Uradni list

Številka 5
Uradni list RS, št. 5/2008 z dne 18. 1. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 5/2008 z dne 18. 1. 2008

Kazalo

199. Odlok o proračunu Občine Gorje za leto 2008, stran 372.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 110/02 – ZDT-B in 127/06 – ZJZP) in 16. člena Statuta Občine Gorje (Uradni list RS, št. 3/07) je Občinski svet Občine Gorje na 8. redni seji dne 10. 1. 2008 sprejel
O D L O K
o proračunu Občine Gorje za leto 2008
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
(vsebina odloka)
S tem odlokom se za Občino Gorje za leto 2008 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).
2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA
2. člen
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni 3-mestnih kontov.
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
------------------------------------------------------------
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
                            v EUR
------------------------------------------------------------
     Skupina/Podskupina      Predlog proračuna 2008
     kontov/Konto/Podkonto
------------------------------------------------------------
I.    SKUPAJ PRIHODKI              2.617.887
     (70+71+72+73+74)
     TEKOČI PRIHODKI (70+71)          1.981.491
70    DAVČNI PRIHODKI              1.839.491
     700 Davki na dohodek in          1.584.029
     dobiček
     703 Davki na premoženje           106.962
     704 Domači davki na blago in        148.500
     storitve
     706 Drugi davki                  0
71    NEDAVČNI PRIHODKI              142.000
     710 Udeležba na dobičku in          20.000
     dohodki od premoženja
     711 Takse in pristojbine           2.500
     712 Globe in denarne kazni            0
     713 Prihodki od prodaje blaga           0
     in storitev
     714 Drugi nedavčni prihodki         119.500
72    KAPITALSKI PRIHODKI              7.595
     720 Prihodki od prodaje            7.595
     osnovnih sredstev
     721Prihodki od prodaje zalog           0
     722 Prihodki od prodaje              0
     zemljišč in neopredmetenih
     dolgoročnih sredstev
73    PREJETE DONACIJE                 0
     730 Prejete donacije iz              0
     domačih virov
     731 Prejete donacije iz              0
     tujine
74    TRANSFERNI PRIHODKI             628.801
     740 Transferni prihodki iz         214.002
     drugih javnofinančnih
     institucij
     741 Prejeta sredstva iz           414.799
     državnega proračuna iz
     sredstev proračuna EU
II.   SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)       2.660.903
40    TEKOČI ODHODKI               602.650
     400 Plače in drugi izdatki         160.630
     zaposlenim
     401 Prispevki delodajalcev za        16.020
     socialno varnost
     402 Izdatki za blago in           395.000
     storitve
     403 Plačila domačih obresti          5.000
     409 Rezerve                 26.000
41    TEKOČI TRANSFERI              802.467
     410 Subvencije                51.500
     411 Transferi posameznikom in        56.875
     gospodinjstvom
     412 Transferi neprofitnim          149.448
     organizacijam in ustanovam
     413 Drugi tekoči domači           544.644
     transferi
     414 Tekoči transferi v tujino           0
42    INVESTICIJSKI ODHODKI           1.161.786
     420 Nakup in gradnja osnovnih       1.161.786
     sredstev
43    INVESTICIJSKI TRANSFERI           94.000
     431 Investicijski transferi         43.000
     pravnim in fizičnim osebam,
     ki niso proračunski
     uporabniki
     432 Investicijski transferi         51.000
     proračunskim uporabnikom
III.   PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)        –43.016
     (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)
------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
                            v EUR
------------------------------------------------------------
IV.   PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL        17.893
     IN PRODAJA KAPITALSKIH
     DELEŽEV (750+751+752)
75    PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL        17.893
     750 Prejeta vračila danih           5.967
     posojil
     751 Prodaja kapitalskih           11.926
     deležev
     752 Kupnine iz naslova              0
     privatizacije
V.    DANA POSOJILA IN POVEČANJE            0
     KAPITALSKIH DELEŽEV
     (440+441+442+443)
44    DANA POSOJILA IN POVEČANJE            0
     KAPITALSKIH DELEŽEV
     440 Dana posojila                 0
     441 Povečanje kapitalskih             0
     deležev in naložb
     442 Poraba sredstev kupnin iz           0
     naslova privatizacije
     443 Povečanje namenskega             0
     premoženja v javnih skladih
     in drugih osebah javnega
     prava, ki imajo premoženje v
     svoji lasti
VI.   PREJETA MINUS DANA POSOJILA         17.893
     IN SPREMEMBE KAPITALSKIH
     DELEŽEV (IV.-V.)
------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------
C. RAČUN FINANCIRANJA
                            v EUR
------------------------------------------------------------
VII.   ZADOLŽEVANJE (500)                0
50    ZADOLŽEVANJE                   0
     500 Domače zadolževanje              0
VIII.  ODPLAČILO DOLGA (550)            17.877
55    ODPLAČILO DOLGA               17.877
     550 Odplačilo domačega dolga         17.877
IX.   POVEČANJE (ZMANJŠANJE)           –43.000
     SREDSTEV NA RAČUNIH
     (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
X.    NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-          –17.877
     VIII.)
XI.   NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-         43.016
     VIII.-IX.)
------------------------------------------------------------
     STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH          43.000
     DNE 31. 12. 2007
9009   Splošni sklad za drugo            43.000
------------------------------------------------------------
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Gorje.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. člen
(izvrševanje proračuna)
Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke – konta. Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan občine oziroma od njega pooblaščena oseba.
Prejemniki proračunskih sredstev prejmejo proračunska sredstva na osnovi pogodbe, sklenjene na podlagi javnega razpisa, odločbe, sklepa občinskega sveta in sklepa ali odredbe župana.
Sredstva, ki se dodelijo na podlagi javnih razpisov, dodeljuje s sklepom župan. Na sklep župana ni pritožbe.
4. člen
(namenski prihodki in odhodki proračuna)
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi naslednji prihodki:
– turistična taksa,
– koncesijska dajatev od iger na srečo,
– pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest,
– požarna taksa,
– prispevki občanov za izgradnjo kanalizacijskega omrežja,
– vsi transferni prihodki,
– taksa za obremenjevanje vode,
– taksa za obremenjevanje okolja zaradi odlaganja odpadkov.
5. člen
(prerazporejanje pravic porabe)
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.
Župan je pooblaščen, da v skladu z zakonom o javnih financah in s tem odlokom lahko prerazporedi pravice porabe v posebnem delu proračuna v okviru istega glavnega programa. Med glavnimi programi v okviru področja proračunske porabe pa župan lahko prerazporedi pravice porabe, če s tem ni bistveno ogroženo izvajanje nalog, za katere so bila sredstva zagotovljena.
Župan s poročilom o izvrševanju proračuna v mesecu septembru in konec leta z zaključnim računom poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2008 in njegovi realizaciji.
6. člen
(nakup in prodaja nepremičnin)
Župan lahko samostojno odloča o nakupu in prodaji zemljišč do površine 300 m2.
7. člen
(največji dovoljeni obseg prevzetih obveznosti v breme proračunov prihodnjih let)
Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu razpiše javno naročilo za celotno vrednost projekta, ki je vključen v načrt razvojnih programov, če so zanj načrtovane pravice porabe na proračunskih postavkah v sprejetem proračunu.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke in investicijske transfere ne sme presegati 100% pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 60% pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami, razen če na podlagi teh pogodb lastninska pravica preide oziroma lahko preide iz najemodajalca na najemnika, in prevzemanje obveznosti za dobavo elektrike, telefona, vode, komunalnih storitve in drugih storitev, potrebnih za operativno delovanje neposrednih uporabnikov. Prav tako omejitev ne velja za obveznosti prevozov šolskih otrok, vzdrževanja gozdnih in občinskih cest in izdajanja občinskega časopisa.
Prevzete obveznosti iz drugega in tretjega odstavka tega člena se načrtujejo v finančnem načrtu neposrednega uporabnika in načrtu razvojnih programov.
8. člen
(spreminjanje načrta razvojnih programov)
Župan lahko spreminja vrednost projektov v načrtu razvojnih programov. Projekte, katerih vrednost se spremeni za več kot 20% mora predhodno potrditi občinski svet.
Projekti, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče leto, zaključek financiranja prestavi iz predhodnega v tekoče leto, se uvrstijo v načrt razvojnih programov po uveljavitvi proračuna.
Novi projekti se uvrstijo v načrt razvojnih programov na podlagi dokumenta identifikacije investicijskega projekta (DIIP), izdelanega v skladu z Uredbo o enotni metodologiji za izdelavo in obravnavo investicijskih projektov na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/06).
Ostalo investicijsko dokumentacijo za projekte, vključene v načrt razvojnih programov, sprejema župan.
9. člen
(proračunski skladi)
Proračunski sklad je račun proračunske rezerve, oblikovane po ZJF.
Proračunska rezerva se v letu 2008 oblikuje v višini 13.000 EUR.
Na predlog za finance pristojnega organa občinske uprave odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF do višine 10.000 EUR odloča župan in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet.
4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA OBČINE
10. člen
(odpis dolga)
Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF, lahko župan dolžniku do višine 50 EUR odpiše oziroma delno odpiše plačilo dolga.
5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA
11. člen
(obseg zadolževanja občine in izdanih poroštev občine)
Za kritje presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu financiranja se občina za proračun leta 2008 lahko zadolži do višine 240.000,00 EUR in sicer za investicije v izgradnjo kanalizacijskega omrežja.
Občina sme dajati poroštvo za izpolnitev obveznosti javnih zavodov, katerih ustanoviteljica oziroma soustanoviteljica je, vendar največ do 5% realiziranih prihodkov v letu, v katerem se daje poroštvo. O dajanju poroštev odloča občinski svet.
12. člen
(obseg zadolževanja javnih zavodov)
Javna zavoda, katerih ustanoviteljica oziroma soustanoviteljica je občina, se smeta zadolževati le s soglasjem občine. O soglasju odloča občinski svet.
6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
13. člen
(začasno financiranje v letu 2009)
V obdobju začasnega financiranja Občine Gorje v letu 2009, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.
14. člen
(uveljavitev odloka)
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-1/2008-1
Gorje, dne 10. januarja 2008
Župan
Občine Gorje
Peter Torkar l.r.