Uradni list

Številka 6
Uradni list RS, št. 6/2008 z dne 22. 1. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 6/2008 z dne 22. 1. 2008

Kazalo

243. Sklep o javni razgrnitvi z javnim naznanilom, stran 482.

Na podlagi 60. člena in ob smiselni uporabi 50. člena Zakona o prostorskem načrtovanju ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07) ter 16., 24. in 36. člena Statuta Občine Žalec (Uradni list RS, št. 37/99, 43/00, 37/01, 25/02, 5/03, 29/03, 134/04, 16/05, 95/05, 23/06) je župan Občine Žalec dne 16. 1. 2008 sprejel
S K L E P
o javni razgrnitvi z javnim naznanilom
I.
Občina Žalec z javnim naznanilom obvešča javnost, da se javno razgrne dopolnjeni osnutek občinskega podrobnega prostorskega načrta za širitev območja NIVO-PGM Žalec (v nadaljevanju OPPN za širitev območja NIVO-PGM Žalec), ki ga je pod št. projekta 2007/LN-047 izdelal URBIS d.o.o., Maribor.
II.
V ureditveno območje OPPN za širitev območja NIVO-PGM Žalec so vključena zemljišča naslednjih parc. št. 1920/54, 1920/35, 1920/39, 1920/14, 1940/14, 1920/11, 1920/5 in 1858/5, vse k.o. Žalec.
III.
Dopolnjeni osnutek iz I. točke tega sklepa bo javno razgrnjen v prostorih Oddelka za varstvo okolja in urejanje prostora Občine Žalec in v prostorih MS Žalec. Javna razgrnitev bo trajala od 4. 2. 2008 do 5. 3. 2008. V času javne razgrnitve bo dne 20. 2. 2008 ob 16. uri izvedena javna obravnava v sejni sobi Občine Žalec.
IV.
V času javne razgrnitve lahko na razgrnjeni dopolnjeni osnutek OPPN za širitev območja NIVO-PGM Žalec podajo svoje pisne pripombe in predloge vse fizične in pravne osebe, organizacije in skupnosti ter jih posredujejo na Oddelek za varstvo okolja in urejanje prostora Občine Žalec ali na MS Žalec.
V.
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, na spletni strani Občine Žalec (http://www.zalec.si), na oglasni deski Občine Žalec in MS Žalec ter v časopisu Utrip ali Večer. Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 350-05-0001/2007-2/4
Žalec, dne 16. januarja 2008
Župan
Občine Žalec
Lojze Posedel l.r.