Uradni list

Številka 73
Uradni list RS, št. 73/1998 z dne 30. 10. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 73/1998 z dne 30. 10. 1998

Kazalo

3677. Odlok o pokopališki in pogrebni dejavnosti v Občini Metlika, stran 5693.

Na podlagi 12. in 25. člena zakona o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter o urejanju pokopališč (Uradni list SRS, št. 34/84 in Uradni list RS, št. 26/90), 25. člena zakona o prekrških (Uradni list SRS, št. 25/83, 36/83, 42/85, 2/86, 47/87, 5/90, Uradni list RS, št. 1/91, 3/93, 66/93 in 61/96), 4. člena odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Metlika (Uradni list RS, št. 22/94) in na podlagi 17. člena statuta Občine Metlika (Uradni list RS, št. 41/95), je Občinski svet občine Metlika na 37. seji dne 1. 10. 1998 sprejel
O D L O K
o pokopališki in pogrebni dejavnosti v Občini Metlika
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se določa način opravljanja pokopališke in pogrebne dejavnosti in urejanje pokopališč na območju Občine Metlika.
2. člen
Na območju Občine Metlika se z odlokom uvaja pokopališki red na naslednjih pokopališčih:
– pokopališče pri Sv. Roku v Metliki,
– pokopališče pri Treh farah v Rosalnicah,
– pokopališče v Podzemlju,
– pokopališče v Krasincu,
– pokopališče na Jugorju,
– pokopališče v Kloštru,
– pokopališče v Bušinji vasi,
– pokopališče pri Sv. Jakobu na Suhorju,
– pokopališče Svetice na Hrastu,
– pokopališče na Radovici.
3. člen
Pokopališka dejavnost se na območju Občine Metlika prenese v upravljanje mestni in krajevnim skupnostim, na območju katere se pokopališče nahaja (v nadaljevanju: upravljalec pokopališča).
Za izvajanje pogrebne dejavnosti se podeli na podlagi javnega razpisa in v skladu s koncesijskim aktom koncesija.
4. člen
Na podlagi izvedenega javnega razpisa in v skladu s koncesijskim aktom, se lahko podeli tudi koncesija za izvajanje gospodarske javne službe pokopališke dejavnosti na območju Občine Metlika.
II. UREJANJE POKOPALIŠČ
5. člen
Pokopališča se urejajo v skladu s PUP-i (prostorskimi ureditvenimi pogoji za posamezna območja občine), v katerih se določijo merila za funkcionalne in oblikovalske posege pri razširitvi obstoječih pokopališč, oziroma za urejanje novih pokopališč.
6. člen
Za vsako pokopališče, mora upravljalec pokopališča, izdelati načrt razdelitve na pokopališke oddelke in grobove, s katerimi se določijo prostori za vrstne grobove, grobišča, žarne grobove, za anonimne grobove, za anonimne pokope in za raztrositev pepela.
7. člen
Na pokopališčih so lahko naslednje zvrsti grobov:
– klasični grobovi (enojni, dvojni, otroški grobovi, grobnice),
– vrstni grobovi,
– žarni grobovi,
– prostor za anonimne pokope,
– prostor za raztrositev pepela,
– grobišča.
Graditev novih grobnic ni dovoljena.
8. člen
Na pokopališču ali zunaj pokopališča mora biti zagotovljen prostor za pokope ob morebitnih naravnih in drugih nesrečah.
9. člen
Tehnični normativi za grobove:
– enojni grob: širina do 1 m, dolžina do 2,3 m, globina najmanj 1,8 m,
– dvojni grob: širina do 1,8 m, dolžina do 2,3 m, globina najmanj 1,8 m,
– otroški grob: upravljalec določi ustrezne mere,
– žarni grob: širina do 1 m, dolžina do 1,2 m, globina najmanj 0,7 m, (žarni grob se sme poglobiti za 0,3 m),
– vrstni grobovi: širina do 1 m, dolžina do 2,3 m, globina najmanj 1,8 m, (poglobitev vrstnih grobov ni dovoljena).
Poti med vrstami grobov morajo biti široke najmanj 0,5 m.
Na starem delu posameznih pokopališč, se za postavitev nadgrobnikov in za dimenzije grobov, uporabljajo individualne pismene odločitve upravljalca pokopališča.
10. člen
Pokopališča morajo imeti ustrezen prostor za shranjevanje orodja ter urejeno mesto za odlaganje odpadkov. Pokopališče mora biti zavarovano z zidom, oziroma živo mejo.
11. člen
Nadgrobni spomeniki, okvirji in druga znamenja, ki se postavijo na novo, ne smejo segati preko grobnega prostora, v višino lahko segajo največ do 1 m. Na zid pokopališča in mrliške vežice ni dovoljeno pritrjevati novih nagrobnih plošč.
12. člen
Grob se smatra za zapuščenega, če je tako zanemarjen ali zapuščen, da kvari videz in izgled sosednjih grobov in s tem celotnega pokopališča in ogroža varnost ljudi in sosednjih grobov.
Upravljalec pokopališča lahko najemniku takšnega groba grob odvzame, po predhodnem pisnem opozorilu.
13. člen
Mirovalna doba za grobove ne sme biti krajša od desetih let, upravljalec pokopališča, pa lahko z upoštevanjem značilnosti zemljišča, odredi krajšo ali daljšo mirovalno dobo. Mirovalna doba ne velja za žarne grobove.
Prekop groba in prekop umrlega na isto mesto v grobu, pred potekom mirovalne dobe, je dovoljeno na podlagi zahteve svojcev, po predhodno pridobljenem soglasju najemnika groba in z dovoljenjem upravnega organa, pristojnega za zdravstveno varstvo oziroma organa, pristojnega za vodenje kazenskega postopka.
Grob se sme prekopati le v prisotnosti sanitarnega inšpektorja.
III. POGREBNE STORITVE
14. člen
Svojci umrlega so dolžni upravljalcu pokopališča prijaviti pokop umrlega najmanj 36 ur pred pokopom z dokazilom o prijavi smrti pristojnemu organu.
15. člen
Čas pokopa določi upravljalec v dogovoru z naročnikom pogreba.
16. člen
Pogrebno dejavnost izvaja kot izbirno gospodarsko javno službo koncesionar, katerega izbere občinski svet v skladu s koncesijskim aktom in tem odlokom.
17. člen
Cene pogrebnih storitev določa s cenikom koncesionar na podlagi pridobljenega soglasja Občinskega sveta občine Metlika.
IV. POGREBNE SVEČANOSTI
18. člen
Pogrebna svečanost se opravi v skladu z določbami tega odloka in v skladu z dogovorom med svojci in upravljalcem pokopališča, pri čemer se upošteva volja umrlega.
19. člen
Za mesto Metlika je obvezno polaganje umrlih v mrliško vežico.
Za vsa ostala naselja v Občini Metlika, ki imajo urejene mrliške vežice, se praviloma polagajo umrli v mrliške vežice. Ko umrli leži na domu, ga je potrebno najmanj 2 uri pred pogrebno svečanostjo pripeljati v mrliško vežico.
Prevoz umrlega s kraja smrti na kraj kjer leži, oziroma na pokopališče je dovoljeno samo s posebnim vozilom za te namene.
20. člen
Pogrebna svečanost je praviloma javna, razen če se na podlagi volje umrlega oziroma naročnika pogreba, opravi anonimni pogreb ali pogreb v ožjem družinskem krogu.
21. člen
Pogreb s pokopom umrlega je komemoracija in ima značaj javne pietete. Pogrebna svečanost se prične z dvigom pokojnikove krste ali žare z mrliškega odra. Udeleženci pogreba se v sprevodu do groba razporedijo na krajevno običajen način. Ko pride pogrebni sprevod do groba, se krsta s pokojnikom položi v grob. Pri odprtem grobu sledi verski obred, če je pri pogrebni svečanosti prisoten predstavnik verske skupnosti, nato sledijo poslovilni govori ter igranje godbe in petje žalostink. Udeleženci pogrebne svečanosti se poslovijo od pokojnika z mimohodom.
22. člen
Če pri pogrebni svečanostih sodeluje tudi častna enota z vojaškim ali lovskim strelnim orožjem, ki izstreli častno salvo kot zadnji pozdrav umrlemu, je potrebno zagotoviti varnost občanov in premoženja, za kar je odgovoren poveljnik ali vodja častne enote.
23. člen
Za organizacijo in potek pogrebov predstavnikov oboroženih sil Republike Slovenije in pripadnikov Ministrstva za notranje zadeve, veljajo njihova pravila.
24. člen
Najkasneje eno uro po poteku svečanosti je potrebno grob zasuti in ga urediti začasno tako, da ne poškoduje sosednjih grobov.
V. ODDAJANJE PROSTOROV ZA GROBOVE V NAJEM
25. člen
Prostori za grobove se oddajajo v najem. Ob prijavi pokopa skleneta naročnik pokopa in upravljalec pokopališča v primeru novega groba najemno pogodbo, ki mora biti v skladu s tem odlokom.
26. člen
Najemnina se plačuje letno. Višino najemnine za grob določi občinski svet s posebnim sklepom na predlog upravljalca pokopališča. Sredstva zbrana iz naslova najemnine upravljalec pokopališča namensko uporablja za urejanje in vzdrževanje pokopališča.
27. člen
Najema pogodba mora vsebovati:
– podatke o grobnem prostoru,
– višino in način plačila najemnine,
– dolžnost najemnika obnove pogodbe pred iztekom,
– druge obveznosti najemnika in koncesionarja,
– razloge za razveljavitev pogodbe.
28. člen
Pogodba se lahko razveljavi v naslednjih primerih:
– če najemnik grobnega prostora ne poravnava najemnine za preteklo leto po predhodnem opozorilu,
– najemnik ne vzdržuje groba,
– ob opustitvi pokopališča,
– kadar to zahteva načrt preureditve pokopališča.
Po razveljavitvi se smatra grob kot opuščen do konca mirovalne dobe, na kar se prekoplje in odda drugemu v najem. Najemnik groba je dolžan odstraniti opremo na grobu v roku 30 dni po razveljavitvi pogodbe.
29. člen
Upravljalec pokopališča mora voditi:
– evidenco o umrlih, ki so na pokopališču pokopani,
– evidenco najemnikov grobov,
– kataster komunalnih naprav na pokopališču,
– spremljati splošno stanje na pokopališču ter o tem poročati občini.
VI. VZDRŽEVANJE ČISTOČE, REDA IN MIRU NA POKOPALIŠČU
30. člen
Najemniki grobnih prostorov in obiskovalci pokopališč so dolžni:
– vzdržati se vseh dejanj, s katerimi bi žalili umrle in svojce umrlih,
– redno vzdrževati grobove in odlagati smeti in druge odpadke na za to določena mesta,
– odlagati zemljo, robnike in druge materiale, ki ostanejo od prenove grobov na mesta določena za odlaganje odpadkov,
– skrbeti za to, da ne poškodujejo drugih grobov.
31. člen
Na pokopališču je posebej prepovedano:
– nedostojno vedenje, razgrajanje ipd.,
– trganje zelenja in cvetja na tujih grobovih,
– odlaganje odpadkov zunaj prostorov namenjenih za odlaganje,
– odtujevanje predmetov z grobov in pokopaliških prostorov,
– vodenje živali po pokopališču.
32. člen
Za red in vzdrževanje pokopališč je odgovoren upravljalec pokopališča, za urejenost grobnih prostorov pa najemnik groba.
VII. KAZENSKA DOLOČBA
33. člen
Z denarno kaznijo od 5.000 do 30.000 SIT se kaznuje za prekršek pravna oseba ali posameznik, ki krši določila 9., 29., 30. in 31. člena tega odloka.
VIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
34. člen
Z dnem, ko začne veljati ta odlok, preneha veljati odlok o pokopališkem redu in pogrebnih svečanostih v Občini Metlika (SDL, št. 5/76).
35. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 013-17/98
Metlika, dne 1. oktobra 1998.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Metlika
Jože Mihelčič l. r.