Uradni list

Številka 94
Uradni list RS, št. 94/2008 z dne 3. 10. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 94/2008 z dne 3. 10. 2008

Kazalo

3972. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Gorje za leto 2007, stran 12802.

Na podlagi 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 in 110/02) in 16. člena Statuta Občine Gorje (Uradni list RS, št. 3/07) je Občinski svet Občine Gorje na 14. redni seji dne 25. 9. 2008 sprejel
O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine Gorje za leto 2007
1. člen
S tem odlokom se sprejme Zaključni račun proračuna Občine Gorje za leto 2007, ki zajema vse prihodke in druge prejemke ter odhodke in druge izdatke proračuna.
2. člen
Prihodki in drugi prejemki ter odhodki in drugi izdatki proračuna Občine Gorje so bili v letu 2007 realizirani v naslednjih zneskih (v EUR):
                            v EUR
------------------------------------------------------------
A.  BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
------------------------------------------------------------
   Skupina/Podskupina          Realizacija 2007
   kontov/Konto/Podkonto
------------------------------------------------------------
I.  SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)     1.819.437,12
   TEKOČI PRIHODKI (70+71)          1.703.704,94
70  DAVČNI PRIHODKI              1.664.154,55
   700 Davki na dohodek in dobiček      1.516.622,00
   703 Davki na premoženje           102.099,89
   704 Domači davki na blago in storitve    45.432,66
   706 Drugi davki                  0,00
71  NEDAVČNI PRIHODKI              39.550,39
   710 Udeležba na dobičku in dohodki od    15.191,79
   premoženja
   711 Takse in pristojbine           1.353,30
   712 Globe in denarne kazni            0,00
   713 Prihodki od prodaje blaga in         0,00
   storitev
   714 Drugi nedavčni prihodki         23.005,30
72  KAPITALSKI PRIHODKI                0,00
   720 Prihodki od prodaje osnovnih         0,00
   sredstev
   721 Prihodki od prodaje zalog           0,00
   722 Prihodki od prodaje zemljišč in        0,00
   neopredmetenih dolgoročnih sredstev
73  PREJETE DONACIJE                 50,00
   730 Prejete donacije iz domačih virov      50,00
   731 Prejete donacije iz tujine          0,00
74  TRANSFERNI PRIHODKI             115.682,18
   740 Transferni prihodki iz drugih      115.682,18
   javnofinančnih institucij
   741 Prejeta sredstva iz državnega         0,00
   proračuna iz sredstev proračuna EU
II.  SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)       1.519.297,11
40  TEKOČI ODHODKI               504.049,62
   400 Plače in drugi izdatki zaposlenim    156.364,29
   401 Prispevki delodajalcev za        28.526,80
   socialno varnost
   402 Izdatki za blago in storitve      302.148,56
   403 Plačila domačih obresti          4.490,97
   409 Rezerve                 12.519,00
41  TEKOČI TRANSFERI              637.298,64
   410 Subvencije                2.105,10
   411 Transferi posameznikom in        34.990,20
   gospodinjstvom
   412 Transferi neprofitnim          113.621,39
   organizacijam in ustanovam
   413 Drugi tekoči domači transferi      486.581,95
   414 Tekoči transferi v tujino           0,00
42  INVESTICIJSKI ODHODKI            272.695,98
   420 Nakup in gradnja osnovnih        272.695,98
   sredstev
43  INVESTICIJSKI TRANSFERI           105.252,87
   431 Investicijski transferi pravnim     42.209,77
   in fizičnim osebam, ki niso
   proračunski uporabniki
   432 Investicijski transferi         63.043,10
   proračunskim uporabnikom
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)        300.140,01
   (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)
------------------------------------------------------------
B.  RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
------------------------------------------------------------
IV.  PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN         0,00
   PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
   (750+751+752)
75  PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL           0,00
   750 Prejeta vračila danih posojil         0,00
   751 Prodaja kapitalskih deležev          0,00
   752 Kupnine iz naslova privatizacije       0,00
V.  DANA POSOJILA IN POVEČANJE            0,00
   KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)
44  DANA POSOJILA IN POVEČANJE            0,00
   KAPITALSKIH DELEŽEV
   440 Dana posojila                 0,00
   441 Povečanje kapitalskih deležev in       0,00
   naložb
   442 Poraba sredstev kupnin iz naslova       0,00
   privatizacije
   443 Povečanje namenskega premoženja v       0,00
   javnih skladih in drugih osebah
   javnega prava, ki imajo premoženje v
   svoji lasti
VI.  PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN          0,00
   SPREMEMBE KAPITALSKIH
   DELEŽEV (IV.-V.)
------------------------------------------------------------
C.  RAČUN FINANCIRANJA
------------------------------------------------------------
VII. ZADOLŽEVANJE (500)                0,00
50  ZADOLŽEVANJE                   0,00
   500 Domače zadolževanje              0,00
VIII. ODPLAČILO DOLGA (550)            16.388,15
55  ODPLAČILO DOLGA               16.388,15
   550 Odplačilo domačega dolga         16.388,15
IX.  POVEČANJE (ZMANJŠANJE)           283.751,86
   SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-
   V.-VIII.)
X.  NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)       –16.388,15
XI.  NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-     –300.140,01
   IX.)
   STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31.     288.691,81
   12. 2007
------------------------------------------------------------
   (od tega sredstva rezervnega sklada –
   proračunska rezerva 4.939,95 EUR)
------------------------------------------------------------
3. člen
Saldo sredstev proračunske rezerve (za odpravo posledic naravnih nesreč) na dan 31. 12. 2007 v višini 4.939,95 EUR se prenese med sredstva proračunske rezerve v letu 2008.
4. člen
Neporabljena sredstva proračuna občine Gorje za leto 2007 v znesku 283.751,86 EUR, se prenesejo v leto 2008, kot sredstva na računih in se uporabijo za namene, določene z razporeditvijo neporabljenih sredstev, potrjeno na seji Občinskega sveta Občine Gorje.
5. člen
Sestavni del tega odloka so: Bilanca prihodkov in odhodkov proračuna Občine Gorje za leto 2007, Račun financiranja in Račun finančnih terjatev in naložb Občine Gorje za leto 2007.
6. člen
Ta odlok začne veljati prvi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 039-10/2008-3
Gorje, dne 25. septembra 2008
Župan
Občine Gorje
Peter Torkar l.r.