Uradni list

Številka 14
Uradni list RS, št. 14/2009 z dne 20. 2. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 14/2009 z dne 20. 2. 2009

Kazalo

458. Sklep o začetku postopka priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za kamnolom Bizeljsko, stran 1854.

Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju – ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07) in 30. člena Statuta Občine Brežice (Uradni list RS, št. 38/95, 49/99, 86/99 in 79/02) župan Občine Brežice sprejema
S K L E P
o začetku postopka priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za kamnolom Bizeljsko
1.0 Ocena stanja in razlogi za pripravo občinskega podrobnega prostorskega načrta (v nadaljevanju OPPN)
Na parc. št. 311 k.o. Bizeljsko že vrsto let deluje kamnolom za pridobivanje mineralne surovine tehničnega kamna – dolomita, ki ga izkorišča podjetje Agrad d.o.o., Bizeljska cesta 65, 8259 Bizeljsko.
Potrebe po tehničnem kamnu so v Občini Brežice velike in še naraščajo, legalnih večjih kamnolomov ni. V ta namen je Občina Brežice v letu 2004 sprejela spremembe in dopolnitve prostorskega plana občine, v katerih je predvidela širitev obstoječega kamnoloma na gozdne površine v velikosti ca. 7,00 ha in določila, da se bodo površine kamnoloma urejale z občinskim lokacijskim načrtom. V skladu z veljavnim Zakonom o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07 – v nadaljevanju ZPNačrt) se namesto občinskega lokacijskega načrta izdeluje občinski podrobni prostorski načrt.
Glavni razlogi za izdelavo OPPN so sledeči:
– vse večje povpraševanje po tehničnem kamnu v Občini Brežice in na širšem trgu,
– pomanjkanje obstoječih legalnih kamnolomov v Občini Brežice, ki bi zadostili potrebam predvsem same občine pa tudi širše regije,
– širitev že obstoječega, legalnega kamnoloma, ki ima že utečeno tehnologijo dela z vsemi potrebnimi stroji in napravami ter transportnimi potmi,
– na osnovi raziskovalne študije »Vrednotenje ležišč tehničnega gradbenega kamna z oceno perspektivnosti na območju Občine Brežice«, ki jo je izdelal Geološki zavod Ljubljane, Inštitut za geologijo, geotehniko in geofiziko, 1993, je ugotovljeno, da je obravnavana lokacija ocenjena kot perspektivno ležišče dolomita,
– ugodni geološki pogoji, ki omogočajo površinsko eksploatacijo,
– dolga življenjska doba, od 30 do 40 let,
– zmogljivost kamnoloma, ki je lahko več kot 30 m3/uro nazivne kapacitete,
– ugodna lokacija, ki ni izpostavljena direktnim pogledom,
– lahka sanacija zaradi naravnih pogojev na tem območju.
OPPN obravnava širitev obstoječega kamnoloma za eksploatacijo tehničnega kamna ter pogoje za sanacijo območja po opravljeni eksploataciji.
2.0 Območje OPPN
Območje OPPN se nanaša na parc. št.: 311, 310, 306/1, 306/2, 306/3, 317, 318/1, 318/2, 319, del 1999/2 (pot), del 1997 (pot), del 1998 (pot) in del 1999/1 (pot), vse k.o. Bizeljsko. Skupna površina OPPN je ca. 9,00 ha.
Na severu in jugu območje meji na reliefno oblikovani grapi, po katerih potekata gozdni poti, na zahodu in vzhodu naravno mejo predstavlja obstoječ listnat gozd.
3.0 Način pridobitve strokovnih rešitev
Strokovne rešitve za OPPN se pridobijo na podlagi prikaza stanja prostora, občinskega prostorskega plana in investicijskih namer pobudnika OPPN, upoštevajoč smernice za načrtovanje nosilcev urejanja prostora. Posamezne prostorske ureditve se lahko pripravijo variantno.
Izdelovalca, ki je registriran za opravljanje dejavnosti prostorskega načrtovanja izbere in financira pobudnik. Izbrano je bilo podjetje PROPLAN, Ivanka Kraljič, s.p., Kovinarska 9, 8270 Krško.
4.0 Roki za pripravo oppn in njegovih posameznih faz
+---------------------------+-----------------+----------------+
|      Faza      | Rok izdelave  |  Nosilec   |
+---------------------------+-----------------+----------------+
|Sklep o začetku priprave  |februar 2009   |občina     |
|OPPN in objava sklepa   |         |        |
+---------------------------+-----------------+----------------+
|Osnutek OPPN za pridobitev |februar,  marec|izdelovalec   |
|smernic          |2009       |        |
+---------------------------+-----------------+----------------+
|Pridobivanje in      |marec, april 2009|izdelovalec   |
|usklajevanje smernic    |         |        |
+---------------------------+-----------------+----------------+
|Dopolnjen osnutek OPPN   |april, maj 2009 |izdelovalec   |
+---------------------------+-----------------+----------------+
|Javno naznanilo javne   |maj 2009     |občina     |
|razgrnitve in javne    |         |        |
|obravnave OPPN       |         |        |
+---------------------------+-----------------+----------------+
|Javna razgrnitev in javna |maj, junij 2009 |občina,     |
|obravnava         |         |izdelovalec   |
+---------------------------+-----------------+----------------+
|Stališča do pripomb in   |junij 2009    |izdelovalec,  |
|uskladitev stališč     |         |občina     |
+---------------------------+-----------------+----------------+
|Priprava gradiva in 1.   |julij, avgust  |izdelovalec,  |
|obravnava na seji OS    |2009       |občina     |
+---------------------------+-----------------+----------------+
|Obvestilo lastnikom o   |avgust 2009   |občina     |
|stališčih do njihovih   |         |        |
|pripomb          |         |        |
+---------------------------+-----------------+----------------+
|Predlog OPPN za pridobitev |september 2009  |izdelovalec   |
|mnenj           |         |        |
+---------------------------+-----------------+----------------+
|Pridobivanje in      |september,    |izdelovalec   |
|usklajevanje mnenj     |oktober 2009   |        |
+---------------------------+-----------------+----------------+
|Predlog OPPN za sprejem  |oktober 2009   |izdelovalec   |
+---------------------------+-----------------+----------------+
|Priprava gradiva in    |november 2009  |izdelovalec,  |
|sprejem na občinskem svetu |         |občina     |
+---------------------------+-----------------+----------------+
|Izdelava končnega     |december 2009  |izdelovalec   |
|dokumenta         |         |        |
+---------------------------+-----------------+----------------+
|Objava odloka o OPPN v   |december 2009  |občina     |
|Uradnem listu RS      |         |        |
+---------------------------+-----------------+----------------+
Navedeni roki, ki se nanašajo na obravnave občinskega sveta (OS), se prilagodijo časovnim terminom zasedanja OS.
Kolikor bo potrebno izvesti postopek CPVO, bo ta v skladu z določili veljavnega zakona potekal istočasno z izdelavo OPPN, čemur se prilagodijo v tabeli navedeni roki izdelave OPPN.
5.0 Nosilci urejanja prostora
Pri pripravi OPPN morajo s svojimi smernicami za načrtovanje in mnenji k predlogu OPPN sodelovati naslednji nosilci urejanja prostora ter ostali udeleženci:
1. Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, Sektor za celovito presojo vplivov na okolje, Dunajska 48, 1000 Ljubljana (CPVO);
2. Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova 61, 1000 Ljubljana (varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami);
3. Ministrstvo za gospodarstvo, Direktorat za energijo (raba mineralnih surovin);
4. Zavod za gozdove Slovenije, OE Brežice, C. bratov Milavcev 61, 8250 Brežice (gozd);
5. Telekom Slovenije, RE TK omrežja Zahod, Novi trg 7a, 8000 Novo mesto (telekomunikacije);
6. Komunalno stanovanjsko podjetje Brežice, Cesta prvih borcev 9, 8250 Brežice (vodovod, kanalizacija, ceste, odvoz odpadkov);
7. Elektro Celje, PE Krško, Cesta 4. julija 32, 8270 Krško (električna energija);
8. Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, Vojkova 1b, p.p. 2608, 1001 Ljubljana (varstvo naravne dediščine, vode);
9. Zavod RS za varstvo narave, Območna enota Novo mesto, Adamičeva ulica 2, 8000 Novo mesto (varstvo naravne dediščine);
10. Adriaplin, Dunajska 7, 1000 Ljubljana (plinsko omrežje);
11. Občina Brežice, Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice (občinske ceste, javne površine);
12. Krajevna skupnost Bizeljsko.
Kolikor se v postopku priprave OPPN ugotovi, da je potrebno pridobiti smernice ter mnenja tudi drugih nosilcev urejanja prostora, ki niso našteti v prejšnjem odstavku, se le-te pridobijo v postopku.
Nosilci urejanja prostora morajo v skladu z drugim odstavkom 58. in prvim odstavkom 61. člena ZPNačrt podati smernice k osnutku in mnenja k predlogu prostorskega akta v 30 dneh od prejema poziva.
6.0 Obveznosti financiranja OPPN
Pripravljavec OPPN je:
Občina Brežice, Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice.
Naročnik OPPN je:
AGRAD, d.o.o., Bizeljska cesta 65, 8259 Bizeljsko.
Finančna sredstva za izdelavo OPPN zagotovi naročnik.
7.0 Začetek veljavnosti
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi. Objavi se tudi na spletni strani Občine Brežice in pošlje Ministrstvu za okolje in prostor.
Št. 3505-1/2009
Brežice, dne 6. februarja 2009
Župan
Občine Brežice
Ivan Molan l.r.