Uradni list

Številka 70
Uradni list RS, št. 70/2007 z dne 3. 8. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 70/2007 z dne 3. 8. 2007

Kazalo

3881. Sklep o pripravi Občinskega podrobnega prostorskega načrta stanovanjske soseske Žalec zahod, stran 10225.

Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07; v nadaljnjem besedilu: ZPNačrt) in 16., 24. ter 36. člena Statuta Občine Žalec (Uradni list RS, št. 37/99, 43/00, 37/01, 25/02, 5/03, 29/03, 134/04, 16/05 in 23/06) je župan Občine Žalec dne 23. julija 2007 sprejel
S K L E P
o pripravi Občinskega podrobnega prostorskega načrta stanovanjske soseske Žalec zahod
I. OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA PRIPRAVO OBČINSKEGA PODROBNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA
Ocena stanja
Veljavne prostorske sestavine dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana Občine Žalec (Uradni list RS, št. 21/90, 34/92, 69/93, 7/94, 11/94, 20/94, 76/94, 77/94, 13/96, 35/96, 43/96, 72/97, 7/98, 17/99, 28/99, 37/99, 98/00 in 94/02) opredeljujejo ureditveno območje Občinskega podrobnega prostorskega načrta stanovanjske soseske Žalec zahod (v nadaljevanju: OPPN Žalec) kot obstoječe stavbno zemljišče v okviru ureditvenega območja naselja Žalec, ki ga programske zasnove P18 namenjajo za stanovanjsko gradnjo v obliki enostanovanjske in več stanovanjske gradnje, gradnji varovanih stanovanj, gradnji poslovno trgovskega centra, poslovnim in mirnim dejavnostim, prometnim in zelenim površinam. Do uveljavitve občinskega prostorskega načrta se OPPN pripravlja skladno s sprejetimi prostorskimi sestavinami planskih aktov Občine Žalec.
Predmetno območje se je do uveljavitve ZPNačrt pripravljalo na osnovi programa priprave občinskega lokacijskega načrta stanovanjske soseske Žalec zahod (Uradni list RS, št. 94/06, v nadaljevanju: OLN Žalec) ter na podlagi ZUreP-1 in podzakonskih predpisov k temu zakonu. Zaključene so naslednje faze dela oziroma uradna dejanja:
- izdelava geološko-geomehanskega poročila o sestavi in nosilnosti tal ter pogojih temeljenja na območju OPPN,
- izdelava strokovne podlage urbanistično arhitektonske ureditve območja Žalec zahod in predstavitev treh variantnih rešitev javnosti,
- prva prostorska konferenca,
- sprejem programa priprave,
- izdelava strokovne podlage urbanistično arhitektonske ureditve območja Žalec zahod - varianta 4,
- postopek na I. stopnji v zvezi z izvedbo celovite presoje vplivov na okolje (v nadaljevanju: CPVO).
Skladno z 98. členom ZPNačrt se postopki za sprejem občinskega lokacijskega načrta, začeti pred uveljavitvijo tega zakona na podlagi določb ZUreP-1, v okviru katerih ta še ni bil javno razgrnjen, nadaljujejo in končajo po določbah tega zakona kot OPPN.
Skladno s 104. členom se do izdaje podzakonskih predpisov na podlagi ZPNačrt, uporabljajo zakonski predpisi, sprejeti na podlagi ZUreP-1, kolikor niso s tem zakonom v nasprotju.
Ureditveno območje OPPN Žalec je lijakasto oblikovan prostor, na katerem so v pretežni meri kmetijske površine in v manjši meri posamezna obcestna pozidava. Območje je obdano s prometno infrastrukturo, na dva dela ga razdeli vpadnica v mesto z zahodne strani. V severovzhodnem delu območje prečka daljnovod 110 kV.
Območje je prometno dostopno z zahodne smeri po lokalni cesti in s severne strani preko semaforiziranega križišča po lokalni cesti, ki se nadaljuje preko železniške proge na jug.
Iz strokovne podlage »Projekcija prebivalstva in stanovanj na vplivnem območju mesta Žalec« (RC Planiranje d.o.o. Celje, št. 493/00, december 2000) izhaja, da bi bilo potrebno v mestu Žalec do leta 2020 zgraditi 300 stanovanjskih enot, pri čemer naj bi imelo vsako gospodinjstvo svoje stanovanje.
Razlogi
Razloge za pripravo OPPN predstavljajo razvojne potrebe znanih in potencialnih investitorjev po:
- izboljšanju prometne ureditve zahodnega dela mesta Žalec,
- pridobitvi novih površin za enodružinsko in več stanovanjsko gradnjo ter poslovno stanovanjsko gradnjo (mirne dejavnosti),
- možnosti gradnje objekta varovanih stanovanj in doma starejših občanov,
- možnosti gradnje poslovno trgovskega objekta in pripadajočih parkirnih površinah,
- ureditvi parkovnih in zelenih površin.
 
II. OKVIRNO UREDITVENO OBMOČJE
Okvirno ureditveno območje OPPN Žalec zajema območje, ki ga na severnem delu omejuje severni rob regionalne ceste Žalec-Šempeter, na vzhodu vzhodni rob Gotoveljske ceste in Ceste na Vrbje, na jugu severni rob železnice Žalec-Velenje in na zahodu stik regionalne ceste in železnice. Ureditveno območje meri ca. 18 ha.
 
III. NAČIN PRIDOBITVE STROKOVNIH REŠITEV
Strokovne rešitve se izdelajo na osnovi:
- obstoječe veljavne prostorske dokumentacije (prostorske sestavine planskih aktov Občine Žalec, izvedbeni prostorski akti Občine Žalec) in drugih gradiv, relevantnih za izdelavo naloge s področja prostorskega razvoja, varstva okolja in ohranjanja narave,
- strokovnih podlag urbanistično arhitektonske ureditve območja Žalec zahod - varianta 4,
- reambuliranega topografsko katasterskega načrta v M 1 : 1000,
- podatkov o pravnem stanju prostora,
- smernic nosilcev urejanja prostora in njihovih strokovnih podlag ter
- izraženih investicijskih namer lastnikov zemljišč in drugih oseb.
V primeru, da se bodo za prostorsko ureditev pripravile še dodatne variantne rešitve, je le-te potrebno ovrednotiti in medsebojno primerjati s prostorskega, okoljskega, funkcionalnega in ekonomskega vidika.
Izdelava okoljskega poročila ni potrebna, ker iz odločbe Ministrstva za okolje in prostor št. 35409-93/2006 IL z dne 17. 5. 2006 izhaja, da v postopku priprave izvedbenega prostorskega akta ni potrebno izvesti celovite presoje vplivov na okolje.
 
IV. ROKI ZA PRIPRAVO OPPN IN NJEGOVIH POSAMEZNIH FAZ
Osnutek OPPN
- Občina pripravi osnutek OPPN v roku 90 dni od sklenitve pogodbe z izbranim izdelovalcem prostorskega akta. Osnutek OPPN izdela strokovna organizacija, ki izpolnjuje pogoje, določene v 156. do 160. členu ZUreP-1 (ima pridobljen status pooblaščenega prostorskega načrtovalca) in pogoje iz zakona, ki ureja graditev objektov ter jo bo pripravljavec izbral po predpisih o oddaji javnega naročila.
Smernice
- Izdelovalec pošlje osnutek OPPN nosilcem urejanja prostora in jih pozove, da v roku 30 dni od prejema poziva dajo smernice.
- Ministrstvo, pristojno za varstvo okolja, v roku 30 dni, pisno sporoči, ali je za OPPN potrebno izvesti CPVO. Ministrstvo za okolje in prostor je na osnovi programa priprave in grafičnih prilog že izdalo odločbo št. 35409-93/2006 IL z dne 17. 5. 2006.
Dopolnjen osnutek OPPN
- Ob upoštevanju smernic izdelovalec dopolni osnutek OPPN v roku 60 dni od prejema zadnjih smernic.
- Izdelovalec prostorskega akta lahko glede na značilnosti načrtovane prostorske ureditve pripravi eventualne variantne rešitve, jih ovrednoti in medsebojno primerja.
Sodelovanje javnosti
- Občina obvesti javnost o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka OPPN najmanj 7 dni pred začetkom javne razgrnitve.
- Javna razgrnitev traja najmanj 30 dni.
- V času javne razgrnitve organizira občina v sodelovanju z Mestno skupnostjo Žalec javno obravnavo v kraju načrtovane prostorske ureditve oziroma v prostorih Občine Žalec.
- V okviru javne razgrnitve ima javnost pravico dajati pripombe in predloge na dopolnjeni osnutek OPPN.
- Izdelovalec v sodelovanju z Občino Žalec preuči pripombe in predloge javnosti in pripravi predlog stališč glede njihovega upoštevanja v roku 30 dni po prejemu vseh pripomb.
- Občina zavzame stališče do pripomb in predlogov javnosti v roku 50 dni po preteku javne razgrnitve, poskrbi za objavo stališča in pisno seznani s svojim stališčem lastnike zemljišč, ki so v okviru javne razgrnitve izrazili pripombe in predloge, v roku 15 dni po sprejetju stališča do pripomb in predlogov javnosti.
Sprejem OPPN
- Izdelovalec izdela predlog OPPN v 30 dneh po prejemu stališča občine do pripomb in predlogov javnosti in po prevzemu vseh morebiti dopolnjenih strokovnih podlag ter predlog posreduje nosilcem urejanja prostora, da dajo v 30 dneh mnenje, ali predlog OPPN upošteva podane smernice.
- V 40 dneh po prejemu zadnjega mnenja občina predloži občinskemu svetu usklajen predlog OPPN v sprejem, če je iz mnenj nosilcev urejanja prostora razvidno, da so v predlogu OPPN smernice upoštevane.
- OPPN sprejme občinski svet z odlokom in ga objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Veljavnost rokov
- Navedeni roki so okvirni.
 
V. NOSILCI UREJANJA PROSTORA, KI PODAJO SMERNICE IN MNENJA
Nosilci urejanja prostora, ki podajo smernice in mnenja za načrtovane prostorske ureditve iz njihove pristojnosti, so:
1. RS, Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Ljubljana,
2. Občina Žalec, Oddelek za negospodarske in gospodarske dejavnosti (za področje gospodarskih dejavnosti),
3. RS, Ministrstvo za promet, Direkcija RS za ceste, Sektor za upravljanje, vzdrževanje in varstvo cest, Območje Celje,
4. VOC Celje, Vzdrževanje in obnova cest, d.d., Celje,
5. Javna agencija za železniški promet Republike Slovenije, Maribor,
6. RS, Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, Urad za upravljanje z vodami, Sektor za vodno območje Donave, Oddelek območja Savinje,
7. ELES Elektro-Slovenija d.o.o., Ljubljana,
8. Elektro Celje, Javno podjetje za distribucijo električne energije, d.d., Celje,
9. Telekom Slovenije, PE Celje,
10. Javno komunalno podjetje Žalec, d.o.o., Žalec,
11. Mestni plinovodi, Distribucija plina d.o.o., Koper,
12. Kabel TV d.o.o. Petrovče,
13. Javne naprave, Javno podjetje d.o.o., Celje,
14. Mestna skupnost Žalec,
15. drugi nosilci urejanja, če to pogojujejo utemeljene potrebe, ugotovljene v postopku priprave OPPN.
Če nosilci urejanja prostora v roku 30 dni od prejema ustreznega gradiva ne podajo smernic, se šteje, da jih nimajo, pri čemer pa mora pripravljavec upoštevati vse zahteve, ki jih za načrtovanje predvidene prostorske ureditve določajo veljavni predpisi.
 
VI. OBVEZNOSTI V ZVEZI S FINANCIRANJEM PRIPRAVE OPPN
Finančna sredstva za pripravo OPPN so predvidena v proračunu Občine Žalec za leto 2007 in 2008.
 
VII. OBJAVA SKLEPA O PRIPRAVI OPPN
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in v svetovnem spletu in začne veljati z dnem objave.
Občina Žalec pošlje sklep Ministrstvu za okolje in prostor.
Št. 35005/0006/2004 2/3
Žalec, dne 23. julija 2007
Župan
Občine Žalec
Lojze Posedel l.r.