Uradni list

Številka 49
Uradni list RS, št. 49/2009 z dne 29. 6. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 49/2009 z dne 29. 6. 2009

Kazalo

2469. Odlok o koncesiji za izvajanje programa predšolske vzgoje in varstva, stran 6836.

Na podlagi 25. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96), v skladu z 10. členom Zakon o vrtcih – uradno prečiščeno besedilo (Uradni list RS, št. 100/05, 25/08), Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja – uradno prečiščeno besedilo (Uradni list, RS, št. 16/07, 36/08) in na podlagi 16. člena Statuta Občine Ilirska Bistrica (Uradni objave Primorskih novic, št. 18/95, 18/97, 30/98, 4/08, Uradni list RS, št. 31/99, Uradni objave časopisa Snežnik, št. 4, 30. 6. 2006) je Občinski svet Občine Ilirska Bistrica na 25. seji dne 18. 6. 2009 sprejel
O D L O K
o koncesiji za izvajanje programa predšolske vzgoje in varstva
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta odlok določa predmet, pogoje, merila, postopek podeljevanja, sklenitev koncesijske pogodbe in njeno izvajanje, ter prenehanje koncesije na področju javne službe izvajanja programa predšolske vzgoje in varstva.
2. člen
Koncedent v skladu s tem odlokom je Občina Ilirska Bistrica, ki podeli koncesijo za izvajanje javne službe izvajanja programa predšolske vzgoje in varstva. Koncesionar je lahko zasebni vrtec, zasebnik, drug zavod, gospodarska družba in druga pravna ali fizična oseb, ki izpolnjuje pogoje določene za izvajanje javno veljavnih programov.
II. PREDMET KONCESIJE
3. člen
Predmet koncesije v skladu s tem odlokom je izvajanje programa predšolske vzgoje in varstva v okviru programa, sprejetega za javne vrtce.
III. POGOJI ZA PODELITEV KONCESIJE
4. člen
Javno službo izvajanja programa predšolske vzgoje in varstva izvaja koncesionar, ki izpolnjuje naslednje pogoje:
– je registriran za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje in varstva,
– ima dovoljenje za opravljanje dejavnosti (dokaz o vpisu v razvid),
– ima pozitivno mnenje Strokovnega sveta RS za splošno izobraževanje o ustreznosti programa,
– zagotavlja opremljenost v skladu s Pravilnikom o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca (Uradni list RS, št. 73/00, 75/05, 33/08, 126/08),
– ima zagotovljene strokovno usposobljene delavce v skladu s Pravilnikom o normativih in kadrovskih pogojih za opravljanje predšolske vzgoje (Uradni list RS, št. 75/05, 82/05, 76/08),
– ima letni delovni načrt,
– izvaja oziroma bo izvajal dnevni program,
– dejavnost opravlja za ceno programa, ki jo potrdi občinski svet.
IV. MERILA ZA IZBOR KONCESIONARJA
5. člen
Pri izbiri koncesionarja se upoštevajo naslednja merila:
1. Ocena objekta, prostora in opreme do 30 točk
Ocenjuje se funkcionalnost objekta, velikost prostorov za izvajanje programa, število in kvaliteta igral, velikost in opremljenost zunanjih površin, namenjenih izvajanju programa, varnost (tehnično varovanje), dostop in parkirna mesta.
2. Nadstandardni program do 20 točk
Ocenjuje se program, ki je obsežnejši in kvalitetnejši, kot ga določa predpis ter časovno daljše opravljanje dejavnosti, kot ga predvideva dnevni program.
3. Število oddelkov v posameznem okolišu do 15 točk
Ocenjuje se število oddelkov, ki jih ponudnik nudi glede na potrebe oziroma število otrok v posameznem razpisanem obdobju.
4. Predlagana lastna cena programa, izdelana po veljavni metodologiji do 10 točk
Najugodnejša lastna cena programa dobi najvišje število točk, ostale sorazmerno nižje število točk.
5. Lokacija vrtca oziroma oddelka do 10 točk
Večje število točk dobi ponudnik, ki bo dejavnost opravljal v središču posameznega območja.
6. Rok pričetka izvajanja javne službe do 10 točk
Ocenjuje se odstopanje od dneva pričetka izvajanja, ki je v razpisu določen: za vsakih 10 dni nad določenim rokom dobi ponudnik eno točko manj.
Kolikor ponudnik v ponudbi ne predloži dokumenta ali navede podatka, na podlagi katerega se bo ponudba ocenjevala, se vloga upošteva kot popolna, oceni pa se z 0 točk.
V. POSTOPEK PODELITVE KONCESIJE
6. člen
Javni razpis za podelitev koncesije objavi župan. Javni razpis se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
V javnem razpisu se navedejo:
– dejavnost, ki je predmet koncesije,
– območje, na katerem naj bi se opravljala dejavnost,
– pogoji za opravljanje dejavnosti,
– čas, za katerega se dodeljuje koncesija,
– rok, do katerega se sprejemajo prijave,
– merila za izbiro,
– rok, v katerem bodo kandidati obveščeni o izbiri,
– navedbo organa, ki bo opravil izbor koncesionarja,
– navedbo organa, ki je pooblaščen za sklenitev koncesijske pogodbe.
7. člen
Rok za prijavo na razpis mora omogočiti ponudnikom pripravo dokazil o izpolnjevanju predpisanih pogojev.
8. člen
Koncendent mora v času objave razpisa omogočiti ponudnikom vpogled v razpisno dokumentacijo in jo na zahtevo predati.
9. člen
Koncendent v postopku podelitve koncesije imenuje najmanj tričlansko strokovno komisijo, ki opravlja naslednje naloge:
– pregleda ponudbe oziroma ugotovi izpolnjevanje predpisanih pogojev ponudnikov,
– ponudbe oceni, na podlagi postavljenih meril,
– izdela poročilo o ocenjevanju in na podlagi ugotovitev predlaga koncendentu ponudnika, ki je najprimernejši.
Odločbo o izbiri koncesionarja izda občinska uprava. Zoper odločbo je dovoljena pritožba, v roku 15 dni. O pritožbi odloča župan.
10. člen
Če se na javni razpis ne javi noben ponudnik, oziroma če noben od ponudnikov ne izpolnjuje predpisanih pogojev ali ne predloži dokazil o njihovem izpolnjevanju, koncendent s sklepom ugotovi, da razpis ni uspel.
VI. SKLENITEV KONCESIJSKE POGODBE, NJENO IZVAJANJE IN PRENEHANJE KONCESIJSKEGA RAZMERJA
11. člen
Najkasneje v roku 30 dni od dokončnosti odločbe koncedent in izbrani kocesionar skleneta koncesijsko pogodbo. Izvajanje javne službe se lahko začne izvajati po podpisu pogodbe, vendar najkasneje v začetku šolskega leta, ki sledi podpisu pogodbe oziroma v roku, ki ga je koncesionar ponudil.
12. člen
Koncesijska pogodba se sklene za 10 let z možnostjo podaljšanja. S pogodbo o koncesiji koncedent in koncesionar uredita medsebojne pravice in obveznosti, pod katerimi mora koncesionar opravljati dejavnost, zlasti pa:
– predmet koncesije,
– ceno programa,
– obseg izvajanja dejavnosti,
– začetek izvajanja koncesije,
– rok za odpoved koncesije,
– sredstva, ki jih za opravljanje dejavnosti zagotavlja koncedent,
– odvzem koncesije.
Pogodba se sklene v pisni obliki.
13. člen
Koncesija preneha:
– s potekom dobe trajanja koncesije,
– na podlagi odpovedi,
– z odvzemom koncesije.
Rok za odpoved koncesije ne sme biti krajši od šestih mesecev.
Če se ugotovi, da koncesionar ne opravlja dejavnosti v skladu s predpisi, odločbo o koncesiji ter pogodbo o koncesiji, mu koncedent določi rok za odpravo pomanjkljivosti. Če koncesionar ugotovljenih pomanjkljivosti ne odpravi v določenem roku, se mu koncesija odvzame z odločbo.
14. člen
Koncesijsko razmerje ni prenosljivo, razen s soglasjem koncedenta.
15. člen
Nadzor nad izvajanjem koncesij opravlja pristojni organ občinske uprave.
VII. KONČNA DOLOČBA
16. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-5/2009
Ilirska Bistrica, dne 18. junija 2009
Župan
Občine Ilirska Bistrica
Anton Šenkinc l.r.