Uradni list

Številka 110
Uradni list RS, št. 110/2009 z dne 29. 12. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 110/2009 z dne 29. 12. 2009

Kazalo

5024. Sklep o določitvi cene programov predšolske vzgoje in plačila staršev v javnem vzgojno varstvenem zavodu »VRTEC« Murska Sobota za leto 2010, stran 15028.

Na podlagi prvega odstavka 31. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05, ZVrt-UPB2 in 25/08), drugega odstavka 12. člena Pravilnika o plačilih staršev za progame v vrtcih (Uradni list RS, št. 129/06 in 79/08), 17., 18., 20.a in 22. člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Uradni list RS, št. 97/03, 77/05, 120/05) ter 17. člena Statuta Mestne občine Murska Sobota (UPB, Uradni list RS, št. 23/07) je Mestni svet Mestne občine Murska Sobota na 25. seji dne 17. decembra 2009 sprejel
S K L E P
o določitvi cene programov predšolske vzgoje in plačila staršev v javnem vzgojno varstvenem zavodu »VRTEC« Murska Sobota za leto 2010
1. člen
Cena dnevnega programa (6–9 ur) za otroka v oddelkih 1. in 2. starostnega obdobja od 1. do 6. leta starosti znaša 401,10 EUR na otroka mesečno, cena poldnevnega programa (4–6 ur) pa 280,77 EUR.
2. člen
Kot osnova za izračun plačila staršev za prvega otroka v javnem vrtcu Murska Sobota, ki imajo stalno bivališče v Mestni občini Murska Sobota, se v skladu s Pravilnikom o plačilih staršev določi cena dnevnega programa 328,52 EUR in cena poldnevnega programa 229,96 EUR na otroka mesečno. Razliko do dejanske cene dnevnega programa iz 1. člena v višini 72,58 EUR (subvencija) ter razliko do dejanske cene poldnevnega programa iz 1. člena v višini 50,81 EUR (subvencija) bo za otroke, ki imajo stalno bivališče v Mestni občini Murska Sobota, pokrivala Mestna občina Murska Sobota iz sredstev občinskega proračuna za otroško varstvo.
3. člen
V skladu s prvim in drugim odstavkom 17. člena Zakona o vrtcih, Mestna občina Murska Sobota, glede na razmere in položaj oziroma zatečeno stanje pri izvajanju dnevnih programov v Vrtcu Murska Sobota, določa kot maksimalni normativ v oddelkih 1. starostnega obdobja 14 otrok na oddelek in v oddelkih 2. starostnega obdobja 24 otrok na oddelek.
Na podlagi drugega odstavka 10. člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (v nadaljevanju: Pravilnik o metodologiji), bo Mestna občina Murska Sobota Vrtcu Murska Sobota v odobrenih oddelkih zagotavljala finančna sredstva v višini cene programa brez živil za število otrok, ki predstavlja razliko med dejanskim številom otrok v oddelku in maksimalnim normativnim številom.
4. člen
V skladu z 8. členom Pravilnika o metodologiji bo Mestna občina Murska Sobota kot ustanoviteljica zavoda zagotavljala finančna sredstva izven cene programov za zaposlene delavce po potrjeni sistemizaciji, s katerimi se presegajo predpisani normativi ter druge nujne stroške, navedene v tem členu pravilnika.
V skladu z drugim odstavkom 11. člena Pravilnika o metodologiji bo Mestna občina Murska Sobota v primeru potreb zagotavljala tudi sredstva za spremljevalce gibalno oviranih otrok.
5. člen
Za dneve odsotnosti otrok (ne glede na vzrok odsotnosti) se staršem od plačila odšteje sorazmerni del (glede na plačilni razred) vrednosti živil; ta mesečno znašajo 25,84 EUR.
6. člen
Za dneve odsotnosti v mesecu juliju in avgustu se za vsak dan odsotnosti otroka staršem odšteje celotni znesek dnevne oskrbnine. Da bi starši uveljavili navedeni odbitek, morajo odsotnost otroka pisno napovedati vsaj 7 dni pred nastopom. Finančna sredstva za pokrivanje stroškov v času odsotnosti otrok zagotavlja Mestna občina Murska Sobota na podlagi izdanih računov Vrtca, v obračunu se obvezno zniža cena za stroške neporabljenih živil.
7. člen
Cena za otroke s posebnimi potrebami v razvojnem oddelku znaša 1.438,05 EUR, za otroke z motnjami v razvoju. Za otroke z motnjami v razvoju, integrirane v redne oddelke, pa znaša ekonomska cena 776,36 EUR.
Ceni iz prvega odstavka tega člena sta določeni na podlagi predpisane kadrovske zasedbe v teh oddelkih in normativov glede maksimalnega števila otrok v razvojnem oziroma integriranem oddelku. Osnova za plačilo staršev otrok je, v skladu s 30. členom Zakona o vrtcih, cena za druge enako stare otroke. Razliko med ceno programa in plačilom staršev je dolžna plačevati domicilna občina otroka.
8. člen
Cena dnevnega programa vzgojno-varstvenih storitev za otroke, ki so jih deležni v bolnišničnih oddelkih med zdravljenjem v bolnišnici Rakičan, znaša 17,40 EUR/dan. Račune po obračunu izstavlja Vrtec Murska Sobota domicilni občini otroka.
9. člen
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati Sklep o določitvi cene programov predšolske vzgoje in plačila staršev v Vrtcu Murska Sobota za leto 2009 (Uradni list RS, št. 118/08).
10. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2010 dalje.
Št. 602-0808/2009-1(173)
Murska Sobota, dne 17. decembra 2009
Župan
Mestne občine Murska Sobota
Anton Štihec l.r.