Uradni list

Številka 98
Uradni list RS, št. 98/2007 z dne 26. 10. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 98/2007 z dne 26. 10. 2007

Kazalo

4881. Odlok o območju turistične ceste »Brkinska sadna cesta«, stran 13339.

Na podlagi 27. člena v povezavi s 35. in 36. členom Zakona o kmetijstvu – UPB1 (Uradni list RS, št. 51/06) ter 16. člena Statuta Občine Divača (Uradni list RS, št. 39/99 in 77/00), 16. člena Statuta Občine Hrpelje - Kozina (Uradni list RS, št. 34/99, 65/02, 24/03, 75/06), 16. člena Statuta Občine Ilirska Bistrica (Uradne objave Primorskih novic, št. 18/95, 18/97, 30/98, Uradni list RS, št. 31/99 in Uradne objave časopisa Snežnik št. 4/06) in 7. ter 16. člena Statuta Občine Pivka (Uradni list RS, št 58/99, 77/00, 24/01, 110/05 in 52/07) je Občinski svet Občine Divača na 8. seji dne 27. 9. 2007, Občinski svet Občine Hrpelje - Kozina na 8. seji dne 18. 10. 2007, Občinski svet Občine Ilirska Bistrica na 9. seji dne 20. 9. 2007 in Občinski svet Občine Pivka na 7. seji dne 19. 9. 2007 sprejel
O D L O K
o območju turistične ceste »Brkinska sadna cesta«
1. člen
(namen)
S tem odlokom se določi območje turistične ceste Brkinska sadna cesta (v nadaljevanju: Brkinska sadna cesta), pogoje ponudbe, označitev, vodenje evidenc in nadzor nad izvrševanjem odloka.
Brkinska sadna cesta se vzpostavi z namenom povezovanja ponudnikov, izboljšanja konkurenčnosti kmetijstva ter ohranjanja in izboljšanja okolja. Na njenem območju se bo zagotavljal usklajen razvoj kmetijstva, sadjarstva, dopolnilnih dejavnosti in turizma.
Brkinska sadna cesta sledi namenu povečanja kakovosti življenja na podeželskih območjih in spodbujanja gospodarjenja na način, da se ohranjajo, varujejo in razvijajo različne oblike kmetovanja.
2. člen
(ponudba)
Ponudniki storitev in blaga na območju Brkinske sadne ceste so lahko:
1. kmetije, ki ponujajo lastno sadje in izdelke iz sadja, če obsegajo minimalno površino 0,3 ha in so vpisane v register nasadov,
2. kmetije, ki ponujajo druge lastne kmetijske pridelke in izdelke,
3. turistične kmetije,
4. druge pravne in fizične osebe ob izpolnjevanju določb tega odloka.
Sadje, izdelki iz sadja in drugi kmetijski pridelki in izdelki morajo izhajati z območja Brkinske sadne ceste, biti ustrezne kakovosti in pridelani na naravi prijazen način.
Ponudniki, ki so vključeni v ponudbo, morajo zagotavljati estetsko primerno, prijetno in domačo ureditev prostorov in okolice objekta v katerem se izvaja ponudba, v skladu s krajevno značilno arhitekturo.
3. člen
(geografsko območje)
Območje Brkinske sadne ceste obsega območje občin Divača, Hrpelje - Kozina, Ilirska Bistrica in Pivka. Podrobneje je geografsko območje določeno v 4. členu Pravilnika o označbi geografskega porekla Brkinski slivovec (Uradni list RS, št. 59/03).
V Občini Divača obsega Brkinska sadna cesta naslednja naselja:
Barka, Betanja, Brežec pri Divači, Dane pri Divači, Divača, Dolnje Ležeče, Dolnje Vreme, Famlje, Goriče pri Famljah, Gornje Ležeče, Gornje Vreme, Gradišče pri Divači, Kačiče – Pared, Kozjane, Matavun, Misliče, Naklo, Podgrad pri Vremah, Škocjan, Škoflje, Vareje, Vatovlje, Vremski Britof in Zavrhek.
V Občini Ilirska Bistrica obsega Brkinska sadna cesta naslednja naselja:
Brce, Čelje, Dobropolje, Dolenje, Dolnja Bitnja, Dolnji Zemon, Fabci, Gabrk, Gornja Bitnja, Gornji Zemon, Harije, Hrušica, Huje, Ilirska Bistrica, Jablanica, Janeževo Brdo, Jasen, Jelšane, Kilovče, Koseze, Kuteževo, Mala Bukovica, Male Loče, Mereče, Novokračine, Ostrožno Brdo, Pavlica, Podbeže, Podgrad, Podgraje, Podstenje, Podstenjšek, Podtabor, Pregarje, Prelože, Prem, Račice, Ratečevo Brdo, Rečica, Rjavče, Sabonje, Smrje, Soze, Starod, Studena gora, Sušak, Tominje, Topolc, Trpčane, Velika Bukovica, Veliko Brdo, Vrbica, Vrbovo, Zabiče, Zajelšje, Zalči, Zarečica in Zarečje.
V Občini Pivka obsega Brkinska sadna cesta naslednja naselja:
Buje, Čepno, Dolnja Košana, Gornja Košana, Kal, Mala Pristava, Nadanje Selo, Narin, Neverke, Nova Sušica, Ribnica, Stara Sušica, Suhorje, Šmihel, Velika Pristava in Volče.
V Občini Hrpelje - Kozina obsega Brkinska sadna cesta naslednja naselja:
Artviže, Bač pri Materiji, Beka, Brezovica, Brezovo Brdo, Golac, Gradišče pri Materiji, Gradišica, Hotična, Hrpelje, Javorje, Klanec pri Kozini, Kovčice, Kozina, Krvavi Potok, Markovščina, Materija, Mihele, Mrše, Nasirec, Obrov, Ocizla, Odolina, Orehek pri Materiji, Ostrovica, Petrinje, Poljane pri Podgradu, Povžane, Prešnica, Ritomeče, Rodik, Rožice, Skadanščina, Slivje, Slope, Tatre, Tublje pri Hrpeljah, Velike Loče in Vrhpolje.
Slemenska cesta, ki poteka po slemenu Brkinov in predstavlja povezovalno cesto pomembnih turističnih območij, je v celoti vključena v območje Brkinske sadne ceste.
4. člen
(vodenje evidenc)
Register ponudnikov vsebuje osnovne podatke o ponudniku, vrsti in obsegu ponudbe. Register ponudnikov vodi Društvo brkinskih sadjarjev.
Kataster turistične signalizacije vsebuje podatke o postavljeni turistični informativni signalizaciji, njeni vrsti, številu enot in upravljavcu. Vodijo ga posamezne občine.
Vpis v register ponudnikov se vrši na podlagi vloge zainteresiranega ponudnika, ki mora vsebovati najmanj naslednje podatke: polni naziv ponudnika ter vrsto in obseg ponudbe.
O vlogi odloča upravni odbor Društva brkinskih sadjarjev. V primeru zavrnitve in ima ponudnik pravico pritožbe na občni zbor društva.
5. člen
(označitev)
Na celotnem območju Brkinske sadne ceste se uporablja enotna turistično-informativna signalizacija.
Turistično informativna signalizacija za potrebe informiranja in usmerjanja obiskovalcev se postavlja v skladu s predpisi. Vlogo v imenu ponudnika vloži Društvo brkinskih sadjarjev.
Turistično-informativna signalizacija mora biti ustrezno vzdrževana.
6. člen
(kartografski del)
Območje Brkinske sadne ceste se označi na pregledni karti v merilu 1:25.000. Kartografski del je sestavni del tega odloka. Izvirniki kart se hranijo na občinah Divača, Hrpelje - Kozina, Ilirska Bistrica in Pivka ter na Društvu brkinskih sadjarjev.
7. člen
(nadzor nad izvrševanjem odloka)
Nadzor nad izvrševanjem določil tega odloka opravlja Društvo brkinskih sadjarjev skupaj z občinami, ki so vključene v Brkinsko sadno cesto.
V primeru kršitev določil tega odloka lahko Upravni odbor društva ponudnika izbriše iz registra ponudnikov.
8. člen
(končna določba)
Ta odlok v enakem besedilu sprejmejo vsi občinski sveti občin z območja Brkinske sadne ceste in začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-0006/2007-10
Divača, dne 27. septembra 2007
Župan
Občine Divača
Matija Potokar l.r.
št. 331-2/2007
Hrpelje, dne 18. oktobra 2007
Župan
Občine Hrpelje - Kozina
Zvonimir Benčič - Midre l.r.
Št. 007-5/2007
Ilirska Bistrica, dne 20. septembra 2007
Župan
Občine Ilirska Bistrica
Anton Šenkinc l.r.
Št. 3201-7/2007
Pivka, dne 19. septembra 2007
Župan
Občine Pivka
Robert Smrdelj l.r.