Uradni list

Številka 37
Uradni list RS, št. 37/2009 z dne 18. 5. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 37/2009 z dne 18. 5. 2009

Kazalo

42. Zakon o ratifikaciji Sporazuma o razvojnem sodelovanju med Vlado Republike Slovenije in Kabinetom ministrov Ukrajine (BUKRS), stran 1013.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi Zakona o ratifikaciji Sporazuma o razvojnem sodelovanju med Vlado Republike Slovenije in Kabinetom ministrov Ukrajine (BUKRS)
Razglašam Zakon o ratifikaciji Sporazuma o razvojnem sodelovanju med Vlado Republike Slovenije in Kabinetom ministrov Ukrajine (BUKRS), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 23. aprila 2009.
Št. 003-02-4/2009-8
Ljubljana, dne 4. maja 2009
dr. Danilo Türk l.r.
Predsednik
Republike Slovenije
Z A K O N
O RATIFIKACIJI SPORAZUMA O RAZVOJNEM SODELOVANJU MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN KABINETOM MINISTROV UKRAJINE (BUKRS)
1. člen
Ratificira se Sporazum o razvojnem sodelovanju med Vlado Republike Slovenije in Kabinetom ministrov Ukrajine, podpisan v Ljubljani 4. junija 2008.
2. člen
Sporazum se v izvirniku v slovenskem in angleškem jeziku glasi(1):
SPORAZUM
O RAZVOJNEM SODELOVANJU
MED
VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE
IN
KABINETOM MINISTROV UKRAJINE
Vlada Republike Slovenije in Kabinet ministrov Ukrajine (v nadaljnjem besedilu: pogodbenika) sta se
ob upoštevanju smernic Odbora za razvojno pomoč OECD, sodelovanja med Evropsko unijo ter državami Zahodnega Balkana in Vzhodne Evrope (v nadaljnjem besedilu: regija) in obstoječih okvirnih sporazumov ter ob potrditvi prizadevanj mednarodne skupnosti na tem področju,
v želji, da Republika Slovenija prispeva k izpolnjevanju razvojnih ciljev Ukrajine s spodbujanjem razvoja socialno in ekološko trajnostnega tržnega gospodarstva, ki bo spodbudilo trajnostni razvoj, ob pomoči mednarodnih organizacij, finančnih ustanov in drugih donatorjev,
ob upoštevanju pomena regionalnega razvojnega pristopa, katerega namen je prispevati k miru, varnosti, blaginji in stabilnosti v jugovzhodnoevropski regiji,
z namenom, da Republika Slovenija in Ukrajina vzpostavita pogodbeno razmerje, ki bo temeljilo na partnerstvu in preglednosti razvojnega sodelovanja ter prispevalo k evropskim težnjam in usmerjenosti Ukrajine,
sporazumela:
1. člen
Cilji
Ciljna področja razvojnega sodelovanja so:
a) posodobitev infrastrukture in pomoč na področjih urbanizma, rehabilitacije, izboljšanja in varovanja okolja ter večja pripravljenost za ukrepanje ob naravnih in drugih nesrečah;
b) spodbujanje naložb;
c) posodobitev javne uprave in lokalne samouprave;
d) pomoč pri vzpostavljanju demokratičnih institucij;
e) spodbujanje pravne države;
f) podpora izboljšavam socialne politike;
g) spodbujanje gospodarskega razvoja;
h) podpora izobraževanju in poklicnemu usposabljanju zaposlenih v javni upravi in znanstvenih delavcev;
i) štipendiranje;
j) podpora razvoju na področjih izobraževanja, usposabljanja in mladine, zlasti z večstranskimi programi sodelovanja;
k) pomoč pri prilagajanju ukrajinske zakonodaje zahtevam EU;
l) usposabljanje in izobraževanje zaposlenih v javni upravi in znanstvenih delavcev za sodelovanje v evropskih raziskovalno-razvojnih programih, zlasti znotraj okvirnih programov EU;
m) sodelovanje v skupnih projektih, ki jih prijavljajo slovenske organizacije v okviru evropskih raziskovalno-razvojnih programov, s posebnim poudarkom na usposabljanju in raziskovalnem delu v Sloveniji;
n) podpora usposabljanju zaposlenih v državni upravi s ciljem približevanja EU;
o) reforma javnih financ.
Konkretne oblike razvojnega sodelovanja po tem sporazumu se uskladijo z dolgoročnim programom mednarodnega razvojnega sodelovanja Republike Slovenije in določijo z dogovori o sodelovanju, ki jih sklenejo nosilci ali izvajalci projektov in programov s prejemniki pomoči v Ukrajini.
2. člen
Sredstva
V okviru razvojnega sodelovanja Republika Slovenija Ukrajini zagotavlja razvojno pomoč, ki se določi z vrednostjo načrtovanih programov in projektov, opredeljenih z dogovori o sodelovanju iz drugega odstavka 1. člena.
Programi in projekti razvojnega sodelovanja po tem sporazumu se uskladijo z dolgoročnim programom mednarodnega razvojnega sodelovanja Republike Slovenije, o njih pa se pogodbenika dogovorita v skupnem odboru, opredeljenem v 3. členu tega sporazuma.
Za izvedbo dogovorjenih projektov in programov pogodbenika skleneta ločene memorandume o sodelovanju.
Vzorec (osnovne elemente) memorandumov o sodelovanju določi skupni odbor.
Za namen razvojnega sodelovanja se sredstva, ki jih zagotovi Republika Slovenija za financiranje projektov razvojne pomoči, ne morejo uporabiti za plačilo carin, davkov ali drugih dajatev, ki se uporabljajo v Ukrajini.
Vsa oprema, storitve, materiali in druga sredstva, ki jih financira Republika Slovenija na področju programov in projektov iz tega sporazuma o razvojnem sodelovanju, so oproščeni davkov, carin in obveznih dajatev, ki se uporabljajo v Ukrajini, ali zanje velja možnost vračila skladno z zakonodajo, ki se uporablja v Ukrajini.
Strokovnjaki, državljani Republike Slovenije, vključeni v izvedbene programe in projekte pomoči, ki jih financira Republika Slovenija, ter njihovi družinski člani pridobijo brezplačne vstopne vizume za Ukrajino.
3. člen
Skupni odbor
S tem sporazumom se ustanovi skupni odbor, ki predlaga in sprejema prednostne naloge, programe in projekte mednarodnega razvojnega sodelovanja. Odbor spremlja izvajanje programov in projektov ter pri tem upošteva oceno izvedenih programov in projektov razvojnega sodelovanja.
Delovno področje in poslovnik skupnega odbora se opredelita v postopkovnih pravilih, ki jih pogodbenika določita in se o njih dogovorita.
Vsak pogodbenik ima v skupnem odboru dva člana. Člane skupnega odbora v imenu Vlade Republike Slovenije imenuje minister za zunanje zadeve, v imenu Kabineta ministrov Ukrajine pa minister za gospodarstvo Ukrajine.
Organa, pristojna za usklajevanje dejavnosti in spremljanje izvajanja programov in projektov razvojnega sodelovanja, sta Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije v imenu Vlade Republike Slovenije in Ministrstvo za gospodarstvo v imenu Kabineta ministrov Ukrajine.
4. člen
Ocenjevanje in spremljanje
Pogodbenika ocenjujeta in spremljata razvojne programe in projekte v skladu z merili in postopki Evropske unije.
5. člen
Skladnost s politikami Evropske unije
Pri izvajanju tega sporazuma Republika Slovenija spoštuje svoje obveznosti, ki izhajajo iz pravnega reda Evropske unije.
Projekti in dejavnosti, financirani iz programa razvojne pomoči, so skladni s politikami Evropske unije, tudi politikami s področja varovanja okolja, proizvodnje zdrave hrane, enakosti spolov, prometa, čezevropskih omrežij (TREN), konkurence in javnih naročil.
6. člen
Usklajenost z drugimi donatorji
Pogodbenika se strinjata, da lahko projekte in dejavnosti po tem sporazumu finančno podprejo tudi druge države in/ali mednarodne organizacije tako iz sistema ZN za razvoj kot tudi druge ter ustanove za regionalno sodelovanje.
Finančna podpora drugih partnerjev ne sme presegati 90 odstotkov celotne vrednosti projekta.
7. člen
Ovire in višja sila
Če pogodbenika ugotovita, da izvajanje tega sporazuma ovira višja sila (npr. vojna, družbeni nemiri ali naravne nesreče), lahko začasno prekineta izvajanje programov in projektov.
8. člen
Reševanje sporov
Spori, povezani z izvajanjem tega sporazuma, se rešujejo s posvetovanji med pogodbenikoma.
9. člen
Spremembe
Sporazum se lahko spremeni ali dopolni s soglasjem obeh pogodbenikov, spremembe in dopolnitve pa so v obliki ločenih protokolov, ki so sestavni del sporazuma. Ločeni protokoli začnejo veljati v skladu s postopkom iz 10. člena.
10. člen
Začetek veljavnosti
Ta sporazum začne veljati po prejemu zadnjega od uradnih obvestil, s katerima se pogodbenika obvestita o dokončanju notranjih postopkov, potrebnih za začetek veljavnosti sporazuma.
Sporazum se sklene za nedoločen čas, razen če ga kateri od pogodbenikov ne odpove s pisnim uradnim obvestilom po diplomatski poti. Sporazum preneha veljati šest mesecev po prejemu takega uradnega obvestila.
Prenehanje veljavnosti sporazuma ne vpliva na projekte ali programe po tem sporazumu, ki ob prenehanju njegove veljavnosti še niso izpeljani v celoti.
Sestavljeno v Ljubljani dne 4. junija 2008 v dveh izvodih v slovenskem, ukrajinskem in angleškem jeziku, pri čemer so vsa besedila enako verodostojna. V primeru razlik v razlagi prevlada angleško besedilo.
Za Vlado
Republike Slovenije
Andrej Šter l.r.

Za Kabinet
ministrov Ukrajine
Volodimir Ogrizko l.r.
AGREEMENT
ON DEVELOPMENT COOPERATION
BETWEEN
THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC
OF SLOVENIA
AND
THE CABINET OF MINISTERS OF UKRAINE
The Government of the Republic of Slovenia and the Cabinet of Ministers of Ukraine, hereafter referred to as "the Parties",
Taking into consideration the guidelines of the OECD Development Assistance Committee (DAC), the cooperative relationship of the European Union and the states of the Western Balkans and Eastern Europe (hereafter referred to as "the Region"), and the existing framework agreements, and reaffirming the efforts of the international community in the area,
In the desire that the Republic of Slovenia contributes to fulfilling of the development objectives of Ukraine, through the promotion of the development of social and ecological sustained market economy, which will generate the sustainable development, with the assistance of international organisations, financial institutions and other donors,
Noting the importance of a regional development approach, aiming at contributing to peace, security, prosperity and stability in the South East European region,
Aiming at the establishment of a contractual relationship between the Republic of Slovenia and Ukraine, based on partnership and transparency of development cooperation, with the objective to contribute to European aspiration and orientation of Ukraine,
Have agreed as follows:
Article 1
Objectives
The target areas of development cooperation are as follows:
a) Modernization of infrastructure and assistance in the field of urbanism, rehabilitation, improvement and protection of the environment, and improved capacity to act in cases of natural and other disasters,
b) Promotion of investments,
c) Modernization of public administration and local self-government,
d) Support for the building of democratic institutions,
e) Support for the rule of law,
f) Support for improvement in social policy,
g) Encouraging economic development,
h) Support for education and vocational training of the administrative and scientific potential,
i) Granting scholarships,
j) Support for development in the field of education, training and youth issues, especially within the framework of multilateral cooperation programmes,
k) Support in the legislation adjustment of the Ukraine to EU requirements,
l) Training and education of the public administration and scientific human resources for participation in the European research and development programmes, particularly in the EU Framework Programmes,
m) Participation in joint project applications, registered by Slovenian organizations within the framework of European research and development programmes, with special emphasis on training and research work in Slovenia,
n) Support for training of state administration staff with a view to approaching the EU,
o) Reform of public finances.
Specific forms of development cooperation on the basis of this Agreement shall be in compliance with the long-term programme of international development cooperation of the Republic of Slovenia and shall be agreed upon in the written Arrangements on Cooperation concluded between the holders or contractors of projects and programmes and the beneficiary in Ukraine.
Article 2
Funds
Within the framework of development cooperation, the Republic of Slovenia shall provide to Ukraine development assistance which will be determined by the value of the planned programmes and projects agreed upon in the written Arrangements of Cooperation as defined in par. 2 of Article 1.
Programmes and projects of development cooperation on the basis of this agreement will be in compliance with the long-term programme of international development cooperation of the Republic of Slovenia and shall be agreed by the both sides within the Joint Committee, which is defined in the Article 3 of this Agreement.
For the realisation of agreed projects and programmes the both Parties shall conclude separate Memoranda of Cooperation.
The model (basic elements) of the Memoranda of Cooperation will be determined by the Joint Committee.
For the purposes of the development cooperation, funds provided by the Republic of Slovenia for financing projects under the development assistance, can not be used for payment of duties, taxes or any other fiscal charges that are applied in Ukraine.
All equipment, services, materials and other resources, financed by the Republic of Slovenia within the scope of the programs and projects of this Agreement on development cooperation shall be exempted from taxes, duties and other obligatory charges which can be exercised in Ukraine or subject to refunding according to the legislation applicable in Ukraine.
Experts who are the citizens of the Republic of Slovenia, involved in implementation assistance programmes and projects financed by the Republic of Slovenia, as well as their family's members, shall be granted free of charge entry visas for Ukraine.
Article 3
Joint Committee
With this Agreement a Joint Committee shall be established and will propose and adopt priorities, programmes and projects of international development cooperation. The Committee will monitor the execution of the programmes and projects, taking into account the evaluation of development cooperation projects and programmes that have already been concluded.
The area of work and rules of procedure of the Joint Committee shall be determined in the procedural rules determined and agreed by the both Parties.
The Joint Committee shall be composed of two members from each Party. For the Government of the Republic of Slovenia, the Joint Committee members shall be appointed by the Minister of Foreign Affairs and for the Cabinet of Ministers of Ukraine by the Minister of Economy of Ukraine.
The authorities competent for the coordination of activities and monitoring of the implementation of the programmes and projects of development cooperation shall be the Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Slovenia on behalf of the Governement of the Republic of Slovenia and the Ministry of Economy of Ukraine on behalf of the Cabinet of Ministers of Ukraine.
Article 4
Evaluation and monitoring
In evaluation and monitoring of development programmes and projects, the Parties shall comply with the criteria and the procedures applied by the European Union.
Article 5
Compatibility with European Union policies
In the implementation of this Agreement, the Republic of Slovenia shall respect its obligations arising from the European Union acquis.
Projects and activities financed under the development assistance programme shall comply with European Union policies, including those concerning environmental protection, production of the safe food, gender equality, transport, Trans European Networks (TREN), competition, as well as public procurement.
Article 6
Coherence with other donors
The Parties agree that other countries and/or international organisations both from the UN development system and others, as well as other institutions of regional cooperation may participate in the financing support for the implementation of projects and activities under this Agreement.
The financial support from other partners shall not exceed 90 per cent of total project value.
Article 7
Impediments and force majeure
In case of impediments to the implementation of this Agreement due to force majeure, recognised by the Parties, (such as war, civil unrest or natural disasters), the Parties may agree on temporary suspension of programmes and projects that are being implemented.
Article 8
Settlement of disputes
Disputes arising with respect to the implementation of this Agreement shall be settled by consultation between the Parties.
Article 9
Amendments
This Agreement may be amended by mutual consent of the Parties and the amendments shall take the form of separate protocols, which shall be an integral part of this Agreement. Separate protocols shall enter into force according to the procedure set forth in Article 10.
Article 10
Entry into force
This Agreement shall enter into force upon receipt of the last of the two notifications by which the Parties inform each other that their respective internal procedures required for its entry into force have been completed.
This Agreement shall be concluded for an indefinite period of time, unless either Party terminates it by written notification through diplomatic channels. The Agreement shall cease to apply six months following the receipt of such notification.
The termination of the present Agreement shall not affect projects or programmes undertaken under this Agreement and not fully executed at the time of the termination of the present Agreement.
Done in the city of Ljubljana on 4 June 2008 in duplicate in the Slovenian, Ukrainian and English languages, all texts being equally authentic. In case of any divergence in interpretation, the English text shall prevail.
For the Government of the Republic of Slovenia
Andrej Šter (s)

For the Cabinet of ministers of Ukraine
Volodimir Ogrizko (s)
3. člen
Za izvajanje sporazuma skrbi Ministrstvo za zunanje zadeve.
4. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije – Mednarodne pogodbe.
Št. 630-02/09-3/10
Ljubljana, dne 23. aprila 2009
EPA 305-V
Državni zbor
Republike Slovenije
dr. Pavel Gantar l.r.
Predsednik
(1) Besedilo sporazuma v ukrajinskem jeziku je na vpogled v Sektorju za mednarodno pravo Ministrstva za zunanje zadeve.