Uradni list

Številka 70
Uradni list RS, št. 70/2007 z dne 3. 8. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 70/2007 z dne 3. 8. 2007

Kazalo

3846. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o vsebini in postopkih za pripravo in predložitev kadrovskih načrtov, stran 10103.

Na podlagi sedmega odstavka 43. člena in za izvrševanje drugega odstavka 42. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 60/06 in 83/06) izdaja minister za upravo
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o vsebini in postopkih za pripravo in predložitev kadrovskih načrtov
1. člen
Drugi odstavek 4. člena se spremeni tako, da se tekst »Predlog zbirnega kadrovskega načrta« zamenjajo s tekstom »Zbirni predlog skupnih kadrovskih načrtov«.
2. člen
V četrti alinei prvega odstavka 6. člena se za točko 3. doda točka 4, ki se glasi:
»4. predlogi kadrovskih načrtov vladnih služb, ki jih vodijo ministri brez resorja,«.
Dosedanja četrta, peta in šesta točka postanejo peta, šesta oziroma sedma.
3. člen
V 14. členu se za petim odstavkom dodata šesti in sedmi, in sicer:
»(6) Minister lahko predlaga spremembo skupnega in zbirnega kadrovskega načrta, tako da lahko predlaga prenos kvote med ministrstvom in osebo javnega prava iz pristojnosti ministrstva.
(7) V primerih, ko se s spremembo iz prejšnjega odstavka ne spremeni seštevek dovoljenih kvot po Skupnem kadrovskem načrtu organov državne uprave in Zbirnem kadrovskem načrtu oseb javnega prava, se predlog sprememb posreduje ministrstvu, pristojnem za javno upravo, ki ga po potrebi uskladi s predlagateljem in usklajenega posreduje v sprejem Komisiji za kadrovske in administrativne zadeve Vlade RS.«.
4. člen
V 15. členu se v drugem odstavku črta tekst: »in po številu, preračunanem na polni delovni čas,« in tretja alinea:
»- število zaposlenih, preračunano na polni delovni čas«.
5. člen
V naslovu poglavja III. SKUPNI KADROVSKI NAČRTI PRAVOSODNIH ORGANOV se črta beseda »SKUPNI« in doda 15.a člen, ki glasi:
»Za pravosodne organe se pripravi skupne kadrovske načrte za posamezne skupine pravosodnih organov ter zbir skupnih kadrovskih načrtov pravosodnih organov.«.
6. člen
Za prvim odstavkom 17. člena se doda nov drugi odstavek, ki glasi:
»(2) Predlog skupnega kadrovskega načrta sestavljajo usklajeni predlogi kadrovskih načrtov pravosodnih organov, ki sodijo v posamezni skupni kadrovski načrt iz prejšnjega člena«.
Brišeta se dosedanji drugi in tretji odstavek.
7. člen
Za 17. členom se doda nov, 17.a člen, ki se glasi:
»17.a člen
(Zbirni predlog skupnih kadrovski načrt pravosodnih organov)
(1) Zbirni predlog skupnih kadrovskih načrtov pravosodnih organov je usklajen povzetek predlogov skupnih kadrovskih načrtov iz prejšnjega člena.
(2) Zbirni predlog skupnih kadrovskih načrtov pravosodnih organov pripravi ministrstvo, pristojno za pravosodje, in ga posreduje vladi ob pripravi proračuna.
(3) Zbirni predlog skupnih kadrovskih načrtov pravosodnih organov vlada predloži v obravnavo državnemu zboru kot sestavni del predloga proračuna.«.
8. člen
Za 18. členom se doda nov 19. člen, ki se glasi:
»19. člen
(Spremljanje realizacije kadrovskih načrtov)
(1) Ministrstvo, pristojno za pravosodje, spremlja realizacijo skupnih kadrovskih načrtov pravosodnih organov ozirom zaposlovanja v skladu z drugim in tretjim odstavkom 15. člena tega pravilnika.
(2) Ministrstvo, pristojno za pravosodje, vodi pregled uresničevanja skupnih kadrovskih načrtov pravosodnih organov ter o tem pripravi polletno in letno poročilo. S poročilom seznani vlado in ji v primeru odstopanj predlaga ustrezne ukrepe.«.
9. člen
Dosedanji 19. člen se ukine.
10. člen
V prvem odstavku 20. člena se med besede »zbrane v tabeli« vstavi tekst »po osebah javnega prava v svoji pristojnosti«, tako da se ta prvi odstavek glasi:
»(1) Ministrstva, pristojna za javne agencije, javne sklade in Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje in Zavod Republike Slovenije za šolstvo, pridobijo podatke iz 8. člena tega pravilnika in jih, zbrane po osebah javnega prava v svoji pristojnosti v tabeli, ki je priloga tega pravilnika, skupaj z obrazložitvijo posredujejo ministrstvu, pristojnemu za upravo.«.
11. člen
Za 20. členom se doda nov, 20.a člen, ki se glasi:
»20.a člen
(Spremembe kadrovskih načrtov)
(1) Med proračunskim obdobjem lahko vlada spremeni zbirni kadrovski načrt oseb javnega prava ali sprejme druge ukrepe, ki se nanašajo na uresničevanje sprejetih kadrovskih načrtov.
(2) Minister lahko v okviru skupnega dovoljenega števila zaposlitev za osebe javnega prava, ki sodijo v njegovo pristojnost, predloži spremembo kadrovskega načrta posamezne osebe javnega prava.«.
12. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-1469/2007/1
Ljubljana, dne 26. julija 2007
EVA 2007-3111-0005
dr. Gregor Virant l.r.
Minister
za javno upravo