Uradni list

Številka 102
Uradni list RS, št. 102/2008 z dne 28. 10. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 102/2008 z dne 28. 10. 2008

Kazalo

4363. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Žalec za leto 2007, stran 13620.

Na podlagi 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 110/02 – ZDT-B in 127/06 – ZJZP) in 24. člena Statuta Občine Žalec (Uradni list RS, št. 37/99, 43/00, 37/01, 25/02, 5/03, 29/03, 134/04, 16/05, 94/05 in 23/06) je Občinski svet Občine Žalec na 18. redni seji dne 20. oktobra 2008 sprejel
O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine Žalec za leto 2007
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Žalec za leto 2007.
2. člen
Proračun Občine Žalec za leto 2007 je realiziran v naslednjih zneskih:
                            v EUR
------------------------------------------------------------
A.   BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
------------------------------------------------------------
    Skupina/podskupina kontov     Proračun leta 2007
------------------------------------------------------------
I.   SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74      13.681.789
    +78)
    TEKOČI PRIHODKI (70+71)          12.743.046
70   DAVČNI PRIHODKI              10.832.361
    700 Davki na dohodek in dobiček      8.893.920
    703 Davki na premoženje          1.225.236
    704 Domači davki na blago in         713.205
    storitve
71   NEDAVČNI PRIHODKI             1.910.685
    710 Udeležba na dobičku in         1.061.621
    dohodki od premoženja
    711 Upravne takse in pristojbine       28.203
    712 Denarne kazni               4.400
    713 Prihodki od prodaje blaga in       10.220
    storitev
    714 Drugi nedavčni prihodki         806.241
72   KAPITALSKI PRIHODKI             197.636
    720 Prihodki od prodaje osnovnih        2.924
    sredstev
    722 Prihodki od prodaje zemljišč       194.712
    in neopredmetenih dolgoročnih
    sredstev
73   PREJETE DONACIJE               16.582
    730 Prejete donacije iz domačih        16.582
    virov
    731 Prejete donacije iz tujine           0
74   TRANSFERNI PRIHODKI             720.232
    740 Transferni prihodki iz          720.232
    drugih javnofinančnih institucij
    741 Prejeta sredstva iz              0
    državnega proračuna iz sredstev
    proračuna Evropske unije
78   PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE          4.293
    UNIJE
    787 Prejeta sredstva od drugih         4.293
    evropskih institucij
II.   SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)       14.252.574
40   TEKOČI ODHODKI               3.416.588
    400 Plače in drugi izdatki          700.000
    zaposlenim
    401 Prispevki delodajalcev za        114.302
    socialno varnost
    402 Izdatki za blago in storitve      1.523.055
    403 Plačila domačih obresti          37.686
    409 Rezerve                1.041.545
41   TEKOČI TRANSFERI              6.493.765
    410 Subvencije                182.925
    411 Transferi posameznikom in       2.973.987
    gospodinjstvom
    412 Transferi neprofitnim          757.600
    organizacijam in ustanovam
    413 Drugi tekoči domači          2.575.912
    transferi
    414 Tekoči transferi v tujino         3.341
42   INVESTICIJSKI ODHODKI           2.476.808
    420 Nakup in gradnja osnovnih       2.476.808
    sredstev
43   INVESTICIJSKI TRANSFERI          1.865.413
    431 Investicijski transferi        1.067.927
    pravnim in fizičnim osebam, ki
    niso proračunski uporabniki
    432 Investicijski transferi         797.486
    proračunskim uporabnikom
III.  PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ (I.-        –570.785
    II.)
------------------------------------------------------------
B.   RAČUN FINANČNIH TERJATEV
    IN NALOŽB
------------------------------------------------------------
IV.   PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN
    PRODAJA KAPITALSKIH
    DELEŽEV (750+751+752)             72.770
75   PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN       72.770
    PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
    750 Prejeta vračila danih           28.284
    posojil
    751 Prodaja kapitalskih deležev          0
    752 Kupnine iz naslova            44.486
    privatizacije
V.   DANA POSOJILA IN POVEČANJE             0
    KAPITALSKIH DELEŽEV
    (440+441+442)
44   DANA POSOJILA IN POVEČANJE             0
    KAPITALSKIH DELEŽEV
    440 Dana posojila                 0
    441 Povečanje kapitalskih             0
    deležev in naložb
    442 Poraba sredstev kupnin iz           0
    naslova privatizacije
VI.   PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN        72.770
    SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV
    (IV. – V.)
------------------------------------------------------------
C.   RAČUN FINANCIRANJA
------------------------------------------------------------
VII.  ZADOLŽEVANJE (500)                 0
50   ZADOLŽEVANJE                    0
    500 Domače zadolževanje              0
VIII.  ODPLAČILA DOLGA               138.877
55   ODPLAČILA DOLGA               138.877
    550 Odplačila domačega dolga         138.877
IX.   SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA        –636.892
    RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-
    VIII.)
X.   NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)       –138.877
XI.   NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)        570.785
XII.  STANJE SREDSTEV NA RAČUNU DNE        317.684
    31. 12. 2007
------------------------------------------------------------
3. člen
Podrobnejša realizacija prihodkov in odhodkov ter drugih prejemkov in izdatkov proračuna Občine Žalec je izkazana v bilanci prihodkov in odhodkov, računu finančnih terjatev in naložb ter računu financiranja in je prikazana v splošnem delu zaključnega računa proračuna.
Realizacija odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Žalec po uporabnikih je prikazana v posebnem delu zaključnega računa proračuna.
Splošni in posebni del zaključnega računa proračuna se objavita na spletni strani Občine Žalec.
4. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 40303/0001/2008
Žalec, dne 20. oktobra 2008
Župan
Občine Žalec
Lojze Posedel l.r.