Uradni list

Številka 14
Uradni list RS, št. 14/2008 z dne 7. 2. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 14/2008 z dne 7. 2. 2008

Kazalo

446. Letni program športa v Občini Šempeter - Vrtojba za leto 2008, stran 1023.

Na podlagi 7. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98), Pravilnika o sofinanciranju letnih programov športa v Občini Šempeter - Vrtojba (Uradni list RS, št. 113/06) in 14. člena Statuta Občine Šempeter - Vrtojba (Uradni list RS, št. 88/04, 74/05 in 132/06) je Občinski svet Občine Šempeter - Vrtojba na 13. seji dne 24. januarja 2008 sprejel
L E T N I P R O G R A M
športa v Občini Šempeter - Vrtojba za leto 2008
1.
Letni program športa predstavlja dokument, s katerim so opredeljene naloge in smernice, ki prispevajo k uveljavitvi in razvoju športa. V njem so zajeti posamezni programi, njihov obseg in potrebna finančna sredstva.
Občina Šempeter - Vrtojba bo za izvajanje letnega programa športa v letu 2008 zagotavljala proračunska sredstva tistim športnim društvom, klubom in športnemu zavodu, ki bodo na podlagi javnega razpisa izvajali posamezne programe športa, ki so v skladu z merili in kriteriji iz nacionalnega programa športa v Republiki Sloveniji, s Pravilnikom o sofinanciranju letnih programov športa programov in v interesu občine. Sredstev iz občinskega proračuna, namenjenih za sofinanciranje programov športa, vzdrževanja in investicij v športne objekte, je 184.999,00 EUR, sredstva, namenjena za programe športa, ki bodo v letu 2008 razdeljena preko javnega razpisa, pa od tega znašajo 47.400,00 EUR.
2.
V letu 2008 se bodo na nivoju občine izvajali naslednji programi športa:
1. INTERESNA ŠPORTNA VZGOJA
Programi interesne športne vzgoje zajemajo programe za:
– predšolske otroke,
– šoloobvezne otroke (od 6. do 15. leta),
– mladino.
Predšolski otroci
Programi interesne športne vzgoje predšolskih otrok so: Zlati sonček, Naučimo se plavati, Ciciban planinec, drugi 60-urni programi (športna šola).
Šoloobvezni otroci
Programi interesne športne vzgoje šoloobveznih otrok so: Zlati sonček, Krpan, drugi 80-urni programi (športna šola) ter Šolska športna tekmovanja.
Interesna športna vzgoja mladine in študentov
Namen programa je izboljšanje športnih znanj, zagotavljanje psihofizične sposobnosti mladine, odpravljanje negativnih vplivov sodobnega življenja, preprečevanje zdravju škodljivih razvad ter zadovoljevanje človekove potrebe po igri in tekmovalnosti.
2. ŠPORTNA VZGOJA OTROK IN MLADINE USMERJENE V KAKOVOSTNI IN VRHUNSKI ŠPORT TER KAKOVOSTNI IN VRHUNSKI ŠPORT ODRASLIH
Z dejavnostjo kakovostnega in vrhunskega športa se ukvarjajo otroci, mladina in odrasli, ki nastopajo v uradnih tekmovalnih sistemih do naslova državnega prvaka, na mednarodnih tekmovanjih, evropskih in svetovnih prvenstvih.
Športna vzgoja otrok in mladine usmerjene v kakovostni in vrhunski šport
V dani sklop spadajo programi, v katere so uvrščeni otroci in mladi, ki imajo sposobnosti in interes, da bi lahko postali vrhunski športniki. Športna vzgoja pomeni v tem obdobju temeljno pripravo na športno uspešnost, rezultat je le eno od meril uspešnega dela s športniki.
Kakovostni in vrhunski šport
V kakovostni šport sodijo priprave, tekmovanja ekip in posameznikov, ki nimajo objektivnih in materialnih možnosti za vključitev v programe vrhunskega športa in jih programi športne rekreacije ne zadovoljuje, so pa pomemben dejavnik razvoja športa. Vrhunski šport pa je priprava in tekmovanje športnikov, ki imajo status mednarodnega, svetovnega in perspektivnega razreda.
3. PROGRAMI ŠPORTNE REKREACIJE
Športna rekreacija
Cilj športne rekreacije odraslih je aktivno, koristno in prijetno izpolnjevanje dnevnega, tedenskega in letnega prostega časa odraslih.
4. DRUGI PROGRAMI V ŠPORTU
Drugi programi v športu zajemajo udeležbo in organizacijo športnih prireditev, sofinanciranje strokovnih kadrov v ekipnem kakovostnem in vrhunskem športu ter delovanje društev.
5. VZDRŽEVANJE IN INVESTICIJE V ŠPORTU
Namen vzdrževanja in investicij v športne objekte je povečanje kapacitet in izboljšanje ponudbe za potrebe športnih klubov in društev ter drugih uporabnikov športnih površin v lasti Občine Šempeter - Vrtojba.
3.
Za izvajanje zgoraj opisanih programov se namenja naslednja sredstva:
+-------------------------------------------+------------------+
|         Programi         |   Sredstva   |
|                      |   v EUR    |
+-------------------------------------------+------------------+
|Interesna športna vzgoja          |     1.500,00|
+-------------------------------------------+------------------+
|Športna vzgoja otrok in mladine usmerjene |     12.500,00|
|v kakovostni in vrhunski šport       |         |
+-------------------------------------------+------------------+
|Kakovostni in vrhunski šport odraslih   |     1.500,00|
+-------------------------------------------+------------------+
|Športna rekreacija             |     5.000,00|
+-------------------------------------------+------------------+
|Sofinanciranje plač strokovnim delavcem v |     16.900,00|
|vrhunskem športu              |         |
+-------------------------------------------+------------------+
|Delovanje društev             |     4.000,00|
+-------------------------------------------+------------------+
|Športne prireditve             |     4.000,00|
+-------------------------------------------+------------------+
|Športni zavod               |     3.000,00|
+-------------------------------------------+------------------+
|Investicije                |    139.600,00|
+-------------------------------------------+------------------+
|Vzdrževanje                |     3.599,00|
+-------------------------------------------+------------------+
|SKUPAJ SREDSTVA              |    191.599,00|
+-------------------------------------------+------------------+
4.
Programi športa, ki jih bo v letu 2008 sofinancirala Občina Šempeter - Vrtojba: športna rekreacija, planinarjenje, pohodništvo in taborništvo, aerobika, smučanje, atletika, balinanje, kolesarstvo, karate, motokros, namizni tenis, plavanje, nogomet, rokomet, košarka, šah, gimnastika, ples, športno plezanje, dvigovanje uteži.
Sofinancirane bodo tudi športne prireditve, ki bodo organizirane na območju občine oziroma jih bodo organizirala društva s sedežem v Občini Šempeter - Vrtojba.
5.
V športne dejavnosti se lahko vključijo prebivalci v vseh obdobjih življenja, vendar imajo športne aktivnosti otrok in šolske mladine zaradi vpliva na razvoj in oblikovanje mladega človeka prednost pred sofinanciranjem ostalih programov športa.
Športna društva s sedežem v Občini Šempeter - Vrtojba in njihova združenja imajo pod enakimi pogoji prednost pri sofinanciranju programov športa pred ostalimi izvajalci športnih programov.
6.
Program, ki ga ne določa Letni program športa, se lahko izjemoma sprejme v sofinanciranje in občina financira projekt iz drugih proračunskih postavk, če je program zelo pomemben za občino in njeno promocijo.
Št. 01101-01/2008-7
Šempeter pri Gorici, dne 24. januarja 2008
Župan
Občine Šempeter - Vrtojba
Dragan Valenčič l.r.