Uradni list

Številka 48
Uradni list RS, št. 48/2009 z dne 26. 6. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 48/2009 z dne 26. 6. 2009

Kazalo

2408. Odlok o rebalansu proračuna Občine Ilirska Bistrica za leto 2009, stran 6676.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05 in 60/07), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 127/06 – ZJZP in 14/07 – ZSPDPO) in 16. člena Statuta Občine Ilirska Bistrica (Uradne objave PN, št. 18/95, 18/97, 30/98, Uradni list RS, št. 31/99 in Uradne objave glasila Snežnik, št. 4/06) je Občinski svet Občine Ilirska Bistrica na 25. redni seji dne 18. 6. 2009 sprejel
O D L O K
o rebalansu proračuna Občine Ilirska Bistrica za leto 2009
1. člen
V Odloku o rebalansu proračuna Občine Ilirska Bistrica za leto 2009, objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije št. 124, dne 30. 12. 2008, se v 2. členu spremeni tako, da se glasi:
»V splošnem delu rebalansa proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov«.
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV           V EUR
+------+----------------------------------------+------------+
|I.  |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)    | 21.595.372|
+------+----------------------------------------+------------+
|   |TEKOČI PRIHODKI (70+71)         | 10.079.397|
+------+----------------------------------------+------------+
|   |DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)    |  8.689.654|
+------+----------------------------------------+------------+
|   |DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK       |  7.709.462|
+------+----------------------------------------+------------+
|   |DAVKI NA PREMOŽENJE           |   586.760|
+------+----------------------------------------+------------+
|   |DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE    |   393.432|
+------+----------------------------------------+------------+
|   |DRUGI DAVKI               |      |
+------+----------------------------------------+------------+
|   |NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714) |  1.389.743|
+------+----------------------------------------+------------+
|   |UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREM. |   491.420|
+------+----------------------------------------+------------+
|   |TAKSE IN PRISTOJBINE          |    3.740|
+------+----------------------------------------+------------+
|   |DENARNE KAZNI              |    9.060|
+------+----------------------------------------+------------+
|   |PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV  |   10.200|
+------+----------------------------------------+------------+
|   |DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI         |   875.323|
+------+----------------------------------------+------------+
|   |KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)    |  4.126.720|
+------+----------------------------------------+------------+
|   |PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV  |  2.212.081|
+------+----------------------------------------+------------+
|   |PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEMAT. |  1.914.639|
|   |PREMOŽ.                 |      |
+------+----------------------------------------+------------+
|   |PREJETE DONACIJE (730+731)       |     500|
+------+----------------------------------------+------------+
|   |PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV    |     500|
+------+----------------------------------------+------------+
|   |TRANSFERNI PRIHODKI           |  7.388.755|
+------+----------------------------------------+------------+
|   |TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFIN. |  3.372.207|
|   |INST.                  |      |
+------+----------------------------------------+------------+
|   |PREJETA SRED. IZ DRŽ. PR. IZ SRED.   |  4.016.548|
|   |PRORAČUNA EU              |      |
+------+----------------------------------------+------------+
|II.  |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)      | 26.959.471|
+------+----------------------------------------+------------+
|   |TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)  |  4.534.422|
+------+----------------------------------------+------------+
|   |PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM    |   665.912|
+------+----------------------------------------+------------+
|   |PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VAR. |   128.384|
+------+----------------------------------------+------------+
|   |IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE      |  3.359.899|
+------+----------------------------------------+------------+
|   |PLAČILA DOMAČIH OBRESTI         |   84.354|
+------+----------------------------------------+------------+
|   |SREDSTVA, IZLOČENA V REZERVE      |   295.874|
+------+----------------------------------------+------------+
|   |TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)   |  4.409.544|
+------+----------------------------------------+------------+
|   |SUBVENCIJE               |   130.417|
+------+----------------------------------------+------------+
|   |TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN        |  2.253.374|
|   |GOSPODINJSTVOM             |      |
+------+----------------------------------------+------------+
|   |TRANSFERI NEPROFITNIM ORG. IN USTANOVAM |   584.243|
+------+----------------------------------------+------------+
|   |DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI      |  1.441.510|
+------+----------------------------------------+------------+
|   |INVESTICIJSKI ODHODKI (420)       | 17.136.694|
+------+----------------------------------------+------------+
|   |NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV   | 17.136.694|
+------+----------------------------------------+------------+
|   |INVESTICIJSKI TRANSFERI (430)      |   878.811|
+------+----------------------------------------+------------+
|   |INVEST. TR. PRAVNIM IN FIZIČNIM OSEBAM, |   819.391|
|   |KI NISO PR. UPOR.            |      |
+------+----------------------------------------+------------+
|   |INVEST. TR. PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM  |   59.420|
+------+----------------------------------------+------------+
|III. |PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I. | –5.364.099|
|   |– II.)                 |      |
+------+----------------------------------------+------------+
B) RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
+------+----------------------------------------+------------+
|IV.  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN    |    2.158|
|   |PRODAJA KAPIT. DELEŽEV (750+751+752)  |      |
+------+----------------------------------------+------------+
|   |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL      |      |
+------+----------------------------------------+------------+
|   |PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV       |    2.158|
+------+----------------------------------------+------------+
|   |KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE    |      |
+------+----------------------------------------+------------+
|V.  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPIT.    |    1.800|
|   |DELEŽEV                 |      |
+------+----------------------------------------+------------+
|   |DANA POSOJILA              |      |
+------+----------------------------------------+------------+
|   |POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV      |    1.800|
+------+----------------------------------------+------------+
|   |PORABA SREDSTEV KUPNIN IZ NASLOVA    |      |
|   |PRIVATIZ.                |      |
+------+----------------------------------------+------------+
|VI.  |PREJETA MINUS DANA POSOJ. IN SPR. KAP. |     358|
|   |DEL. (IV.-V.)              |      |
+------+----------------------------------------+------------+
C. RAČUN FINANCIRANJA
+------+----------------------------------------+------------+
|VII. |ZADOLŽEVANJE (500)           |  2.146.710|
+------+----------------------------------------+------------+
|   |DOMAČE ZADOLŽEVANJE           |  2.146.710|
+------+----------------------------------------+------------+
|VIII. |ODPLAČILA DOLGA (550)          |   205.662|
+------+----------------------------------------+------------+
|   |ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA        |   205.662|
+------+----------------------------------------+------------+
|IX.  |POVEČANJE (ZMANJŠ.) SRED. NA RAČ.    | –3.439.302|
|   |(I+IV+VII-II-V-VIII)          |      |
+------+----------------------------------------+------------+
|X.  |NETO ZADOLŽEVANJE (VII-VIII)      |  1.924.439|
+------+----------------------------------------+------------+
|XI.  |NETO FINANCIRANJE (VI+VII-VIII-IX)   |  5.364.099|
+------+----------------------------------------+------------+
|   |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12. |  3.439.302|
|   |PRET. LETA               |      |
+------+----------------------------------------+------------+
Zmanjšanje sredstev na računu – proračunski primanjkljaj v višini 3.439.302 evrov (3.234.473 evrov sredstva občinske uprave in 204.829 evrov sredstva krajevnih skupnosti) se krije iz prenesenih sredstev iz leta 2008.
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov (občinski svet, nadzorni odbor, župan, občinska uprava in krajevne skupnosti), ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – kontov in načrt razvojnih programov za obdobje od leta 2009 do leta 2012 sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Ilirska Bistrica http://www.ilirska-bistrica.si.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.
Prilogi k temu odloku sta tudi obrazložitvi splošnega in posebnega dela proračuna ter načrta razvojnih programov neposrednih proračunskih porabnikov, specifikacija investicij za katere je predvideno zadolževanje ter specifikacija porabe namenskih sredstev.
2. člen
Za četrtim odstavkom 6. člena se doda nov odstavek, ki glasi:
Na podlagi sklepa sveta krajevne skupnosti o razdelitvi prejetih sredstev iz naslova vračanja vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje, lahko predsednik krajevne skupnosti med letom prerazporedi omenjena sredstva za posamezne, s prej omenjenim sklepom določene aktivnosti.
3. člen
Besedilo 9. člena glasi:
V skladu z 42. členom ZJF se s proračunom predvidi splošna proračunska rezervacija, ki sme znašati največ 2% prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov.
Splošna proračunska rezervacija za leto 2009 je opredeljena v višini 310.506 evrov, kar znaša 1,43% prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov.
Sredstva splošne proračunske rezervacije se uporabijo:
– za enkratne dotacije neprofitnim organizacijam, društvom, posameznikom ipd. v višini 13.200 evrov, s tem da župan lahko podeli za posamezni namen največ 630 evrov,
– za nove aktivnosti, programe, študije, ocene, analize, priprave dokumentacije za razpise ipd., za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva, se načrtuje sredstva v višini 21.600 evrov; za vsak posamezni namen lahko župan uporabi največ 8.500 evrov brez soglasja občinskega sveta,
– za namene, za katere se med letom izkaže, da niso bila zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu, se načrtuje sredstva v višini 275.706 evrov.
O uporabi sredstev splošne proračunske rezervacije odloča župan in o porabi obvešča občinski svet.
4. člen
V drugem odstavku 12. člena odloka se spremeni besedilo »v Zakonu o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leti 2008 in 2009 (ZIPRS0809) objavljen v Uradnem listu RS, št. 114/07«, se nadomesti z besedilom:
V Zakonu o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2008 in 2009 (ZIPRS0809) objavljen v Uradnem listu RS, št. 114/07, 58/08, 58/08 – ZZdrS-E, 109/08 – ZJF-D in 26/09.
5. člen
V 15. členu odloka se doda nova deveta alineja, ki glasi:
– potrjuje investicijsko dokumentacijo.
6. člen
Zadolženost oziroma odplačilo obveznosti iz naslova posojil (glavnice in obresti), finančnih najemov in obveznosti iz naslova izdanih poroštev za izpolnitev obveznosti posrednih proračunskih uporabnikov in javnih podjetij na dan 1. 1. 2009 znaša 6,2%.
Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov in odplačila dolgov v računu financiranja se Občina Ilirska Bistrica za proračun leta 2009 lahko zadolži do višine 2.146.710 evrov za izvajanje investicij.
7. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2009 dalje.
Št. 410-198/2009
Ilirska Bistrica, dne 18. junija 2009
Župan
Občine Ilirska Bistrica
Anton Šenkinc l.r.