Uradni list

Številka 123
Uradni list RS, št. 123/2008 z dne 29. 12. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 123/2008 z dne 29. 12. 2008

Kazalo

5588. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o načinu opravljanja gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki, stran 16496.

Na podlagi 149. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 (ZVO-1-UPB1) in 70/08), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 27/08, odl. US: Up-2925/07-15, U-I-21/07-18; in 76/08), 3., 7. in 35. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO in 127/06 – ZJZP), Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Gorenja vas - Poljane (Uradni vestnik Gorenjske, št. 19/96, Uradni list RS, št. 88/00 in 59/07) in 16. člena Statuta Občine Gorenja vas - Poljane (Uradni vestnik Gorenjske, št. 22/99 in Uradni list RS, št. 80/01) je Občinski svet Občine Gorenja vas - Poljane na 13. redni seji dne 18. 12. 2008 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o načinu opravljanja gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki
1. člen
V Odloku o načinu opravljanja gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki (Uradni list RS, št. 95/02, v nadaljevanju Odlok) se v 4. členu dodajo nove 19., 20., 21. in 22. točke, ki se glasijo:
»19. Mešana embalaža je embalaža iz plastike, kovin in sestavljenih materialov.
20. Papir je odpadna embalaža iz papirja in drug odpadni papir.
21. Gospodinjstvo je skupina oseb s stalnim ali začasnim bivališčem v isti stanovanjski enoti.
22. Tipizirana vreča je vreča z oznako izvajalca javne službe in navodilom za zbiranje odpadka. Tipizirane vreče za posamezno vrsto odpadka se praviloma med seboj ločijo po oznaki in barvi.«.
2. člen
5. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Občina Gorenja vas - Poljane zagotavlja izvajanje javne službe v okviru »režijskega obrata«, ki je organizacijska enota občinske uprave in je izvajalec javne službe (v nadaljevanju: izvajalec). Izvajalec organizira javno službo skladno s tem odlokom, občinskim odlokom o gospodarskih javnih službah in drugimi predpisi s področja ravnanja s komunalnimi odpadki. Javna služba ravnanja s komunalnimi odpadki po tem odloku obsega:
– ravnanje z ločeno zbranimi frakcijami,
– ravnanje s kosovnimi odpadki,
– ravnanje z nevarnimi frakcijami in
– ravnanje z ostanki komunalnih odpadkov.«.
3. člen
V 8. členu Odloka se črta besedilo »Draga v Škofji Loki«.
4. člen
Prva alineja prvega odstavka 9. člena Odloka se spremeni tako, da se glasi:
»– prevzemanje ločenih frakcij, ki jih povzročitelji komunalnih odpadkov prepuščajo na prevzemnih mestih, ekoloških otokih in zbirnem centru,«.
5. člen
V prvem stavku 11. člena Odloka se črta »na ekoloških otokih«.
6. člen
V 12. členu Odloka se za prvim odstavkom doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Na območjih naselji z organiziranim odvozom odpadne mešane embalaže iz prevzemnih mest komunalnih odpadkov se prevzem drobne odpadne embalaže iz plastike in kovin lahko opusti.«.
7. člen
V 16. in 17. členu Odloka se v prvem odstavku pred besedno zvezo »komunalnih odpadkov« doda beseda »ostanek« v ustreznem sklonu, za navedeno besedno zvezo pa »in embalaže«. V drugem odstavku 16. člena Odloka se pred besedno zvezo »komunalnih odpadkov« doda beseda »ostanek«.
8. člen
18. člen Odloka se spremeni tako, da se glasi:
»Minimalna prostornina zabojnika za zbiranje ostanka komunalnih odpadkov v okviru gospodinjstev je odvisna od števila članov v gospodinjstvu in števila mesečnih odvozov ostanka komunalnih odpadkov.
Minimalna prostornina zabojnika/vreče za mešano embalažo je praviloma enaka minimalni prostornini zabojnika za zbiranje ostanka komunalnih odpadkov, razen če se povzročitelj z izvajalcem ne dogovori drugače.
Na območjih z enkratnim mesečnim odvozom je minimalen volumen zabojnika za enočlansko gospodinjstvo 60 l, za 2-člansko gospodinjstvo 90, za 3- in več člansko gospodinjstvo 120 l.
Na območju z večkratnim mesečnim odvozom je minimalen volumen zabojnika za enočlansko gospodinjstvo 60 l, za 2-člansko gospodinjstvo 90, za 3- in več člansko gospodinjstvo 120 l.
Minimalen volumen ostanka komunalnega odpadka, ki nastaja v stavbi brez oseb s stalnim prebivališčem (vikendi ipd.) je 100 l v primeru oddaje v vreči in 120 l v primeru oddaje v zabojniku.
Minimalna prostornina za zbiranje ostanka komunalnih odpadkov iz dejavnosti (trgovine, storitev in turizma) je 120 l. Izvajalec javne službe določi volumen zabojnika glede na število zaposlenih oseb in dejanske količine nastalih odpadkov. Minimalen volumen na zaposleno osebo je 20 l.
Kolikor so za oddajo ostanka komunalnih odpadkov v skladu s 16. členom uporablja vreče, je minimalen volumen vreče enak minimalnemu volumnu zabojnika.«.
9. člen
19. člen Odloka se spremeni tako, da se glasi:
»Minimalna prostornina zabojnika gospodinjstev, ki živijo v večstanovanjskih stavbah in oddajajo odpadke v skupnem zabojniku, je v primeru enkratnega mesečnega odvoza 40 l/osebo s stalnim ali začasnim prebivališčem in v primeru dvakratnega mesečnega odvoza 30 l/osebo s stalnim ali začasnim prebivališčem.«.
10. člen
26. člen Odloka se spremeni tako, da se glasi:
»Prevzem kosovnih odpadkov in nevarnih frakcij se izvaja v skladu s programom iz 25. člena in urnikom odvoza iz 17. člena.«
11. člen
V 35. členu Odloka se za besedo »zabojnikov« doda besedilo »in tipiziranih vreč«.
12. člen
Na koncu 35. člena Odloka se nov drugi odstavek:
»Povzročitelji odpadkov morajo pri oddaji odpadkov na prevzemno mesto poskrbeti, da so odpadki na prevzemnem mestu ustrezno ločeni, odloženi varno in da ne ovirajo prometa.«
13. člen
V 37. členu Odloka se za prvim odstavkom doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Načrtovalci in projektanti morajo pri oblikovanju novih stanovanjskih in poslovnih objektov, sosesk in naselij ter pri prenovi zgradb in delov naselij upoštevati poleg splošnih normativov in standardov tudi določbe tega odloka ter obstoječo tehnologijo zbiranja in odvažanja odpadkov ter opremo izvajalca.«.
14. člen
V 39. členu Odloka se v prvi povedi prvega odstavka besedno zvezo »komunalne odpadke« zamenja z besedno zvezo »ostanek komunalnih odpadkov in mešano embalažo«.
15. člen
V 40. členu Odloka se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»Izvajalec pred izvedbo odvoza komunalnih odpadkov in embalaže na prevzemnem mestu ali v zbirnem centru pregleda odpadek v zabojniku/vreči. V primeru, da je odpadek neustrezno pripravljen za oddajo: vsebuje druge odpadke, ki se zbirajo ločeno in jih je po 43. členu prepovedano mešati ali po 44. členu odlagati v zabojnike in vrečke; izvajalec odpadka ne prevzame, temveč odpadek pusti na prevzemnem mestu, neskladnost zabeleži in o njej obvesti povzročitelja odpadkov in pristojno inšpekcijsko službo. Ustrezno ločeno zbran odpadek prevzame izvajalec pri naslednjem rednem odvozu brezplačno ali drugače na osnovi dogovora z izvajalcem in ob ustreznem doplačilu stroškov dodatnega odvoza (prevozni stroški).«.
16. člen
V drugem odstavku 41. člena Odloka se tretja alineja spremeni tako, da se glasi:
»– prepuščati zabojnike ali tipizirane vrečke z ustrezno ločeno zbranimi odpadki na določenih prevzemnih mestih in času določenem z urnikom zbiranja.«.
17. člen
V 43. členu Odloka se v prvem odstavku doda nova četrta alineja, ki se glasi:
»– zagotovijo, da so iz ostanka komunalnih odpadkov na dan odvoza na prevzemnem mestu izločene ločeno zbrane frakcije, gradbeni odpadki, biološki odpadki in drugi odpadki za katere je urejen prevzem na prevzemnih mestih, ekoloških otokih ali v zbirnem centru ter se v zabojniku/vreči za mešano embalažo nahaja le ustrezno izpraznjena mešana embalaža brez drugih odpadkov.«.
18. člen
V 45. členu Odloka se za besedno zvezo »komunalnih odpadkov« doda »in mešane embalaže«.
19. člen
V 51. členu Odloka se za besedo zabojniki doda »in/ali tipiziranimi vrečami«, pred besedno zvezo »komunalnih odpadkov« pa besedo »ostanka«.
20. člen
Za drugim odstavkom 54. člena Odloka se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»Povzročitelji odpadkov so dolžni plačati okoljsko dajatev za obremenjevanje okolja zaradi odlaganja odpadkov (okoljska dajatev), če je določena s posebnim predpisom. Okoljska dajatev se plačuje skupaj s smetarino.«.
21. člen
V 55. členu Odloka se drugi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Povzročitelji odpadkov iz gospodinjstev plačujejo odvoz odpadkov v odvisnosti od volumna oddanih odpadkov iz prevzemnega mesta komunalnih odpadkov. Volumen oddanih odpadkov posameznega gospodinjstva (V) je produkt vsote volumnov zabojnikov (V(z)) in vsote volumnov vreč (V(v)) ter števila mesečnih odvozov odpadkov po urniku (F). Volumen oddanih odpadkov, za oddajo določenih volumnov zabojnikov in vreč za posameznega povzročitelja odpadkov, ne more biti manjši od minimalni prostornini zabojnika oziroma vreče iz 18. člena.
V = V(Z)*F + V(V)+F
V – volumen oddanih odpadkov v m3,
V(Z) – volumen zabojnika v m3,
V(V) – volumen vreče v m3,
F – število mesečnih odvozov odpadkov po urniku odvoza (mesečna frekvenca odvoza).
Smetarina (S) se izračuna kot produkt volumna oddanih odpadkov (V) in cene za smetarino (C).
S = V * C
V – volumen oddanih odpadkov v m3,
C – cena za smetarino v EUR/m3,
S – smetarina v EUR.«.
22. člen
V 60. in 61. členu Odloka se v prvem odstavku besedilo »Z denarno kaznijo do 50.000 tolarjev« spremeni v »Z globo v višini 200 EUR«.
V 60. in 61. členu Odloka se v drugem odstavku se besedilo »Z denarno kaznijo do 20.000 tolarjev« zamenja z besedilom »Z globo v višini 80 EUR«.
V 62. členu Odloka se v prvem odstavku besedilo »Z denarno kaznijo do 100.000 tolarjev« zamenja z besedilom »Z globo v višini 420 EUR«, v drugem odstavku pa besedilo »Z denarno kaznijo 80.000 tolarjev« zamenja z besedilom »Z globo v višini 340 EUR«.
V 63. členu Odloka se v prvem odstavku besedilo »Z denarno kaznijo do 40.000 tolarjev« zamenja z besedilom »Z globo v višini 170 EUR«.
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
23. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
24. člen
Pri gospodinjstvih na območju naselij: Bačne, Brebovnica, Bukov vrh, Čabrače, Četena Ravan, Debeni, Delnice, Dolenčice, Dolenja Ravan, Dolenja Žetina, Dolenje Brdo, Dolge Njive, Goli Vrh, Gorenja Ravan, Gorenja Žetina, Gorenje Brdo, Hlavče Njive, Hobovše pri Stari Oselici, Jarčje Brdo, Javorje, Javorjev Dol, Jazbine, Jelovica, Kladje, Kopačnica, Kremenik, Krivo Brdo, Krnice pri Novakih, Lajše, Laniše, Laze, Leskovica, Lom nad Volčo, Lovsko Brdo, Lučine, Malenski Vrh, Mlaka nad Lušo, Murave, Nova Oselica, Podjelovo Brdo, Podobeno, Podvrh, Prelesje, Robidnica, Smoldno, Sovodenj, Stara Oselica, Studor, Suša, Todraž, Vinharje, Volaka, Volča, Zadobje, Zakobiljek, Zapreval, Žabja vas, Žirovski vrh sv. Antona, Žirovski vrh sv. Urbana; ki so do 30. 10. 2008 oddajala ostanek komunalnih odpadkov enkrat mesečno, se v prehodnem obdobju, v 55. členu Odloka pri izračunu volumna zabojnika in vreče za embalažo upoštevajo naslednji faktorji:
– 0 v obdobju do 31. 12. 2008,
– 0,3 v obdobju od 1. 1. 2009 do 30. 6. 2009,
– 0,6 v obdobju od 1. 7. 2009 do 31. 12. 2009 in
– 0,8 v obdobju od 1. 1. 2010 do 30. 6. 2010.
S faktorjem se množi volumen zabojnika in vreče odpadka, in sicer le za zabojnike in vreče, ki so namenjeni zbiranju embalaže.
Št. 354-083/2008-001
Gorenja vas, dne 18. decembra 2008
Župan
Občine Gorenja vas - Poljane
Milan Čadež l.r.