Uradni list

Številka 102
Uradni list RS, št. 102/2008 z dne 28. 10. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 102/2008 z dne 28. 10. 2008

Kazalo

4364. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Žalec za leto 2008, stran 13621.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 in dopolnitve), 40. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 110/02 – ZDT-B in 127/06 – ZJZP in 14/07 – ZSPDPO) in 24. člena Statuta Občine Žalec (Uradni list RS, št. 37/99, 43/00, 37/01, 25/02, 5/03, 29/03, 134/04, 16/05, 94/05 in 23/06) je Občinski svet Občine Žalec na 18. redni seji dne 20. oktobra 2008 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Žalec za leto 2008
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Žalec za leto 2008 (Uradni list RS, št. 34/08 in 64/08) se 2. člen spremeni tako, da se glasi:
»Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
                            v EUR
------------------------------------------------------------
A.   BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
------------------------------------------------------------
    Skupina/podskupina kontov     Proračun leta 2008
------------------------------------------------------------
I.   SKUPAJ PRIHODKI              17.301.859
    (70+71+72+73+74+78)
    TEKOČI PRIHODKI (70+71)          12.867.638
70   DAVČNI PRIHODKI              11.082.131
    700 Davki na dohodek in dobiček      9.270.945
    703 Davki na premoženje          1.257.290
    704 Domači davki na blago in         553.896
    storitve
71   NEDAVČNI PRIHODKI             1.785.507
    710 Udeležba na dobičku in         1.091.034
    dohodki od premoženja
    711 Takse in pristojbine           20.000
    712 Globe in druge denarne kazni        4.430
    713 Prihodki od prodaje blaga in       28.405
    storitev
    714 Drugi nedavčni prihodki         641.638
72   KAPITALSKI PRIHODKI            3.577.938
    720 Prihodki od prodaje osnovnih       647.074
    sredstev
    722 Prihodki od prodaje zemljišč      2.930.864
    in neopredmetenih dolgoročnih
    sredstev
73   PREJETE DONACIJE               21.638
    730 Prejete donacije iz domačih        21.638
    virov
74   TRANSFERNI PRIHODKI             821.825
    740 Transferni prihodki iz          686.931
    drugih javnofinančnih institucij
    741 Prejeta sredstva iz           134.894
    državnega proračuna iz sredstev
    proračuna Evropske unije
78   PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE         12.820
    UNIJE
    787 Prejeta sredstva od drugih        12.820
    evropskih institucij
II.   SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)       19.072.420
40   TEKOČI ODHODKI               4.540.299
    400 Plače in drugi izdatki          792.196
    zaposlenim
    401 Prispevki delodajalcev za        124.300
    socialno varnost
    402 Izdatki za blago in storitve      2.279.004
    403 Plačila domačih obresti          37.800
    409 Rezerve                1.306.999
41   TEKOČI TRANSFERI              7.086.652
    410 Subvencije                185.500
    411 Transferi posameznikom in       3.253.935
    gospodinjstvom
    412 Transferi neprofitnim          905.137
    organizacijam in ustanovam
    413 Drugi tekoči domači          2.741.740
    transferi
    414 Tekoči transferi v tujino          340
42   INVESTICIJSKI ODHODKI           4.853.207
    420 Nakup in gradnja osnovnih       4.853.207
    sredstev
43   INVESTICIJSKI TRANSFERI          2.592.262
    431 Investicijski transferi        1.910.222
    pravnim in fizičnim osebam, ki
    niso proračunski uporabniki
    432 Investicijski transferi         682.040
    proračunskim uporabnikom
III.  PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ (I.-       –1.770.561
    II.)
------------------------------------------------------------
B.   RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN
    NALOŽB
------------------------------------------------------------
IV.   PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN       126.721
    PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
    (750+751+752)
75   PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL        126.721
    750 Prejeta vračila danih           78.721
    posojil
    751 Prodaja kapitalskih deležev          0
    752 Kupnine iz naslova            48.000
    privatizacije
V.   DANA POSOJILA IN POVEČANJE             0
    KAPITALSKIH DELEŽEV
    (440+441+442)
44   DANA POSOJILA IN POVEČANJE             0
    KAPITALSKIH DELEŽEV
    440 Dana posojila                 0
    441 Povečanje kapitalskih             0
    deležev in naložb
    442 Poraba sredstev kupnin iz           0
    naslova privatizacije
VI.   PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN        126.721
    SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV
    (IV.-V.)
------------------------------------------------------------
C.   RAČUN FINANCIRANJA
------------------------------------------------------------
VII.  ZADOLŽEVANJE (500)             1.400.000
50   ZADOLŽEVANJE                1.400.000
    500 Domače zadolževanje          1.400.000
VIII.  ODPLAČILA DOLGA (550)            140.870
55   ODPLAČILA DOLGA               140.870
    550 Odplačila domačega dolga         140.870
IX.   SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA        –384.710
    RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-
    VIII.)
X.   NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)       1.259.130
XI.   NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)       1.770.561
XII.  STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA        384.713
    DAN 31. 12. 2007
------------------------------------------------------------
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podkonte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – podkontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Žalec.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.«
2. člen
Besedilo 10. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu financiranja se občina za proračun leta 2008 lahko zadolži do višine 1.400.000 EUR.«
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 40302-0003/2008
Žalec, dne 20. oktobra 2008
Župan
Občine Žalec
Lojze Posedel l.r.