Uradni list

Številka 108
Uradni list RS, št. 108/2008 z dne 17. 11. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 108/2008 z dne 17. 11. 2008

Kazalo

4641. Odredba o pošiljanju obvestil o spremembi cen, stran 14284.

Na podlagi 9. točke 9. člena in šestega, sedmega ter osmega odstavka 10. člena Zakona o kontroli cen (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja minister za gospodarstvo
O D R E D B O
o pošiljanju obvestil o spremembi cen
1. člen
(1) Ta odredba določa obveznosti gospodarskih družb in samostojnih podjetnikov posameznikov, ki proizvajajo blago in opravljajo storitve, navedene v 3. členu te odredbe (v nadaljnjem besedilu: podjetja), da ministrstvu, pristojnemu za gospodarstvo (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo), pošiljajo obvestila o spremembi cen.
(2) Po tej odredbi so k pošiljanju obvestil o spremembi cen zavezani srednje in velike gospodarske družbe, kot so opredeljene v zakonu, ki ureja ustanovitev in delovanje gospodarskih družb, in samostojni podjetniki posamezniki, katerih podjetje ustreza merilom za srednje in velike gospodarske družbe.
2. člen
(1) Podjetja morajo poslati na ministrstvo obvestilo o spremembi cen pred uvedbo spremembe ali najpozneje drugi delovni dan po spremembi cen.
(2) Proizvodna podjetja morajo sporočiti proizvajalčeve prodajne cene brez davka na dodano vrednost (v nadaljnjem besedilu: DDV). Če se proizvodna podjetja ukvarjajo tudi s prodajo na debelo ali na drobno, morajo sporočiti tudi cene v prodaji na debelo z DDV ali cene v prodaji na drobno z DDV. Storitvena podjetja morajo sporočiti cene na drobno z DDV. Če se storitvena podjetja ukvarjajo s prodajo posameznih izdelkov izključno na debelo, morajo sporočiti cene v prodaji na debelo z DDV.
(3) Podjetjem ni treba pošiljati obvestil o spremembi cen zaradi akcijskega in drugega promocijskega znižanja.
3. člen
Podjetja morajo poslati obvestilo o spremembi cen za to blago in storitve:
1    PROIZVODNJA HRANE
1.a   kruh iz moke tipa 500,
1.b   pšenična moka tip 500,
1.c   piščanec, cel, svež, cena za 1 kg,
1.d   goveje meso, brez kosti, stegno, cena za 1 kg,
1.e   svinjsko meso, brez kosti, stegno, cena za 1 kg,
1.f   kokošja jajca, sveža, zavitek 10 kosov,
1.g   mleko, pasterizirano, s 3,5% maščobe, pakirano 1 l,
1.h   sončnično olje, rafinirano, v plastenki, pakirano 1
     l;
2    ZALOŽNIŠTVO
2.a   učbeniki,
2.b   splošnoinformativni tiskani dnevniki;
3    OSKRBA Z ELEKTRIČNO ENERGIJO, PLINOM IN VODO
3.a   električna energija za gospodinjske odjemalce –
     osnovna oskrba (klasična) I, II, III,
3.b   povprečna cena zemeljskega plina iz prenosnega
     omrežja,
3.c   zemeljski plin in uparjeni utekočinjeni naftni plin
     (odvzem prek števca) iz distribucijskega omrežja za
     gospodinjske odjemalce po odjemnih skupinah,
3.d   para in topla voda za daljinsko ogrevanje;
4    KOMUNALNE STORITVE
4.a   oskrba s pitno vodo,
4.b   odvajanje komunalne in padavinske odpadne vode,
4.c   čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode,
4.d   prevzem blata iz pretočnih greznic ali malih
     komunalnih čistilnih naprav,
4.e   ravnanje z blatom iz pretočnih greznic ali malih
     komunalnih čistilnih naprav,
4.f   zbiranje in odvoz odpadkov,
4.g   predelava in obdelava odpadkov,
4.h   odlaganje odpadkov;
5    NAPRAVE IN APARATI ZA GOSPODINJSTVO
5.a   hladilnik (kombiniran, dvoje vrat, približno 220-
     litrski),
5.b   vgradna steklokeramična plošča s štirimi kuhališči;
6    PRODAJA GORIVA
6.a   motorni bencin (NMB-95, NMB-98),
6.b   plinsko olje (D-2),
6.c   kurilno olje – ekstra lahko (KOEL),
6.d   kurilno olje – srednje (mazut),
6.e   letalsko gorivo,
6.f   utekočinjeni naftni plin v jeklenkah in plinohramih
     za pogon in ogrevanje;
7    KOPENSKI PROMET
7.a   prevoz potnikov v notranjem železniškem prometu,
7.b   prevoz potnikov v mestnem in primestnem cestnem
     prometu na rednih progah;
8    TELEKOMUNIKACIJE
8.a   storitve kabelskih operaterjev;
9    ZAVAROVALNIŠTVO
9.a   obvezno zavarovanje avtomobilske odgovornosti;
10    BANČNIŠTVO
10.a   nadomestilo za vodenje osebnega računa, mesečno,
10.b   nakazilo na bančnem okencu, gotovinsko ali
     negotovinsko,
10.c   nakazilo z osebnega računa prek trajnega
     pooblastila ali neposredne obremenitve,
10.d   nakazilo z osebnega računa prek spletne
     poslovalnice ali po telefonu,
10.e   plačilo za dvig gotovine z osebnega računa na
     bančnem okencu,
10.f   plačilo za dvig gotovine z osebnega računa na
     bankomatu matične ali druge banke v Sloveniji,
10.g   plačilo za polog gotovine na osebni račun na
     bančnem okencu ali bankomatu;
11    DRUGE STORITVENE DEJAVNOSTI
11.a   parkirnina za osebna vozila (na prosti parkirni
     površini in v garažni hiši),
11.b   pogrebne storitve (klasični in žarni pokop),
11.c   najem groba.
4. člen
Podjetjem ni treba pošiljati obvestil o spremembi cen za blago in storitve iz prejšnjega člena, zajetimi že z drugim ukrepom kontrole cen na podlagi 8. in 9. člena Zakona o kontroli cen (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo).
5. člen
Podjetja morajo pošiljati obvestila o spremembi cen ministrstvu na obrazcu, določenem v Prilogi, ki je kot priloga sestavni del te odredbe. Obrazec se objavi tudi na spletni strani ministrstva. Obvestila pošljejo podjetja po pošti na naslov: Ministrstvo za gospodarstvo, Sektor za nadzor cen, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana, ali po elektronski pošti na naslov: gp.mg@gov.si.
6. člen
Obvestilo o spremembi cen mora vsebovati vse podatke, zahtevane v obrazcu. Če v obvestilu ni vseh podatkov, ministrstvo zahteva njegovo dopolnitev.
7. člen
Ta odredba začne veljati 20. novembra 2008 in velja šest mesecev.
Št. 007-31/2007-33
Ljubljana, dne 10. novembra 2008
EVA 2008-2111-0020
mag. Andrej Vizjak l.r.
Minister
za gospodarstvo