Uradni list

Številka 62
Uradni list RS, št. 62/2008 z dne 20. 6. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 62/2008 z dne 20. 6. 2008

Kazalo

2634. Uredba o spremembah Uredbe o koncesiji za gojenje školjk na IX. in XI. parceli gojitvenega območja Sečovlje, stran 8226.

Na podlagi 137. člena in četrtega odstavka 199. člena Zakona o vodah (Uradni list RS, št. 67/02, 110/02 – ZGO-1, 2/04 – ZZdrI-A, 10/04 – Odl. US in 41/04 – ZVO-1) ter 165. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – Odl. US in 33/07 – ZPNačrt) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembah Uredbe o koncesiji za gojenje školjk na IX. in XI. parceli gojitvenega območja Sečovlje
1. člen
V Uredbi o koncesiji za gojenje školjk na IX. in XI. parceli gojitvenega območja Sečovlje (Uradni list RS, št. 68/05) se v 1. členu prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(1) Ta uredba je koncesijski akt, na podlagi katerega se podeli koncesija za gojenje školjk – mediteranskih klapavic (Mytilus gallprovincialis) in ladink (Venus verrucosa) na delih vodnega telesa morja v gojitvenem območju Sečovlje iz naslednje tabele:
+----------+-------+-----------+-----------+-------------------+
|Gojitveno |    | Koordinate| Koordinate|  Površina dela  |
| območje |    |   Y   |   X   |  vodnega telesa |
| Sečovlje |    |      |      | morja (gojitvena |
|     |    |      |      |  parcela) (m2)  |
+----------+-------+-----------+-----------+-------------------+
|IX.    | 1.  |389564.95 |39339.63  |   18411.48   |
|parcela  | 2.  |389716.56 |39410.55  |          |
|     | 3.  |389763.17 |39310.91  |          |
|     | 4.  |389611.56 |39239.99  |          |
+----------+-------+-----------+-----------+-------------------+
|XI.    | 1.  |389632.74 |39194.64  |   18411.48   |
|parcela  | 2.  |389784.35 |39265.62  |          |
|     | 3.  |389831.02 |39165.98  |          |
|     | 4.  |389679.35 |39095.07  |          |
+----------+-------+-----------+-----------+-------------------+
                               «.
2. člen
V 6. členu se v prvem odstavku druga alinea spremeni tako, da se glasi:
»– skupaj z drugimi koncesionarji označiti s pomorskimi oznakami zunanjo mejo gojitvenega območja Sečovlje, v skladu s predpisi, ki urejajo pomorstvo,«.
3. člen
V 9. členu se drugi in tretji odstavek spremenita tako, da se glasita:
»(2) Ocenjena letna količina vzgojenih školjk iz prejšnjega odstavka se izračuna kot zmnožek površine gojitvenih parcel iz tabele iz prvega odstavka 1. člena te uredbe in povprečne letne količine vzgojenih školjk na 1 ha površine gojitvenih parcel, ki je enaka 25 t/ha.
(3) Višina plačila za koncesijo je enaka 3,5% prodajne vrednosti ocenjene letne količine vzgojenih školjk.«.
4. člen
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00719-41/2008/9
Ljubljana, dne 5. junija 2008
EVA 2008-2511-0069
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l.r.
Predsednik