Uradni list

Številka 31
Uradni list RS, št. 31/2009 z dne 20. 4. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 31/2009 z dne 20. 4. 2009

Kazalo

1414. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda »Zavod za kulturo, šport in turizem Žalec«, stran 4492.

Na podlagi 3. člena in 20. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 45/94, 8/96, 18/98, 36/00 in 127/06), 2. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 56/08) in 24. člena Statuta Občine Žalec (Uradni list RS, št. 37/99, 43/00, 37/01, 25/02, 5/03, 29/03, 134/04, 16/05, 94/05 in 23/06) je Občinski svet Občine Žalec na 20. redni seji dne 23. 3. 2009 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda »Zavod za kulturo, šport in turizem Žalec«
1. člen
V Odloku o ustanovitvi javnega zavoda »Zavod za kulturo, šport in turizem Žalec« (Uradni list RS, št. 41/04) se 6. člen spremeni tako, da glasi:
»Zavod se ustanovi za opravljanje javne službe na področjih kulture, športa in turizma in kot javno službo opravlja naslednje dejavnosti:
– spremlja, spodbuja, posreduje, organizira in izvaja kulturne, športne in turistične prireditve in tekmovanja;
– zbira in posreduje informacije o kulturnem, športnem in turističnem dogajanju v Občini Žalec;
– pripravlja letni program za področje kulture, športa in turizma v Občini Žalec;
– izvaja in spremlja izvajanje občinskih in nacionalnih programov s področij kulture, športa in turizma;
– skrbi za promocijo poklicne in ljubiteljske kulturne, športne in turistične dejavnosti;
– upravlja z javno infrastrukturo na področju kulture, športa in turizma, ki mu jo v upravljanje prenese ustanoviteljica in najem drugim izvajalcem v skladu z zakonodajo;
– sodeluje pri načrtovanju in vodi izgradnjo javne infrastrukture s področja kulture, športa in turizma po pogodbi z Občino Žalec;
– skrbi za vključevanje kulturnih, športnih in turističnih programov in projektov v druge dejavnosti z namenom celovite ponudbe in promocije Občine Žalec;
– izvaja razstavno-galerijsko dejavnost, muzejsko dejavnost, predvajanje filmov, založniško dejavnost;
– vzdržuje stike s sorodnimi zavodi in ustanovami s področja delovanja doma in v tujini;
– izmenjuje prireditve in razstave med domačimi in tujimi organizatorji;
– pripravlja in izdeluje vse vrste publikacij s področja delovanja v knjižni in neknjižni obliki;
– izvaja dejavnosti, povezane s podatkovnimi bazami na področju kulture, športa in turizma;
– zbiranje umetnin in knjižnega gradiva;
– posoja likovna in druga dela ter izdelke s področja delovanja ter organizira avkcije;
– posoja tehnično opremo in nudi tehnične storitve drugim za potrebe kulture, športa in turizma;
– opravlja druge dejavnosti v javnem interesu na podlagi aktov ustanovitelja, če je zanje registriran in izpolnjuje zakonske pogoje za izvajanje«.
V 6. členu doda nov drugi odstavek, ki glasi:
»Zavod lahko poleg dejavnosti v javnem interesu opravlja naslednje gospodarske oziroma lastne dejavnosti v kolikor je zanje registriran in izpolnjuje zakonske pogoje za njihovo delovanje:
– organizacija in izvedba gledaliških, glasbenih, kongresnih, izobraževalnih, sejemskih, festivalskih, družabnih in drugih prireditev, ki ne sodijo v program javne službe – razen abonmajskih in dobrodelnih prireditev;
– oddajanje dvoran in drugih prostorov, infrastrukture, tehnične opreme in opravljanje storitev za izvedbo vseh vrst prireditev;
– izdajanje in prodaja lokalnega časopisa ter oglasnega prostora v njem;
– prodaja likovnih del, izdelkov domače in umetne obrti, prodaja informativno – oglaševalskega gradiva, knjig, nosilcev zvoka in videokaset, spominkov ipd. s področja umetnosti, naravne in kulturne dediščine, turizma, športa itd.;
– prodaja turističnih storitev;
– posredništvo pri prodaji (vstopnice za prireditve drugih organizatorjev ipd.);
– gostinske storitve za potrebe obiskovalcev, izvajalcev in zaposlenih«.
2. člen
V 7. členu se spremeni drugi odstavek tako, da glasi:
»Dejavnost zavoda po standardni klasifikaciji dejavnosti je:
– C/18.130   priprava za tisk in objavo
– G/46.190   nespecializirano posredništvo pri prodaji
        raznovrstnih izdelkov
– G/46.900   nespecializirana trgovina na debelo
– G/47.610   trgovina na drobno v specializiranih
        prodajalnah s knjigami
– G/47.621   trgovina na drobno s časopisi in revijami
– G/47.640   trgovina na drobno v specializiranih
        prodajalnah s športno opremo
– G/47.782   trgovina na drobno v specializiranih
        prodajalnah z umetniškimi izdelki
– G/47.810   trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah z
        živili, pijačami in tobačnimi izdelki
– G/47.890   trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah z
        drugim blagom
– G/47.910   trgovina na drobno po pošti ali po internetu
– H/49.391   medkrajevni in drug cestni potniški promet
– H/49.392   obratovanje žičnic
– I/55.201   počitniški domovi in letovišča
– I/55.204   planinski domovi in mladinska prenočišča
– I/55.209   druge nastanitve za krajši čas
– I/55.300   dejavnost avtokampov, taborov
– I/56.102   okrepčevalnice in podobni obrati
– I/56.103   slaščičarne in kavarne
– I/56.104   začasni gostinski obrati
– I/56.290   druga oskrba z jedmi
– I/56.300   strežba pijač
– J/58.110   izdajanje knjig
– J/58.130   izdajanje časopisov
– J/58.140   izdajanje revij in druge periodike
– J/58.190   drugo založništvo
– J/58.290   drugo izdajanje programja
– J/59.140   kinematografska dejavnost
– L/68.200   oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih
        nepremičnin
– L/68.320   upravljanje nepremičnin za plačilo ali po
        pogodbi
– M/70.220   drugo podjetniško in poslovno svetovanje
– M/73.110   dejavnost oglaševalskih agencij
– M/73.200   raziskovanje trga in javnega mnenja
– N/77.210   dajanje športne opreme v najem in
– N/77.290   dajanje drugih izdelkov za široko rabo v
        najem
– N/79.110   dejavnost potovalnih agencij
– N/79.120   dejavnost organizatorjev potovanj
– N/79.900   rezervacije in druge s potovanji povezane
        dejavnosti
– N/82.300   organiziranje razstav, sejmov, srečanj
– N/82.990   drugje nerazvrščene spremljajoče dejavnosti
        za poslovanje
– O/85.590   drugje nerazvrščeno izobraževanje,
        izpopolnjevanje in usposabljanje
– P/85.510   izobraževanje, izpopolnjevanje in
        usposabljanje na področju športa in
        rekreacije
– P/85.520   izobraževanje, izpopolnjevanje in
        usposabljanje na področju kulture in
        umetnosti
– P/85.590   drugje nerazvrščeno izobraževanje,
        izpopolnjevanje in usposabljanje
– R/90.010   umetniško uprizarjanje
– R/90.020   spremljajoče dejavnosti za umetniško
        uprizarjanje
– R/90.030   umetniško ustvarjanje
– R/90.040   obratovanje objektov za kulturne prireditve
– R/91.020   dejavnost muzejev
– R/91.030   varstvo kulturne dediščine
– R/93.110   obratovanje športnih objektov
– R/93.190   druge športne dejavnosti
– R/93.210   dejavnost zabaviščnih parkov
– R/93.292   dejavnost smučarskih centrov
– R/93.299   drugje nerazvrščene dejavnosti za prosti
        čas.«
Črtata se tretji in četrti odstavek, dosedanji peti in šesti odstavek postaneta tretji in četrti odstavek 7. člena.
3. člen
V 9. členu se črta druga alineja.
4. člen
V prvem odstavku 14. člena se spremeni prva alineja tako, da glasi:
»– univerzitetna ali visoka strokovna s specializacijo oziroma magisterijem ekonomske ali druge ustrezne smeri izobrazbe«.
5. člen
15. členu se spremeni tako, da glasi:
»Direktor sklene delovno razmerje za določen čas, za čas trajanja mandata. Predsednik sveta zavoda sklene z direktorjem na podlagi akta o imenovanju pogodbo o zaposlitvi«.
6. člen
V 16. členu se v drugem odstavek doda četrta alineja, ki glasi:
»– če direktor ne sodeluje z ustanoviteljico in ne izpolnjuje pogodbenih obveznosti«.
7. člen
18. člen se spremeni tako, da glasi:
»Zaradi raznovrstnosti dejavnosti ima direktor zavoda pomočnika direktorja, ki koordinira delo vseh treh organizacijskih enot in splošnih zadev«.
7.a člen
Doda se nov 18.a člen, ki se glasi:
»Direktor ima za vodenje in koordiniranje strokovnega dela pomočnika, ki ga izmed delavcev zavoda ali na osnovi razpisa na predlog direktorja imenuje svet zavoda za obdobje 5 let, ki se časovno ujema z imenovanjem za direktorja.
Pomočnik direktorja mora izpolnjevati naslednje pogoje:
– univerzitetna izobrazba ali visoka strokovna izobrazba s specializacijo ali magisterijem ene od ustreznih smeri iz področja delovanja zavoda,
– najmanj 5 let delovnih izkušenj, od tega vsaj dve leti na vsaj enem od področij iz delovanja zavoda«.
8. člen
Črtajo se 19., 20., 21. in 22. člen, naslednji členi pa se ustrezno preštevilčijo.
9. člen
V 23. členu se spremeni prvi odstavek tako, da glasi:
»Svet zavoda ima 5 članov, od katerih je 1 član predstavnik delavcev zavoda, ki ga izvolijo delavci zavoda na tajnih volitvah; 4 člane imenuje ustanovitelj izmed strokovnjakov s področja dela javnega zavoda, financ in pravnih zadev.«
10. člen
V 24. členu se črta enajsta alineja.
11. člen
V 28. členu se spremeni drugi odstavek tako, da glasi:
»Strokovni sveti obravnavajo vprašanja s področja strokovnega dela posamezne organizacijske enote zavoda in dajejo direktorju, pomočniku direktorja in svetovalcem mnenja, predloge in pobude za reševanje zadev z njihovega področja«.
V tretjem odstavku tega člena se spremenita prva in četrta alineja tako, da glasita:
»– dajejo predhodno mnenje k imenovanju in razrešitvi direktorja zavoda,
– obravnavajo vprašanja s področja strokovnega dela zavoda in dajejo direktorju, pomočniku direktorja in svetovalcem, mnenja, predloge in pobude za reševanje teh vprašanj«.
12. člen
Spremeni se drugi stavek v drugem odstavku v 30. členu tako, da glasi:
»Pobudo za sklic strokovnega sveta lahko da tudi svetovalec za posamezno področje ali direktor zavoda.«
13. člen
42. člen se spremeni tako, da glasi:
»V roku 3 mesecev po uveljavitvi tega odloka je treba imenovati oziroma izvoliti člane sveta zavoda po določbah tega odloka. Novi člani sveta zavoda nastopijo mandat na dan konstitutivne seje sveta, ki se opravi najkasneje 15. dan po imenovanju oziroma izvolitvi vseh članov sveta. Takrat preneha mandat dosedanjim članom sveta zavoda. Konstitutivno sejo sveta skliče direktor zavoda.«
Sedanji programski direktorji, ki imajo sklenjene pogodbe o zaposlitvi, nadaljujejo delo v javnem zavodu kot svetovalci za posamezna področja.
Ustrezno se dopolni sistematizacija delovnih mest za svetovalca in pomočnika direktorja.
Zavod mora v skladu s tem odlokom sprejeti statut in druge splošne akte zavoda oziroma jih uskladiti najkasneje v 3 mesecih po uveljavitvi tega odloka.
Z dnem uveljavitve tega odloka se preneha uporabljati Odlok o ustanovitvi javnega zavoda »Zavod za kulturo, šport in turizem Žalec (Uradni list RS, št. 76 /01) in Statut Zavoda za kulturo, šport in turizem Žalec.«
14. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 15201-0001/2004
Žalec, dne 23. marca 2009
Župan
Občine Žalec
Lojze Posedel l.r.