------------------------
VII.  ZADOLŽEVANJE (500)        2.000.000
50   ZADOLŽEVANJE           2.000.000
    500 Domače zadolževanje     2.000.000
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)       512.340
55   ODPLAČILA DOLGA          512.340
    550 Odplačila domačega dolga    512.340
IX.  SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA   –435.530
    RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-
    VIII.)
X.   NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-     1.487.660
    VIII.)
XI.  NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-    1.941.190
    IX.)
XII.  STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA   435.530
    DAN 31. 12. 2009
-------------------------------------------------
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podkonte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – podkontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Žalec.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. člen
(izvrševanje proračuna)
Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke – podkonta.
Za izvrševanje proračuna organov občine in občinske uprave (neposrednih uporabnikov, opredeljenih po institucionalni klasifikaciji: 1000 Občinski svet, 2000 Župan, 3000 Nadzorni odbor, 4001 Občinska uprava – oddelek za premoženje in splošne zadeve, 4002 Občinska uprava – oddelek za finance, 4003 Občinska uprava – oddelek za gospodarske in negospodarske dejavnosti in 4004 Občinska uprava – oddelek za varstvo okolja in urejanje prostora) je kot odredbodajalec odgovoren župan občine.
Za izvrševanje finančnega načrta ožjega dela občine (krajevne skupnosti oziroma mestne skupnosti) je kot odredbodajalec odgovoren svet ožjega dela občine.
Za sklepanje pravnih poslov investicijskega značaja nad zneskom 2.000 EUR potrebujejo krajevne skupnosti in mestna skupnost soglasje župana občine.
4. člen
(namenski prihodki in odhodki proračuna)
Namenski prihodki proračuna so donacije, prihodki stanovanjskega gospodarstva (prihodki od najemnin za stanovanja, prihodki od prodaje stanovanjskih objektov in stanovanj, prejeta sredstva kupnin iz naslova privatizacije), prihodki od prodaje ali zamenjave občinskega stvarnega premoženja in odškodnine iz naslova zavarovanj le-tega, pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest, požarna taksa, turistična taksa, prihodki po zakonu o rudarstvu, prihodki od komunalnih prispevkov, dobiček JKP d.o.o. Žalec, priključne takse, prihodki od najemnin za gospodarsko javno infrastrukturo, okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda, okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov ter druge predpisane namenske dajatve.
Sredstva okoljske dajatve se lahko porabijo le za:
1. gradnjo infrastrukture, namenjene izvajanju občinskih obveznih javnih služb varstva okolja v skladu z državnimi operativnimi programi, sprejetimi s predpisi varstva okolja na področju čiščenja in odvajanja odpadnih voda, ravnanja s komunalnimi odpadki in odlaganja odpadkov, in
2. zagotavljanje oskrbovalnih standardov, tehničnih, vzdrževalnih, organizacijskih in drugih ukrepov, predpisanih za izvajanje obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja.
Namenski prihodki proračuna so tudi »izvirni« prihodki ožjih delov občine, ki so vplačani na njihove podračune in so namenjeni posameznemu ožjemu delu občine za namene, opredeljene v njegovem finančnem načrtu.
Če se po sprejemu proračuna vplača namenski prejemek, ki zahteva sorazmeren namenski izdatek, ki v proračunu ni izkazan ali ni izkazan v zadostni višini, se v višini dejanskih prejemkov povečata obseg izdatkov finančnega načrta uporabnika in proračun.
Če so namenski prejemki vplačani v proračun v nižjem obsegu kot je izkazan v proračunu, lahko uporabnik prevzema in plačuje obveznosti samo v višini dejansko vplačanih oziroma razpoložljivih sredstev.
Namenska sredstva, ki niso bila porabljena v preteklem letu, se prenesejo v proračun za tekoče leto za isti namen.
Za obseg prenesenih namenskih sredstev se povečata obseg izdatkov finančnega načrta uporabnika na postavkah – podkontih, na katere se nanašajo in proračun.
5. člen
(prerazporejanje pravic porabe)
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.
O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu proračuna – finančnih načrtih organov občine in občinske uprave med podprogrami v okviru glavnih programov odloča na predlog neposrednega uporabnika župan do višine 40% sredstev, namenjenih glavnemu programu.
O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu proračuna – finančnih načrtih ožjih delov občine med podprogrami v okviru glavnih programov odloča posamezni svet krajevne skupnosti oziroma mestne skupnosti do višine 40% sredstev, namenjenih glavnemu programu.
Prerazporeditev pravic porabe iz drugega in tretjega odstavka tega člena se opravi s pisnim sklepom, iz katerega je razvidno, na katerem programu, podprogramu, proračunski postavki in podkontu se pravica porabe povečuje in na kateri se zmanjšuje, tako da ostane proračun uravnotežen.
Župan s poročilom o izvrševanju proračuna v mesecu avgustu in konec leta z zaključnim računom poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2010 in njegovi realizaciji.
6. člen
(največji dovoljeni obseg prevzetih obveznosti v breme proračunov prihodnjih let)
Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu razpiše javno naročilo za celotno vrednost projekta, ki je vključen v načrt razvojnih programov, če so zanj načrtovane pravice porabe na proračunskih postavkah v sprejetem proračunu.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke in investicijske transfere, ne sme presegati 70% pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 25% pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
Omejitve iz drugega in tretjega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami in prevzemanje obveznosti za dobavo elektrike, telefona, vode, komunalnih storitev in drugih storitev, potrebnih za operativno delovanje neposrednih uporabnikov.
Prevzete obveznosti iz drugega in tretjega odstavka tega člena se načrtujejo v finančnem načrtu neposrednega uporabnika in načrtu razvojnih programov.
7. člen
(spreminjanje načrta razvojnih programov)
Župan lahko spreminja vrednost projektov v načrtu razvojnih programov. Projekte, katerih vrednost se spremeni za več kot 20%, mora predhodno potrditi občinski svet.
Projekti, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče leto, zaključek financiranja prestavi iz predhodnega v tekoče leto, se uvrstijo v načrt razvojnih programov po uveljavitvi proračuna.
Novi projekti se uvrstijo v načrt razvojnih programov na podlagi odločitve občinskega sveta.
8. člen
(proračunski skladi)
Proračunski skladi so:
1. račun proračunske rezerve, oblikovane po ZJF,
2. račun stanovanjskega sklada, ustanovljenega na podlagi odloka o ustanovitvi proračunskega stanovanjskega sklada (Uradni list RS, št. 88/01).
Proračunska rezerva se v letu 2010 oblikuje v višini 170.000 evrov.
O uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF odloča župan in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet.
4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA OBČINE
9. člen
(odpis dolgov)
Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF, lahko župan v letu 2010 odpiše dolgove, ki jih imajo dolžniki do občine, in sicer največ do skupne višine 10.000,00 evrov.
5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA
10. člen
(obseg zadolževanja občine in izdanih poroštev občine)
Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu financiranja se občina za proračun leta 2010 lahko zadolži do višine 2.000.000 EUR.
Občina Žalec v letu 2010 ne bo izdajala poroštev za izpolnitev obveznosti javnih zavodov in javnega podjetja, katerih ustanoviteljica je.
11. člen
(obseg zadolževanja in izdanih poroštev posrednih uporabnikov občinskega proračuna in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je občina ter pravnih oseb, v katerih ima občina neposredno ali posredno prevladujoč vpliv na upravljanje)
Posredni uporabniki občinskega proračuna, javno podjetje, katerega ustanoviteljica je občina ter druge pravne osebe, v katerih ima občina neposredno ali posredno prevladujoč vpliv na upravljanje, se v letu 2010 ne smejo zadolžiti.
Posredni uporabniki občinskega proračuna, javno podjetje, katerega ustanoviteljica je občina ter druge pravne osebe, v katerih ima občina neposredno ali posredno prevladujoč vpliv na upravljanje, v letu 2010 ne smejo izdajati poroštev.
6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
12. člen
(začasno financiranje v letu 2011)
V obdobju začasnega financiranja Občine Žalec v letu 2011, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.
13. člen
(uveljavitev odloka)
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 40302-0001/2009
Žalec, dne 21. decembra 2009
Župan
Občine Žalec
Lojze Posedel l.r.