Uradni list

Številka 102
Uradni list RS, št. 102/2008 z dne 28. 10. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 102/2008 z dne 28. 10. 2008

Kazalo

4362. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Žalec za leto 2006, stran 13619.

Na podlagi 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02) in 24. člena Statuta Občine Žalec (Uradni list RS, št. 37/99, 43/00, 37/01, 25/02, 5/03, 29/03, 134/04, 16/05, 94/05 in 23/06) je Občinski svet Občine Žalec na 18. redni seji dne 20. oktobra 2008 sprejel
O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine Žalec za leto 2006
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Žalec za leto 2006.
2. člen
Proračun Občine Žalec za leto 2006 je realiziran v naslednjih zneskih:
                       v tisoč tolarjih
------------------------------------------------------------
A.  BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
------------------------------------------------------------
   Skupina/podskupina kontov        Proračun leta
                            2006
------------------------------------------------------------
I.  SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74 +78)     3.051.465
   TEKOČI PRIHODKI (70+71)           2.284.269
70  DAVČNI PRIHODKI               1.899.424
   700 Davki na dohodek in dobiček       1.426.683
   703 Davki na premoženje            270.640
   704 Domači davki na blago in          202.101
   storitve
71  NEDAVČNI PRIHODKI               384.845
   710 Udeležba na dobičku in dohodki       218.199
   od premoženja
   711 Upravne takse in pristojbine         7.725
   712 Denarne kazni                 909
   713 Prihodki od prodaje blaga in         2.063
   storitev
   714 Drugi nedavčni prihodki          155.949
72  KAPITALSKI PRIHODKI               62.436
   720 Prihodki od prodaje osnovnih        51.500
   sredstev
   722 Prihodki od prodaje zemljišč in       10.936
   neopredmetenih dolgoročnih sredstev
73  PREJETE DONACIJE                 7.815
   730 Prejete donacije iz domačih         1.147
   virov
   731 Prejete donacije iz tujine          6.668
74  TRANSFERNI PRIHODKI              693.951
   740 Transferni prihodki iz drugih       683.686
   javnofinančnih institucij
   741 Prejeta sredstva iz državnega        10.265
   proračuna iz sredstev proračuna
   Evropske unije
78  PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE        2.994
   787 Prejeta sredstva od drugih          2.994
   evropskih institucij
II.  SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)         3.127.012
40  TEKOČI ODHODKI                 732.232
   400 Plače in drugi izdatki           149.966
   zaposlenim
   401 Prispevki delodajalcev za          24.578
   socialno varnost
   402 Izdatki za blago in storitve        319.468
   403 Plačila domačih obresti           4.605
   409 Rezerve                  233.615
41  TEKOČI TRANSFERI               1.447.234
   410 Subvencije                 27.669
   411 Transferi posameznikom in         683.338
   gospodinjstvom
   412 Transferi neprofitnim           159.138
   organizacijam in ustanovam
   413 Drugi tekoči domači transferi       577.089
42  INVESTICIJSKI ODHODKI             562.030
   420 Nakup in gradnja osnovnih         562.030
   sredstev
43  INVESTICIJSKI TRANSFERI            385.516
   431 Investicijski transferi pravnim      232.545
   in fizičnim osebam, ki niso
   proračunski uporabniki
   432 Investicijski transferi          152.971
   proračunskim uporabnikom
III. PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ (I.-II.)       –75.547
------------------------------------------------------------
B.  RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
------------------------------------------------------------
IV.  PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN        13.651
   PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
   (750+751+752)
75  PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN        13.651
   PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
   750 Prejeta vračila danih posojil          0
   751 Prodaja kapitalskih deležev           14
   752 Kupnine iz naslova privatizacije      13.637
V.  DANA POSOJILA IN POVEČANJE              0
   KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442)
44  DANA POSOJILA IN POVEČANJE              0
   KAPITALSKIH DELEŽEV
   440 Dana posojila                  0
   441 Povečanje kapitalskih deležev in         0
   naložb
   442 Poraba sredstev kupnin iz            0
   naslova privatizacije
VI.  PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN         13.651
   SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. –
   V.)
------------------------------------------------------------
C.  RAČUN FINANCIRANJA
------------------------------------------------------------
VII. ZADOLŽEVANJE (500)               134.865
50  ZADOLŽEVANJE                  134.865
   500 Domače zadolževanje            134.865
VIII. ODPLAČILA DOLGA                 33.571
   550 Odplačila domačega dolga          33.571
IX.  SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU       39.398
   (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
X.  NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)         101.294
XI.  NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)         75.547
XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNU DNE
   31. 12. 2005                  189.356
------------------------------------------------------------
3. člen
Podrobnejša realizacija prihodkov in odhodkov ter drugih prejemkov in izdatkov proračuna Občine Žalec je izkazana v bilanci prihodkov in odhodkov, računu finančnih terjatev in naložb ter računu financiranja in je prikazana v splošnem delu zaključnega računa proračuna.
Realizacija odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Žalec po uporabnikih je prikazana v posebnem delu zaključnega računa proračuna.
Splošni in posebni del zaključnega računa proračuna se objavita na spletni strani Občine Žalec.
4. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 40303/0001/2007
Žalec, dne 20. oktobra 2008
Župan
Občine Žalec
Lojze Posedel l.r.