Uradni list

Številka 81
Uradni list RS, št. 81/2007 z dne 7. 9. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 81/2007 z dne 7. 9. 2007

Kazalo

4171. Pravilnik o spremembah Pravilnika o označevanju hranilne vrednosti živil, stran 11148.

Na podlagi tretjega odstavka 8. člena Zakona o zdravstveni ustreznosti živil in izdelkov ter snovi, ki prihajajo v stik z živili (Uradni list RS, št. 52/00, 42/02 in 47/04 – ZdZPZ) izdaja minister za zdravje, v soglasju z ministrom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
P R A V I L N I K
o spremembah Pravilnika o označevanju hranilne vrednosti živil
1. člen
V Pravilniku o označevanju hranilne vrednosti živil (Uradni list RS, št. 60/02, 117/02, 42/03 in 121/04) se v celotnem besedilu:
– beseda »oznaka« v vseh sklonih nadomesti z besedo »označba« v ustreznem sklonu,
– beseda »vlaknina« v vseh sklonih nadomesti z besedama »prehranska vlaknina« v ustreznem sklonu,
– besedilo »izjava o hranilni vrednosti« v vseh sklonih nadomesti z besedilom »prehranska trditev« v ustreznem sklonu,
– besedi »rudninske snovi« v vseh sklonih nadomestita z besedo »minerali« v ustreznem sklonu,
– besedilo »izjava o hranilni vrednosti« v vseh sklonih nadomesti z besedilom »prehranska trditev« v ustreznem sklonu,
– besedo »proizvajalec« v vseh sklonih, nadomesti z besedo »nosilec živilske dejavnosti« v ustreznem sklonu,
– beseda »nalepk« v vseh sklonih nadomesti z besedo »označba« v ustreznem sklonu,
– besedi »priloga 1« v vseh sklonih nadomestita z besedo »priloga« v ustreznem sklonu.
2. člen
V 1. členu se v drugem odstavku besedilo »dopolnila oziroma dodatke dnevni prehrani« nadomesti z besedilom »prehranska dopolnila«.
3. člen
V 2. členu se sedma alinea 2. točke prvega odstavka spremeni tako, da se glasi:
»– prehranska trditev pomeni trditev, kot je to določeno v Uredbi (ES) št. 1924/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. decembra 2006 o prehranskih in zdravstvenih trditvah na živilih (UL L št. 404 z dne 30. 12. 2006, str. 9, v nadaljnjem besedilu: Uredba 1924/2006/ES).«.
Za deseto alineo se besedilo »in vsebnost« nadomesti z besedilom »in/ali zaradi vsebnosti«.
4. člen
V 3. členu se drugi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Kadar je pri označevanju, predstavljanju ali oglaševanju, razen pri splošnem označevanju živil, prisotna prehranska trditev, je označevanje hranilne vrednosti živila obvezno.«.
5. člen
4. člen se črta.
6. člen
Besedilo 4.a člena se spremeni tako, da se glasi:
»Pogoji za označevanje prehranskih trditev so določeni v Uredbi 1924/2006/ES.
Ne glede na prejšnji odstavek mora biti prehranska trditev, ki se nanaša na holesterol, označena na naslednji način:
+-----------------+--------------------------------------------+
|nizka vsebnost  |do 20 mg/100 g (10 mg/100 ml) in manj kot  |
|holesterola   |1,5 g nasičenih maščobnih kislin/100 g   |
|         |(0,75 g/100 ml), ob tem, da nasičene    |
|         |maščobne kisline ne presegajo 10%      |
|         |energijske vrednosti živila         |
+-----------------+--------------------------------------------+
| brez      |do 5 mg/100g (5mg/100ml) in manj kot 1,5 g |
|holesterola   |nasičenih maščobnih kislin/100 g (0,75   |
|         |g/100 ml), ob tem, da nasičene maščobne   |
|         |kisline ne presegajo 10% energijske     |
|         |vrednosti živila              |
+-----------------+--------------------------------------------+
«.
7. člen
V 7. členu se v šesti alinei prvega odstavka beseda »katerekoli« nadomesti z besedo »kateregakoli«, beseda »jo« pa z besedo »ga«.
V tretjem odstavku se za besedama »večkrat nenasičenih« in besedama »maščobnih kislin« beseda »in« nadomesti z besedilom »in/ali«.
8. člen
V 9. členu se:
– v napovednem stavku petega odstavka za besedo »polioli« beseda »in« nadomesti z besedilom »in/ali«,
– v napovednem stavku šestega odstavka za besedo »količina« in besedo »kisline« beseda »in« nadomesti z besedilom »in/ali«,
– v sedmem odstavku v točki (c) črta drugi odstavek.
9. člen
Priloga 2 se črta.
10. člen
Prehranske trditve glede vsebnosti holesterola iz 4.a člena pravilnika se lahko uporabljajo najpozneje do 19. januarja 2010.
11. člen
Živila, ki so v prometu ali označena pred uveljavitvijo tega pravilnika in ne izpolnjujejo pogojev iz tega pravilnika, so lahko v prometu v skladu z 28. členom Uredbe 1924/2006/ES.
12. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0220-25/2006
Ljubljana, dne 31. julija 2007
EVA 2006-2711-0008
Andrej Bručan l.r.
Minister
za zdravje
 
Soglašam!
 
Iztok Jarc l.r.
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano