Uradni list

Številka 18
Uradni list RS, št. 18/2008 z dne 22. 2. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 18/2008 z dne 22. 2. 2008

Kazalo

591. Sklep o začetku priprave občinskega prostorskega načrta Občine Ilirska Bistrica, stran 1585.

Na podlagi 46. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07) in 34. člena Statuta Občine Ilirska Bistrica (Uradne objave PN, št. 18/95, 18/97, 30/98 in Uradni list RS, št. 31/99, Uradne objave časopisa Snežnik, št. 4, 30. 6. 2006) je župan Občine Ilirska Bistrica dne 3. 2. 2008 sprejel
S K L E P
o začetku priprave občinskega prostorskega načrta Občine Ilirska Bistrica
1. Ocena stanja in razlogi za pripravo občinskega prostorskega načrta
Občina Ilirska Bistrica mora v skladu z novim Zakonom o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07 – v nadaljevanju ZPNačrt) sprejeti nov prostorski akt – občinski prostorski načrt za Občino Ilirska Bistrica (v nadaljevanju OPN Ilirska Bistrica), ki bo predstavljal nov temeljni strateški in izvedbeni prostorski dokument občine.
1.1. Ocena stanja
Dosedanji sistem prostorskega načrtovanja je temeljil na pripravi prostorskih planskih aktov, prostorskih ureditvenih pogojih in prostorskih izvedbenih načrtih. Ti prostorski akti izhajajo iz obdobja družbenega planiranja in ne zagotavljajo več želenega usmerjanja prostorskega razvoja.
1.2. Razlogi
Občina Ilirska Bistrica je začela s pripravo OPN Ilirska Bistrica zaradi:
– spremembe sistema urejanja prostora z ZPNačrt,
– pobud občanov in podjetji,
– določitve izhodišč za posege v prostor, ki izhajajo iz potreb razvoja Občine Ilirska Bistrica.
2. Vsebina in oblika OPN Ilirska Bistrica
Z OPN Ilirska Bistrica bo obravnavano celotno območje Občine Ilirska Bistrica.
Urbanistični načrt za naselje Ilirska Bistrica in za druga razvojno usmerjena naselja je sestavni del OPN Ilirska Bistrica.
Postopek priprave OPN Ilirska Bistrica bo potekal kot priprava enovitega dokumenta, ki bo vseboval strateški in izvedbeni del.
OPN Ilirska Bistrica vsebuje grafični in tekstualni del, ki se izdela v predpisani digitalni in analogni obliki.
3. Način pridobitve strokovnih rešitev
Strokovne rešitve za izvedbo OPN Ilirska Bistrica se bo izdelalo na podlagi zakonodaje in bodo temeljile na osnovi:
– strokovnih podlag za poselitev občine,
– posebnih strokovnih podlag za urbanistični načrt naselja Ilirska Bistrica,
– strokovnih podlag za kmetijstvo občine,
– analiz stanja in teženj,
– analiz razvojnih pobud fizičnih in pravnih oseb,
– analiz razvojnih možnosti za dejavnosti (s poudarkom na gospodarstvu),
– vseh ostalih strokovnih podlag razvojnih potreb in varstvenih zahtev nosilcev urejanja prostora pridobljenih v smernicah.
Smiselno se uporabi že izdelane študije in analize, ki so vezane na usmerjanje prostorskega razvoja.
Izdelovalec bo pridobil tudi vse dodatne strokovne podlage, preveritve in rešitve, ki so potrebne v postopku priprave OPN Ilirska Bistrica.
4. Roki izdelave OPN Ilirska Bistrica
+------------------------------------------+-------------------+
|          Faza          |    Rok    |
+------------------------------------------+-------------------+
|Sklep o pričetku postopka in objava    |februar 2008    |
+------------------------------------------+-------------------+
|Izdelava strokovnih podlag        |90 dni       |
+------------------------------------------+-------------------+
|Izdelava osnutka OPN           |90 dni       |
+------------------------------------------+-------------------+
|Pridobivanje smernic           |60 dni       |
+------------------------------------------+-------------------+
|Priprava dopolnjenega osnutka OPN     |30 dni       |
+------------------------------------------+-------------------+
|Javna razgrnitev in javna obravnava    |30 dni       |
+------------------------------------------+-------------------+
|Dopolnitev predloga s stališči do pripomb |7 dni       |
|in predlogov               |          |
+------------------------------------------+-------------------+
|Pridobivanje mnenj            |15 dni       |
+------------------------------------------+-------------------+
|Pridobitev sklepa ministrstva       |75 dni       |
+------------------------------------------+-------------------+
|Sprejem odloka na občinskem svetu     |          |
+------------------------------------------+-------------------+
|Objava odloka o OPN            |15 dni       |
+------------------------------------------+-------------------+
5. Navedba nosilcev urejanja prostora, ki podajo smernice za načrtovane prostorske ureditve iz njihove pristojnosti
Nosilci urejanja prostora, ki pripravijo smernice in strokovne podlage za OPN Ilirska Bistrica, so ministrstva in organi v njihovi sestavi ter nosilci javnih pooblastil, ki sodelujejo pri pripravi OPN in so določeni s tem sklepom.
5.1. Pristojni nosilci urejanja prostora, ki so zadolženi za posamezna obvezna izhodišča za pripravo OPN Ilirska Bistrica in podajo smernice, so:
Ministrstvo za okolje in prostor:
– Direktorat za prostor,
– Direktorat za okolje,
– Agencija RS za okolje,
Zavod za varstvo narave, Območna enota Nova Gorica.
Ministrstvo za kulturo:
– Uprava RS za kulturno dediščino,
Zavod za varstvo kulturne dediščine, Območna enota Nova Gorica.
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano:
– Direktorat za kmetijstvo,
– Direktorat za gozdarstvo, lovstvo in ribištvo,
Zavod za gozdove, Območna enota Sežana,
Zavod za gozdove, Območna enota Postojna.
Ministrstvo za promet:
– Direktorat za ceste,
– Direktorat za železnice in žičnice,
– Direktorat za civilno letalstvo.
Ministrstvo za gospodarstvo:
– Direktorat za energijo,
– Direktorat za turizem,
– Direktorat za elektronske komunikacije.
Ministrstvo za obrambo:
– Direktorat za obrambne zadeve,
– Uprava RS za zaščito in reševanje.
Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve,
Ministrstvo za zdravje,
Ministrstvo za notranje zadeve.
5.2. Drugi nosilci urejanja prostora:
– Komunalno podjetje Ilirska Bistrica,
– Kmetijska svetovalna služba,
– Elektro Primorska, DE Sežana,
– ELES, Elektro Slovenija, d.o.o.,
– Telekom Slovenije, PE Koper,
– Geoplin plinovodi d.o.o.
V postopek se vključi tudi druge nosilce urejanja prostora, če se v okviru priprave dokumenta ugotovi, da upravljajo ali so odgovorni za posamezno področje.
Nosilci urejanja prostora v skladu z 47. in 51. členom ZPNačrt podajo smernice in mnenja k prostorskemu aktu v 30 dneh od prejema vloge MOP.
6. Obveznosti financiranja priprave OPN Ilirska Bistrica
Občina Ilirska Bistrica zagotovi vsa sredstva za izdelavo strokovnih rešitev in izdelavo OPN Ilirska Bistrica.
7. Objava sklepa
Sklep o začetku priprave OPN Ilirska Bistrica se posreduje Ministrstvu za okolje in prostor ter sosednjim občinam.
Sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije ter v svetovnem spletu in začne veljati osmi dan po objavi.
Št. 3500-01/2006
Ilirska Bistrica, dne 6. februarja 2008
Župan
Občine Ilirska Bistrica
Anton Šenkinc l.r.