Uradni list

Številka 64
Uradni list RS, št. 64/2007 z dne 16. 7. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 64/2007 z dne 16. 7. 2007

Kazalo

3498. Odlok o ustanovitvi vaških odborov, stran 8958.

Na podlagi tretjega odstavka 30. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05 in 21/06 - Odl. US) in 2. ter 16. člena Statuta Občine Gorje (Uradni list RS, št. 3/07) je Občinski svet Občine Gorje na 5. redni seji dne 5. 7. 2007 sprejel
O D L O K
o ustanovitvi vaških odborov
1. člen
Zaradi zastopanja interesov občanov na območju posameznih naselij in za opravljanje javnih zadev v Občini Gorje se kot posvetovalna telesa občinskega sveta ustanovijo vaški odbori.
2. člen
Vaški odbori se ustanovijo za naselja: (12) Grabče, Krnica, Mevkuž, Perniki, Podhom, Poljšica pri Gorjah, Radovna, Spodnje Gorje, Spodnje Laze, Višelnica, Zgornje Gorje in Zgornje Laze.
3. člen
Vaški odbori sodelujejo pri opravljanju naslednjih javnih zadev:
- oblikujejo pobude za spremembo prostorskih planskih in izvedbenih aktov, ki obravnavajo njihovo območje,
- sodelujejo in dajejo mnenja pri javnih razgrnitvah prostorskih planskih in izvedbenih aktov, ki obravnavajo njihovo območje,
- dajejo predloge in sodelujejo pri pripravi razvojnih programov občine,
- dajejo predloge za letne občinske proračune za področje javne infrastrukture na svojem območju,
- dajejo pobude za dodatno prometno ureditev,
- dajejo predloge za ureditev in olepšanje kraja in pri tem sodelujejo (ureditev in vzdrževanje sprehajalnih, kolesarskih in drugih poti),
- seznanjajo občinski svet s problemi in potrebami prebivalcev na področju varstva okolja,
- sodelujejo pri organizaciji kulturnih, športnih in drugih prireditvah,
- obravnavajo druga vprašanja iz občinske pristojnosti, ki zadevajo naselje, katerega zastopajo in predlagajo občinskemu svetu odločitve, ki se na to naselje nanašajo.
Stališča, mnenja, pobude in predlogi odbora se posredujejo stalnim odborom pri občinskem svetu in občinskemu svetu in niso pogoj za izvrševanje nalog občine, za katere so pristojni občinski svet, župan in občinska uprava in jih ne zavezujejo.
4. člen
Člane vaških odborov imenuje in razrešuje na predlog župana ali zbora občanov posameznih naselij občinski svet. Zbor občanov skliče župan ali po njegovem pooblastilu podžupan ali svetnik občinskega sveta. Zbor občanov oblikuje predlog za člane vaškega odbora.
Vaški odbor ima tri člane, ki na prvi seji izmed sebe izvolijo predsednika.
5. člen
Seje vaškega odbora sklicuje predsednik vaškega odbora. Sejo skliče enkrat letno oziroma večkrat, če je to potrebno.
Prvo sejo vaškega odbora skliče župan ali po njegovem pooblastilu podžupan ali član občinskega sveta trideset dni po imenovanju članov vaškega odbora na občinskem svetu. Na sejah vaškega odbora lahko sodelujejo tudi župan in člani občinskega sveta. Predsednik mora sklicati odbor, če to zahteva župan, občinski svet ali najmanj polovica članov odbora.
Za delovanje vaških odborov se smiselno uporabljajo določbe poslovnika občinskega sveta.
6. člen
Vaški odbor dela in sprejema svoje odločitve na seji, kjer sta navzoča vsaj dva člana.
Odločitve sprejema z večino glasov vseh članov. Navzoči na seji, ki niso člani vaškega odbora, nimajo pravice do glasovanja. Občinski svet je dolžan preučiti predloge, pobude in mnenja vaškega odbora.
7. člen
Občinski svet lahko pred potekom mandata na predlog zbora občanov posameznega naselja razreši vaški odbor, če:
- se po najmanj trikratnem sklicu ne sestane,
- ne izvršuje nalog, ki jih ima v skladu s tem odlokom.
8. člen
Delo članov vaškega odbora je častno.
9. člen
Funkcija člana vaškega odbora je nezdružljiva s funkcijo župana, podžupana, člana občinskega sveta in nadzornega odbora ter s funkcijo delavca v občinski upravi.
10. člen
Mandat članov vaškega odbora sovpada z mandatom članov občinskega sveta. Člani vaškega odbora se imenujejo v roku 90 dni po konstituiranju občinskega sveta. Člani prvih vaških odborov se imenujejo v roku 180 dni od začetka veljavnosti tega odloka.
11. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 542-114/2007-D
Gorje, dne 5. julija 2007
Župan
Občine Gorje
Peter Torkar l.r.