Uradni list

Številka 119
Uradni list RS, št. 119/2007 z dne 24. 12. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 119/2007 z dne 24. 12. 2007

Kazalo

6063. Pravilnik za sofinanciranje mladinskih programov in projektov ter programov za mlade iz proračuna Občine Sevnica, stran 17355.

Na podlagi 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2) in 16. člena Statuta Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 78/05 – uradno prečiščeno besedilo) je Občinski svet Občine Sevnica na 10. redni seji dne 12. 12. 2007 sprejel
P R A V I L N I K
za sofinanciranje mladinskih programov in projektov ter programov za mlade iz proračuna Občine Sevnica
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S Pravilnikom za sofinanciranje mladinskih programov in projektov ter programov za mlade iz proračuna Občine Sevnica (v nadaljevanju: pravilnik) se določajo pogoji, postopki in merila za sofinanciranje mladinskih programov in projektov ter programov za mlade v Občini Sevnica.
2. člen
Sofinanciranje mladinskih programov in projektov ter programov za mlade se izvede na podlagi javnega razpisa, ki se objavi v javnem glasilu, na spletni strani Občine Sevnica ter KŠTM Sevnica najkasneje v roku 30 dni po uveljavitvi odloka o proračunu Občine Sevnica.
Postopek javnega razpisa vodi Občina Sevnica.
3. člen
Opredelitev pojmov po tem pravilniku:
1. Mladinski program (dejavnost) je kontinuirano izvajanje in koordiniranje mladinskih aktivnosti skozi večji del leta, vsaj enkrat tedensko devet mesecev v letu, ob zaključku pa je potrebna evalvacija programa in predstavitev dejavnosti širši javnosti,
2. Mladinski projekt je posamična aktivnost izvajalca – zaključen enkratni dogodek,
3. Program za mlade po tem pravilniku izvaja praviloma nevladna organizacija z namenom zagotavljanja boljših pogojev za življenje, delovanje in vključevanje mladih v mladinsko delo.
Program za mlade poteka kontinuirano, skozi večji del leta in vključuje večje število aktivnih udeležencev. Izvajajo ga praviloma strokovno visoko usposobljeni izvajalci, z bogatimi delovnimi izkušnjami na področju mladinskega dela.
4. člen
Namen javnega razpisa po tem pravilniku je omogočanje mladinskega dela in vzpodbujanje razvoja mladinske politike s podporo kvalitetnim mladinskim programom, projektom in programom za mlade, ki prispevajo k usposabljanju in pridobivanju veščin ter socialnemu vključevanju mladih.
Namen javnega razpisa po tem pravilniku je ravno tako vzpodbujanje udejstvovanja mladih ter primerno koriščenje mladinske infrastrukture.
Cilj javnega razpisa po tem pravilniku je sofinanciranje mladinskih programov in projektov ter programov za mlade.
Razpisovalec bo na osnovi predloženih vlog v skladu z razpisnimi merili dodelil finančna sredstva za sofinanciranje mladinskih programov in projektov.
5. člen
Med prednostna področja sofinanciranja se uvrščajo:
– neformalno izobraževanje in usposabljanje mladih za mladinsko delo,
– prostovoljno mladinsko delo,
– informiranje in svetovanje za mlade,
– participacija, aktivno državljanstvo, človekove pravice,
– mednarodno mladinsko delo,
– mobilnost mladih ter
– raziskovalno delo mladih.
Predmet sofinanciranja so lahko tudi:
– aktivnosti, ki vzpodbujajo k strpnosti, nenasilju,
– aktivnosti za aktivno in kvalitetno preživljanje prostega časa,
– aktivnosti, ki vzpodbujajo kulturno izražanje in kreativnost mladih,
– preventivni programi na različnih vsebinskih področjih ter
– aktivnosti, ki spodbujajo inovativnost in podjetnost mladih.
Predmet sofinanciranja po tem pravilniku ne morejo biti mladinski projekti in programi ter programi za mlade, ki imajo naravo:
– dopolnilnega poklicnega ali univerzitetnega izobraževanja;
– rednega ali dopolnilnega izobraževanja v okviru ustanov, ki delujejo v skladu z določili Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja;
– investicij ali nakupa opreme;
– vključevanje odvisnikov v skupnosti za zdravljenje odvisnosti;
– znanstvenih raziskovanj in strokovnih srečanj znanstvenega značaja.
6. člen
Pravico do sofinanciranja po tem pravilniku imajo vlagatelji, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– njihova vloga se nanaša na področja mladinskega dela iz razpisne dokumentacije, pri čemer se štejejo za nosilce ali uporabnike mladinskega dela predvsem mladi v starosti od 15. do 29. leta;
– so registrirani v RS kot pravna oseba, ki je praviloma nevladna, neprofitna in opravlja registrirane dejavnosti, namenjene predvsem za otroke in mladino v skladu s tem pravilnikom;
– so nosilci dejavnosti, ki v praksi (aktivno delujejo) obstajajo vsaj 6 mesecev oziroma pridobijo dovoljenje za pravico do sofinanciranja od Urada za mladino in imajo sedež v Občini Sevnica;
– da zagotovijo ustrezne prostorske, tehnične, materialne, kadrovske in organizacijske pogoje za izvedbo programov oziroma projektov, ki jih opravljajo v skladu z veljavno zakonodajo;
– da uveljavljajo pluralno programsko zasnovo, ki se odraža v letnem programu dela z več različnimi dejavnostmi oziroma programi;
– da uveljavljajo takšno notranjo organizacijsko shemo, ki omogoča demokratično obravnavo in koordinacijo izvedbe planiranega programa;
– dejavnosti, ki so predmet tega pravilnika, se morajo opravljati na območju Občine Sevnica ali območju več lokalnih skupnosti (z namenom teritorialnega ali programskega povezovanja);
– da organizacije (razen pravnih oseb iz devete alinee tega člena), za izvajanje programa oziroma projekta zagotavljajo najmanj 10% delež sofinanciranja iz drugih virov in imajo jasno izdelano finančno konstrukcijo, iz katere so razvidni: prihodki in odhodki izvajanja dejavnosti, ki je predmet tega pravilnika; delež javnih sredstev; delež sredstev uporabnikov; delež sredstev iz drugih virov in pričakovano financiranje na podlagi tega pravilnika. Prihodki vlagatelja morajo biti enaki odhodkom;
– da pravne osebe, ustanovljene po Zakonu o skupnosti študentov in druge pravne osebe, ki se financirajo iz naslova koncesijskih dajatev na študentsko delo, za izvajanje programa oziroma projekta zagotavljajo najmanj 50% delež sofinanciranja iz drugih virov in imajo jasno izdelano finančno konstrukcijo.
Občinske zveze mladinskih društev in organizacij ter mladinski sveti se lahko prijavijo le kot izvajalec projekta/programa, pri čemer morajo predložiti sklep pristojnega organa zveze oziroma sveta o odobritvi izvedbe projekta/programa.
7. člen
Pravice do sofinanciranja po tem pravilniku nimajo:
– pravne osebe, ki so ustanovljene in delujejo v skladu z določili Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja,
– organizacije, ki so skladno z Zakonom o pravnem položaju verskih skupnosti v Socialistični Republiki Sloveniji registrirane kot verske skupnosti ter
– pravne osebe in organizacije, ki so registrirane po Zakonu o političnih strankah.
II. POSTOPEK DODELJEVANJA SREDSTEV
8. člen
Finančna sredstva se izvajalcem dodelijo na podlagi javnega razpisa, ki se objavi v javnem glasilu ter na spletnih straneh Občine Sevnica in KŠTM Sevnica.
Razpisni rok se časovno prilagaja sprejemu občinskega proračuna. Vrednost sofinanciranja mladinskih programov in projektov ter programov za mlade je odvisna od vsakoletnih razpoložljivih sredstev v proračunu Občine Sevnica za področje mladinske dejavnosti.
9. člen
Javni razpis za izbor izvajalcev mladinskih projektov in programov ter programov za mlade objavi Občina Sevnica, postopke v zvezi z vrednotenjem programov pa v imenu Občine Sevnica izvaja KŠTM Sevnica.
Vrednotenje programov in projektov v skladu s tem pravilnikom opravi strokovna komisija, ki jo s sklepom imenuje župan Občine Sevnica. Komisijo sestavljajo: en predstavnik občinske uprave, dva predstavnika KŠTM Sevnica, predsednik in član odbora za otroško varstvo in šolstvo.
Komisija pripravi vrednotenje programov in projektov v skladu z merili tega pravilnika. Če so člani komisije iz vrst izvajalcev, se morajo pri odločanju o prijavljenem programu oziroma projektu izločiti iz glasovanja.
10. člen
Objava javnega razpisa mora vsebovati:
– navedbo naročnika (naziv, sedež);
– pravno podlago za izvedbo javnega razpisa;
– predmet javnega razpisa;
– izvajalce, ki se lahko prijavijo na javni razpis;
– pogoje, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci in njihovi programi in projekti;
– okvirno višino sredstev, ki so na razpolago za predmet javnega razpisa;
– merila in kriterije za vrednotenje programov in projektov;
– določitev obdobja, v katerem morajo biti porabljena dodeljena sredstva;
– kraj, čas in osebo, pri kateri lahko zainteresirani dobijo informacije in dvignejo razpisno dokumentacijo ter se na njihovo željo seznanijo s pravilnikom;
– rok, do katerega morajo biti predložene vloge;
– način dostave vlog (zaprte kuverte);
– rok, v katerem bodo predlagatelji obveščeni o izidu razpisa.
11. člen
Nepopolnih vlog komisija po preteku roka za oddajo vlog ne obravnava in se jih s sklepom zavrže.
12. člen
Mladinski programi in projekti ter projekti za mlade se vrednotijo na podlagi meril iz tega pravilnika.
13. člen
Občina Sevnica obvesti vlagatelje o izboru, višini in namenu odobrenih finančnih sredstev na podlagi predloga komisije, pisno najkasneje v roku 8 dni po sprejetju predloga komisije.
14. člen
V 8 dneh po datumu, ko so bila obvestila o izboru, višini in namenu odobrenih finančnih sredstev poslana izvajalcem, lahko le-ti vložijo pripombe na podan predlog. Utemeljene pripombe se upoštevajo pri končni razdelitvi proračunskih sredstev za dejavnost mladine v Občini Sevnica.
Z izvajalci mladinskih programov in projektov ter projektov za mlade se sklenejo pogodbe o sofinanciranju mladinskih programov in projektov ter projektov za mlade.
Obvezne sestavine pogodbe so:
– podatki o izvajalcu;
– vsebina in obseg programov in projektov;
– čas realizacije programov in projektov;
– višina dodeljenih sredstev, ki jih zagotavlja občina;
– rok in način ter pogoje za nakazila sredstev;
– določilo, da mora izvajalec ob nenamenski porabi sredstev, sredstva vrniti v proračun skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi, ter druge medsebojne pravice in obveznosti.
Izvajalec mora vrniti podpisano pogodbo najkasneje v roku 15 dni od vročitve pisnega predloga pogodbe.
Če izvajalec ne vrne podpisane pogodbe Občini Sevnica v roku iz prejšnjega odstavka, se šteje, da je odstopil od pogodbe.
III. MERILA IN KRITERIJI ZA VREDNOTENJE
15. člen
Komisija bo pri vrednotenju prispelih vlog za sofinanciranje mladinskih programov in projektov ter programov za mlade upoštevala naslednja merila in kriterije:
1. PREGLEDNOST – cilji in namen projekta ali programa so jasno opredeljeni glede na prijavljeni program – do 5 točk:
– program/projekt sploh ni pregleden: 0 točk,
– program/projekt je slabo pregleden: 1 točka,
– program/projekt je delno pregleden: 2 točki,
– program/projekt je dobro pregleden: 3 točke,
– program/projekt je zelo dobro pregleden: 4 točke,
– program/projekt je izredno pregleden: 5 točk.
2. ŠTEVILO AKTIVNIH VKLJUČENIH ČLANOV v mladinskih programih in projektih ter programih za mlade – do 10 točk:
– do 10 aktivnih članov oziroma nosilcev – 2 točki,
– 11–20 aktivnih članov oziroma nosilcev – 4 točke,
– 21–30 aktivnih članov oziroma nosilcev – 6 točk,
– 31–40 aktivnih članov oziroma nosilcev – 8 točk,
– 41 in več aktivnih članov oziroma nosilcev – 10 točk;
3. DELEŽ DRUGIH SREDSTEV za izvedbo mladinskih programov in projektov ter programov za mlade – do 10 točk:
– 10%–izključno 20% – 2 točki,
– 20%–izključno 30% – 3 točke,
– 30%–izključno 40% – 4 točke,
– 40%–izključno 50% – 5 točk,
– 50%–izključno 60% – 6 točk,
– 60%–izključno 70% – 7 točk,
– 70%–izključno 80% – 8 točk,
– 80%–izključno 90% – 9 točk,
– 90%–izključno 100% – 10 točk.
4. EKONOMIČNOST – preglednost realne finančne konstrukcije in ocene stroškov izvedbe mladinskih programov in projektov ter programov za mlade v primerjavi z učinkovitostjo in udeležbo mladinskih programov in projektov ter programov za mlade – do 10 točk;
– program/projekt sploh ni ekonomičen: 0 točk,
– program/projekt je slabo ekonomičen: 2 točki,
– program/projekt je delno ekonomičen: 4 točke,
– program/projekt je precej ekonomičen: 6 točk,
– program/projekt je zelo dobro ekonomičen: 8 točk,
– program/projekt je izredno ekonomičen: 10 točk.
5. PROGRAMI IN PROJEKTI TER PROGRAMI ZA MLADE S PREDNOSTNEGA PODROČJA (5. člen tega pravilnika) – do 5 točk;
– program/projekt sploh ne sovpada s prednostnimi področji: 0 točk,
– program/projekt slabo sovpada prednostnimi področji: 1 točka,
– program/projekt delno sovpada prednostnimi področji: 2 točki,
– program/projekt dobro sovpada prednostnimi področji: 3 točke,
– program/projekt zelo dobro sovpada prednostnimi področji: 4 točke,
– program/projekt izredno sovpada prednostnimi področji: 5 točk.
6. INOVATIVNOST programa ali projekta in inovativnost pristopa k reševanju problemov (program oziroma projekt neposredno ne posnema že izvedenih programov oziroma projektov ter vsebuje drugačen pristop k reševanju problemov) – do 10 točk;
– program/projekt sploh ni inovativen: 0 točk,
– program/projekt je slabo inovativen: 2 točki,
– program/projekt je delno inovativen: 4 točke,
– program/projekt je precej inovativen: 6 točk,
– program/projekt je zelo dobro inovativen: 8 točk,
– program/projekt je izredno inovativen: 10 točk.
7. DOSTOPNOST – program ali projekt zajema oziroma vključuje mladino iz dela ali iz celotne občine – do 10 točk (vsak kraj 1 točka);
8. OBSEŽNOST IN POUDAREK NA MLADINSKIH PROGRAMIH oziroma PROGRAMIH ZA MLADE v primerjavi z enkratnimi mladinskimi projekti – do 30 točk.
8.1. program se izvaja daljše časovno obdobje (kontinuiranost) – do 5 točk;
– 1 dan – 1 točka,
– več dni (do 7) – 2 točki,
– teden dni do 1 meseca – 3 točke,
– mesec dni ali več – 4 točke,
– celoletni program – 5 točk.
8.2. program se redno izvaja vsako leto (tradicionalnost) – do 5 točk (vsako leto 1 točka);
8.3. program vključuje meddruštveno povezovanje, mreženje in partnerstva – do 10 točk (1 partner = 1 točka);
8.4. program se izvaja za krepitev prednostnih vrednot vzpostavljenih politik za mlade na državni in evropski ravni – do 10 točk:
– program/projekt se sploh ne sklada s prednostnimi vrednotami vzpostavljenih politik za mlade na državni in evropski ravni: 0 točk,
– program/projekt se slabo sklada s prednostnimi vrednotami vzpostavljenih politik za mlade na državni in evropski ravni: 2 točki,
– program/projekt se delno sklada s prednostnimi vrednotami vzpostavljenih politik za mlade na državni in evropski ravni: 4 točke,
– program/projekt se precej dobro sklada s prednostnimi vrednotami vzpostavljenih politik za mlade na državni in evropski ravni: 6 točk,
– program/projekt se zelo dobro sklada s prednostnimi vrednotami vzpostavljenih politik za mlade na državni in evropski ravni: 8 točk,
– program/projekt se izredno sklada s prednostnimi vrednotami vzpostavljenih politik za mlade na državni in evropski ravni: 10 točk.
Opomba: Prednostne vrednote vzpostavljenih politik za mlade so razvidne iz strokovnih dokumentov UMRS na državni ravni in Evropske komisije na ravni EU.
9. VKLJUČENOST PRIJAVITELJA V OBČINSKO RESORNO ZVEZO ALI MLADINSKI SVET: do 10 točk;
– prijavitelj ni včlanjen v občinsko resorno zvezo ali mladinski svet: 0 točk,
– prijavitelj je včlanjen v občinsko resorno zvezo ali mladinski svet: 10 točk.
16. člen
Programi in projekti bodo ocenjeni v skladu z merili in kriteriji in ob upoštevanju specifičnosti posameznih programov in projektov. Programi in projekti se točkujejo. Vrednost točke se določi v skladu s predvidenimi proračunskimi sredstvi za razpisano leto. Višina sofinanciranja posameznega izvajalca je odvisna od skupnega števila zbranih točk vseh prijavljenih programov in projektov ter vrednosti točke.
Ne glede na število zbranih točk in vrednosti točke, se posamezen izvajalec programov oziroma projektov sofinancira največ do 90% ocenjene vrednosti vseh njegovih prijavljenih programov in projektov, sofinanciranje posameznega projekta oziroma programa pa prav tako ne more presegati 90% celotne vrednosti programa oziroma projekta v skladu z določili 6. člena tega pravilnika.
Kolikor posamezni program oziroma projekt, kateremu so bila odobrena proračunska sredstva, ne bo izveden, mora prijavitelj programa oziroma projekta to sporočiti na Občino Sevnica.
Ostanek finančnih sredstev iz neizvedenih programov oziroma projektov se lahko prerazporedi, sorazmerno z odobrenimi sredstvi, med ostale sofinancirane programe oziroma projekte.
IV. KONČNE DOLOČBE
17. člen
Mladinski programi in projekti izvajalcev, ki se financirajo ali sofinancirajo iz katerega koli drugega vira proračuna lokalne skupnosti, ne morejo biti predmet sofinanciranja po merilih in kriterijih tega pravilnika.
18. člen
O izvedbi sofinanciranih mladinskih programov in projektov morajo izvajalci v pogodbenem roku Občini Sevnica predložiti:
– podrobno vsebinsko in zaključno finančno poročilo o izvedbi mladinskih programov in projektov,
– dokazila o namenski porabi sredstev, pridobljenih na podlagi javnega razpisa.
Občinska uprava ali pristojni organ občine lahko kadar koli preveri namensko porabo sredstev.
19. člen
Izvajalci mladinskih programov in projektov ter projektov za mlade so dolžni izvajati dogovorjene programe in projekte v skladu s tem pravilnikom in le za namene, opredeljene v pogodbi. Če se ugotovi nenamenska poraba sredstev s strani izvajalcev mladinskih programov in projektov, se sofinanciranje takoj ustavi, že prejeta sredstva pa mora izvajalec vrniti skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi. Če prejemnik sredstev ne vrne v določenem roku, se izvede postopek izterjave.
20. člen
Z uveljavitvijo tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o vrednotenju in sofinanciranju mladinskih programov in projektov v Občini Sevnica (Uradni list RS, št. 35/06 in 14/07).
Ta pravilnik začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 610-0015/2007
Sevnica, dne 12. decembra 2007
Župan
Občine Sevnica
Kristijan Janc l.r.