Uradni list

Številka 30
Uradni list RS, št. 30/2009 z dne 17. 4. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 30/2009 z dne 17. 4. 2009

Kazalo

1351. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o pokopališki in pogrebni dejavnosti v Občini Metlika, stran 4268.

Na podlagi 12. in 25. člena Zakona o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter o urejanju pokopališč (Uradni list SRS, št. 34/84, Uradni list RS, št. 26/90, 17/91, 13/93, 66/93, 110/02 in 2/04), Zakona o prekrških (uradno prečiščeno besedilo – ZP-1-UPB4) (Uradni list RS, št. 3/07, 17/08 in 76/08), 4. člena Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Metlika (Uradni list RS, št. 22/94) in na podlagi 19. člena Statuta Občine Metlika (Uradni list RS, št. 14/09) je Občinski svet Občine Metlika na 18. seji dne 2. 4. 2009 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o pokopališki in pogrebni dejavnosti v Občini Metlika
1. člen
Spremeni se 3. člen Odloka o pokopališki in pogrebni dejavnosti v Občini Metlika (Uradni list RS, št. 73/98), ki se po novem glasi:
»Za pokopališko dejavnost in pokopališki red na območju Občine Metlika skrbijo mestna oziroma krajevne skupnosti, na območju katere se pokopališče nahaja (v nadaljevanju: upravljavec pokopališča).
Na pokopališču Tri fare v Rosalnicah skrbijo za pokopališko dejavnost in pokopališki red KS Božakovo, KS Drašiči, KS Grabrovec, KS Lokvica, KS Metlika, KS Rosalnice in KS Slamna vas skupno.
Na pokopališču v Podzemlju skrbijo za pokopališko dejavnost in pokopališki red KS Podzemelj in KS Dobravice skupno.
Na pokopališču na Radovici skrbijo za pokopališko dejavnost in pokopališki red KS Radovica in KS Slamna vas skupno.
Kolikor skrb za pokopališko dejavnost in pokopališki red na določenem pokopališču izvaja več krajevnih skupnosti skupaj (drugi, tretji in četrti odstavek tega člena), morajo te, v primeru prenosa pokopališča v upravljanje, upravljavca določiti soglasno. Kolikor soglasje ni doseženo, sprejme odločitev o izbiri upravljavca občinski svet.
Za izvajanje pogrebne dejavnosti se podeli na podlagi javnega razpisa in v skladu s koncesijkim aktom koncesija.«
2. člen
V 7. členu odloka se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»Na prostoru za anonimne pokope se lahko na željo pokojnika ali svojcev ali na podlagi dovoljenja pristojnega organa za notranje zadeve izvrši anonimni pokop tako, da se na prostoru določenem za raztrositev pepela raztrese pepel pokojnika. Za anonimni pokop gre, kadar se ne opravi pogrebna svečanost in ne obeleži grob.
Koncesionar za izvajanje pogrebne dejavnosti vodi posebno knjigo o anonimnih pokopih.«
3. člen
V 10. členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»V posode za odlaganje odpadkov je dovoljeno odlagati le odpadke, kot so sveče in cvetje. Odpadke, ki nastanejo pri izdelavi nagrobnikov, okvirjev in nagrobnih plošč, se ne sme odlagati v posode za odpadke in ne v okolico pokopališča.«
4. člen
V 11. členu se besedilo »1 m« nadomesti z besedilom »0,9 m«.
Dodajo se nov drugi, tretji, četrti, peti, šesti, sedmi in osmi odstavek, ki se glasijo:
»Nagrobnik se postavi na betonski temelj, ki ne sme gledati na površino iz zemlje. Postavljen nagrobnik in okvir morata betonski temelj v celoti pokrivati tako, da beton ni viden.
Nagrobniki so postavljeni na sredino groba, nad glavo pokopanega, s prednjo stranjo obrnjeno proti stezi, ki je med vrstami grobov. Oddaljenost prednje strani nagrobnika od steze mora biti za vse nagrobnike v vrsti enaka. Pri obnovi nagrobnih okvirjev oziroma plošč na starih pokopališčih se dimenzije novih okvirjev oziroma. nagrobnih plošč ne smejo povečati brez soglasij upravljalca.
Na grobu je lahko plošča oziroma okvir dimenzije:
– enojni grob maksimalne širine 1 m, dolžine 2 m, višine 0,15 m,
– dvojni grob maksimalne širine 1,80 m, dolžine 2 m, višine 0,15 m,
– žarni grob maksimalne širine 0,8 m, dolžina 1,6 m.
Nagrobnik je lahko širok do širine nagrobne plošče oziroma okvirja:
– za enojni grob maksimalno do širine 1 m, globine 0,2 m,
– za dvojni grob maksimalno do širine 1,8 m, globine 0,2 m.
Nagrobnik je lahko visok maksimalno do višine 0,9 m (novo pokopališče pri Sv. Roku maksimalno do višine 0,8 m).
Na starih delih pokopališč se morajo grobovi prilagajati obstoječemu stanju in se ne smejo povečevati.
Nagrobni spomeniki in obeležja, ki imajo umetnostno, zgodovinsko, monumentalno ali drugo vrednost in zanje nihče ne skrbi, se ponudijo muzeju.«
5. člen
V 25. členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Najemnik grobnega prostora je lahko le ena oseba. Najemniki so praviloma svojci pokojnika ali njegovi zakoniti zastopniki oziroma tiste osebe, ki jih kot take določajo zakoni ali drugi predpisi.«
6. člen
V 31. členu se v peti alinei pika nadomesti z vejico in dodajo nova šesta, sedma in osma alinea, ki se glasijo:
»– onesnaževanje in puščanje odpadkov na pokopališču, ob pokopališču ali v mrliški veži,
– odtujevanje predmetov s pokopališkega prostora, tujih grobov in mrliške veže,
– odlaganje zemlje, robnikov, spomenikov in drugega materiala, ki ostane ob prenavljanju grobov, v zabojnike ali posode za smeti ali izven ograde pokopališča.«
Doda se nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Zidarska, kamnoseška, kovinostrugarska in druga dela, ki so namenjena urejanju pokopališč, se lahko opravijo le z dovoljenjem izvajalca javne službe.«
7. člen
V 32. členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Če upravljalec pokopališča ugotovi, da se na pokopališču izvajajo dela v nasprotju z določili tega odloka, mora o tem takoj obvestiti pristojno službo.«
8. člen
Doda se nov 32.a člen, ki se glasi:
»Na vseh vhodih na pokopališča mora biti naveden upravljavec pokopališča. Vsi posegi na pokopališču se smejo izvajati le z dovoljenjem upravljalca.«
9. člen
33. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Z denarno globo 500,00 € se kaznuje za prekršek pravna oseba ali posameznik, ki krši določila 9., 10. in 11. člena odloka.«
10. člen
Doda se nov 33.a člen, ki se glasi:
»Z denarno globo 1.000,00 EUR se kaznuje za prekršek pravna oseba ali posamzenik, ki krši določila 30. in 31. člena odloka.«
11. člen
Doda se nov 33.b člen, ki se glasi:
»Nadzor nad izvajanjem določil tega odloka izvaja medobčinski komunalni redar oziroma druge pristojne službe, ki so pristojne za vodenje postopkov o ugotovljenih prekrških ter ostali državni organi, ki imajo takšno pristojnost po samem zakonu.«
12. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 354-3/2009
Metlika, dne 2. aprila 2009
Županja
Občine Metlika
Renata Brunskole l.r.