Uradni list

Številka 5
Uradni list RS, št. 5/2008 z dne 18. 1. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 5/2008 z dne 18. 1. 2008

Kazalo

210. Sklep o javni razgrnitvi z javnim naznanilom, stran 399.

Na podlagi 60. člena in ob smiselni uporabi 50. člena Zakona o prostorskem načrtovanju ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07) ter 16., 24. in 36. člena Statuta Občine Žalec (Uradni list RS, št. 37/99, 43/00, 37/01, 25/02, 5/03, 29/03, 134/04, 16/05, 95/05, 23/06) je župan Občine Žalec dne 16. 1. 2008 sprejel
S K L E P
o javni razgrnitvi z javnim naznanilom
I.
Občina Žalec z javnim naznanilom obvešča javnost, da se javno razgrne dopolnjeni osnutek občinskega podrobnega prostorskega načrta Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta FERRALIT, ki ga je pod št. projekta 39/06 izdelal IUP d.o.o., Inštitut za urejanje prostora iz Celja.
II.
V ureditveno območje Sprememb in dopolnitev UN so vključena zemljišča naslednjih parc. št. 1324/2, 1302/1, 1302/2, 1302/3, 1302/4, 1302/5, 1302/6, 1302/7, 1302/9, 1302/10, 1302/11, 1302/12, 1302/13, 1302/14, 1302/16, 1302/17, 1302/18, 1302/19, 1302/20, 1302/21, 1302/22, 1286/6, 1292/4, 1292/6, 1292/7, 1292/9, 1293/7, 1293/8, 1293/12, 1393/13, 1295/1, 1299/2 – del, 1306/1, 1306/3, 1306/4, 1306/5, 1326/2 in 2054, vse k.o. Žalec.
III.
Dopolnjeni osnutek iz I. točke tega sklepa bo javno razgrnjen v prostorih Oddelka za varstvo okolja in urejanje prostora Občine Žalec in v prostorih MS Žalec. Javna razgrnitev bo trajala od 4. 2. 2008 do 5. 3. 2008. V času javne razgrnitve bo dne 27. 2. 2008 ob 16. uri izvedena javna obravnava v sejni sobi Občine Žalec.
IV.
V času javne razgrnitve lahko na razgrnjeni dopolnjeni osnutek podajo svoje pisne pripombe in predloge vse fizične in pravne osebe, organizacije in skupnosti ter jih posredujejo na Oddelek za varstvo okolja in urejanje prostora Občine Žalec ali na MS Žalec.
V.
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, na spletni strani Občine Žalec (http://www.zalec.si), na oglasni deski Občine Žalec in MS Žalec ter v časopisu Utrip ali Večer. Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 350-05-0004/2007-2/4
Žalec, dne 16. januarja 2008
Župan
Občine Žalec
Lojze Posedel l.r.