Uradni list

Številka 119
Uradni list RS, št. 119/2008 z dne 19. 12. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 119/2008 z dne 19. 12. 2008

Kazalo

5292. Pravilnik o oddajanju gozdarskih koč v lasti Občine Kočevje v najem, stran 15871.

Na podlagi 1. člena Odloka o oddajanju poslovnih prostorov v lasti Občine Kočevje v najem (Uradni list RS, št. 116/08) ter 27. člena Statuta Občine Kočevje (Uradni list RS, št. 23/99, 53/99 – popravek, 73/02, 117/02, 43/03 in 44/05) je Občinski svet Občine Kočevje na 16. redni seji dne 27. 11. 2008 sprejel
P R A V I L N I K
o oddajanju gozdarskih koč v lasti Občine Kočevje v najem
I. UVODNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina pravilnika)
(1) Ta pravilnik ureja oddajanje gozdarskih koč v lasti Občine Kočevje v najem, in sicer po naslednjih sklopih:
– najemnina,
– najemno razmerje,
– prehodne in končne določbe.
(2) Termin gozdarska koča obsega celotno parcelo, na kateri ta koča stoji.
2. člen
(podredna uporaba drugih predpisov)
Za vsa vprašanja, ki niso izrecno določena s tem pravilnikom, se uporabljajo določbe občinskega Odloka o oddajanju poslovnih prostorov v lasti Občine Kočevje v najem ter drugih državnih predpisov, ki urejajo razpolaganje z občinskim premoženjem.
II. NAJEMNINA
3. člen
(izhodiščna najemnina)
(1) Izhodiščna najemnina znaša na letni ravni 7% od vrednosti posamezne gozdarske koče.
(2) Izhodiščna najemnina je najemnina, izračunana na podlagi gornje formule pred uporabo konkurenčnih postopkov.
(3) Vrednost posamezne koče predstavlja zadnjo, pred prvo oziroma novo sklenitvijo najemne pogodbe, ugotovljeno vrednost s strani pooblaščenega ocenjevalca vrednosti nepremičnin, imenovanega na podlagi zakona, ki ureja revidiranje, ali zakona, ki ureja sodišča.
(4) Najemnina se letno prilagaja v skladu s stopnjo rasti cen življenjskih potrebščin (Koeficient rasti cen življenjskih potrebščin). Revalorizacijo se opravi ob obračunu vsakoletne januarske najemnine.
4. člen
(obveznost nove cenitve)
(1) V primeru morebitnega podaljšanja trajanja najema v skladu z določbo 14. člena Odloka o oddajanju poslovnih prostorov v lasti Občine Kočevje v najem, je obvezna nova cenitev gozdarske koče, kolikor so bila tekom najemne pogodbe izvedena kakšna investicijska ali investicijsko-vzdrževalna dela ali v primeru, če je v tem času prišlo do večjih sprememb na lokalnem trgu nepremičnin.
(2) Najemnina na podlagi konkretne pogodbe za posamezno gozdarsko kočo se spremeni za toliko odstotkov, za kolikor se poveča njena vrednost.
(3) Stroške nove cenitve nosita najemodajalec in najemnik vsak do polovice.
5. člen
(način plačevanja najemnine)
(1) Najemnina se lahko plačuje mesečno, trimesečno ali polletno. Mesečno se plačuje za nazaj, trimesečno ali polletno pa v naprej.
(2) O načinu plačevanja najemnine se stranki dogovorita v pogodbi.
(3) Najemnik je dolžan plačevati najemnino na podlagi izstavljenega računa, in sicer v roku 15 dni po izstavitvi.
(4) V primeru zamude s plačilom je najemnik dolžan plačati zakonite zamudne obresti.
III. NAJEMNO RAZMERJE
6. člen
(pridržek občasne uporabe)
(1) Najemodajalec ima pravico občasno uporabljati gozdarsko kočo, ki je oddana v najem, za lastne potrebe v turistične, športne, kulturne, izobraževalne ali podobne namene, in sicer na način, ki je za najemnika najmanj moteč.
(2) O trajanju in načinu uporabe skleneta najemodajalec in najemnik ustni dogovor, na zahtevo ene od strank pa tudi pisni.
(3) Najemodajalec mora najemnika o namenu začasne uporabe koče obvestiti najmanj 10 dni pred dnevom začetka začasne uporabe.
(4) Če traja najemodajalčeva uporaba več kot en dan v mesecu, se najemniku na njegovo zahtevo proporcionalno zmanjša najemnino.
(5) Določba o pridržku občasne uporabe gozdarske koče s strani najemodajalca za lastne potrebe je obvezni sestavni del najemne pogodbe.
7. člen
(način uporabe)
(1) Gozdarske koče najemnik ne sme uporabljati za stalno bivanje, v gospodarske namene ali za opravljanje obrti pa izključno s posebno odobritvijo občine kot lastnika in v skladu s pridobljenimi upravnimi dovoljenji.
(2) Gozdarske koče najemnik, ki ne opravlja gospodarske dejavnosti, ne sme oddajati v podnajem ali kako drugo uporabo za plačilo.
(3) Gozdarsko kočo mora najemnik, ki ne opravlja gospodarske dejavnosti, uporabljati zgolj v namene oddiha in rekreacije in to na način, primeren naravnemu okolju.
8. člen
(prenehanje najema)
Poleg krivdnih razlogov za prenehanje najema na strani najemnika iz drugega odstavka 18. člena Odloka o oddajanju poslovnih prostorov v lasti Občine Kočevje v najem sta krivdna razloga tudi:
– onemogočanje občasne uporabe iz 6. člena tega pravilnika,
– kršenje načina uporabe iz 7. člena tega pravilnika.
IV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
9. člen
(priprava namenskega seznama koč)
Občinska uprava je kot pristojni upravljalec premoženja dolžna najkasneje v roku enega meseca po uveljavitvi tega odloka pripraviti seznam vseh gozdarskih koč v lasti Občine Kočevje po namenu njihove uporabe oziroma razpolaganja: prodaja, ustanovitev stavbne pravice, oddaja v najem.
10. člen
(dokončanje starih najemnih razmerij)
Najemna razmerja, sklenjena pred uveljavitvijo tega pravilnika, se dokončajo pod sklenjenimi pogodbenimi pogoji na podlagi prej veljavnih predpisov.
11. člen
(uveljavitev in uporaba odloka)
Ta pravilnik začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne s prvim dnem naslednjega meseca po objavi.
Št. 352-5/2008-1200
Kočevje, dne 12. decembra 2008
Župan
Občine Kočevje
Janko Veber l.r.